ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Refrigeration/Freezing/Cold Storageข้อที่ 1
 • 1 : 1.2 kJ/kg K
 • 2 : 1.3 kJ/kg K
 • 3 : 1.5 kJ/kg K
 • 4 : 1.8 kJ/kg K


ข้อที่ 2 • การไหลของของไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดัน(Expansion Valve) คือการลดความดันโดยอาศัยความเสียดทาน อาจจะถือได้ว่า
 • 1 : เอนทัลปี(h)คงที่
 • 2 : เอนโทรปี(s)คงที่
 • 3 : อุณหภูมิ(T)คงที่
 • 4 : ปริมาตรจำเพาะ(v)คงที่


ข้อที่ 3 • 1 : ของไหล(จะเรียกว่าเป็นของเหลวทั้งหมด หรือเรียกว่าเป็นไอทั้งหมดก็ได้)
 • 2 : ของเหลว
 • 3 : ของเหลวผสมไอ
 • 4 : ไอ


ข้อที่ 4
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 5 • สารทำความเย็น R-134a เหลว ความดันสูงมากคือประมาณ 1500 kPa อุณหภูมิประมาณ 50 Deg.C ถ้าลดความดันให้เหลือเท่ากับความดันบรรยากาศ(ประมาณ 101.3 kPa) อุณหภูมิน่าจะกลายเป็นประมาณเท่าไร?
 • 1 : เท่าเดิม(คือประมาณ 50 Deg.C)
 • 2 : 0 Deg.C
 • 3 : –16 Deg.C
 • 4 : –26 Deg.C


ข้อที่ 6 •  พิจารณาที่คอมเพรสเซอร์ การคำนวณอยู่ภายใต้สมมติฐานอะไร
 • 1 :  มีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์และศักย์
 • 2 :  ไม่มีการถ่ายเทความร้อน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์และศักย์
 • 3 :  ไม่มีการถ่ายเทงาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์และศักย์
 • 4 :  มีเฉพาะการถ่ายเทความร้อนและงาน


ข้อที่ 7 • สารทำความเย็นใดมีคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ใกล้เคียงกัน
 • 1 : R404a – R507
 • 2 : R134A – R717
 • 3 : R134A – R143a
 • 4 : R717 – R718


ข้อที่ 8
 • 1 : 542 kJ/kg
 • 2 : 33 kJ/kg
 • 3 : 388 kJ/kg
 • 4 : 85 kJ/kg


ข้อที่ 9 • การทำความเย็นแบบอัดไอ(Vapor Compression Refrigeration) ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องหรือใกล้เคียงความจริงที่สุด
 • 1 : สามารถใช้อากาศเป็นสารทำความเย็นได้
 • 2 : การถ่ายเทพลังงานอาศัยการเปลี่ยนสถานะของสาร
 • 3 : เครื่องอัดอาจสามารถใช้ปั๊มสารทำความเย็นเหลวแทนได้
 • 4 : การลดความดันที่วาล์วลดความดันคือการเปลี่ยนพลังงานภายในเป็นพลังงานจลน์


ข้อที่ 10 • วัฐจักรทำความเย็นที่ถูกนำมาใช้ได้กว้างขวางมากที่สุดคือข้อใด
 • 1 : Vapour compressor
 • 2 : Air cycle refrigeration
 • 3 : Absorption refrigeration
 • 4 : System injector system


ข้อที่ 11 • ในทางทฤษฎีระบบทำความเย็นที่ดีควรเป็นลักษณะใด
 • 1 : COP ต่ำ
 • 2 : เกิด Pressure drop ที่Evaporator
 • 3 : สารความเย็นกลายเป็นไอพอดีก่อนที่เข้า Compressor
 • 4 : ท่อสารทำความเย็นด้านดูด มีขนาดเล็กกว่าด้านส่ง


ข้อที่ 12 • ความร้อนที่สารทำความเย็นดูดกลืนไว้ในขณะที่มีการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอเรียกว่าอะไร
 • 1 : ความร้อนแฝงของการระเหิด
 • 2 : ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
 • 3 : ความร้อนแฝงของการหลอมละลาย
 • 4 : ความร้อนแฝงของการทำความเย็น


