ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Machine Design/Mechanical Designข้อที่ 1 • ชื่อกรรมวิธีที่ให้คุณสมบัติทางวัสดุดีตามที่เราต้องการและดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับงานหล่อโลหะ
 • 1 : Hot-working
 • 2 : Cold-working
 • 3 : Casting
 • 4 : Heat-treatment


ข้อที่ 2 • ผู้ออกแบบเครื่องจักรกล จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการแข่งขันทางด้านราคา หน้าที่อะไรไม่ใช่หน้าที่ของผู้ออกแบบ

 • 1 : ประหยัดเงินของผู้ว่าจ้าง
 • 2 : ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เพิ่มสิ่งดึงดูดใจ
 • 3 : มีความรู้ด้านการตลาด
 • 4 : เพิ่มสมรรถนะของการออกแบบ


ข้อที่ 3 • มาตรฐาน (Standard) หมายถึง
 • 1 : เซตของการระบุลักษณะจำเพาะสำหรับการวิเคราะห์ การออกแบบ การผลิตและการสร้างบางสิ่ง
 • 2 : เซตของการระบุลักษณะจำเพาะสำหรับชิ้นส่วน วัสดุ หรือกระบวนการที่มุ่งเพื่อความสำเร็จที่ เหมือนกันหรือแบบเดียวกัน ประสิทธิภาพ และคุณภาพจำเพาะ
 • 3 : เพื่อบรรลุระดับขั้นของความปลอดภัยจำเพาะ ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
 • 4 : International Standards Organization (ISO)


ข้อที่ 4 • การเลือกใช้ค่าความปลอดภัยในการออกแบบ ไม่ได้พิจารณาถึงตัวประกอบในข้อใด
 • 1 : ชนิดของโหลดที่กระทำกับชิ้นงาน

   

 • 2 : ลักษณะการใช้งานของชิ้นงาน

   

 • 3 : น้ำหนักของชิ้นงาน

   

 • 4 : ความสวยงามของชิ้นงาน


ข้อที่ 5 • ชื่อใดมีคุณสมบัติด้าน Plastically สามารถดันโลหะขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงตามที่เราต้องการ
 • 1 :

  Heat-treatment

 • 2 : Casting
 • 3 : Hot-working
 • 4 : Cold-working


ข้อที่ 6 • ในโลหะที่ถูกเลือกมาใช้มักมีส่วนผสมของวัตถุธาตุหลายชนิด ซึ่งวัตถุธาตุเหล่านี้มีคุณสมบัติอะไรที่ใช้ร่วมกันได้
 • 1 : คุณสมบัติด้าน Elastic
 • 2 : คุณสมบัติด้านเคมี
 • 3 : คุณสมบัติด้านเป็นตัวนำความร้อน
 • 4 : คุณสมบัติด้านเกาะยึดตัวติดกัน


ข้อที่ 7 • Engineering design หมายถึง
 • 1 :

  กระบวนการหรือกรรมวิธีการประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ สำหรับวัตถุประสงค์ของนิยามกลอุปกรณ์ กระบวนการ หรือระบบในรายละเอียดที่พอเพียงเพื่อยอมให้ เห็นนิยามเหล่านั้นเป็นจริงได้

 • 2 :

  เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์เครื่องจักรกลให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย เชื่อถือได้และดี

 • 3 : ขบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์และการเลือกที่ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้
 • 4 : การออกแบบทางวิศวกรรม หรือ วิศวกรรมการออกแบบ


ข้อที่ 8 • ผลจากการทดสอบชิ้นงานทดสอบ (Specimen) ได้ลักษณะกราฟผลการทดสอบดังรูปในเบื้องต้น ท่านพิจารณาชิ้นงานทดสอบนี้ว่าเป็นวัสดุชนิดใด

 • 1 : ทดสอบแรงดึงวัสดุอ่อน
 • 2 : ทดสอบแรงดึงวัสดุเหนียว
 • 3 : ทดสอบแรงดึงวัสดุเปราะ
 • 4 : ทดสอบแรงดึงวัสดุแข็ง


ข้อที่ 9 • เหล็กกล้าคาร์บอนมีกี่ชนิด
 • 1 : 1 ชนิด
 • 2 : 2 ชนิด
 • 3 : 3 ชนิด
 • 4 : 4 ชนิด


ข้อที่ 10 • ใช้ชิ้นงานทดสอบ (Specimen) ดังรูปกับงานทดสอบแบบใด

   

 • 1 : ทดสอบยกน้ำหนัก
 • 2 : ทดสอบแรงอัด
 • 3 : ทดสอบแรงกระแทก
 • 4 : ทดสอบการหดตัว


ข้อที่ 11 • ใช้ชิ้นงานทดสอบ (Specimen) ดังรูปกับงานทดสอบแบบใด

 • 1 : ทดสอบยกน้ำหนัก
 • 2 : ทดสอบแรงดึง
 • 3 : ทดสอบความล้าตัว
 • 4 : ทดสอบความแข็งแรง


ข้อที่ 12 • ผลการทดสอบชิ้นทดสอบมาตรฐานในรูปเป็นวัสดุประเภทใด

 • 1 : อ่อน
 • 2 : แข็ง
 • 3 : เปราะ
 • 4 : เหนียว


ข้อที่ 13 • ผลการทดสอบชิ้นทดสอบมาตรฐานดังรูปนี้เป็นวัสดุประเภทใด

 • 1 : อ่อน
 • 2 : แข็ง
 • 3 : เปราะ
 • 4 : เหนียว


ข้อที่ 14 • ค่าความปลอดภัยที่จะเลือกใช้ในการออกแบบขึ้นอยู่กับตัวประกอบอะไร
 • 1 : ความสวยงามของชิ้นงานที่จะผลิต
 • 2 : จำนวนของชิ้นงานที่จะผลิต
 • 3 : ความชำนาญและประสบการณ์ของผู้ออกแบบชิ้นงาน
 • 4 : ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต


ข้อที่ 15 • ในการทดสอบความแข็งวัสดุ (Hardness) ท่านใช้หัวทดสอบแบบไหนในการทดสอบ Rockwell C
 • 1 : หัวทดสอบรูปทรงกลม
 • 2 : หัวทดสอบรูปทรงปิรามิด
 • 3 : หัวทดสอบรูปทรงกรวย
 • 4 : หัวทดสอบรูปทรงใดก็ได้


ข้อที่ 16 • ข้อใดไม่ใช่รายการที่สำคัญในการเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการออกแบบและผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 • 1 : คุณสมบัติของวัสดุ
 • 2 : การหาวัสดุได้ง่าย
 • 3 : การคำนึงถึงในแง่เศรษฐศาสตร์
 • 4 : สภาพแวดล้อม


ข้อที่ 17 • วัสดุใดที่สามารถดูดซับพลังงานได้มากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
 • 1 : วัสดุเหนียว
 • 2 : วัสดุเปราะ
 • 3 : วัสดุพลาสติก
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 18 • ผู้ออกแบบเครื่องจักรกลจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรมเพื่อประโยชน์อะไร
 • 1 :  เพื่อให้สามารถเลือกใช้วัสดุที่มีราคาเหมาะสม
 • 2 : เพื่อให้ชิ้นส่วนที่ออกแบบมีความสวยงาม
 • 3 : เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วนได้ง่าย
 • 4 : เพื่อให้ทราบกรรมวิธีทางโลหะวิทยาต่างๆ


ข้อที่ 19 • พิกัดความเผื่อ (Tolerances) จัดเป็นคุณสมบัติวัสดุทางใด
 • 1 : คุณสมบัติทางกล
 • 2 : คุณสมบัติทางมิติ
 • 3 : คุณสมบัติทางกายภาพ
 • 4 : คุณสมบัติทางเคมี


ข้อที่ 20 • ปรัชญาของการออกแบบเครื่องจักรกลที่สำคัญกล่าวไว้อย่างไร

   

 • 1 : ขึ้นอยู่กับลักษณะของอุตสาหกรรมหรือชนิดของเครื่องจักร
 • 2 : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ออกแบบ
 • 3 :  ขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการออกแบบ
 • 4 :  ขึ้นอยู่กับการแข่งขันทางด้านการตลาด


ข้อที่ 21 • ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ได้จาการออกแบบต้องไม่มีคุณลักษณะเช่นไร
 • 1 : สามารถทำงานหรือทำหน้าที่ได้ตามต้องการหรือตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้
 • 2 : มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
 • 3 : มีความเชื่อมั่นหรือเชื่อถือได้ที่ระดับความเชื่อมั่นที่กำหนด นั้นคือผลิตภัณฑ์ต้องไม่เสียหาย ก่อนที่จะถึงกำหนด
 • 4 : หาซื้อยาก ผลิตจำนวนจำกัด แข่งขันกับคนอื่นได้ในตลาด


ข้อที่ 22 • จงบอกกรรมวิธีที่มีชื่อเรียกเหล่านี้ Annealing, Quenching,Tempering, Case hardening
 • 1 : Heat-treatment
 • 2 : Casting
 • 3 : Cold-working
 • 4 : Hot-working


ข้อที่ 23 • การทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบโดยการทดสอบการดึง สามารถทำได้โดยวิธีใดที่ง่ายที่สุด
 • 1 : การทดสอบการดัด
 • 2 : การทดสอบการบิด
 • 3 : การทดสอบความแข็ง
 • 4 : การทดสอบการกระแทก


ข้อที่ 24 • จงบอกกรรมวิธีที่มีชื่อเรียกเหล่านี้ Hot rolling, Extrusion, Forging
 • 1 : Heat-treatment
 • 2 : Casting
 • 3 : Cold-working
 • 4 : Hot-working


ข้อที่ 25 • กระบวนการออกแบบประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
 • 1 : การกำหนดปัญหาและความต้องการ, ภูมิหลังงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, การกำหนดเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์, การระบุลักษณะจำเพาะของงาน, การสังเคราะห์, การวิเคราะห์, การเลือก, การ ออกแบบรายละเอียด, การสร้างต้นแบบและการทดลอง, และการผลิต
 • 2 : การกำหนดปัญหาและความต้องการ, การกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์, การวิเคราะห์, การ เลือก, การออกแบบรายละเอียด, การสร้างต้นแบบและการทดลอง, และการผลิต
 • 3 : การกำหนดปัญหาและความต้องการ, ภูมิหลังงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, การระบุลักษณะจำเพาะของ งาน, การวิเคราะห์, การเลือก, การออกแบบรายละเอียด, การสร้างต้นแบบและการทดลอง, และการผลิต
 • 4 : การกำหนดปัญหาและความต้องการ, ภูมิหลังงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, การกำหนดเป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์, การระบุลักษณะจำเพาะของงาน, การสังเคราะห์, การเลือก, การออกแบบ รายละเอียด, การสร้างต้นแบบและการทดลอง, และการผลิต • นาฬิกาจับเวลา