ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

ทีมพัฒนา


573040009-1
กัญญาณัฐ อุณชาติ

573040041-5
ณัฐนรี นันที

573040063-5
ธีรภา สายธนู

573040127-5
สำเร็จวิทย์ เวียงจันทร์

573040295-4
กนกพร กันทา

573040298-8
ณิชา ทองอินทร์

573040301-5
บุศมาส แดงปรก

573040383-7
จริยา ยินดี

573040511-4
โอภาส เจตบุตร

พัชนิดา ศรีนาม
573040453-2เกี่ยวกับโครงการ KW. Exploit

KW. Exploit เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่ ที่กำลังเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร (ใบ กว.) โดย KW. Exploit จะเป็นคลังข้อสอบให้นักศึกษาวิศวกรรมฯและวิศวกรรุ่นใหม่เข้ามา ฝึกทำโจทย์และพัฒนาตัวเองก่อนสอบ

KW. Exploit เป็นโครงงานประจำวิชาสัมมนาของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังรับร่วมกับนักศึกษาสาขาสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นในครั้งนี้

KW. Exploit มุ่งเน้นนำเสนอรูปแบบการฝึกทำโจทย์ที่ง่าย สนุกและทำได้ทุกที่ทุกเวลา โดย รวบรวมข้อคำถามในทุกสาขาวิชาที่ใช้สอบจากเว็บไซต์ สภาวิศวกร มาจัดระบบ ออกแบบและพัฒนาระบบให้น่าใช้งานและเข้าถึงง่ายเพื่อให้การฝึกทำโจทย์ ไม่น่าเบื่อรายละเอียดทางเทคนิค

KW. Exploit ออกแบบและพัฒนาบน LAMP Stack คือใช้ PHP เวอร์ชั่น 5.6.25 เป็นหลักในการเขียนโปรแกรม เก็บข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) ด้วย MySQL เวอร์ชั่น 5.7.14 ในส่วน ของการแสดงผลนั้นใช้ HTML5 และ CSS3 บน Bootstrap Framework เวอร์ชั่น 4.0 beta ในการตกแต่ง และใช้ JavaScript ในบ้างส่วนของเว็บไซต์ KW. Exploit พัฒนาอยู่ในรูปของ Web Form เป็นหลัก เพื่อให้ง่าย และทันกำหนดในการพัฒนา

PHP5 MySQL5 HTML5 CSS3 Bootstrap4