ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Mechanics of Machinery/Dynamics of Machines/Theory of Machข้อที่ 1ข้อใดเป็นชนิดของการเคลื่อนที่แบบ Plane Motion

1. Spherical Motion

2. Rotation Motion

3. Helical Motion

4. Absolute Motionข้อที่ 2การสัมผัสระหว่างผิวสลักเกลียวกับแป้นเกลียวจัดเป็นคู่สัมผัสแบบ

1.  คู่สัมผัสเลื่อนไหล (Sliding pairs)

2.  คู่สัมผัสเกลียว (Helical pairs)

3.  คู่สัมผัสทรงกระบอก (Cylindrical pairs)

4.  คู่สัมผัสทรงกลม (Spherical pairs)ข้อที่ 3โดยทั่วไปการสัมผัสระหว่างล้อรถยนต์กับถนนจะเป็นแบบ

1.  Sliding pair

2.  Journal bearing pair

3.  Helical pair

4.  Cylindrical pairข้อที่ 4กลไกดังรูปมีคู่สัมผัสชนิดใด

 

1. คู่สัมผัสขั้นต่ำ(Lower pair)

2. คู่สัมผัสหมุน(Pin joint)

3. คู่สัมผัสเลื่อน(Sliding joint)

4. คู่สัมผัสขั้นสูง(Higher pair)ข้อที่ 5ข้อใดไม่ใช่ชนิดของการเคลื่อนที่แบบ Plane Motion

1. Translation Motion

2. Rotation Motion

3. Rectilinear Motion

4. Absolute Motionข้อที่ 6การสัมผัสระหว่างผิวของรองลื่นแบบ journal กับเพลาจัดเป็นคู่สัมผัสแบบ

1.  คู่สัมผัสเลื่อนไหล (Sliding pairs)

2.  คู่สัมผัสเกลียว (Helical pairs)

3.  คู่สัมผัสทรงกระบอก (Cylindrical pairs)

4.  คู่สัมผัสทรงกลม (Spherical pairs)ข้อที่ 7คู่สัมผัสแบบ Lower pair คือ

1. คู่สัมผัสที่ถูกยึดให้ติดกันทางเชิงกลอย่างเดียว

2. คู่สัมผัสระหว่างลูกบอลกับเบ้า

3. คู่สัมผัสที่สัมผัสกันเป็นพื้นที่

4. คู่สัมผัสที่มีส่วนสัมผัสกันเป็นเส้นหรือจุด

 ข้อที่ 8ข้อใดเป็นชนิดของการเคลื่อนที่แบบ Plane Motion

1. Translation Motion

2. Spherical Motion

3. Helical Motion

4. Absolute Motionข้อที่ 9คิแนเมติกอินเวอร์ชั่น(Kinematic inversion) ของกลไก คือ

1.  การออกแบบให้กลไกมีการเคลื่อนที่ตามที่ต้องการ

2.  การเปลี่ยนรูปร่างของกลไก โดยการเพิ่มความยาวของชิ้นต่อโยง

3.  การเปลี่ยนรูปแบบกลไกโดยการเพิ่มชิ้นต่อโยงให้กับกลไก

4.  การเปลี่ยนรูปแบบกลไกโดยการสลับให้ชิ้นต่อโยงแต่ละชิ้นทำหน้าที่เป็นกราวด์(หรือไม่มีการเคลื่อนที่) โดยจำนวนชิ้นต่อโยงยังเท่าเดิมและมีคู่สัมผัสเหมือนเดิมข้อที่ 10ระดับขั้นความเสรี(Degree of freedom หรือ Mobility) ของกลไกคืออะไร

1. จำนวนตัวแปรที่บอกถึงตำแหน่งของชิ้นส่วนของกลไก

2.  จำนวนตัวต้นกำลังที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการขับเคลื่อนกลไก แล้วทำให้กลไกเคลื่อนที่ได้อย่างสมบูรณ์

3.  จำนวนข้อต่อ(joint)ทั้งหมดของกลไก

4. จำนวนชิ้นส่วนหรือชิ้นต่อโยง(Link)ทั้งหมดของกลไกข้อที่ 11ข้อใดเป็นกลไกกราช๊อฟ(Grashof mechanism)

1.  กลไกวัตต์(Watt linkage)

2. กลไกแคร้งสไลเดอร์ (Crank slider mechanism)

3. กลไกแพนโทกราฟ (Pantograph)

4.  กลไกแคร้งร็อกเกอร์ (Crank-rocker mechanism)ข้อที่ 12คำตอบข้อใดไม่ถูกต้อง

1.  คู่สัมผัสขั้นต่ำ (Lower Pair)

2.  คู่สัมผัสแบบทรงกระบอก (Cylindrical pairs)


3. คู่สัมผัสแบบทรงกลม (Spherical pairs)

4. คู่สัมผัสแบบปิด (Form-closed pairs)ข้อที่ 13โซ่คิเนแมติก (Kinematic chain) ในข้อใดเป็นโซ่คิเนแมติกเชิงบังคับ (constrained kinematic chain)

1. 

2. 

3. 

