ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Safety in Chemical Operationsข้อที่ 1การจำแนกชนิดและระดับอันตรายในระบบ NFPA 704 ข้อความใดเป็นจริง 1.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดที่มีสีบอกชนิดของอันตรายและตัวเลขบอกถึงระดับอันตราย 2.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดติดตามภาชนะบรรจุสารเคมีขนาดเล็ก 3.แถบสีเป็นรูปข้าวหลามตัดติดตามภาชนะขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง

1 : ข้อ 1 เท่านั้น

2 : ข้อ 2 เท่านั้น

3 : ข้อ 3 เท่านั้น

4 : ข้อ 1 และข้อ 2 ถูกต้อง

5 : ข้อ 1 และข้อ 3 ถูกต้องข้อที่ 2ถ้าท่านต้องไปทำงานในบริเวณที่มีสารกัมมันตรังสีเก็บอยู่ ท่านคาดว่าจะทราบได้จากฉลากลักษณะใด

1 : รูปหัวกะโหลกไขว้

2 : รูปเปลวไฟสีแดง

3 : รูปคล้ายเปลวไฟสีเหลือง

4 : ป้ายสีเหลืองมีใบพัดสามแฉกสีม่วง

5 : ใบพัดสามแฉกสีเหลืองข้อที่ 3เครื่องดับเพลิงที่นิยมใช้กันตามที่พักอาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดใด

1 : ชนิดAB

2 : ชนิด A

3 : ชนิด B

4 : ชนิดC

5 : ชนิด Dข้อที่ 4ข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด

1 : เจ้าหน้าที่ดูแลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควรได้รับการอบรมถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงานหรือมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น

2 : ควรมีการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์เป็นระยะๆ

3 : การปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่จำเป็นต้องทำ safety review อีกเพราะได้ทำมาแล้วในช่วงออกแบบโรงงาน

4 : อุปกรณ์ที่ทำงานที่ความดันสูงควรมีขั้นตอนการเปิดฝาหรือประตูของอุปกรณ์ที่ชัดเจนและมีการจัดทำเป็นคู่มือให้กับพนักงาน

5 : lock-tag-and-try เป็นเทคนิคที่ช่วยให้การซ่อมบำรุงในถังกวนผสมมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะกุญแจที่ใช้เดินเครื่องให้ใบกวนทำงานจะถูกเก็บไว้ที่พนักงานซึ่งกำลังทำงานในถังกวนข้อที่ 5ฉลากที่ใช้ติดบนภาชนะเก็บสารเคมีเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นพิษและอันตราย ตลอดถึงความรุน แรงตามมาตรฐานสากล(Hazardous material identification system) ตามระบบ NFPA 704 นั้น ข้อมูลที่แสดงอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถดูจากข้อใด

1 : ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีน้ำเงินซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ

2 : ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีเหลืองซึ่งอยู่ทางขวามือ

3 : ดูจากตัวเลขแถบบริเวณสีแดงซึ่งอยู่ข้างบนของฉลาก

4 : ดูจากสัญลักษณ์แถบบริเวณไม่มีสีซึ่งอยู่ทางด้านล่างของฉลาก

5 : ดูจากสัญลักษณ์หัวกะโหลกไขว้ที่แสดงบนแถบข้อที่ 6อุปกรณ์ใดที่ ไม่ สามารถใช้ตรวจวัดปริมาณรังสีที่ได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้ 1. Pocket dosimeter 2. Ozone-meter 3. Film badge

1 : ข้อ 1 เท่านั้น

2 : ข้อ 2 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น

4 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น

5 : ไม่มีข้อใดถูกต้องข้อที่ 7บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาจำนวน 600 คน ในปีนี้มีรายงานการลางานเนื่องจากมีความเจ็บป่วยและบาดเจ็บ (injury) จำนวน 56 คน และมีผลทำให้มีจำนวนวันที่ขาดงาน (Lost workdays) เท่ากับ 175วัน จงคำนวณหา OSHA incidence rate (ขึ้นอยู่กับความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ)

1 : 29.17

2 : 10.71

3 : 9.33

4 : 6.21

5 : 3.45ข้อที่ 8บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงานที่ทำงานเต็มเวลาจำนวน 600 คน ในปีนี้มีรายงานการลางานเนื่องจากมีความเจ็บป่วยและบาดเจ็บ (injury) จำนวน 56 คน และมีผลทำให้มีจำนวนวันที่ขาดงาน (Lost workdays) เท่ากับ 175วัน จงคำนวณหา OSHA incidence rate (ขึ้นอยู่กับวันขาดงาน)

1 : 29.17

2 : 10.71

3 : 9.33

4 : 6.21

5 : 3.45ข้อที่ 9ข้อความในข้อใดใช้พิจารณาในการเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมีเป็นลำดับสุดท้าย

