ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Chemical Engineering Thermodynamicsข้อที่ 1ถ้าน้ำที่จุดไตรภาค (triple point) มีค่าความดันลดลง ในขณะที่อุณหภูมิคงที่ การเปลี่ยนแปลงวัฏภาคในข้อใดดังต่อไปนี้ ที่สามารถเกิดขึ้นได้บ้าง 1. การหลอมเหลว 2. การระเหิด 3. การกลายเป็นไอ

1 : ข้อ 1 เท่านั้น

2 : ข้อ 2 เท่านั้น

3 : ข้อ 3 เท่านั้น

4 : ข้อ 1 และ 2ข้อที่ 2โดยทั่วไปค่า Gibbs free energy สำหรับของเหลวขึ้นกับตัวแปรใดเป็นหลัก

1 : อุณหภูมิและความดัน

2 : อุณหภูมิและความเข้มข้นขององค์ประกอบสาร

3 : ความดันและความเข้มข้นขององค์ประกอบสาร

4 : อุณหภูมิ ความดันและความเข้มข้นขององค์ประกอบสารข้อที่ 3ระบบซึ่งอยู่ในสภาวะสมดุลเคมี (chemical equilibrium) จะมีค่าตัวแปรใดเท่ากัน

1 : ความดัน

2 : ศักย์เคมี (Chemical Potential)

3 : อุณหภูมิ

4 : ความเข้มข้นข้อที่ 4กฎของราอูลท์กล่าวไว้ว่าอย่างไร

1 : ความดันย่อยของสารที่อยู่ในสารละลายเท่ากับผลคูณของความดันไอของสารนั้น คูณกับเศษส่วนโมลของสารนั้น

2 : ความดันของสารที่อยู่ในสารละลายเท่ากับผลคูณของความดันไอของสารนั้น คูณกับเศษส่วนโมลของสารนั้น

3 : ความดันย่อยของสารที่อยู่ในสารละลายเท่ากับผลคูณของความดันของสารนั้น คูณกับเศษส่วนโมลของสารนั้น

4 : ความดันของสารที่อยู่ในสารละลายเท่ากับผลคูณของความดันของสารนั้น คูณกับเศษส่วนโมลของสารนั้นข้อที่ 5โดยทั่วไปค่า Gibbs free energy สำหรับก๊าซขึ้นกับตัวแปรใดเป็นหลัก

1 : อุณหภูมิและความดัน

2 : อุณหภูมิและความเข้มข้นขององค์ประกอบสาร

3 : ความดันและความเข้มข้นขององค์ประกอบสาร

4 : อุณหภูมิ ความดันและความเข้มข้นขององค์ประกอบสารข้อที่ 6ในการประเมินหาค่าแฟกเตอร์ Ki (หรือสัมประสิทธิ์ของการกระจายขององค์ประกอบย่อย i) โดยใช้ Modified Raoult’s Law มีสมมติฐานว่าอย่างไร

1 : วัฏภาคก๊าซเป็นก๊าซอุดมคติ

2 : วัฏภาคของเหลวเป็นสารละลายอุดมคติ

3 : วัฏภาคก๊าซเป็นก๊าซอุดมคติและวัฏภาคของเหลวเป็นสารละลายไม่อุดมคติ

4 : วัฏภาคก๊าซเป็นก๊าซอุดมคติหรือวัฏภาคของเหลวเป็นสารละลายไม่อุดมคติข้อที่ 7ในการประเมินหาค่าแฟกเตอร์ Ki (หรือสัมประสิทธิ์ของการกระจายขององค์ประกอบย่อย i) โดยใช้ Raoult’s Law มีสมมติฐานว่าอย่างไร

