ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Thermal System Designข้อที่ 1 • สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักตัดสินใจที่จำเป็นต้องทราบ เพื่อการตัดสินใจทำงานทางด้านวิศวกรรมคือ
 • 1 : ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
 • 2 : เงินลงทุนที่ไม่บานปลาย
 • 3 : โอกาสที่สินค้านั้นจะผลิตขึ้นโดยมีการสูญเสียน้อย
 • 4 : ผลตอบแทนและความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลตอบแทนนั้น ๆ


ข้อที่ 2 • ผลผลิตที่เกิดขึ้นทันทีจากขบวนการออกแบบคือ
 • 1 : รายงานการคำนวณและแบบต่าง ๆ ที่จะนำมาผลิตต่อไป
 • 2 : สินค้าที่ผลิตได้
 • 3 : ความรู้ความเข้าใจในขบวนการผลิตนั้น ๆ
 • 4 : การติดต่อสื่อสารกับบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง


ข้อที่ 3 • ในการออกแบบทางวิศวกรรม ขั้นตอนหลังจากที่ทราบความต้องการหรือเห็นว่ามีโอกาสความเป็นไปได้แล้ว คือ
 • 1 : หาผู้ร่วมทุน
 • 2 : หาตลาด
 • 3 : กำหนดแนวคิดในการออกแบบ
 • 4 : พิจารณาโอกาสที่จะสำเร็จ


ข้อที่ 4 • เป้าหมายสูงสุดในการออกแบบระบบ Thermal system design คือ
 • 1 : ระบบที่คุ้มทุนและสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ
 • 2 : ระบบที่ทันสมัยและทำงานได้ดีที่สุด
 • 3 : ระบบที่ถูกที่สุดที่สามารถทำงานได้
 • 4 : ระบบที่ออกแบบตรงตามความต้องการของลูกค้า


ข้อที่ 5 • ในการออกแบบหากเราขาดข้อมูลสำคัญหรือมีข้อมูลคลุมเครืออยู่ ควรทำอย่างไร
 • 1 : หาแนวทางการออกแบบใหม่ที่ไม่ใช้ข้อมูลนั้น
 • 2 : ทำการจำลองและทดสอบในห้องทดลอง
 • 3 : ออกแบบโดยสมมุติข้อมูลนั้นให้ชัดเจน
 • 4 : ทำงานในขั้นตอนอื่นๆ ไปก่อน


ข้อที่ 6 • ความเป็นไปไม่ได้ในเชิงไม่สามารถทำได้ของโครงการเป็นผลมาจากอะไรได้บ้าง
 • 1 : ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ขาดแรงงาน ขาดเงินทุนและที่ดิน
 • 2 : ขาดความรู้ความสามารถ มีความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 • 3 : ขาดคนตั้งใจทำงาน ขาดความสามัคคี
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 7 • จากแผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis) ข้อใดแสดงถึงตัวแปรต่างๆ ในแผนภูมิ ได้ถูกต้องโดย เรียงตัวแปร A-B-C-D ตามลำดับ
 • 1 : Potential volume of sales- High sales and advertising effort-Low effort-Price
 • 2 : Price- High sales and advertising effort-Low effort- Potential volume of sales
 • 3 : Potential volume of sales- Low effort- sales and advertising effort- Price
 • 4 : Price- Low effort- High sales and advertising effort- Potential volume of sales


ข้อที่ 8 • หลังจากขั้นตอนการทำ Feasibility แล้ว ถ้าพบว่ามีโอกาสที่สำเร็จสูง ขั้นตอนใดควรเป็นขั้นตอนต่อไป
 • 1 : Market analysis
 • 2 : Research and Development
 • 3 : Technical design
 • 4 : ไม่มีข้อถูก


ข้อที่ 9 • หลังจากทำขั้นตอน Feasibility study แล้ว และพบว่ามีโอกาสเป็นไปได้ หากไม่จำเป็นต้องทำ R&D สามารถดำเนินขั้นตอนใดได้
 • 1 : Technical design
 • 2 : Market analysis
 • 3 : Implement
 • 4 : Specify criteria of success


ข้อที่ 10 • ข้อไม่ใช่ตัวแปรในการพิจารณาในกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างหรือการ ออกแบบ (Feasibility study)
 • 1 : Investment capital
 • 2 : Economics
 • 3 : Zoning regulations
 • 4 : Land costs


ข้อที่ 11 • ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องในการออกแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์ตามหลักวิศวกรรม
 • 1 : ระบุความต้องการและโอกาส – วิเคราะห์ตลาด – วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของความสำเร็จ
 • 2 : วิเคราะห์ตลาด – ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ – เริ่มก่อสร้างหรือผลิต
 • 3 : ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ – วิเคราะห์ตลาด – เริ่มก่อสร้างหรือผลิต
 • 4 : วิเคราะห์ตลาด – ก่อสร้างหรือผลิต – ประเมินความสำเร็จ


