ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Dynamics of Vehiclesข้อที่ 1 • ผู้ขับขี่รถยนต์นั่งคันหนึ่งทำการห้ามล้ออย่างเต็มที่ในขณะที่รถยนต์มีความเร็ว 100 km/hr หากรถยนต์มีระบบเบรคแบบจาน (Disc Brake) ทั้งสี่ล้อและมีระบบ ABS ซึ่งช่วยให้ล้อไม่จับตายแล้ว รถยนต์จะหยุดลงหลังจากทำการห้ามล้อเมื่อใดในกรณีที่สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูงสุด (Peak) ระหว่างผิวยางรถยนต์และผิวถนนมีค่าเป็น 0.6
 • 1 : น้อยกว่า 5 วินาที
 • 2 : มากกว่า 5 วินาที
 • 3 : บอกไม่ได้เนื่องจากไม่ได้กำหนดข้อมูลของแรงต้านอากาศ
 • 4 : บอกไม่ได้เนื่องจากไม่ได้กำหนดข้อมูลของแรงเสียดทานกลิ้งและแรงต้านอากาศ


ข้อที่ 2 • อะไรคือแรงที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อสมรรถนะของรถ
 • 1 : แรงระหว่างล้อกับถนน
 • 2 : แรงต้านอากาศ
 • 3 : แรงเสียดทานในการกลิ้งของล้อ (rolling friction)
 • 4 : แรงที่ล้อในแนวตั้งฉากกับถนน


ข้อที่ 3
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 4
 • 1 : 11.88 kN
 • 2 : 12 kN
 • 3 : 10 kN
 • 4 : 12.12 kN


ข้อที่ 5 • รถยนต์นั่งซึ่งมีมีมวล 1000 kg คันหนึ่งถูกออกแบบให้มีการกระจายน้ำหนักที่ล้อหน้าและหลังในอัตราส่วน 5.5 / 4.5 โดยมีระยะห่างระหว่างเพลาล้อหน้าและหลัง หรือฐานล้อ (Wheelbase) เป็น 2.5 เมตร และจุดศูนย์ถ่วงอยู่สูงจากพื้น 0.4 เมตร หากรถยนต์ดังกล่าวถูกเร่งจากสภาวะหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 5 m/s^2 บนถนนราบ จงหาน้ำหนักที่กดอยู่บนเพลาล้อหน้า
 • 1 : 4000 N
 • 2 : 4200 N
 • 3 : 4400 N
 • 4 : 4600 N


ข้อที่ 6 • สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวถนนและผิวยางรถยนต์เป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการห้ามล้ออย่างยิ่ง ท่านคิดว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับน้ำหนักที่ผิวยางรถยนต์กดลงบนพื้นผิวถนนอย่างไร
 • 1 : สัมประสิทธิ์ความเสียดทานแปรผันตรงกับน้ำหนักที่กดลงบนพื้นผิวถนนในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน
 • 2 : สัมประสิทธิ์ความเสียดทานแปรผกผันกับน้ำหนักที่กดลงบนพื้นผิวถนนในอัตราส่วน ใกล้เคียงกัน
 • 3 : สัมประสิทธิ์ความเสียดทานแปรผันตรงกับน้ำหนักที่กดลงบนพื้นผิวถนนในอัตราส่วนต่ำกว่ามาก
 • 4 : สัมประสิทธิ์ความเสียดทานแปรผกผันกับน้ำหนักที่กดลงบนพื้นผิวถนนในอัตราส่วนต่ำกว่ามาก


ข้อที่ 7 • รถยนต์นั่งซึ่งมีมีมวล 1200 kg คันหนึ่งถูกออกแบบให้มีการกระจายน้ำหนักที่ล้อหน้าและหลังในอัตราส่วน 6 / 4 โดยมีระยะห่างระหว่างเพลาล้อหน้าและหลัง หรือฐานล้อ (Wheelbase) เป็น 2.7 เมตร และจุดศูนย์ถ่วงอยู่สูงจากพื้น 0.35 เมตร หากรถยนต์ดังกล่าวถูกเร่งจากสภาวะหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 4 m/s^2 บนถนนราบ จงหาน้ำหนักที่กดอยู่บนเพลาล้อหน้า
 • 1 : 5230 N
 • 2 : 5330 N
 • 3 : 5430 N
 • 4 : 5530 N