1 : วัฏภาคก๊าซเป็นก๊าซอุดมคติ

2 : วัฏภาคของเหลวเป็นสารละลายอุดมคติ

3 : วัฏภาคก๊าซเป็นก๊าซอุดมคติและวัฏภาคของเหลวเป็นสารละลายอุดมคติ

4 : วัฏภาคก๊าซเป็นก๊าซอุดมคติหรือวัฏภาคของเหลวเป็นสารละลายอุดมคติข้อที่ 8ข้อใดไม่ใช่สมบัติไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณ (Intensive Properties)

1 : อุณหภูมิ

2 : ความดัน

3 : องค์ประกอบในแต่ละวัฏภาค

4 : อัตราการไหลเชิงโมลข้อที่ 9ระบบซึ่งอยู่ในสภาวะสมดุลทางความร้อน (thermal equilibrium) จะมีค่าตัวแปรใดเท่ากัน

1 : ความดัน

2 : ปริมาตร

3 : อุณหภูมิ

4 : ความเข้มข้นข้อที่ 10ตัวแปรใดที่ ไม่เกี่ยวข้องกับ การกลั่นแบบพริบตา (Flash Distillation) เลย

1 : อัตราการไหลของสารป้อน

2 : สัดส่วนโดยโมล

3 : อัตราการไหลของผลิตภัณฑ์ของเหลว

4 : เรซินข้อที่ 11ข้อใดไม่ใช่สมบัติขึ้นอยู่กับปริมาณ (Extensive Properties)

1 : มวล

2 : โมล

3 : เอนทัลปี

4 : ความดันข้อที่ 12ข้อใดกล่าวถึงกฎของก๊าซอุดมคติได้อย่างถูกต้อง

1 : ปริมาตรของก๊าซจะแปรผกผันกับความดัน เมื่อมวลและอุณหภูมิของก๊าซมีค่าคงที่

2 : ปริมาตรของก๊าซจะแปรตรงกับความดัน เมื่อมวลและอุณหภูมิของก๊าซมีค่าคงที่

3 : ปริมาตรของก๊าซจะแปรผกผันกับอุณหภูมิ เมื่อมวลและความดันของก๊าซมีค่าคงที่

4 : ความดันของก๊าซจะแปรผกผันกับมวลของก๊าซ เมื่อปริมาตรและมวลของก๊าซมีค่าคงที่ข้อที่ 13ระบบปิดหมายถึง

1 : ระบบที่มีการถ่ายเฉพาะมวลผ่านขอบเขตของระบบ

2 : ระบบที่มีการถ่ายเทเฉพาะพลังงานผ่านขอบเขตของระบบ

3 : ระบบที่ไม่มีการถ่ายเททั้งมวลและพลังงานผ่านขอบเขตของระบบ

4 : ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทมวลและอุณหภูมิคงที่ข้อที่ 14จงคำนวณหาระดับขั้นเสรี (Degree of freedom) ของระบบน้ำของเหลวอิ่มตัวสมดุลกับไอน้ำอิ่มตัว

1 : 0

2 : 1

3 : 2

4 : 3ข้อที่ 15ตัวแปรใดเป็นศักย์ของพลังงานความร้อน

1 : ปริมาตร

2 : ความดัน

3 : อุณหภูมิ

4 : ความเข้มข้นข้อที่ 16ข้อใดถูกในเรื่องสมดุล (equilibrium)

1 : สมดุลของการกลั่นเป็นการใช้สมการของเฮนรี (Henry)

2 : ในหอดูดซับใช้สมการของราอูลท์ (Raoult)

3 : ในกระบวนการสกัดใช้ไดอะแกรมวัฏภาค (phase diagram)

4 : ข้อ 1 และ 2 ถูกข้อที่ 17อากาศและน้ำอยู่ในสภาวะสมดุลในถังปิดที่อุณหภูมิ 75 oC และความดัน 760 mm Hg จงคำนวณหาสัดส่วนเชิงโมลของน้ำและอากาศแห้งในวัฏภาคก๊าซ เมื่อกำหนดให้ค่าความดันไอของน้ำที่ 75 oC เท่ากับ 289 mm Hg