1 : วัสดุที่ใช้เหมาะกับสารเคมี

2 : ความสามารถในการทนต่อสารเคมี

3 : ความสามารถทนต่อความร้อน

4 : ความสามารถในการทะลุผ่านของสารเคมี

5 : ราคาต่อหน่วยข้อที่ 10ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ ถูกต้อง

1 : ถังความดัน (pressure vessels) ต่างๆ รวมทั้งถังปฏิกรณ์ ถังเก็บสารเคมี หอปฏิกรณ์ ต้องติดวาล์วนิรภัย (sefety valve)

2 : ปั๊มลูกสูบไม่จำเป็นต้องติดวาล์วนิรภัย (sefety valve) ที่ทางออกของปั๊ม

3 : ถังปฏิกรณ์ที่มี steam jacket ควรติดตั้งวาล์วนิรภัย (sefety valve) ที่ jacketเพื่อป้องกันแรงดันที่สูงขึ้นมากเกินไปเนื่องจากความผิดพลาดขะปฏิบัติงาน

4 : ไม่มีข้อใดถูกข้อที่ 11ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

1 : ค่า Limiting Oxygen Concentrations (LOCs) ของก๊าซต่างๆ ขึ้นกับชนิดของสารเฉื่อย (inert gas) ที่ผสมอยู่

2 : หากไม่มีข้อมูลค่า Limiting Oxygen Concentrations (LOCs) ที่ได้จากการทดลองสามารถประมาณการได้โดยการคำนวณจากสมการการเผาไหม้

3 : อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตควรติดตั้งแยกจาก Flares

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 12ข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่เป็นจริง

1 : การกำจัดก๊าซพิษ หรือสารอันตรายสามารถดำเนินการได้โดยการเผาที่อุณหภูมิสูง

2 : การกำจัดก๊าซพิษสามารถดำเนินการได้โดยการดูดซับโดยอัตราการดูดซับขึ้นอยู่กับ อัตราการแพร่ของสารในวัฏภาคของเหลวและวัฏภาคก๊าซและไอสารต้องสามารถ ละลายในของเหลวที่เป็นตัวดูดซับได้ดี

3 : การกรองอนุภาค(particulates) จะทำให้อากาศที่ออกจากกระบวนการสะอาดมากขึ้น ซึ่ง สามารถทำได้โดยการใช้ไซโคลน ตัวกรอง(filter)หรือตัวจับ(Scrubber)

4 : สารที่เกิดจาการรวมตัวของสารหลายชนิดหรือปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการ สามารถเป็นสารมลพิษและเรียกว่าสารมลพิษปฐม(primary pollutant)ข้อที่ 13การเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมี (chemical protective cloth, CPC) จำเป็นต้องพิจารณาจากข้อใดบ้าง 1.ความสามารถในการทนทาน(resistance) ต่อสารเคมีที่ต้องสัมผัส 2.ความสามารถในการผ่านทะลุชั้น(penetration)ของสารเคมีผ่านชุดป้องกันสารเคมี 3.ความสามารถในการทนทานต่อความร้อน การฉีกขาด

1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น

4 : ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น

5 : ไม่มีข้อใดถูกต้องข้อที่ 14ข้อใดต่อไปนี้ผิด

1 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของสารตั้งต้นเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ที่มีการเกิดปฏิกิริยาแบบคายความร้อน

2 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นซึ่งทำหน้าที่ดึงความร้อนออกจากเครื่องปฏิกรณ์

3 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของไอน้ำที่ส่งไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ความร้อนแก่ตัวทำละลายไวไฟ

4 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ส่งไปเผาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อต้มน้ำข้อที่ 15ข้อใดต่อไปนี้ผิด

1 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของสารตั้งต้นเข้าสู่ถังปฏิกรณ์ที่มีการเกิดปฏิกิริยาแบบคายความร้อน

2 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นซึ่งทำหน้าที่ดึงความร้อนออกจากเครื่องปฏิกรณ์

3 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของไอน้ำที่ส่งไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ความร้อนแก่ตัวทำละลายไวไฟ

4 : ควรใช้วาล์วชนิด fail-closed ในการควบคุมอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ส่งไปเผาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อต้มน้ำ

5 : ไม่มีข้อใดผิดข้อที่ 16คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงาน ไม่ ต้องพิจารณาค่าใด

1 : ค่าบีโอดี

2 : ค่าซีโอดี

3 : ค่าสารแขวนลอย

4 : ค่าความถ่วงจำเพาะ

5 : อุณหภูมิข้อที่ 17ข้อใด มิได้ เป็นการลดการเสี่ยงภัยและป้องกันเพลิงไหม้ ของโรงงานอุตสาหกรรม

1 : จัดเก็บสารไวไฟไว้ในสถานที่และอยู่ในภาชนะที่ปลอดภัย คือจัดให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดติดไฟ (Fire point)

