ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Chemical Engineering Plant Design Iข้อที่ 1กรณีใดเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตแบบกะ

1 : ต้นทุนการผลิตสูง

2 : กระบวนการผลิตอ่อนไหวต่อการรบกวนต่างๆ

3 : กระบวนการผลิตมีความซับซ้อน

4 : ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงข้อที่ 2ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ Detailed estimate ได้อย่างถูกต้อง 1.Detailed estimateใช้ข้อมูลราคาจากโรงงานที่สร้างไว้ก่อนหน้าและปรับราคาด้วยปัจจัยต่างๆเช่น ขนาดและอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น 2.ใช้ Piping and instrument diagram (P&ID) ประกอบในการประเมิน 3.ความแม่นยำของราคาประเมินอยู่ในช่วง -4% ถึง 6% ของราคาจริง

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 3ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ Feasibility estimate ได้อย่างถูกต้อง 1.Feasibility estimate ใช้ข้อมูลราคาจากโรงงานที่สร้างไว้ก่อนหน้าและปรับราคาด้วยปัจจัยต่างๆเช่น ขนาดและอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น 2.ใช้ Block flow diagram (BFD) ประกอบในการประเมิน 3.ความแม่นยำของราคาประเมินอยู่ในช่วง -10% ถึง 10% ของราคาจริง

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 4ขั้นตอนใดสำคัญที่สุดในการออกแบบกระบวนการผลิตทางเคมี

1 : การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์

2 : การออกแบบระบบแยกสาร

3 : การออกแบบระบบพลังงาน (Heat Exchanger Network)

4 : ออกแบบระบบท่อข้อที่ 5ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ Preliminary design estimate ได้อย่างถูกต้อง 1.Preliminary design estimate มีความแม่นยำมากกว่า Feasibility estimate 2.ใช้ Process flow diagram (PFD) ประกอบในการประเมิน 3.ความแม่นยำของราคาประเมินอยู่ในช่วง -15% ถึง 25% ของราคาจริง

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 6ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการผลิตทางเคมี

1 : เริ่มจากขั้นตอนใดก่อนก็ได้

2 : ทำทุกขั้นตอนพร้อมๆกันได้

3 : ต้องทำขั้นตอนแรกให้เสร็จก่อนทำขั้นตอนที่สอง

4 : ระหว่างการทำขั้นตอนแรกสามารถทำขั้นตอนที่สองได้ข้อที่ 7สิ่งใดที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการจัดวางท่อ

1 : การใช้งานได้

2 : ค่าใช้จ่าย

3 : ความสวยงาม

4 : ความสะดวกข้อที่ 8ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ Block flow diagram (BFD) ได้อย่างถูกต้อง 1. BFD ต้องแสดงข้อมูลรายละเอียด stream ทุกสาย 2. BFD มีความซํบซ้อนและรายละเอียดมากกว่า PFD แต่น้อยกว่า P&ID 3. BFD แสดงข้อมูลลูปควบคุมด้วย

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ผิดทุกข้อข้อที่ 9การประเมินแบบใด มีความแม่นยำในการประเมินสูงที่สุด

1 : Preliminary design estimate

2 : Definitive estimate

3 : Detailed estimate

4 : Feasibility estimateข้อที่ 10ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น

1 : ได้ผลิตภัณฑ์น้อยลง

2 : ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นอาจเกิดเป็นของเสีย

3 : ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นอาจมีค่า

4 : มีผลพลอยได้เกิดขึ้นเสมอข้อที่ 11ข้อมูลที่จำเป็นต้องทราบในการออกแบบกระบวนการผลิต ได้แก่

1 :  สภาวะการเกิดปฏิกริยา

2 :  คุณสมบัติทางกายภาพต่างๆ ของสารองค์ประกอบ

3 :  ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกริยา

4 :  ถูกทุกข้อข้อที่ 12ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการตัดสินใจ เกี่ยวกับ การทำ Input-Output Structure ของ flowsheet ได้แก่

1 :  เราจำเป็นต้องแยกสารปนเปื้อน (impurity) ออกจาก สายป้อนหรือไม่

2 :  เราจะมี Product stream กี่สาย

3 :  เราควรมี Gas Recycle หรือไม่

4 :  ถูกทุกข้อข้อที่ 13หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการออกแบบกระบวนการผลิตทางเคมีข้อใดสำคัญที่สุด

