ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Ship Dynamicsข้อที่ 1 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแรง Restoring
 • 1 : แรงที่พยายามดึงวัตถุกลับไปยังตำแหน่งสมดุลเดิม เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งสมดุล
 • 2 : เป็นแรงที่มีขนาดสัมพันธ์กับระยะขจัด
 • 3 : วัตถุจะเคลื่อนที่กลับไปมาผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีอัตราเร่งภายใต้แรงนี้เสมอ และเคลื่อนที่เร็วขึ้นเมื่อเข้าใกล้ตำแหน่งสมดุล
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 2 • ข้อใดคือการเคลื่อนที่ Oscillation ของเรือแบบ Yawing
 • 1 : การที่เรือเมื่อจอดอิสระอยู่แล้ว เข็มหัวเรือเปลี่ยนไปมาระหว่างบวก 10 องศา และ ลบ 10 องศา อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง
 • 2 : การที่เรือเมื่อจอดอิสระอยู่แล้ว โคลงซ้ายขวาเปลี่ยนไปมาระหว่างบวก 10 องศา และ ลบ 10 องศา อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง
 • 3 : การที่เรือเมื่อจอดอิสระอยู่แล้ว ทริมท้ายเปลี่ยนไปมาระหว่างบวก 10 ซม. และ ลบ 10 ซม. อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 3 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเรือในคลื่นปกติ (Regular Wave)
 • 1 : ถ้า Encountering Frequency เท่ากับศูนย์ ตำแหน่งสัมพันธ์ระหว่างเรือกับคลื่นจะไม่เปลี่ยน
 • 2 : ถ้า Encountering Frequency มากกว่าศูนย์ แล้วคลื่นตามมาจากด้านหลัง คลื่นจะวิ่งแซงเรือไปในที่สุด
 • 3 : ถ้า Encountering Frequency น้อยกว่าศูนย์ แล้วคลื่นอยู่ข้างหน้าเรือ เรือจะแล่นไปทันคลื่นในที่สุด
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 4 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคลื่นในน้ำตื้น
 • 1 : ถ้าทราบความยาวคลื่นจะคำนวณความเร็วคลื่นได้ทันที
 • 2 : คลื่นเดียวกันจะมีความเร็วบนดวงจันทร์เท่ากับบนโลก
 • 3 : ถ้าทราบความลึกน้ำจะคำนวณความเร็วคลื่นได้ทันที
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก


ข้อที่ 5 • ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion)
 • 1 : เมื่อวัตถุอยู่ในตำแหน่งสมดุล ระยะขจัดจะมีค่าเป็นศูนย์
 • 2 : เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปไกลจากแนวสมดุลมากที่สุด แรง Restoring จะมีค่าต่ำสุด
 • 3 : เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ห่างแนวสมดุลออกไป ความเร็วของการเคลื่อนที่จะลดลงเรื่อย ๆ
 • 4 : เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ห่างแนวสมดุลออกไป อัตราเร่งของการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ


ข้อที่ 6 • ข้อใดคือการเคลื่อนที่ Oscillation ของเรือแบบ Heaving
 • 1 : การที่คลื่นกระทำด้านหัวหรือท้ายเรือแล้วเรือยกตัวสูงขึ้นลงจากระดับอ้างอิงเดิม
 • 2 : การที่คลื่นกระทำด้านข้างเรือหรือท้ายเรือแล้วเรือยกตัวสูงขึ้นลงจากระดับอ้างอิงเดิม
 • 3 : การที่เมื่อนำของหนักมากๆ ใส่ในเรือบริเวณหัวเรือโดยฉับพลันแล้วทำให้เรือยกตัวสูงขึ้นลงจากระดับอ้างอิงเดิม
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 7 • ในการศึกษาคลื่นน้ำแบบ Sinusoidal (2 มิติ) ความยาวคลื่น (Wave Length) คือระยะใด
 • 1 : ระยะในทางระดับ วัดระหว่างยอดคลื่นถึงท้องคลื่นที่ต่อเนื่องกัน
 • 2 : ระยะในทางระดับ วัดระหว่าง 2 ยอดคลื่นหรือ 2 ท้องคลื่นที่ต่อเนื่องกัน
 • 3 : ระยะในทางระดับของยอดคลื่นหรือท้องคลื่น
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก


ข้อที่ 8 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ความยาวคลื่นในน้ำตื้นอิสระต่อความยาวคลื่น
 • 2 : ความยาวคลื่นในน้ำตื้นไม่อิสระต่อความยาวคลื่น
 • 3 : ความยาวคลื่นในน้ำลึกอิสระต่อความยาวคลื่น
 • 4 : ความสูงคลื่นในน้ำลึกไม่สัมพันธ์กับความโน้มถ่วงของโลก


ข้อที่ 9 • ข้อใดคือการเคลื่อนที่ Oscillation ของเรือแบบ Rolling
 • 1 : การที่คลื่นวิ่งเข้ากระทำท้ายเรือที่จอดอยู่แล้วเรือโคลงไปมาซ้าย-ขวา
 • 2 : การที่คลื่นวิ่งเข้ากระทำหัวเรือที่จอดอยู่แล้วเรือโคลงไปมาซ้าย-ขวา
 • 3 : การที่คลื่นวิ่งเข้ากระทำด้านข้างเรือที่จอดอยู่แล้วเรือโคลงไปมาซ้าย-ขวา
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 10 • ถ้าเดิมเรือลอยอยู่อย่างสมดุล หลังจากค่อยๆสูบน้ำอับเฉา (Ballast) เข้าถังกลางลำบริเวณหัวเรือเสร็จสิ้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : 1. เรือย่อมเกิด Oscillation แบบ Rolling
 • 2 : เรือย่อมเกิด Oscillation แบบ Heaving
 • 3 : เรือย่อมเกิด Oscillation แบบ Swaying
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก


ข้อที่ 11 • จากการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic Motion ข้อใดกล่าวผิด
 • 1 : Simple Harmonic Motion เป็นการเคลื่อนที่ ที่มีอัตราเร่งของการเคลื่อนที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ ระยะของการเคลื่อนที่กับแนวอ้างอิง
 • 2 : แรงต้านการเคลื่อนที่ (Restoring Force) ในการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic Motion เป็นสัดส่วนผกผันกับระยะขจัด (Displacement) จากแนวสมดุล
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 12 • ข้อใดไม่เป็นการเคลื่อนที่แบบ Oscillation ของเรือที่ลอยอิสระอยู่
 • 1 : การเคลื่อนที่หลังจากการหยุดเครื่องยนต์แล้วปล่อยให้เรือแล่นต่อไปจนหยุดนิ่ง
 • 2 : หลังจากใส่น้ำหนักปริมาณมากๆ ลงในเรืออย่างฉับพลัน
 • 3 : หลังจากเอาน้ำหนักปริมาณมากๆ ออกจากเรืออย่างฉับพลัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 13 • เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งสมดุล (Equilibrium Position) ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 1 : ยิ่งห่างจากจุดสมดุลแรง Restoring ยิ่งมีค่ามาก
 • 2 : แรง Damping มีค่าคงที่เสมอ
 • 3 : แรง Damping มีทิศทางเดียวกับแรง Restoring
 • 4 : การที่เรือเปลี่ยนสภาพกินน้ำลึกไปเกิดทริมเป็นการเคลื่อนที่แบบ Oscillation


ข้อที่ 14 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับคลื่นในน้ำตื้น ณ ที่แห่งหนึ่ง ๆ
 • 1 : คลื่นที่ยาว 10 เมตร เร็วเท่ากับคลื่นที่ยาว 9 เมตร
 • 2 : ความเร็วคลื่นคำนวณได้จากความลึกเฉลี่ยของน้ำขณะนั้น
 • 3 : ความโน้มถ่วงของโลกมีผลโดยตรงกับความเร็วคลื่น
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 15 • ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับคลื่นในน้ำลึก
 • 1 : การคำนวณความเร็วต้องนำความยาวคลื่นมาประกอบด้วย
 • 2 : การคำนวณความเร็วไม่ต้องนำความโน้มถ่วงโลกมาพิจารณาด้วย
 • 3 : ความเร็วคลื่นอิสระต่อความยาวคลื่น
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 16 • ลักษณะการเคลื่อนที่ของเรือที่แล่นลงใต้ ในทะเลที่คลื่นวิ่งมาจากทิศตะวันออก เรียกว่าอะไร
 • 1 : Head Sea
 • 2 : Following Sea
 • 3 : Beam Sea
 • 4 : South Heading Sea


