ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Engineering Economyข้อที่ 1แมทริกซ์ด้านล่างนี้ให้ผลลัพธ์ในรูปของผลประโยชน์สำหรับ 4 แนวทางเลือก และระดับการขายที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องของการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน โดยใช้กฎของต่ำสุดจากค่าสูงสุดของความเสียใจ (Minimax Regret Rule)

1 : เลือก A1

2 : เลือก A2

3 : เลือก A3

4 : เลือก A4ข้อที่ 2ความหมายของ “การลงทุน” คือ

1 : การนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาเป็นทุนในการดำเนินกิจการเพื่อก่อให้เกิดผลกำไร

2 : การนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาเป็นทุนในการปรับปรุงกิจการที่มีอยู่แล้ว

3 : การทำไร่ข้าวโพด

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 3“ปัจจัยความเสี่ยง” ของการลงทุน หมายถึง

1 : เครื่องจักรที่ซื้อมามีคุณภาพต่ำ

2 : สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่แน่นอน

3 : ความผันแปรของค่าเงินตรา

4 : คู่แข่งขันด้านการตลาดข้อที่ 4สิ่งใดที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงจุดคุ้มทุน

1 : ต้นทุนคงที่

2 : จำนวนผลิต

3 : ราคาขายผลิตภัณฑ์

4 : ถูกทั้งข้อ 1 และ ข้อ 3ข้อที่ 5ข้อใดกล่าวถูกต้อง ตามหลักประมวลรัษฎากร

1 : การหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ให้คำนวณหักตามระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมาในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

2 : การหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ให้คำนวณหักเป็นรายเดือน

3 : สิทธิในกรรมวิธี สูตร กู๊ดวิลล์ และเครื่องหมายการค้า ไม่สามารถนำมาหักค่าเสื่อมราคาได้

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 6การลดค่าเงินบาทมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร

1 : เงินลงทุนจากภายในประเทศเพิ่มขึ้น

2 : ราคาผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศสูงขึ้น

3 : จ้างแรงงานได้น้อยลง

4 : กำไรมากขึ้นข้อที่ 7ข้อใดคือค่าคาดหมายของเงินที่จะได้รับจากการลงทุนขายสินค้าชนิดหนึ่ง โดยขายได้เป็นเงิน 100,000 บาท ด้วยความน่าจะเป็น 0.5 หรือขายได้ 300,000 บาท ด้วยความน่าจะเป็น 0.47 แต่ท่านก็มีโอกาสที่จะขายสินค้าไม่ได้เลย 0.03

1 : 185,000 บาท

2 : 187,500 บาท

3 : 191,000 บาท

4 : ไม่มีข้อใดถูกข้อที่ 8หน้าที่หนึ่งของผู้ประกอบธุรกิจ คือการเสียภาษี ซึ่งมี 2 ประเภท ภาษีของรัฐและภาษีท้องถิ่น ภาษีที่จัดเป็นภาษีของรัฐ ได้แก่

1 : ภาษีเงินได้และภาษีเทศบาล

2 : ภาษีโรงเรือนและภาษีป้าย

3 : ภาษีเทศบาลและภาษีสรรพสามิต

4 : ภาษีเงินได้และภาษีศุลกากรข้อที่ 9ข้อใดคือแนวทางเลือกที่ถูกต้อง ถ้าต้องการตัดสินใจ D1 ผลลัพธ์ที่จะเกิดเป็นไปได้ 2 แนวทางคือ X และ Y กำหนดเงินลงทุนขั้นต้น และรายได้ที่คาดว่าเกิดขึ้นในปีที่ 1 และปีที่ 2 ตามตารางด้านล่าง ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 10% ต่อปี

1 : เลือกแนวทาง X มีค่าคาดหมายมูลค่าปัจจุบันมากกว่าแนวทาง Y เท่ากับ 195 บาท

2 : เลือกแนวทาง X มีค่าคาดหมายมูลค่าปัจจุบันมากกว่าแนวทาง Y เท่ากับ 283 บาท

3 : เลือกแนวทาง Y มีค่าคาดหมายมูลค่าปัจจุบันมากกว่าแนวทาง X เท่ากับ 195 บาท

4 : เลือกแนวทาง Y มีค่าคาดหมายมูลค่าปัจจุบันมากกว่าแนวทาง X เท่ากับ 283 บาทข้อที่ 10ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

1 : อุปสงค์และอุปทานเป็นกฎพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่แสดงพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขาย

2 : อุปสงค์(demand)คือปริมาณความต้องการสินค้าที่ผู้ซื้อเต็มใจซื้อ

3 : อุปทาน(supply)คือปริมาณเสนอขายสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในระดับราคาต่างๆ กัน

4 : ไม่มีข้อผิดข้อที่ 11สิ่งต่อไปนี้ อะไรที่จัดเป็นต้นทุนการผลิตโดยตรง

1 : เงินเดือน

2 : ค่าแรงงาน

3 : ค่าเสื่อมราคา

4 : ถูกทั้งหมดข้อที่ 12ในการกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดินเป็นเงิน 1,200,000 บาท กำหนดผ่อนชำระคืนรายเดือนงวดละเท่าๆ กันในเวลา 10 ปี ธนาคารให้เลือกผ่อนชำระจากสองกรณี คือกรณีที่ 1 ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ในปีแรก ปีต่อๆ ไปคิดดอกเบี้ยตามอัตราคงตัวร้อยละ 4.5 หรือกรณีที่ 2 ผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ในสองปีแรก และปีต่อๆ ไปคิดดอกเบี้ยตามอัตราคงตัวร้อยละ 4.5 เช่นกัน จากสองกรณีนี้ท่านคิดว่ากรณี

1 : กรณีที่ 1 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 248,980.00 บาท

2 : กรณีที่ 1 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 249,709.50 บาท

3 : กรณีที่ 2 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 250,550.00 บาท

4 : กรณีที่ 2 เสียดอกเบี้ยน้อยกว่า ดอกเบี้ยรวมที่จ่ายไป 246,255.50 บาทข้อที่ 13จากรูป อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return) ของการลงทุนนี้อยู่ที่จุดใด?

