ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Computer Programmingข้อที่ 1ข้อมูล 1 GB มีขนาดตรงกับข้อใด

 1. 103 KB
 2. 1024 KB
 3. 210 KB
 4. 220 KB


ข้อที่ 2พอร์ตอนุกรมแตกต่างจากพอร์ตขนานอย่างไร

 1. พอร์ตอนุกรมสามารถรับส่งข้อมูลได้ แต่พอร์ตขนานส่งข้อมูลได้อย่างเดียว
 2. พอร์ตอนุกรม ส่งข้อมูลเรียงกันไปทีละบิตบนสายหนึ่งเส้น พอร์ตขนาน ส่งข้อมูลในแต่ละบิตออกไปพร้อมๆ กันบนสายหลายๆ เส้น
 3. พอร์ตอนุกรม ส่งข้อมูลโดยผ่านระบบปฏิบัติการ พอร์ตขนาน สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อได้โดยตรง
 4. พอร์ตอนุกรม ส่งข้อมูลได้คราวละหนึ่งไบต์ พอร์ตขนานส่งข้อมูลได้คราวละหลายๆ ไบต์


ข้อที่ 3หากต้องการให้ประสิทธิภาพของการทำงานของไดร์ฟมีประสิทธิภาพที่สูง คำกล่าวในข้อใดถูกต้องที่สุด

 1. จะต้องมีความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงข้อมูลที่สูง และ ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่ต่ำ
 2. จะต้องมีความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงข้อมูลที่สูง และ ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูง
 3. จะต้องมีความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงข้อมูลที่ต่ำ และ ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่สูง
 4. จะต้องมีความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงข้อมูลที่ต่ำและ ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่ต่ำ


ข้อที่ 4ข้อใดไม่ใช่ชึ่อภาษาคอมพิวเตอร์

 1. Intel
 2. JAVA
 3. Basic
 4. C


ข้อที่ 5การแปลภาษาเครื่องทีละลำดับหมายถึง

 1. Translator
 2. Result
 3. Interpreter
 4. Complier


ข้อที่ 6ค่าเลขฐาน 16 ต่อไปนี้ คือ 123 จะมีค่าเท่ากับเลขฐานสองเท่าใด

 1. 0010 0010 0011
 2. 0001 0001 0010
 3. 0010 0010 0010
 4. 0001 0010 0011


ข้อที่ 7หลังจากที่ทำการเขียนโปรแกรมจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องคัดลอกไฟล์ใดหากต้องการนำโปรแกรมไปให้ผู้อื่นใช้งาน

 1. Executable File
 2. Source File
 3. Object File
 4. Library File


ข้อที่ 8ข้อใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 1. คีย์บอร์ด
 2. เมาท์
 3. จอภาพ
 4. กล่องเก็บซอล์ฟแวร์


ข้อที่ 9อะไรคือคุณสมบัติของหน่วยความจำประเภท ROM (Read Only Memory)

 1. สามารถอ่าน และเขียนได้
 2. สามารถอ่านได้อย่างเดียว
 3. สามารถเขียนได้อย่างเดียว
 4. ไม่สามารถอ่านและเขียนได้
 5. ไม่มีข้อถูก


ข้อที่ 10หน่วยเก็บความจำที่ติดต่อกับ CPU ได้เร็วที่สุดคืออะไร

 1. CD-ROM
 2. HARD DISK
 3. SDRAM
 4. REGISTER


ข้อที่ 11ข้อใดไม่ใช่หน่วยเก็บข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้

 1. RAM
 2. ROM
 3. Harddisk
 4. CompactFlash


ข้อที่ 12ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่าง Compiler และ Interpreter ที่ถูกต้อง

 1. Compiler ทำหน้าที่แปลภาษาคอมพิวเตอร์ทีละบรรทัด แต่ Interpreter จะแปลภาษาทั้งโปรแกรม
 2. Compiler แปลได้เฉพาะภาษาเครื่อง แต่ Interpreter จะแปลได้ทุกภาษา
 3. Compiler จะทำการแปลภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งโปรแกรม แต่ Interpreter จะแปลภาษาคอมพิวเตอร์บรรทัดต่อบรรทัด
 4. ในการ Debug โปรแกรม ควรใช้ Compiler ในการแปลมากกว่า Interpreter เพราะจะหาข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่า


ข้อที่ 13ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของโปรแกรม

 1. ชุดคำสั่งเพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 2. สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้เครื่องคอมพิวเตอร์และคนสามารถสื่อสารกันได้โดยผ่านกรรมวิธีที่กำหนดขึ้น
 3. ชุดของเลขฐานสองอาทิ 01101011 ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 14ข้อใดเป็นความแตกต่างระหว่าง Compiler และ Interpreter ที่ถูกต้อง

