ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Mechanics of Flightข้อที่ 1 • ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องเกี่ยวกับแรงขับที่ต้องการ (Thrust Required)
 • 1 : แรงขับที่ต้องการของอากาศยานชนิดใดๆ มีค่าคงที่
 • 2 : แรงขับที่ต้องการขึ้นกับความเร็ว ความสูง และรูปทรงของอากาศยาน
 • 3 : แรงขับที่ต้องการแปรผันโดยตรงกับความเร็ว
 • 4 : แรงขับที่ต้องการแปรผันโดยตรงกับความสูง


ข้อที่ 2 • สำหรับเครื่องบินไอพ่น(Jet aircraft) หากต้องการบินไต่แบบไม่มีความเร่ง (Steady Climb) ด้วยมุมไต่สูงสุด(Maximum angle of climb) จะต้องบินอย่างไร
 • 1 : บินด้วยมุมปะทะที่ให้ค่า
 • 2 : บินด้วยมุมปะทะที่ให้ค่า
 • 3 : บินด้วยมุมปะทะที่ให้ค่า
 • 4 : บินด้วยมุมปะทะที่ให้ค่า


ข้อที่ 3 • หากว่าอากาศยานมีความสูงในการบินเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลอย่างไรต่อค่าแรงต้านที่น้อยที่สุด (minimum drag)
 • 1 : ลดลง
 • 2 : เพิ่มขึ้น
 • 3 : เท่าเดิม
 • 4 : ลดลงสักพักแล้วเพิ่มขึ้น


ข้อที่ 4 • ความดันพลวัต (dynamic pressure) เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับ
 • 1 : ความหนาแน่นของอากาศ
 • 2 : ความเร็วของอากาศ
 • 3 : ความหนาแน่นและความเร็วของอากาศ
 • 4 : เป็นค่าคงที่


ข้อที่ 5 • ข้อใดถูกต้องที่สุดเ มื่อกล่าวถึงอากาศยานประเภทลูกสูบใบพัด
 • 1 : แรงขับของอากาศยานจะมีค่าคงที่ (ไม่ขึ้นตรงต่อความเร็ว)
 • 2 : แรงขับของอากาศยานแปรผกผันกับความเร็ว
 • 3 : แรงขับของอากาศยานแปรผันตามความเร็ว
 • 4 : แรงขับของอากาศยานแปรผันตามความเร็วกำลังสอง


ข้อที่ 6 • แรงในข้อใดที่ใช้สมดุล (Balance) น้ำหนักของอากาศยานขณะบินตรงระดับ (Steady flight)
 • 1 : Lift
 • 2 : Thrust
 • 3 : Drag
 • 4 : Side Force


ข้อที่ 7 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง สำหรับการบินที่แนวแรงขับทำมุมกับเส้นทางการบิน (Flight path)
 • 1 : Lift จะตั้งฉากกับ
 • 2 : Drag จะขนานกับ
 • 3 : Thrust จะขนานกับ
 • 4 : Weight จะมีทิศทางพุ่งสู่ศูนย์กลางโลก


ข้อที่ 8 • ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพสมดุลของอากาศยานขณะบินตรงระดับ (Steady flight)
 • 1 : L=W, T=D
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 9 • ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด สำหรับอากาศยานประเภทเครื่องยนต์ไอพ่น (jet engine)
 • 1 : กำลังขับของอากาศยานมีค่าคงที่ (ไม่ขึ้นตรงกับความเร็ว)
 • 2 : กำลังขับของอากาศยานแปรผกผันกับความเร็ว
 • 3 : กำลังขับของอากาศยานแปรผันตามความเร็ว
 • 4 : กำลังขับของอากาศยานแปรผกผันกับความเร็วกำลังสอง


ข้อที่ 10 • หากว่าอากาศยานมีความสูงในการบินเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลอย่างไรต่อความเร็วที่ทำให้มีค่าแรงต้านที่น้อยที่สุด (velocity at minimum drag)
 • 1 : ลดลง
 • 2 : เพิ่มขึ้น
 • 3 : เท่าเดิม
 • 4 : เพิ่มขึ้นสักพักแล้วลดลง


ข้อที่ 11 • จากรูปที่กำหนดให้ หมายเลข 3 คือแรงในข้อใดที่กระทำกับอากาศยานขณะกำลังบินอยู่ในอากาศ
 • 1 : แรงยก
 • 2 : แรงต้าน
 • 3 : น้ำหนัก
 • 4 : แรงขับ


ข้อที่ 12 • 1 : 42 N
 • 2 : 21 N
 • 3 : 42 kN
 • 4 : 21 kN


ข้อที่ 13 • ขณะที่อากาศยานบินเดิน(cruise) ทางในสภาพการบินตรงระดับ(steady flight) แรงในข้อใดที่ใช้ในการฉุดอากาศยานให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงต้าน
 • 1 : Lift
 • 2 : Thrust
 • 3 : Weight
 • 4 : Drag


