ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Chemical Engineering Plant Design IIข้อที่ 1ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ McCabe-Thiele method ได้อย่างถูกต้อง 1.การคำนวณไม่ซับซ้อนและรวดเร็ว 2.ต้องใช้การ trial-and-error 3.ใช้วิธีทางกราฟในการวิเคราะห์

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

4 : ไม่มีข้อใดถูกต้องข้อที่ 2ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการใช้หอกลั่นในการแยกสารได้อย่างถูกต้อง 1. relative volatility ของคู่สารหลักที่จะแยกจะต้องมากกว่า 1.05 2. ต้องมีการสร้าง azeotrope เกิดขึ้น 3. ความร้อนที่ป้อนหม้อต้มซ้ำไม่ควรมีค่าสูงเกินไป

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ไม่มีข้อใดถูกต้องข้อที่ 3 ข้อใดผิด

1 : เมื่อมีสารตั้งต้นเป็นสารองค์ประกอบเบาอยู่ในระบบ เราจำเป็นที่ต้องมี สาย Purge

2 : เมื่อมีสารตั้งต้นเป็นสารองค์ประกอบเบาอยู่ในระบบ เราจำเป็นที่ต้องมี สาย Recycle

3 : เมื่อมีสารตั้งต้นเป็นสารองค์ประกอบเบาอยู่ในระบบ เราจำเป็นที่ต้องมี สาย Purge และ Vent

4 : ผิดทุกข้อข้อที่ 4อุปกรณ์แยกสารในข้อใดควรใช้ในการแยกแก็สซึ่งมีปริมาณไม่มากนักจากสายแก็ส

1 : Distillation

2 : Extraction

3 : Gas absorbtion

4 : Filtrationข้อที่ 5ในการพิจารณาลำดับการแยกสารข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง 1. ให้แยกสารซึ่งแยกออกได้ง่ายออกก่อน 2. ให้แยกสารซึ่งมีปริมาณมากออกก่อน 3. ให้แยกสารซึ่งต้องการความบริสุทธิ์สูงออกหลังสุด

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 6ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ McCabe-Thiele method ได้อย่างถูกต้อง 1.สมมติให้อัตราการไหลเชิงโมลของของเหลวและไอมีค่าคงที่ตลอดช่วง 2.สมมติระบบแบบสององค์ประกอบ 3.สมมติให้อุณหภูมิคงที่ตลอดทั้งหอ

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 7ในการออกแบบหอกลั่นข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณา 1. ชนิดของหม้อต้มซ้ำ 2. ชนิดของคอนเดนเซอร์ 3. ความสูงของหอกลั่น

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 8ในการแยกของผสม ซึ่งประกอบด้วยสาร 10 ชนิดออกจากกันด้วยหอกลั่น จำนวนหอกลั่นน้อยที่สุดที่จะสามารถใช้แยกได้เท่ากับ

1 : 8 หอ

2 : 9 หอ

3 : 10 หอ

4 : 11 หอข้อที่ 9ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการออกแบบลำดับการแยกสารได้ถูกต้อง

1 : แยกสารที่มีปริมาณน้อยออกก่อน

2 : แยกสารที่มี heat of vaporization สูงออกไปก่อน

3 : แยกสารที่แยกออกได้ยากออกเป็นลำดับแรก

4 : แยกสารซึ่งมีอันตรายออกหลังสุดข้อที่ 10ข้อใดกล่าวเกี่ยวการพิจารณาเลือกสภาวะการทำงานของกระบวนการได้อย่างถูกต้อง 1.ไม่ควรออกแบบกระบวนการให้ทำงานที่ความดันสูงกว่า 10 บาร์ 2.ไม่ควรออกแบบกระบวนการให้ทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่า 400 C 3.การทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 C ต้องใช้ cooling utility

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 11ข้อใดคือเหตุผลในการออกแบบให้กระบวนการแยกสารทำงานที่อุณหภูมิสูงกว่า 250 C

1 : เพื่อสร้างวัฏภาคของเหลวในสมดุลของเหลว-ไอโดยที่สารที่ต้องการอยู่ในวัฏภาคของเหลว

2 : เพื่อสร้างวัฏภาคแก็สในสมดุลของเหลว-ไอโดยที่สารที่ต้องการอยู่ในวัฏภาคแก็ส

3 : เพื่อสร้างวัฏภาคของแข็งโดยที่สารที่ต้องการอยู่ในวัฏภาคของแข็ง

4 : สารที่ต้องการสามารถสลายตัวได้ที่อุณหภูมิสูงข้อที่ 12ข้อใดผิด

1 :  ในกระบวนการผลิต ถ้าสารตั้งต้นได้แก่ น้ำ หรือ อากาศ เราไม่จำเป็นที่จะต้อง ทำการออกแบบ ระบบ Recycle ของสารชนิดอื่น

2 :  ในการพิจารณาการออกแบบระบบ Recycle เราต้องทำการพิจารณาว่ามี สารตั้งต้นชนิดใด หลงเหลืออยู่หลังจากการเกิดปฏิกิริยา

3 :  ถ้าสารตั้งต้นได้แก่ น้ำหรือ อากาศ เรามักเลือกให้สารดังกล่าวเป็นสารตั้งต้นแบบ Excess เพื่อให้ใช้สารตั้งต้นอื่นๆ ได้หมดไป