1 : กำลังการผลิต

2 : สิ่งแวดล้อม

3 : คุณภาพของผลิตภัณฑ์

4 : ผลสำเร็จทางการค้าข้อที่ 14ในการออกแบบกระบวนการผลิต ข้อใดควรพิจารณาก่อนข้ออื่นๆ

1 : เครือข่ายแลกเปลื่ยนความร้อนเพื่อนำกลับพลังงานมาใช้ใหม่

2 : ระบบการแยกสารเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น

3 : กระบวนการผลิตแบบกะหรือแบบต่อเนื่อง

4 : โครงสร้างสารเข้า-ออกของกระบวนการผลิตข้อที่ 15กรณีใดเหมาะสำหรับกระบวนการผลิตแบบกะ 1. การผลิตเพียง 2-3 วันเพียงพอสำหรับความต้องการทั้งปี 2. ผลิตภัณฑ์มีความต้องการในตลาดเพียง 2 ปี 3. ต้นทุนในการผลิตสูงมาก

1 : ถูกทุกข้อ

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้นข้อที่ 16ในการประเมินราคาด้วยวิธี Detailed estimate ได้เท่ากับ 2 million US$ ราคาจริงควรจะอยู่ช่วงใด 

1 : 1.92 - 2.12 million US$

2 : 1.86 - 2.30 million US$

3 : 1.86 - 2.12 million US$

4 : 1.92 - 2.30 million US$ข้อที่ 17สิ่งใดที่ต้องคำนึงถึงในการสำรวจความเป็นไปได้ในการออกแบบโรงงาน

1 : สถานที่ตั้งโรงงาน

2 : สมบัติของผลิตภัณฑ์

3 : วัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงงาน

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 18 ข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องทราบก่อนการเริ่มออกแบบ กระบวนการผลิต (Input Information) ได้แก่

1 :  อัตราการผลิต

2 :  ราคาของวัตถุดิบ

3 :  ราคาของผลิตภัณฑ์

4 :  ข้อจำกัดต่างๆ ของการดำเนินงานข้อที่ 19ในการประเมินราคาด้วยวิธี Feasibility estimate ได้เท่ากับ 2 million US$ ราคาจริงควรจะอยู่ช่วงใด

1 : 1.7 - 2.8 million US$

2 : 1.7 - 2.5 million US$

3 : 1.6 - 2.5 million US$

4 : 1.6 - 2.8 million US$ข้อที่ 20ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ Preliminary design estimate ได้อย่างถูกต้อง 1.Preliminary design estimate มีความแม่นยำมากกว่า Definitive estimate (Project control estimate) 2.ใช้ Process flow diagram (PFD) ประกอบในการประเมิน 3.ความแม่นยำของราคาประเมินอยู่ในช่วง -15% ถึง 25% ของราคาจริง

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 21ข้อใดไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี

1 : ไฟไหม้ (Fire)

2 : การปล่อยทิ้งของสารเคมี (Drain)

3 : การรั่วไหลของสารเคมี (Leak)

4 : การระเบิด (Explosion)ข้อที่ 22การประเมินแบบใด มีต้นทุนในการประเมินต่ำที่สุด

1 : Feasibility estimate

2 : Preliminary design estimate

3 : Definitive estimate

4 : Detailed estimateข้อที่ 23การประเมินแบบใด มีความแม่นยำในการประเมินต่ำที่สุด

1 : Feasibility estimate

2 : Detailed estimate

3 : Preliminary design estimate

4 : Definitive estimateข้อที่ 24จุดมุ่งหมายในการออกแบบกระบวนการผลิตได้แก่

1 :  เพื่อผลิตสารผลิตภัณฑ์ใหม่

2 :   เพื่อหาทางเปลี่ยน สารผลิตภัณฑ์ หรือ ของเสีย ที่มีมูลค่าน้อยให้มีมูลค่ามากขึ้น

3 :  เพื่อให้กระบวนการผลิตสารผลิตภัณฑ์ มีราคาถูกลง

4 :  เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องข้อที่ 25ข้อใดคือผลิตภัณฑ์เคมีพื้นฐาน (Basic Chemical Product)

1 : กรดเกลือ

2 : น้ำส้มสายชู

3 : ถุงกระดาษ

4 : เกลือแกง
  • นาฬิกาจับเวลา