ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Engineering Mechanic/Staticข้อที่ 1จากรูปกลไกของเครื่องพิมพ์ดีดที่กำหนดให้ เราสามารถแยกส่วนประกอบ (Member) เพื่อวาดรูปแผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram, FBD) ชิ้นประกอบกี่ชิ้นที่รับแรง 2 แรง (2-force member)

1 : 5 ชิ้น

2 : 4 ชิ้น

3 : 3 ชิ้น

4 : 2 ชิ้นข้อที่ 2 จากโครงสร้างที่ให้มาดังรูป ชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์ (Zero Force Member) มีกี่ชิ้นส่วน

1 :  1 ชิ้นส่วน

2 : 2 ชิ้นส่วน

3 : 3 ชิ้นส่วน

4 : 4 ชิ้นส่วนข้อที่ 3 สำหรับโครงกรอบ (Frame)มวลเบา ที่ให้มาดังรูป เมื่อไม่คิดน้ำหนักของรอกและโครงกรอบแผนผังวัตถุอิสระในข้อใดเขียนไม่ครบถ้วน

1 :  

2 :  

3 :  

4 :  ไม่มีข้อถูกข้อที่ 41 : 

2 : 

3 : 

4 : 

 ข้อที่ 5 

สำหรับชิ้นส่วนโครงถักมวลเบาดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์

1 : AB

2 : BC

3 : BD

4 : CDข้อที่ 6แขวนน้ำหนักด้วยเชือกสามเส้นคล้องผ่านห่วง B ดังแสดงในรูป ข้อความใดเป็นจริง

1 : แรงตึงในเชือก AB = 0

2 : แรงตึงในเชือก AB = แรงตึงในเชือก ฺBC

3 : แรงตึงในเชือก AB > แรงตึงในเชือก BC

4 : แรงตึงในเชือก AB < แรงตึงในเชือก BCข้อที่ 7 สำหรับคานเบาและบางภายใต้แรงกระทำดังรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุด D

1 : 14kN

2 : 28kN

3 : 23kN

4 : 46kNข้อที่ 8 

จากโครงสร้างดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่ A เมื่อ a = 180 mm

 1. 600N
 2. 500N
 3. 400N
 4. 300N


ข้อที่ 9 กล่อง A มีมวล 12 kg ,กล่อง B มีมวล 6 kg เชื่อมกันด้วยสายเคเบิ้ลผ่านรอกC ซึ่งสามารถหมุนได้อย่างอิสระ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นผิวทั้งหมด เท่ากับ 0.12 และมีแรงกระทำ P ผังวัตถุอิสระ (Free Body Diagram) ของมวล A มีแรงกระทำทั้งหมดกี่แรง

1 :  4 แรง

2 : 5 แรง

3 : 6 แรง

4 : 7 แรงข้อที่ 10  สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ให้มาดังรูป จงพิจารณาว่าข้อความใดถูกต้อง

1 :  ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วน BD

2 :  ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วน CBA

3 :  ชิ้นส่วนที่รับแรงสามแรง (Three Force Member) คือชิ้นส่วน BD

4 :  ไม่มีข้อถูกข้อที่ 11จากรูปที่กำหนดให้ เราสามารถแยกส่วนประกอบ (Member) เพื่อวาดรูปแผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram, FBD) เพื่อหาแรงที่กระทำต่อส่วนประกอบทุกชิ้น ชิ้นประกอบส่วนไหนที่เป็นชิ้นส่วนที่รับแรง 2 แรง (2-force member) ที่ชัดเจนมากที่สุด

1 : 

2 : 

3 : 

4 : 

​​​​​​​ข้อที่ 12 

สำหรับชิ้นส่วนโครงถักมวลเบาดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาจำนวนชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4


ข้อที่ 13 จากโครงสร้างที่ให้มาดังรูป ชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์ (Zero Force Member) มีกี่ชิ้นส่วน

1 : 5 ชิ้นส่วน

2 : 6 ชิ้นส่วน

3 : 7 ชิ้นส่วน

4 : 8 ชิ้นส่วนข้อที่ 14 สำหรับคานเบาและบางภายใต้แรงกระทำดังรูป จงพิจารณาหาแรงปฏิกิริยาที่จุด B