2 : ออกกฎห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดไฟ ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่สร้างประกายไฟ

3 : ออกแบบและสร้างระบบระบายอากาศ

4 : ใช้วัสดุก่อสร้างทนไฟแบบต่างๆ เพื่อป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้

5 : ทุกข้อเป็นการลดการเสี่ยงภัยและป้องกันเพลิงไหม้ของโรงงานอุตสาหกรรมข้อที่ 18อุปกรณ์ใดที่สามารถใช้ตรวจวัดปริมาณรังสีที่ได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้ 1. Pocket dosimeter 2. Ozone-meter 3. Film badge

1 : ข้อ 1 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น

3 : ข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น

4 : ข้อ 1 และข้อ 3 เท่านั้น

5 : ไม่มีข้อใดถูกต้องข้อที่ 191 : 1.30 ปอนด์

2 : 34.6 ปอนด์

3 : 36.5 ปอนด์

4 : 246.3 ปอนด์

5 : 272.9 ปอนด์ข้อที่ 20สารทำความเย็น (refrigerant) โพรเพน เหมาะสำหรับใช้ทำความเย็นในช่วงอุณหภูมิใด

1 : -150 - -50 F

2 : -50 - -40 F

3 : 20-40 F

4 : 0-20 Fข้อที่ 21แนวทางการกำจัดของเสียที่ง่ายและสะดวก มีประสิทธิภาพสูงและค่าใช้จ่ายต่ำได้แก่วิธีในข้อใด 1. ใช้เทคโนโลยีสะอาด 2. ลดการเกิดมลพิษจากแหล่งกำเนิด 3. ทำการแก้ไขโดยการบำบัดทางเคมีและกายภาพ 4. ทำการทำลายฤทธิ์โดยการทำให้เป็นกลางและทำการฝังกลบ

1 : ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น

2 : ข้อ 1 และ ข้อ 3 เท่านั้น

3 : ข้อ 1 และ ข้อ 4 เท่านั้น

4 : ข้อ 2 และ ข้อ 3 เท่านั้น

5 : ข้อ 2 และ ข้อ 4 เท่านั้นข้อที่ 22ข้อใดกล่าวผิดสำหรับค่า TLV (Threshold Limit Values) ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับคนที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 60 กิโลกรัม

1 : เป็นค่าที่กำหนดให้โดยใช้เวลารับสาร 8 ชม.ต่อวัน

2 : ค่านี้จะต้องปรับปรุงถ้าความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาระหว่างวัน

3 : ค่านี้จะต้องปรับปรุงถ้าต้องสัมผัสกับสารพิษมากกว่า 2 ประเภท

4 : ผิดทุกข้อ

5 : ไม่มีข้อผิดข้อที่ 23ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ เป็นจริง

1 : การกำจัดก๊าซพิษ หรือสารอันตรายสามารถดำเนินการได้โดยการเผาที่อุณหภูมิสูง

2 : การกำจัดก๊าซพิษสามารถดำเนินการได้โดยการดูดซับโดยอัตราการดูดซับขึ้นอยู่กับ อัตราการแพร่ของสารในวัฏภาคของเหลวและวัฏภาคก๊าซและไอสารต้องสามารถ ละลายในของเหลวที่เป็นตัวดูดซับได้ดี

3 : การกรองอนุภาค(particulates) จะทำให้อากาศที่ออกจากกระบวนการสะอาดมากขึ้น ซึ่ง สามารถทำได้โดยการใช้ไซโคลน ตัวกรอง(filter)หรือตัวจับ(Scrubber)

4 : สารที่เกิดจาการรวมตัวของสารหลายชนิดหรือปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการ สามารถเป็นสารมลพิษและเรียกว่าสารมลพิษปฐม(primary pollutant)

5 : ถูกทุกข้อข้อที่ 24รูปข้อใดที่มีการระบายอากาศเหมาะสมกับชนิดของสารตามข้อมูลจำแนกชนิดสารที่กำหนดให้

1 : 

2 : 

3 : 

4 : 

5 : ข้อที่ 25ข้อความเกี่ยวกับการเจือจางด้วยก๊าซเฉื่อยเพื่อป้องกันการติดไฟ (Inerting) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

1 : ก๊าซชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เจือจาง ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์

2 : วัตถุประสงค์ในการเจือจางคือลดความเข้มข้นของออกซิเจนให้ต่ำกว่าค่า LOC (Limiting Oxygen Concentration)

3 : ถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ (Large Storage Vessels) ไม่ควรใช้วิธี Vacuum Purging เพราะมักจะไม่ได้ออกแบบมาให้ทนความดันสุญญากาศ

4 : ข้อดีของ Sweep-Through Purging คือใช้ปริมาณก๊าซเฉื่อยน้อย
  • นาฬิกาจับเวลา