ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Theory of Agricultural Machinesข้อที่ 1 • Cam และ gear จัดเป็น joint ประเภทใด
 • 1 : pure rotation
 • 2 : pure slideing
 • 3 : rolling and sliding
 • 4 : rolling without sliding


ข้อที่ 2 • กลไกดังรูป link 2 และ 3 หมุนรอบจุด O2 และ O3 ตามลำดับ P เป็นจุดสัมผัส และ TT/ เป็นเส้นสัมผัส velocity of sliding จะมีค่าเท่ากับ
 • 1 : ผลต่างของ M2 และ M3
 • 2 : ระยะ t2M2 - ระยะ t3M3
 • 3 : ระยะ t2P - ระยะ t3P
 • 4 : ระยะ t2t3


ข้อที่ 3 • ในระบบกลไกดังรูป motion ของ B เป็นแบบใด
 • 1 : Translation
 • 2 : Rotation
 • 3 : Rectilinear Translation
 • 4 : Curvilinear Translation


ข้อที่ 4 •  

  การรวม Vector A,B,C เข้าด้วยกันจะได้ผลลัพธ์ คือ Vector R ซึ่งเท่ากับ

 • 1 :

  A + B + C

 • 2 :

  A – B – C

 • 3 :

  A + B – C

 • 4 :

  A – B + Cข้อที่ 5 • ในภาพ R เป็นผลลัพธ์ของการรวมเวคเตอร์ A,B,C,D R จะเท่ากับ

 • 1 :

  A+ B + C + D

 • 2 :

  A- B + C - D

 • 3 :

  A+ B + C - D

 • 4 :

  A+ B - C + Dข้อที่ 6 • กลไกในภาพเมื่อกดดันโยกลงจะทำให้บล็อก C เลื่อนมาทางซ้ายด้วยแรงอัดที่

 • 1 :

  เพิ่มขึ้น

 • 2 :

  ลดลง

 • 3 :

  คงที่

 • 4 :

  เป็นลบข้อที่ 7 • รถแทรกเตอร์กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของล้อขับเคลื่อนเท่ากับ 1.6 เมตร กำลังจากเครื่องยนต์ส่งผ่านระบบถ่ายทอดกำลังไปยังระบบขับท้ายเพื่อขับล้ออีกทีหนึ่ง จังหวะเกียร์ที่ใช้ในขณะนี้ทำให้ความเร็วรอบหมุนของล้อน้อยกว่าความเร็วรอบหมุนของเครื่องยนต์ 76 เท่า อยากทราบว่าความเร็วรอบหมุนของเครื่องยนต์เท่ากับเท่าใด

 • 1 : 1980 รอบ/นาที
 • 2 :

  2420 รอบ/นาที

 • 3 :

  2016 รอบ/นาที

 • 4 :

  1876 รอบ/นาทีข้อที่ 8 • R เป็นผลลัพธ์ของการรวมเวคเตอร์ A,B,C,D R จะเท่ากับ

   

 • 1 :

  - A - B - C + D

 • 2 :

  A - B + C - D

 • 3 :

  A+ B - C- D

 • 4 :

  - A + B + C - Dข้อที่ 9 • รถตักมีชุดกระบอกไฮดรอลิค BC แสดงดังรูป ความยาวแกน AB = 2.44 ม. และความยาว AC = 1.98 ม. ความยาวชุดกระบอกไฮดรอลิค BC เท่ากับ
 • 1 :

  1.03 เมตร

 • 2 :

  0.93 เมตร

 • 3 :

  1.06 เมตร

 • 4 :

  1.14 เมตรข้อที่ 10 • กลไกดังรูป ถ้า link 2 หมุนรอบจุด O2 motion ของจุด B จะเป็นแบบ


 • 1 :

  Translation

 • 2 :

  Curvilinear translation

 • 3 :

  Rotation

 • 4 :

  Oscillationข้อที่ 11 • Three dimensional cam และ follower ตามรูป cam หมุนรอบแกน x และเคลื่อนไป – กลับทางแกน x mention ของ follower คือ

 • 1 :

  เคลื่อนที่ขึ้นทางแกน Z ด้วยความเร็วคงที่

 • 2 :

  เคลื่อนที่ลงทางแกน Z ด้วยความเร็วคงที่

 • 3 :

  เคลื่อนที่ขึ้น – ลงทางแกน Z

 • 4 :

  เคลื่อนที่ขึ้น – ลงทางแกน Z ด้วยความเร็วคงที่ข้อที่ 12 • ภาพนี้แสดง Lever-type coil brake ซึ่ง coil spring 2 พันแน่นรอบเพลา 3 ด้านหนึ่งของคอยล์ถูกยึดกับแท่น เมื่อหมุนมือหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกาจะทำให้