ข้อที่ 8 • รถยนต์นั่งขับเคลื่อนล้อหลังมีการกระจายน้ำหนักที่ล้อหน้าและล้อหลังเป็น 6000 N : 4000N มีระยะฐานล้อ (Wheelbase) เป็น 2.6 เมตร มีเครื่องยนต์ซึ่งมีแรงม้าสูงจนสามารถทำให้ล้อหมุนฟรีได้ กำลังของเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนถูกจำกัดโดยแรงเสียดทานระหว่างผิวยางรถยนต์และถนน หากสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูงสุด (Peak) ระหว่างพื้นผิวยางรถยนต์และถนนมีค่าเป็น 0.6 จงหาค่าความเร่งสูงสุดที่รถยนต์คันนี้สามารถทำได้
 • 1 : 2.56 m/s^2
 • 2 : 2.66 m/s^2
 • 3 : 2.76 m/s^2
 • 4 : 2.86 m/s^2


ข้อที่ 9 • รถยนต์นั่งขับเคลื่อนล้อหน้ามีการกระจายน้ำหนักที่ล้อหน้าและล้อหลังเป็น 6000 N : 4000N มีระยะฐานล้อ (Wheelbase) เป็น 2.6 m มีเครื่องยนต์ซึ่งมีแรงม้าสูงจนสามารถทำให้ล้อหมุนฟรีได้ กำลังของเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนถูกจำกัดโดยแรงเสียดทานระหว่างผิวยางรถยนต์และถนน หากส.ป.ส. สูงสุด (Peak) ระหว่างพื้นผิวยางรถยนต์และถนนมีค่า0.6 จงหาค่าความเร่งสูงสุดของรถยนต์คันนี้ ถ้าจุดศูนย์กลางมวลรถสูงกว่าพื้น 0.35m
 • 1 : 3.3 m/s^2
 • 2 : 3.5 m/s^2
 • 3 : 3.7 m/s^2
 • 4 : 3.9 m/s^2


ข้อที่ 10 • แรงต้านการเคลื่อนที่ซึ่งผิวถนนกระทำกับผิวยางรถยนต์ระหว่างการเบรกมีค่าจำกัด ควาพยายามห้ามล้อด้วยแรงที่มากกว่าค่าจำกัดดังกล่าวจะทำให้ล้อจับตาย จงหาค่าจำกัดดังกล่าวสำหรับการห้ามล้อคู่หน้าของรถซึ่งมีการกระจายน้ำหนักที่เพลาล้อหน้าและหลังเป็น 6500 N : 4000 N โดยระยฐานล้อมีค่าเป็น 2.7 m และจุดศูนย์ถ่วงของรถยนต์อยู่สูงจากพื้น 0.35 m กำหนดให้สัมประสิทธิ์แรเสียดทานระหว่างผิวยางรถยนต์และถนนมีค่า 0.6
 • 1 : 1900 N
 • 2 : 2000 N
 • 3 : 2100 N
 • 4 : 2200 N


ข้อที่ 11 • ผู้แทนจำหน่ายอ้างว่ารถที่จำหน่ายมีการกระจายน้ำหนักที่เพลาล้อหน้าและหลังเป็น 5000 N : 5000 N โดยระยะฐานล้อมีค่า 2.8 m และจุดศูนย์ถ่วงของรถยนต์อยู่สูงจากพื้น 0.3 m สามารถห้ามล้อจากความเร็ว 100 km/hr ให้หยุดสนิทในระยะทางราบ 56 m ด้วยระบบ ABS ที่ถูกออกแบบขึ้นแบบใหม่ล่าสุด จงให้ความเห็นว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวอาจเป็นจริงได้หรือไม่ อย่างไร ถ้าส.ป.ส.แรงเสียดทานสูงสุดระหว่างผิวยางรถยนต์และถนนมีค่า 0.7
 • 1 : เป็นไปได้โดยง่ายดาย
 • 2 : เป็นไปได้ยาก
 • 3 : เป็นไปไม่ได้
 • 4 : ข้อมูลไม่เพียงพอ