1 : 14kN

2 : 28kN

3 : 23kN

4 : 46kNข้อที่ 15 สำหรับโครงสร้างมวลเบา ที่รองรับด้วย ball and socket ที่จุด A และผูกยึดด้วยเส้นเชือก BD และ BE ดังแสดงในรูป ปริมาณตัวแปรที่ไม่ทราบค่า (แรงที่ไม่ทราบค่า) มีกี่ตัวแปร

1 : 3 ตัวแปร

2 : 4 ตัวแปร

3 : 5 ตัวแปร

4 : 6 ตัวแปรข้อที่ 16สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ให้มาดังรูป จงพิจารณาว่าข้อความใดถูกต้อง

 1. ชิ้นส่วนที่รับแรงสามแรง (Three Force Member) คือชิ้นส่วน BD
 2. ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วน CBA
 3. ชิ้นส่วนที่รับแรงสามแรง (Three Force Member) คือชิ้นส่วน CBA
 4. ไม่มีข้อถูก


ข้อที่ 17 จากโครงสร้างที่ให้มาดังรูป ชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์ (Zero Force Member) มีกี่ชิ้นส่วน

1 : 1 ชิ้นส่วน

2 : 2 ชิ้นส่วน

3 : 3 ชิ้นส่วน

4 : 4 ชิ้นส่วนข้อที่ 18รูปในข้อใดต่อไปนี้สามารถแก้ปัญหาเพื่อหาแรงภายนอกและปฏิกิริยาทั้งหมดที่กระทำกับคานได้ด้วยวิธีการทาง สถิตยศาสตร์

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  


ข้อที่ 19ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วนใด

 1. EBD
 2. AB
 3. D
 4. ไม่มีข้อถูก


ข้อที่ 20 

ผังวัตถุอิสระ (Free Body Diagram)ของโครงสร้างที่ไม่คิดน้ำหนักนี้ มีแรงกระทำทั้งหมดกี่แรง

1 : 4 แรง

2 : 5 แรง

3 : 6 แรง

4 : 7 แรงข้อที่ 21 

สำหรับชิ้นส่วนโครงถักมวลเบาดังแสดงในรูป จงพิจารณาหาชิ้นส่วนที่แรงกระทำเป็นศูนย์

 1. AB
 2. DE
 3. CD
 4. AC


ข้อที่ 22โครงมุมฉาก ABC ถูกยันไว้ด้วยแท่งโลหะที่จุด C ถูกตรึงไว้ที่จุด B ด้วยหมุด และมีเชือกผูกไว้ที่ จุด A ถ้าแรง P เป็นแรงภายนอกที่มากระทำที่ ปลายของโครง แผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram, FBD) ข้อใดถูก

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  


ข้อที่ 23จากรูปที่กำหนดให้ เราสามารถแยกส่วนประกอบ (Member) เพื่อวาดรูปแผนภาพวัตถุอิสระ (Free Body Diagram, FBD) เพื่อหาแรงที่กระทำต่อส่วนประกอบทุกชิ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ที่แสดงให้เห็นการแยกส่วนอย่างชัดเจน เราควรวาดรูป FBD กี่ภาพ

1 : 2 ภาพ

2 : 3 ภาพ

3 : 4 ภาพ

4 : 5 ภาพข้อที่ 24 

สำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ให้มาดังรูป จงพิจารณาว่าข้อความใดถูกต้อง

 1. ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วน BD
 2. ชิ้นส่วนที่รับแรงสองแรง (Two Force Member) คือชิ้นส่วน CBA
 3. ชิ้นส่วนที่รับแรงสามแรง (Three Force Member) คือชิ้นส่วน BD
 4. ไม่มีข้อถูก


ข้อที่ 25 สำหรับโครงกรอบ (Frame)มวลเบา ที่ให้มาดังรูป เมื่อไม่คิดน้ำหนักของรอกและโครงกรอบแผนผังวัตถุอิสระในข้อใดเขียนไม่ครบถ้วน

1 :  

2 :  

3 :  

4 :  ไม่มีข้อถูก
 • นาฬิกาจับเวลา