ข้อที่ 13
 • 1 : 8.76
 • 2 : 1.11
 • 3 : 9.77
 • 4 : 3.0


ข้อที่ 14 • ข้อใดไม่เท่ากับ 1 ตัน ของการทำความเย็น กำหนดความร้อนแฝงของน้ำแข็ง = 144 Btu / lb , 1kg = 2 lb
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 15 • ปริมาณความร้อนที่สารความเย็นสามารถนำเอาออกมาได้จากสารที่มาสัมผัสกับสารความเย็นคือข้อใด
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 16 •  ห้องเย็นประตูปิดสนิท ไม่มีช่องหรือรูปรับความดัน ถ้าขณะที่เริ่มเดินเครื่องทำความเย็น ภาวะอากาศภายในห้องเท่าอากาศภายนอก คืออุณหภูมิ30oC ความดัน 100 kPa ถ้าเดินเครื่องทำความเย็นจนอุณหภูมิห้องเป็น -20oC จงหาความดันแตกต่างระหว่างอากาศภายในห้องและภายนอกห้อง
 • 1 : ประมาณ 1.7 kPa
 • 2 :  ประมาณ 0.17 kPa
 • 3 :  ประมาณ 170 kPa
 • 4 :  ประมาณ 17 kPa


ข้อที่ 17 • เครื่องทำความเย็นแบบใดมีประสิทธิภาพ ซีโอพี(COP)สูงที่สุด
 • 1 : แบบใช้คอมเพรสเซอร์อัดไอ(Vapor Compression Refrigeration)
 • 2 : แบบดูดกลืน(Absorption Refrigeration) เช่นเดียวกับที่ใช้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 3 : แบบ เทอร์โมอิเล็กทริก(Thermo-Electric Refrigeration)
 • 4 : แบบใช้ไอน้ำฉีด(Steam Jet Refrigeration)


ข้อที่ 18 • ช่างเครื่องปรับอากาศ เติมสารทำความเย็น (น้ำยา)R-22 เข้าเครื่องปรับอากาศจนหมดถัง นำถังไปซื้อเพิ่มที่ร้านขายสารทำความเย็น ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุด
 • 1 : เพื่อให้ใช้ได้นานๆต้องให้เป็นของเหลวเย็นยิ่งหรือของเหลวอัด(Subcooled /Compressed Liquid)
 • 2 : เพื่อให้ใช้ได้นานต้องเป็นของเหลวอิ่มตัวส่วนใหญ่และมีไออิ่มตัวปนเพื่อความปลอดภัย
 • 3 : เพื่อให้ใช้ได้นานต้องเป็นของเหลวอิ่มตัวทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย
 • 4 : เพื่อให้ใช้ได้นานต้องเป็นของเหลวทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย


ข้อที่ 19 • ในระบบทำความเย็น ทำไมต้องให้เกิดการระเหยของสารทำความเย็น
 • 1 : เพราะจะได้อัดไอได้
 • 2 : เพราะค่าความร้อนแฝงต่อหน่วยมวลสารทำความเย็นสูง
 • 3 : เพราะถ้าไม่ระเหยก็ควบแน่นไม่ได้
 • 4 : เพื่อให้โครงสร้างทางเคมีของสารทำความเย็นเปลี่ยนแปลง


ข้อที่ 20 • เหตุใดจึงไม่นิยมใช้ R-134a ที่อุณหภูมิต่ำๆ เช่น -40 องศาเซลเซียส
 • 1 : การลดความดันเกิด Flash Gas มากเกินไป
 • 2 : ความดันควบแน่นสูงเกินไป
 • 3 : อุณหภูมิทางส่งของคอมเพรสเซอร์สูงเกิน 100 องศาเซลเซียส
 • 4 : R-134a มีส่วนผสมของคลอรีน


ข้อที่ 21 • วัฎจักรทำความเย็นใดต้องใช้คอมเพรสเซอร์
 • 1 : Air Cycle
 • 2 : Absorption Cycle
 • 3 : Thermoelectric Cooling
 • 4 : วัฎจักรทำความเย็นทุกชนิด


ข้อที่ 22 • กระบวนการทรอทริง(Throttling)ในท่อที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่เท่ากัน และมีฉนวนหุ้มโดยไม่คิดการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจลน์ คือสมการในข้อใด
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 23
 • 1 : ของเหลว
 • 2 : ของไหล(จะเรียกว่าเป็นของเหลวทั้งหมด หรือเรียกว่าเป็นไอทั้งหมดก็ได้)
 • 3 : ของเหลวผสมไอ
 • 4 : ไอ


ข้อที่ 24 • 1 : 133
 • 2 : 2.33
 • 3 : 1.33
 • 4 : – 0.77


ข้อที่ 25 • 1 : 0.05 MPa
 • 2 : 0.1 MPa
 • 3 : 0.2 MPa
 • 4 : 0.3 MPa • นาฬิกาจับเวลา