ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Heat Transferข้อที่ 1
 • 1 : 23.6 เซนติเมตร
 • 2 : 15.5 เซนติเมตร
 • 3 : 5.16 เซนติเมตร
 • 4 : 2.00 เซนติเมตร


ข้อที่ 2
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 3
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 4 • 1 : 10.10 W
 • 2 : 69.73 W
 • 3 : 13.81 W
 • 4 : 17.00 W


ข้อที่ 5
 • 1 : 40.50 องศาเซลเซียส
 • 2 : 50.89 องศาเซลเซียส
 • 3 : 62 องศาเซลเซียส
 • 4 : 105.35 องศาเซลเซียส


ข้อที่ 6
 • 1 : 70.77 W/m
 • 2 : 72.66 W/m
 • 3 : 87.77 W/m
 • 4 : 106.93 W/m


ข้อที่ 7 • ณ ที่อุณหภูมิห้อง วัตถุประเภทใดมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ดีที่สุด
 • 1 : เหล็ก
 • 2 : อลูมิเนียม
 • 3 : เงิน
 • 4 : ทองแดง


ข้อที่ 8 • จงหาความต้านทานเชิงความร้อน (Conductive Resistance) ของทรงกลมกลวงรัศมีภายใน 3 เมตร ทำจากเหล็กกล้า หนา 5 เซนติเมตร กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ของเหล็กกล้ามีค่าเท่ากับ 58.7 W/m.K
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 9 • จงหาความต้านทานเชิงความร้อน (Conductive Resistance) ของฉนวนหุ้มท่อไฟเบอร์กลาส ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ค่าเท่ากับ 0.038 W/m.K โดยที่ฉนวนหนา 2.5 เซนติเมตร ถูกนำไปหุ้มท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตร
 • 1 : 0.3452 K/W
 • 2 : 0.1500 K/W
 • 3 : 0.3939K/W
 • 4 : 0.5072 K/W


ข้อที่ 10 • ที่สภาวะคงตัว มีความร้อนไหลผ่านผนังบ้านด้านหนึ่งขนาด 100 วัตต์ต่อตารางเมตร และอากาศในห้องมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ทำการวัดอุณหภูมิที่ผนังห้องฝั่งในบ้านพบว่ามีอุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส จงหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อน (h) ของฝั่งผนังห้อง 
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 11
 • 1 : 32.5 องศาเซลเซียส
 • 2 : 37.5 องศาเซลเซียส
 • 3 : 39.5 องศาเซลเซียส
 • 4 : 42.5 องศาเซลเซียส


ข้อที่ 12 • จงหาความต้านทานเชิงความร้อน (Conductive Resistance) ของฉนวนหุ้มโพลีไวนีล ที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) เท่ากับ 0.01 W/m.K โดยที่ฉนวนที่หนา 3 เซนติเมตร ถูกนำไปหุ้มท่อขนาดรัศมี 12 เซนติเมตร ยาว 15 เมตร
 • 1 : 0.237 K/W
 • 2 : 0.547 K/W
 • 3 : 0.103 K/W
 • 4 : 0.178 K/W


ข้อที่ 13
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 14 • จงหาความต้านทานเชิงความร้อน (Conductive Resistance) ของผนังแผ่นอิฐที่มีความหนา 15 เซนติเมตร กว้าง 2 เมตรและสูง 3 เมตร กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ของอิฐมีค่าเท่ากับ 0.72 W/m.K
 • 1 : 28.0 K/W
 • 2 : 55.56 K/W
 • 3 : 0.0347 K/W
 • 4 : 0.0180 K/W


ข้อที่ 15
 • 1 : 46.4 องศาเซลเซียส
 • 2 : 42.4 องศาเซลเซียส
 • 3 : 40.4 องศาเซลเซียส
 • 4 : 38.4 องศาเซลเซียส


ข้อที่ 16
 • 1 : 177 W
 • 2 : 44.3 W
 • 3 : 118 W
 • 4 : 56.2 W


ข้อที่ 17 • จงหาอัตราความร้อนที่ถ่ายเทผ่านฉนวนหุ้มท่อไฟเบอร์กลาสในสภาวะคงตัว ฉนวนหุ้มท่อไฟเบอร์กลาส(k มีค่าเท่ากับ 0.038 W/m.K) มีความหนา 2.5 เซนติเมตร ถูกนำไปหุ้มท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 เซนติเมตร ยาว 1.5 เมตรและความแตกต่างอุณหภูมิของผนังทั้งสองด้านมีค่าเป็น 10 K
 • 1 : 28.968 W
 • 2 : 66.667 W
 • 3 : 25.387 W
 • 4 : 19.716 W


ข้อที่ 18 • 1 : 38.82 W/m
 • 2 : 52.66 W/m
 • 3 : 77.77 W/m
 • 4 : 106.93 W/m


ข้อที่ 19
 • 1 : 190.18 W
 • 2 : 74.38 W
 • 3 : 254.78 W
 • 4 : 126.18 W


ข้อที่ 20
 • 1 : 5.45 เซนติเมตร
 • 2 : 2.42 เซนติเมตร
 • 3 : 3.63 เซนติเมตร
 • 4 : 4.88 เซนติเมตร


ข้อที่ 21 • จงหาความต้านทานเชิงความร้อน (Conductive Resistance) ของทรงกลมกลวงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3เมตร ทำจากอลูมิเนียมหนา 3 เซนติเมตร กำหนดให้ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (Thermal Conductivity) ของอลูมิเนียมมีค่าเท่ากับ 240 W/m.K
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 22 • สำหรับการนำความร้อนในกรณีผนังราบหลายชั้น เรามักพบว่าการกระจายของอุณหภูมิผ่านผิวรอยต่อของวัตถุสองชิ้นที่มาประกอบกัน จะมีการตกของอุณหภูมิ (Temperature Drop) ขึ้น การสูญเสียนี้เป็นผลมาจาก Thermal contact resistance ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ Thermal contact resistance
 • 1 : Thermal contact resistance ที่ผิวรอยต่อขึ้นอยู่กับ ความดัน และอุณหภูมิที่ผิวรอยต่อ
 • 2 : การทำผิวให้เรียบไม่มีผลต่อการลดค่า Thermal contact resistance เนื่องจากผิวที่ขรุขะส่งผลต่อการนำความร้อนที่ดีกว่า
 • 3 : Thermal contact resistance ที่ผิวรอยต่อสามารถลดได้ด้วยการใช้สารเพิ่มการนำความร้อนทาที่ผิวรอยต่อ
 • 4 : การถ่ายเทความร้อนที่ผิวรอยต่อจะเกิดเฉพาะการนำความร้อนเป็นส่วนใหญ่


ข้อที่ 23
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 24 • ผนังเตาในงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งทำด้วยอิฐที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (k) = 1.7 W/m.K โดยที่อิฐหนา 0.15 เมตร อยู่ภายใต้สภาวะคงตัว อุณหภูมิภายนอกและภายในของผนังสามารถวัดได้เป็น 1400 K และ 1150 K จงคำนวณหาอัตราการสูญเสียความร้อนที่ผ่านผนัง ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด 1.5 ตารางเมตร
 • 1 : 2,833 W
 • 2 : 3,755 W
 • 3 : 4,250 W
 • 4 : 5,125 W


ข้อที่ 25 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 :  • นาฬิกาจับเวลา