 1. Compiler ทำหน้าที่แปลภาษาคอมพิวเตอร์ทีละบรรทัด แต่ Interpreter จะแปลภาษาทั้งโปรแกรม
 2. Compiler แปลได้เฉพาะภาษาเครื่อง แต่ Interpreter จะแปลได้ทุกภาษา
 3. Compiler จะทำการแปลภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งโปรแกรม แต่ Interpreter จะแปลภาษาคอมพิวเตอร์บรรทัดต่อบรรทัด
 4. ในการ Debug โปรแกรม ควรใช้ Compiler ในการแปลมากกว่า Interpreter เพราะจะหาข้อผิดพลาดได้ง่ายกว่า


ข้อที่ 15เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 2 ใช้เทคโนโลยีใด

 1. ทรานซิสเตอร์ (Transistors)
 2. หลอดแก้วสุญญากาศ (Vacuum tubes)
 3. ไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessors)
 4. วงจรรวม (Integrated circuits)


ข้อที่ 16คอมพิวเตอร์ 32 บิต คือ คอมพิวเตอร์ที่มี

 1. หน่วยความจำขนาด 32 บิต
 2. บัสข้อมูล (Data bus) ขนาด 32 บิต
 3. บัสแอดเดรส (Address bus) ขนาด 32 บิต
 4. รีจิสเตอร์ (Register) ขนาด 32 บิต


ข้อที่ 17ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเขียนโฟลว์ชาร์ต

 1. การระบุส่วน start/end ของโปรแกรม
 2. การระบุเงื่อนไขการทำงานต่างๆของโปรแกรม
 3. การระบุภาษาที่จะใช้เขียนโปรแกรม
 4. การระบุตัวแปรที่จะใช้ในการคำนวณ


ข้อที่ 18ข้อใดต่อไปนี้คือคุณบัติ Portable ของการเขียนโปรแกรม

 1. สามารถเขียนโปรแกรมได้สั้นที่สุด
 2. สามารถเขียนโปรแกรมให้ประมวลผลได้เร็วที่สุด
 3. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานข้ามเครือข่ายได้
 4. สามารถย้ายโปรแกรมไปทำงานยังเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบได้
 5. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 19จงพิจารณาว่าข้อความใดกล่าวถูกต้องสำหรับการทำงานของคำสั่งต่อไปนี้
double d = 9.9;
int i = 2;
i = (int)d;

 1. ชนิดของข้อมูลตัวแปร d มีการเปลี่ยนแปลง
 2. ค่าที่จัดเก็บในตัวแปร d มีการเปลี่ยนแปลง
 3. ค่าที่จัดเก็บในตัวแปร i มีการเปลี่ยนแปลง
 4. ค่าที่จัดเก็บในตัวแปร i และ d มีการเปลี่ยนแปลง


ข้อที่ 20ลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์มีอย่างไร

 1. เริ่ม คำนวณ ประกาศชนิดตัวแปร รับข้อมูล แสดงคำตอบ จบ
 2. เริ่ม ประกาศชนิดตัวแปร รับข้อมูล คำนวณ แสดงคำตอบ จบ
 3. เริ่ม รับข้อมูล ประกาศชนิดตัวแปร คำนวณ แสดงคำตอบ จบ
 4. เริ่ม รับข้อมูล ประกาศชนิดตัวแปร แสดงคำตอบ คำนวณ จบ


ข้อที่ 21ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร

 1. เชื้อโรคชนิดหนึ่งที่ติดต่อระหว่างผู้ใช้งานทำให้เกิดการเจ็บป่วย ในขณะที่เข้าใช้งานตามร้านอินเตอร์เนตคาเฟ่
 2. เชื้อโรคชนิดหนึ่งที่ติดต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์มายังผู้ใช้งาน แต่มีความรุนแรงไม่มาก
 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้การตรวจสอบการทำงานระบบป้องกัน
 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประสงค์ร้ายต่อข้อมูลและการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถแพร่กระจายจากเครื่องสู่เครื่อง โดยการใช้งานร่วมกันของไฟล์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ


ข้อที่ 22การแปลภาษาเครื่องทีละลำดับหมายถึง

 1. Translator
 2. Result
 3. Interpreter
 4. Complier


ข้อที่ 23จาก pseudocode: 
a=0;
for i=1 to 10
a=a+3;
end
show_the_value_of(a);
ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร

 1. 0
 2. 1
 3. 27
 4. 30


ข้อที่ 24คำสั่งใดที่ทำการเปลี่ยนแปลงค่าที่จัดเก็บในตัวแปร x

 • 1 : x +=3;
 • 2 : y=x+3;
 • 3 : x *=1;
 • 4 : x /=1;


ข้อที่ 25คอมพิวเตอร์ประเภทใดมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

 1. คอมพิวเตอร์พกพา
 2. เซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์
 3. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
 4. ไมโครคอมพิวเตอร์ • นาฬิกาจับเวลา