1 : 0.275 และ 0.724

2 : 0.38 และ 0.62

3 : 0.724 และ 0.275

4 : 0.62 และ 0.38ข้อที่ 18ตัวแปรใดเป็นศักย์ของพลังงานเคมี

1 : ความดัน

2 : ศักย์เคมี (Chemical Potential)

3 : อุณหภูมิ

4 : ความเข้มข้นข้อที่ 19ก๊าซผสมระหว่างก๊าซแอมโมเนียกับก๊าซไนโตรเจนมีความดันรวมเท่ากับ 2.5 kPa บรรจุอยู่ในภาชนะที่มีปริมาตรคงที่เท่ากับ V ถ้ากำหนดให้ก๊าซแอมโมเนียซึมออกจากภาชนะจนหมดคงเหลือเฉพาะก๊าซไนโตรเจนและความดันรวมลดลงเหลือ 1.5 kPa โดยที่อุณหภูมิของระบบมีค่าคงที่ ถ้าสมมุติให้ก๊าซผสมนี้มีพฤติกรรมเป็นแบบก๊าซอุดมคติ อัตราส่วนเชิงโมลของก๊าซแอมโมเนีย (yA) และก๊าซไนโตรเจน (yB) ที่สภาวะเริ่มต้นมีค่าเท่าใด

1 : yA = 0.40, yB = 0.60

2 : yA = 0.50, yB = 0.50

3 : yA = 0.60, yB =0.40

4 : yA = 0.80, yB = 0.20ข้อที่ 20กฎของเฮนรี่ใช้ได้กับระบบใด

1 : สารละลายเจือจางของโมเลกุลมีขั้ว

2 : สารละลายเจือจางของโมเลกุลไม่มีขั้ว

3 : สารละลายเจือจางอิเลคโตรไลท์

4 : ข้อ 1 และ 2 ถูกข้อที่ 21ความดันไอและอุณหภูมิจุดเดือดของน้ำบริสุทธิ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ถ้าเติมเกลือโซเดียมคลอไรด์ ลงไป

1 : ความดันไอลดลง จุดเดือดเพิ่มขึ้น

2 : ทั้งความดันไอและจุดเดือดลดลง

3 : ความดันไอเพิ่มขึ้น จุดเดือดลดลง

4 : ทั้งความดันไอและจุดเดือดเพิ่มขึ้นข้อที่ 22ตัวแปรใดเป็นศักย์ของพลังงานเชิงกล

1 : อุณหภูมิ

2 : ความดัน

3 : ความเข้มข้น

4 : เอนโทรปีข้อที่ 23ข้อใดคือนิยามของสมดุลทางเทอร์โมไดนามิกส์ (thermodynamic equilibrium)

1 : ระบบซึ่งอยู่ในสมดุลความร้อน (thermal equilibrium) และสมดุลทางกล (mechanical equilibrium)

2 : ระบบซึ่งอยู่ในสมดุลความร้อน (thermal equilibrium) และสมดุลเคมี (chemical equilibrium)

3 : ระบบซึ่งอยู่ในสมดุลความร้อน (thermal equilibrium) และสมดุลเคมี (chemical equilibrium)

4 : ระบบซึ่งอยู่ในสมดุลความร้อน (thermal equilibrium) สมดุลทางกล (mechanical equilibrium) และสมดุลเคมี (chemical equilibrium)ข้อที่ 24ระบบซึ่งอยู่ในสภาวะสมดุลทางกล (mechanical equilibrium) จะมีค่าตัวแปรใดเท่ากัน

1 : ความดัน

2 : ปริมาตร

3 : ความเข้มข้น

4 : อุณหภูมิข้อที่ 25กฎของเฮนรี (Henry’s Law) จะใช้ได้ดีกรณีใด

1 : ก๊าซอุดมคติ

2 : สารละลายอุดมคติ

3 : สารละลายเจือจาง

4 : ถูกทุกข้อ
  • นาฬิกาจับเวลา