4. ข้อที่ 14คู่สัมผัสเลื่อนไหล (Sliding pairs) ได้แก่การสัมผัสระหว่าง

1. ผิวลูกสูบกับกระบอกสูบ

2. ล้อรถยนต์กับพื้นถนน

3. ฟันเฟืองคู่หนึ่ง

4. สลักเกลียวกับแป้นเกลียวข้อที่ 15ข้อใดไม่ใช่ชนิดของการเคลื่อนที่แบบ Plane Motion

1. Rectilinear Motion

2. Curvilinear Motion

3. Helical Motion

4. Translation Motionข้อที่ 16การสัมผัสระหว่างผิวลูกสูบกับกระบอกสูบจัดเป็นคู่สัมผัสแบบ

1.  คู่สัมผัสเลื่อนไหล (Sliding pairs)

2. คู่สัมผัสเกลียว (Helical pairs)

3.  คู่สัมผัสทรงกระบอก (Cylindrical pairs)

4.  คู่สัมผัสทรงกลม (Spherical pairs)ข้อที่ 17คู่สัมผัสทรงกลม ( Spherical Pairs) คือ

1. คู่สัมผัสที่ถูกยึดด้วยแรงภายนอก หรือ แรงโน้มถ่วง

2. คู่สัมผัสที่เคลื่อนที่โดยหมุนไปพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ไปตามแกนการหมุน

3. คู่สัมผัสระหว่างลูกบอลกับเบ้า

4. คู่สัมผัสที่มีส่วนสัมผัสกันเป็นพื้นที่

 ข้อที่ 18คู่สัมผัสเกลียว (Helical pairs) ได้แก่การสัมผัสระหว่าง

1. ผิวลูกสูบกับกระบอกสูบ

2. ล้อรถยนต์กับพื้นถนน

3. ฟันเฟืองคู่หนึ่ง

4. สลักเกลียวกับแป้นเกลียวข้อที่ 19Motion ของ link 3 ในระบบ linkage ดังรูป เป็นแบบใด 

1.  translation

2.  rotation

3.  curvilinear translation

4.  translation and rotationข้อที่ 20เมื่อแบ่งตามลักษณะการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ คู่สัมผัสในรูปเป็นคู่สัมผัสชนิดใด

 


1. คู่สัมผัสแบบกลิ้งพร้อมไถล

2. คู่สัมผัสขั้นสูง

3. คู่สัมผัสแบบเลื่อนไถล

4. คู่สัมผัสแบบหมุนข้อที่ 21เมื่อแบ่งตามลักษณะของการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ คู่สัมผัสในรูปเป็นคู่สัมผัสชนิดใด


1.

คู่สัมผัส 23 เป็นแบบหมุน(Tuning pair)   

คู่สัมผัส 12 เป็นแบบเลื่อน (Sliding pair)

2. 

คู่สัมผัส 23 เป็นแบบทรงกระบอก (Cylindrical pair)

คู่สัมผัส 12 เป็นแบบเลื่อน (Sliding pair)

3. 

คู่สัมผัส 23 เป็นแบบคู่ขั้นสูง

คู่สัมผัส 12 เป็นแบบคู่ขั้นต่ำ

4.

คู่สัมผัส 23 เป็นคู่สัมผัสที่มีระดับขั้นความเสรีเป็น 1

คู่สัมผัส 12 เป็นคู่สัมผัสที่มีระดับขั้นความเสรีเป็น 1ข้อที่ 22Prismatic pairs คือ

1. คู่สัมผัสของสามเหลี่ยมปริซึม

2. คู่สัมผัสของล้อกลิ้งโดยไม่ลื่นไถล

3. คู่สัมผัสของกลไกที่ยอมให้ข้อต่อหนึ่งเคลื่อนที่ได้โดยการหมุน

4. คู่สัมผัสของกลไกที่ยอมให้ข้อต่อหนึ่งเคลื่อนที่ได้โดยเลื่อนไถลไปมาข้อที่ 23ผิวของรองลื่นแบบ journal กับเพลา ได้แก่การสัมผัสระหว่าง

1. ผิวลูกสูบกับกระบอกสูบ

2. ล้อรถยนต์กับพื้นถนน

3. ฟันเฟืองคู่หนึ่ง

4. สลักเกลียวกับแป้นเกลียวข้อที่ 24ข้อใดคือคุณสมบัติของชิ้นต่อโยง Coupler

1. เชื่อมต่อกับชิ้นต่อโยงที่หยุดนิ่ง(Ground)

2. มีการเคลื่อนที่เป็นแบบหมุนอย่างเดียว (Rotation)

3. มีการเคลื่อนที่แบบหมุนและเลื่อน (General plane motion)

4. มีการเคลื่อนที่แบบเลื่อน(Translation)ข้อที่ 25คู่สัมผัสแบบคู่ขั้นสูง (Higher Pairs) คือ

1. คู่สัมผัสที่มีส่วนสัมผัสกันเป็นเส้นหรือจุด

2. คู่สัมผัสที่มีส่วนสัมผัสกันเป็นพื้นที

3. คู่สัมผัสที่มีส่วนสัมผัสกันเป็นแบบเชิงไม่บังคับ

4. คู่สัมผัสที่มีส่วนสัมผัสกันอยู่ส่วนบนของกลไก

 
  • นาฬิกาจับเวลา