 • 1 :

  ลดแรงเบรกที่เพลาลง

 • 2 :

  เพิ่มแรงเบรกให้มากขึ้น

 • 3 :

  ไม่เกี่ยวข้องกับแรงเบรค

 • 4 :

  ทำให้ความเร็วของเพลาลดลงข้อที่ 13 • ถ้าความยาวของ link 1 = 3 และ 2 = 4 แล้ว motion ของ link 3 จะเป็นแบบใด

 • 1 :

  Translation

 • 2 :

  Rotation

 • 3 :

  Rectilinear Translation

 • 4 :

  Curvilinear Translationข้อที่ 14 • ล้อรถไฟดังภาพ link 3 มี motion แบบใด

 • 1 :

  Translation

 • 2 :

  Rectilinear translation

 • 3 :

  Curvilinear translation

 • 4 :

  Rotationข้อที่ 15 •  ล้ออยู่บนพื้นราบที่มีแรงเสียดทาน Motion ที่จะเกิดขึ้นได้บนล้อนี้ได้แก่

 • 1 : Pure roll
 • 2 :

  Pure slide

 • 3 :

  Roll and slide

 • 4 :

  Roll, Slide and roll-slideข้อที่ 16 • รถยนต์คันหนึ่งแล่นด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง เส้นผ่านศูนย์กลางล้อรถ 690 มิลลิเมตร กำลังของเครื่องยนต์ส่งผ่านเกียร์ไปยังเฟืองท้ายเพื่อขับล้อรถอีกทีหนึ่งส่งผลให้ความเร็วรอบหมุนของล้อรถน้อยกว่าความเร็วรอบหมุนของเครื่องยนต์ 4 เท่า อยากทราบว่าความเร็วรอบหมุนของล้อรถเท่ากับเท่าใด

 • 1 :

  768.7 รอบ/นาที

 • 2 :

  736.4 รอบ/นาที

 • 3 :

  1230.2 รอบ/นาที

 • 4 :

  566.8 รอบ/นาทีข้อที่ 17 • ลักษณะใดเป็นลักษณะ “dead point” ของ Four-bar linkage

 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 18 • กลไกเคลื่อนที่ของลูกสูบแสดงดังรูป มุม Crank A

 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 :


ข้อที่ 19 • ดินสอซึ่งเป็นเสมือน Link(rigid body) อยู่บนกระดาษ (plane XY) มี degree of freedom เท่ากับ
 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4


ข้อที่ 20 • Pin-jointed linkage ดังรูปมี instant center จำนวน

 • 1 : 3 จุด
 • 2 : 4 จุด
 • 3 :

  5 จุด

 • 4 :

  6 จุดข้อที่ 21 • ในภาพเป็นกลไกชนิดสัมผัสกันโดยตรง (direct contact mechanism) ลิงค์ 2 เป็นตัวขับลิงค์ 4 เป็นตัวถูกขับการสัมผัสลักษณะนี้เป็นแบบใด ถ้า O,Oเป็นจุดหมุนของลิงค์ทั้งคู่

 • 1 : Sliding contact หรือสัมผัสแบบไถล
 • 2 :

  Rolling contact หรือสัมผัสแบบกลิ้ง

 • 3 :

  Forced contact หรือสัมผัสบังคับ

 • 4 :

  Turning contract หรือสัมผัสแบบหมุนข้อที่ 22 • . Mobility หรือ Number of degree of freedom of the device หาได้จาก

  M = 3(n-1)-2f– f2

  โดย M = the mobility , or number of degree of freedom

  n = the total number of links

  f1 = the number of one-degree-of-freedom joints

  f= the number of two-degree-of-freedom joints

  อุปกรณ์ข้างล่างมี mobility เท่ากับ

 • 1 : 1
 • 2 : 2
 • 3 : 3
 • 4 : 4


ข้อที่ 23 • Link ใดไม่ไช่ bell crank
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 24 • Four-bar linkage ดังรูปค่า wเท่ากับ

 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 25 • รถตักมีชุดกระบอกไฮดรอลิค BC อยู่ในแนวดิ่ง ความยาวแขน AB – 2.44 เมตร ความยาวชุดกระบอกไฮดรอลิค BC เท่ากับ

 • 1 :

  1.40 เมตร

 • 2 :

  2.00 เมตร

 • 3 :

  1.71 เมตร

 • 4 :

  1.95 เมตร
 • นาฬิกาจับเวลา