ข้อที่ 14 • จากรูปที่กำหนดให้ ผลรวมของแรงลัพท์ในแนวขนานกับเส้นทางการบิน(Flight path) คือข้อใด
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 15 • ข้อใดกล่าวถึงมุมปะทะ (angle of attack) ได้ถูกต้อง
 • 1 : เป็นมุมที่กระทำระหว่างคอร์ด (chord) กับความเร็วสัมพัทธ์ (relative wind)
 • 2 : เป็นมุมระหว่างความเร็วสัมพัทธ์ (relative wind) กับแนวเส้นขอบฟ้า (horizon)
 • 3 : เป็นมุมระหว่างความเร็วสัมพัทธ์ (relative wind) กับแนวทางเคลื่อนที่ (flight path)
 • 4 : เป็นมุมระหว่างเส้นความโค้ง (camber line) กับแนวทางการเคลื่อนที่ (flight path)


ข้อที่ 16 • สำหรับเครื่องบินไอพ่น หากต้องการบินไต่ด้วยความเร็วคงที่ (steady climb) ด้วยมุมไต่สูงสุด (maximum climb angle) จะต้องบินด้วยคงามเร็วเท่าไร
 • 1 : บินด้วยความเร็วที่ให้ค่า
 • 2 : บินด้วยความเร็วที่ให้ค่า
 • 3 : บินด้วยความเร็วที่ให้ค่า
 • 4 : บินด้วยความเร็วที่ให้ค่า


ข้อที่ 17 • จากรูปที่กำหนดให้ หมายเลข 2 คือ แรงในข้อใดที่กระทำกับอากาศยานขณะกำลังบินอยู่ในอากาศ
 • 1 : แรงยก
 • 2 : แรงต้าน
 • 3 : น้ำหนัก
 • 4 : แรงขับ


ข้อที่ 18 • หากความสูงในการบินเพิ่มมากขึ้น แรงขับที่สามารถมีได้ (available thrust)  จากเครื่องยนต์จะมีค่า
 • 1 : ลดลง
 • 2 : เพิ่มขึ้น
 • 3 : คงที่
 • 4 : ลดลงสักพักแล้วจะเพิ่มขึ้น


ข้อที่ 19 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
 • 1 : ถ้าน้ำหนักของอากาศยานเพิ่มขึ้น ความเร็วสูงสุดในการบินตรงระดับแบบความเร็วคงที่ (Steady Level Flight) จะลดลง
 • 2 : ถ้าน้ำหนักของอากาศยานเพิ่มขึ้น อัตราการไต่ (Rate of Climb) ในการบินไต่แบบความเร็วคงที่ (Steady Climb) จะลดลง
 • 3 : ถ้าน้ำหนักของอากาศยานเพิ่มขึ้น ความเร็วต่ำสุดในการบินตรงระดับแบบความเร็วคงที่ (Steady Level Flight) จะลดลง
 • 4 : ถ้าน้ำหนักของอากาศยานเพิ่มขึ้น มุมไต่ (Angle of Climb) ในการบินไต่แบบความเร็วคงที่ (Steady Climb) จะลดลง


ข้อที่ 20 • ค่าต่าง ๆ ต่อไปนี้มีผลกระทบต่อค่าของแรงขับที่ต้องการ ในการเอาชนะแรงต้านในการบินตรงระดับ (Steady flight) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่
 • 1 : ความสูง
 • 2 : ความเร็ว
 • 3 : น้ำหนัก
 • 4 : จุดศูนย์ถ่วง


ข้อที่ 21 • ข้อใดกล่าวถึงมุมไต่ (climb angle) ได้ถูกต้อง
 • 1 : เป็นมุมระหว่างเส้นคอร์ด (chord) กับแนวทางการเคลื่อนที่ (flight path)
 • 2 : เป็นมุมระหว่างความเร็วสัมพัทธ์ (relative wind) กับแนวเส้นขอบฟ้า (horizon)
 • 3 : เป็นมุมระหว่างความเร็วสัมพัทธ์ (relative wind) กับแนวทางการเคลื่อนที่ (flight path)
 • 4 : เป็นมุมระหว่างเส้นคอร์ด (chord) กับแนวเส้นขอบฟ้า (horizon)


ข้อที่ 22 • ถ้าน้ำหนักของเครื่องบินไอพ่น(Jet aircraft)เพิ่มขึ้นข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 • 1 : แรงต้านเนื่องจากแรงยกเพิ่มขึ้นมากกว่าแรงต้านติดตัว
 • 2 : ทั้งแรงต้านเนื่องจากแรงยกและแรงต้านติดตัวเพิ่มขึ้นในปริมาณเท่ากัน
 • 3 : แรงต้านเนื่องจากแรงยกลดลงน้อยกว่าแรงต้านติดตัว
 • 4 : แรงต้านติดตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าแรงต้านเนื่องจากแรงยก


ข้อที่ 23
 • 1 : 14.9
 • 2 : 15.9
 • 3 : 16.9
 • 4 : 17.9


ข้อที่ 24
 • 1 : L = W
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 25 • ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่แรงที่กระทำกับอากาศยานขณะบินตรงระดับ (Steady level fight)
 • 1 : Rolling friction
 • 2 : Thrust
 • 3 : Drag
 • 4 : Weight • นาฬิกาจับเวลา