ข้อที่ 12 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 13
 • 1 : การหมุนรอบแกน x คือ Roll และการหมุนรอบ y คือ Pitch
 • 2 : การหมุนรอบแกน x คือ Roll และการหมุนรอบ z คือ Pitch
 • 3 : หมุนรอบแกน z คือ Roll และการหมุนรอบ y คือ Pitch
 • 4 : หมุนรอบแกน z คือ Roll และการหมุนรอบ x คือ Pitch


ข้อที่ 14 • 1 : 4.25 kN
 • 2 : 6 kN
 • 3 : 5.75 kN
 • 4 : 4.5 kN


ข้อที่ 15 • รถยนต์คันหนึ่งมีการกระจายน้ำหนักที่เพลาล้อหน้าและล้อหลังเป็น 6000 N : 5000 N โดยระยะฐานล้อมีค่าเป็น 2.6 เมตร และจุดศูนย์ถ่วงของรถยนต์อยู่สูงจากพื้น 0.3 เมตร หากพบว่าเมื่อรถยนต์มีความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้ขับขี่ทำการห้ามล้อด้วยแรงคงที่จนรถยนต์หยุดลงในระยะทาง 40 เมตร จงหาน้ำหนักที่กดบนล้อคู่หลัง ทั้งนี้สมมุติว่าแรงต้านทานการหมุนของล้อและแรงต้านอากาศมีค่าน้อยมากจนตัดออกได้
 • 1 : 4600 N
 • 2 : 4700 N
 • 3 : 4800 N
 • 4 : 4900 N


ข้อที่ 16
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 17 • ข้อใดเป็นผลจากการเร่งของรถ
 • 1 : แรงตั้งฉากจากถนนที่กระทำต่อล้อหน้าลดลง
 • 2 : แรงตั้งฉากจากถนนที่ล้อกระทำต่อหลังลดลง
 • 3 : แรงตั้งฉากจากถนนที่กระทำต่อล้อหน้าเพิ่มขึ้น
 • 4 : ความสามารถในการสร้างแรงในแนวการเคลื่อนที่ของล้อหน้าเพิ่มขึ้น


ข้อที่ 18 • การล็อคตัวของล้อหน้าและล้อหลังให้มักทำให้ผู้ขับขี่สูญเสียความสามารถในการบังคับรถยนต์ จึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในรถยนต์ที่ไม่มีการติดตั้งระบบห้ามล้อ ABS ในกรณีดังกล่าวนี้ระบบห้ามล้ออาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงการล็อคตัวของล้อได้อย่างสมบูรณ์ และโดยทั่วไปผู้ออกแบบระบบห้ามล้อจะยอม
 • 1 : ให้ล้อหน้าล็อคก่อนล้อหลัง
 • 2 : ให้ล้อหลังล็อคก่อนล้อหน้า
 • 3 : ให้ล้อหน้าและหลังล็อคตัวพร้อมกัน
 • 4 : ให้ล้อหน้าและหลังล็อคตัวพร้อมกัน


ข้อที่ 19 • การเพิ่มความดันลมยางในขอบเขตที่เหมาะสม สามารถส่งผลต่อค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวถนนและผิวยางรถยนต์ในภาวะพื้นถนนแห้งและเปียกอย่างไร
 • 1 : การเพิ่มความดันลมยางเกือบไม่ส่งผลกับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานบนถนนแห้งในขณะที่ส่งผลในการเพิ่มสัมประสิทธิ์ความเสียดทานอย่างชัดเจนบนถนนเปียก
 • 2 : การเพิ่มความดันลมยางส่งผลในการเพิ่มสัมประสิทธิ์ความเสียดทานบนถนนแห้งอย่างชัดเจนในขณะที่เกือบไม่ส่งผลกับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานบนถนนเปียก
 • 3 : การเพิ่มความดันลมยางเป็นการเพิ่มสัมประสิทธิ์ความเสียดทานอย่างชัดเจนทั้งบนถนนแห้งและเปียก
 • 4 : การเพิ่มความดันลมยางเป็นการเพิ่มสัมประสิทธิ์ความเสียดทานอย่างชัดเจนทั้งบนถนนแห้งและเปียก