4 :  ในระบบที่เป็นของเหลวจะใช้ปั๊มเป็นตัวเพิ่มความดันข้อที่ 13อุปกรณ์แยกสารในข้อใดควรใช้ในการแยกของแข็งออกจากของผสมของแข็ง

1 : Distillation

2 : Extraction

3 : Membrane

4 : Leachingข้อที่ 14ในการแยกของผสม ซึ่งประกอบด้วยสาร 4 ชนิดออกจากกันด้วยหอกลั่น จำนวนหอกลั่นน้อยที่สุดที่จะสามารถใช้แยกได้เท่ากับ

1 : 1 หอ

2 : 2 หอ

3 : 3 หอ

4 : 4 หอข้อที่ 15ข้อใดกล่าวเกี่ยวการพิจารณาเลือกสภาวะการทำงานของกระบวนการได้อย่างถูกต้อง 1.การปรับอุณหภูมิและความดันทำได้ง่ายกว่าการปรับองค์ประกอบและความเข้มข้น 2.ความดันปกติในการทำงานของกระบวนการอยู่ในช่วง 1 ถึง 10 บาร์ 3.อุณหภูมิปกติในการทำงานของกระบวนการอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 C

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 16ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการใช้หอกลั่นในการแยกสารได้อย่างถูกต้อง 1. ความดันภายในหอต้องทำให้ของผสมในหออยู่ใกล้กับจุดวิกฤติ 2. ไอที่ยอดหอสามารถควบแน่นได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ refrigeration utility ปริมาณสูงมาก 3. ของเหลวที่ก้นหอต้องมีอุณหภูมิไม่สูงมากนักเพื่อป้องกันการสลายตัวของสาร

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 17อุปกรณ์แยกสารในข้อใดควรใช้ในการแยกของเหลวออกจากของเหลวผสม

1 : Distillation

2 : Membrane

3 : Extraction

4 : Crystallizationข้อที่ 18ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการใช้หอกลั่นในการแยกสารได้อย่างถูกต้อง 1. relative volatility ของคู่สารหลักที่จะแยกจะต้องมากกว่า 1.05 2. ต้องมีการสร้าง azeotrope เกิดขึ้น 3. ความร้อนที่ป้อนหม้อต้มซ้ำไม่ควรมีค่าต่ำเกินไป

1 : ข้อ 1 เท่านั้น

2 : ข้อ 2 เท่านั้น

3 : ข้อ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 19อุปกรณ์แยกสารในข้อใดควรเลือกใช้เป็นอันดับแรกในการแยกสารแต่ละองค์ประกอบให้บริสุทธิ์

1 : Gas absorber

2 : Distillation

3 : Adsorption

4 : Membraneข้อที่ 20ในการพิจารณาลำดับการแยกสารข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้อง 1. ให้กำจัดสารซึ่งไม่เสถียรทางความร้อนออกก่อน 2. ให้กำจัดสารซึ่งกัดกร่อนออกก่อน 3. ให้กำจัดสารซึ่งไม่ทำปฏิกิริยากับสารอื่นออกก่อน

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ไม่มีข้อใดถูกต้องข้อที่ 21ในการแยกสารโดยใช้ Extractive distillation สารที่ต้องการแยก โดยวิธีนี้ต้องมีสมบัติในข้อใดต่างกันมาก

1 : Adsorb-ability

2 : Boiling point

3 : Melting point

4 : Volatilityข้อที่ 22ในการออกแบบหอกลั่นข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณา 1. ชนิดของหม้อต้มซ้ำ 2. ชนิดของคอนเดนเซอร์ 3. ความสูงของหอกลั่น

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 23ในการแยกของผสม ซึ่งประกอบด้วยสาร 4 ชนิดออกจากกันด้วยหอกลั่น หากใช้จำนวนหอกลั่นน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถใช้แยกได้ จะมีลำดับการกลั่นที่เป็นไปได้กี่แบบ

1 : 5 แบบ

2 : ึ7 แบบ

3 : 14 แบบ

4 : 15 แบบข้อที่ 24ในการออกแบบหอกลั่นข้อใดต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณา 1. ชนิดของหม้อต้มซ้ำ 2. ชนิดของคอนเดนเซอร์ 3. ความสูงของหอกลั่น

1 : ข้อ 1 และ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ 3 เท่านั้น

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 25ข้อใดคือเหตุผลในการออกแบบให้กระบวนการแยกสารทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่า 40 C

1 : เพื่อสร้างวัฏภาคของเหลวในสมดุลของเหลว-ไอโดยที่สารที่ต้องการอยู่ในวัฏภาคของเหลว

2 : เพื่อสร้างวัฏภาคแก็สในสมดุลของเหลว-ไอโดยที่สารที่ต้องการอยู่ในวัฏภาคแก็ส

3 : เพื่อสร้างวัฏภาคแก็สในสมดุลของเหลว-ของเหลว-ไอโดยที่สารที่ต้องการอยู่ในวัฏภาคของเหลว

4 : เพื่อสร้างวัฏภาคแก็สในสมดุลของเหลว-ไอโดยที่สารที่ต้องการอยู่ในวัฏภาคของเหลว
  • นาฬิกาจับเวลา