1 : A

2 : C

3 : E

4 : Dข้อที่ 14ต้นทุนคงที่ ได้แก่

1 : ค่าเครื่องจักรและค่าจ้างพนักงานสำนักงาน

2 : ค่าเครื่องจักรและค่าวัตถุดิบ

3 : ค่าจ้างพนักงานสำนักงานและค่าแรงงานในโรงงาน

4 : ค่าเครื่องจักรและค่าพลังงานไฟฟ้าในโรงงานข้อที่ 15ความหมายของ “เงินเฟ้อ” คือ

1 : มีเงินตราหมุนเวียนมากเกินความจำเป็น

2 : มูลค่าของเงินตราตกต่ำ

3 : เศรษฐกิจตกต่ำ

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 16โครงการลงทุนหนึ่ง มีค่าความน่าจะเป็นของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานรายปี ดังตารางต่อไปนี้ ข้อใดคือค่าคาดหมายของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานรายปีของโครงการนี้

1 : 30,000 บาท

2 : 35,000 บาท

3 : 37,000 บาท

4 : 40,000 บาทข้อที่ 17ในอุตสาหกรรม แฟคเตอร์สำคัญที่มีผลกระทบต่อกำไร

1 : การหาตลาด

2 : อัตราการผลิต

3 : ราคาขาย

4 : การผลิตล่วงเวลาข้อที่ 18แมทริกซ์ด้านล่างนี้ให้ผลลัพธ์ในรูปของผลประโยชน์สำหรับ 4 แนวทางเลือก และระดับการขายที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องของการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน โดยใช้กฎสูงสุดจากต่ำสุด (Maximin Rule)

1 : เลือก A1

2 : เลือก A2

3 : เลือก A3

4 : เลือก A4ข้อที่ 19ในการลงทุนทำธุรกิจใดๆ ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้การประมาณต้นทุนผิดพลาด คือ

1 : น้ำมันมีราคาแพงขึ้น

2 : มีผู้ผลิตแข่งขันมากขึ้น

3 : เกิดการแกว่งของราคาเครื่องจักรและวัสดุในช่วงเวลาหนึ่ง

4 : ราคาสินค้าในตลาดเปลี่ยนแปลงข้อที่ 20หากว่าท่านต้องการใช้เงินจำนวน 100,000 บาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า ท่านควรจะฝากเงินจำนวนเท่าใดวันนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4% ต่อปี

1 : 90,190 บาท

2 : 86,160 บาท

3 : 85,160 บาท

4 : 82,190 บาทข้อที่ 21กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านจะมีเงินจำนวนเท่าใด หากว่าท่านฝากเงินทุกๆ สิ้นปี ครั้งละ 3,000 บาท

1 : 15,366 บาท

2 : 16,911 บาท

3 : 16,466 บาท

4 : 17,911 บาทข้อที่ 22แมทริกซ์ด้านล่างนี้ให้ผลลัพธ์ในรูปของผลประโยชน์สำหรับ 4 แนวทางเลือก และระดับการขายที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้ ข้อใดคือคำตอบที่ถูกต้องของการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน โดยใช้กฎของลาปลาซ (Laplace Rule)

1 : เลือก A1

2 : เลือก A2

3 : เลือก A3

4 : เลือก A4ข้อที่ 23ยอดขายในอนาคตของการขายอาจจะสูงหรือต่ำได้ในช่วงดำเนินการ 8 ปีข้างหน้า ความน่าจะเป็นของยอดขายในอนาคตแสดงในตารางด้านล่างนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 4 ปี กำหนดให้ยอดขายในช่วง 4 ปีแรก และช่วง 4 ปีหลังเป็นอิสระต่อกัน ข้อใดคือความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ยอดขายสูงในช่วง 4 ปีแรก

1 : 1/4

2 : 3/8

3 : 5/8

4 : 1/2ข้อที่ 24สิ่งใดบ้างที่จัดว่าเป็นการลงทุน

1 : การประกันภัย

2 : ดอกเบี้ย

3 : ค่าเลี้ยงรับรอง

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 25แนวทางปฏิบัติที่ทำให้สามารถประหยัดต้นทุนได้ดีสำหรับการก่อตั้งโรงงานใหม่

1 : จ้างวิศวกรออกแบบที่มีความสามารถ

2 : สืบราคาเครื่องจักรและวัสดุหลายๆ แห่ง

3 : ใช้แรงงานก่อสร้างที่มีค่าแรงงานต่ำ

4 : เลือกใช้วัสดุที่มีราคาถูก
  • นาฬิกาจับเวลา