ข้อที่ 17 • แท่งไม้รูปคล้ายแปรงลบกระดานแท่งหนึ่งถูกกดให้จมขนานอยู่ใต้น้ำลึกมาก ถ้ายกเลิกแรงกดทันที แท่งไม้นี้จะลอยขึ้นสู่ผิวหน้าน้ำทันที ถามว่าช่วงแรกที่แท่งไม้ลอยขึ้นสู่ผิวหน้าน้ำจะสังเกตเห็นแท่งไม้เคลื่อนที่ Oscillation แบบใดชัดเจนที่สุด
 • 1 : Heaving
 • 2 : Swaying
 • 3 : Yawing
 • 4 : Surging


ข้อที่ 18 • ปัจจัยใดที่มีผลต่อความเร็วของคลื่น ที่ความลึกใด ๆ
 • 1 : ความยาวคลื่น
 • 2 : ความลึกของน้ำ
 • 3 : แรงโน้มถ่วงของโลก
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 19 • แท่งไม้หนักมากรูปทรงคล้ายแปรงลบกระดานแท่งหนึ่งกำลังลอยอิสระในน้ำนิ่ง ถ้าทำน้ำกระเพื่อมพอประมาณเข้าใส่ทางด้านข้างของแท่งไม้นี้สักระยะเวลาหนึ่ง ช่วงแรกๆจะสังเกตเห็นแท่งไม้เคลื่อนที่ Oscillation แบบใดชัดเจนที่สุด
 • 1 : Heaving
 • 2 : Swaying
 • 3 : Rolling
 • 4 : Yawing


ข้อที่ 20 • ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก แบบกลับไปมา
 • 1 : ก่อนวัตถุจะเคลื่อนที่ออกจากแนวสมดุล วัตถุจะมีแต่เฉพาะพลังงานจลน์
 • 2 : ปริมาณของพลังงานจลน์จะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อวัตถุเคลื่อนห่างจากแนวสมดุลออกไป
 • 3 : ปริมาณของพลังงานศักย์จะลดลงเรื่อย ๆ เมื่อวัตถุเคลื่อนห่างจากแนวสมดุลออกไป
 • 4 : ระดับของพลังงานจลน์ของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบไปมานี้ เป็นสัดส่วนโดยตรงกับฟังก์ชันของเวลา


ข้อที่ 21 • ถ้าขณะนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของเรือต่างกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น 270 องศา แสดงว่าเรือกำลังเคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมแบบใด
 • 1 : Head Sea
 • 2 : Following Sea
 • 3 : Beam Sea
 • 4 : Overtaking Sea


ข้อที่ 22 • การจะกำหนดว่าเป็นคลื่นในน้ำลึกหรือน้ำตื้นจะพิจารณาจากข้อใด
 • 1 : ความลึกเฉลี่ยของท้องทะเลบริเวณนั้น
 • 2 : เทียบความยาวคลื่นกับความลึกเฉลี่ยของท้องทะเลบริเวณนั้น
 • 3 : เทียบความสูงคลื่นกับความลึกเฉลี่ยของท้องทะเลบริเวณนั้น
 • 4 : ดูจากความชันของคลื่น


ข้อที่ 23 • ในการเคลื่อนที่แบบ Heaving สมมุติว่าเมื่อใช้แรงภายนอกกดให้เรือจมลงในน้ำแล้วปล่อยแรงดังกล่าวออก ทำให้เรือมีการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง และเมื่อมีแรง Damping Force เข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้ระยะขจัด (Displacement) ของการเคลื่อนที่แบบ Heaving เป็นอย่างไร
 • 1 : เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 • 2 : ลดลงเรื่อย ๆ
 • 3 : คงที่
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก


ข้อที่ 24 • ข้อใดจัดว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบ Oscillation ของเรือที่ลอยอิสระอยู่
 • 1 : เรือเปลี่ยนจากเกิดทริมทางหัวไปเป็นเกิดทริมทางท้ายเรือ
 • 2 : Angle of Loll เปลี่ยนจาก 7 องศา เป็น –7 องศา
 • 3 : หลังจากนำน้ำหนักปริมาณมากๆ ออกจากเรือโดยฉับพลัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 25 • ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานในคลื่นน้ำ
 • 1 : พลังงานในคลื่นประกอบด้วยส่วนที่เป็นพลังงานจลน์และพลังงานศักย์
 • 2 : พลังงานจลน์เกิดจากการที่อนุภาคมีการเคลื่อนที่แบบโคจร
 • 3 : พลังงานศักย์เกิดจากการที่ของเหลวถูกยกตัวสูงขึ้น
 • 4 : ถูกทุกข้อ • นาฬิกาจับเวลา