ข้อที่ 20 • รถยนต์นั่งซึ่งมีมีมวล 1200 kg คันหนึ่งถูกออกแบบให้มีการกระจายน้ำหนักที่ล้อหน้าและหลังในอัตราส่วน 6 / 4 โดยมีระยะห่างระหว่างเพลาล้อหน้าและหลัง หรือฐานล้อ (Wheelbase) เป็น 2.7 เมตร จงหาระยะห่างจากเพลาล้อหลังและจุดศูนย์ถ่วงของรถยนต์คันดังกล่าว
 • 1 : 1.42 เมตร
 • 2 : 1.52 เมตร
 • 3 : 1.62 เมตร
 • 4 : 1.72 เมตร


ข้อที่ 21 • เครื่องยนต์ในรถยนต์นั่งคันหนึ่งให้แรงบิด 200 N.m ขณะทำงานที่ 4,000 รอบต่อนาที ภายใต้สภาวะการทำงานของเครื่องยนต์ที่จุดดังกล่าว รถยนต์มวล 1000 kg เริ่มต้นวิ่งจากสภาวะหยุดนิ่งด้วยความเร่ง 4 m/s^2 บนทางราบ หากระบบส่งกำลังในเกียร์หนึ่งซึ่งมีอัตราทดเป็น 12:1 มีประสิทธิภาพ 95% และล้อซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตรไม่เิกิดการหมุนฟรี จงหาโมเมนต์ความเฉื่อยในขณะทำงานของระบบส่งกำลัง
 • 1 : 165 kg.m^2
 • 2 : 175 kg.m^2
 • 3 : 185 kg.m^2
 • 4 : 195 kg.m^2


ข้อที่ 22 • 1 : การหมุนรอบแกน x คือ Roll และ การหมุนรอบแกน z คือ Yaw
 • 2 : การหมุนรอบแกน x คือ Roll และ การหมุนรอบแกน y คือ Yaw
 • 3 : การหมุนรอบแกน y คือ Roll และ การหมุนรอบแกน z คือ Yaw
 • 4 : การหมุนรอบแกน z คือ Roll และ การหมุนรอบแกน y คือ Yaw


ข้อที่ 23 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 24ข้อที่ 1 :

 • รถยนต์นั่งซึ่งมีมีมวล 1000 kg คันหนึ่งถูกออกแบบให้มีการกระจายน้ำหนักที่ล้อหน้าและหลังในอัตราส่วน 5.5 / 4.5 โดยมีระยะห่างระหว่างเพลาล้อหน้าและหลัง หรือฐานล้อ (Wheelbase) เป็น 2.5 เมตร จงหาระยะระหว่างล้อหน้าและจุดศูนย์ถ่วงของรถยนต์คันดังกล่าว
 • 1 : 1 เมตร
 • 2 : 1.125 เมตร
 • 3 : 1.150 เมตร
 • 4 : 1.175 เมตร


ข้อที่ 25 • ผู้ขับขี่รถยนต์นั่งคันหนึ่งเห็นท่อนไม้วางขวางถนนอยู่ห่างไปเป็นระยะ 100 เมตร จึงทำการห้ามล้ออย่างเต็มที่ในขณะที่รถยนต์มีความเร็ว 100 km/hr หากรถยนต์มีระบบเบรคแบบจาน (Disc Brake) ทั้งสี่ล้อและมีระบบ ABS ซึ่งช่วยไม่ให้ล้อจับตายแล้ว รถยนต์จะชนกับท่อนไม้หรือไม่ในกรณีที่สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสูงสุด (Peak) ระหว่างผิวยางรถยนต์และผิวถนนมีค่าเป็น 0.6
 • 1 : ชน
 • 2 : ไม่ชน
 • 3 : บอกไม่ได้เนื่องจากไม่ได้กำหนดข้อมูลของแรงต้านอากาศ
 • 4 : บอกไม่ได้เนื่องจากไม่ได้กำหนดข้อมูลของแรงเสียดทานกลิ้งและแรงต้านอากาศ • นาฬิกาจับเวลา