ข้อที่ 12 • ขั้นตอนการศึกษาความน่าจะเป็นของโครงการ (Feasibility Study) ควรจะดำเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนใด
 • 1 : Marketing Analysis
 • 2 : Research and Development
 • 3 : Product or System Design and Cost Estimation
 • 4 : Need or Opportunity


ข้อที่ 13 • ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกในการออกแบบทางวิศวกรรม
 • 1 : System design and cost estimation.
 • 2 : Defined need or opportunity
 • 3 : Market analysis.
 • 4 : Probability of success


ข้อที่ 14 • ในบางโครงการจำเป็นต้องมีขั้นตอน Research and Development เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้มากขึ้น ขั้นตอนนี้ควรอยู่ระหว่างขั้นตอนใด
 • 1 : Criteria for Success และ Probability of Success
 • 2 : Need or Opportunity และ Criteria for Success
 • 3 : Marketing Analysis และ Feasibility Study
 • 4 : Feasibility Study และ Implement Construction


ข้อที่ 15 • ขั้นตอนสุดท้ายในการออกแบบคืออะไร
 • 1 : การออกแบบในแต่ละอุปกรณ์
 • 2 : การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
 • 3 : การดำเนินการกับผลลัพธ์
 • 4 : การเลิกกิจการ


ข้อที่ 16 • หลังจากทำ R&D แล้วพบแนวคิดใหม่ๆขึ้นมา ควรต้องกลับไปเริ่มที่ขั้นตอนใด
 • 1 : Market analysis
 • 2 : Feasibility study
 • 3 : Technical design
 • 4 : Define need or opportunity


ข้อที่ 17 • ขั้นตอนต่อไปนี้จะเกิดหลังขั้นตอนการศึกษาความน่าจะเป็นของโครงการ (Feasibility Study) ยกเว้นข้อใด
 • 1 : Criteria for Success
 • 2 : Market Analysis
 • 3 : Research and Development
 • 4 : Project Cancellation


ข้อที่ 18 • การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของความสำเร็จจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เกิดขบวนการอะไรต่อไป
 • 1 : การกำหนดเงื่อนไขของความสำเร็จ
 • 2 : การกำหนดความต้องการหรือโอกาส
 • 3 : เงินลงทุนที่จะต้องใช้
 • 4 : การวิเคราะห์ด้านตลาด


ข้อที่ 19 • ข้อไม่ใช่ตัวแปรในการพิจารณาในกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ของการ ออกแบบ ในการวิเคราะห์แบบ (Feasibility study)
 • 1 : Fix Cost
 • 2 : Operating Cost
 • 3 : Equipment or System Cost
 • 4 : Maintenance Cost


ข้อที่ 20 • สิ่งที่จะต้องมีมาก่อนเป็นอย่างแรกในการตัดสินใจทำงานทางด้านวิศวกรรมคือ
 • 1 : เงินลงทุนในปริมาณที่เพียงพอ
 • 2 : ปริมาณวิศวกรสาขาต่าง ๆ ที่พอเพียงต่อการทำงานนั้น
 • 3 : กำหนดนิยามของความต้องการหรือโอกาสของงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • 4 : ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในตลาดเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางด้านการตลาด


ข้อที่ 21 • Methodology หรือ Morphology ในงานทางด้านวิศวกรรมคือ
 • 1 : ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในงานที่ต้องตัดสินใจ
 • 2 : การวิเคราะห์ขั้นตอนและขบวนการในแต่ละขั้นเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย
 • 3 : การสร้างวิธีการในการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม
 • 4 : การประยุกต์ใช้วิธีการทางทฤษฎีให้ปรับใช้ได้ในทางปฏิบัติเพื่อให้งานทางด้านวิศวกรรมสำเร็จลงได้


ข้อที่ 22 • ข้อใดจัดเป็นการออกแบบเชิงเทคนิค
 • 1 : ต้นทุนการผลิต
 • 2 : คุณสมบัติของอุปกรณ์และระบบ
 • 3 : กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
 • 4 : วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์


ข้อที่ 23 • อะไรคือขั้นตอนต่อไปหลังจากการทำ Market analysis
 • 1 : Specify criteria of success
 • 2 : Feasibility study
 • 3 : Technical design
 • 4 : R&D


ข้อที่ 24 • คำว่า Thermal System หมายถึง
 • 1 : ระบบที่พลังงานต่าง ๆ ไปขับเคลื่อนทำให้เกิดขบวนการต่าง ๆ ขึ้นมา
 • 2 : ระบบทางความร้อนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งในของแข็ง ของเหลวและก๊าซ
 • 3 : ระบบทางความร้อนซึ่งของไหลและพลังงานที่อยู่ในรูปของความร้อนและงานเกิดการส่งถ่ายและเปลี่ยนแปลงไปมา
 • 4 : ระบบทางเทอร์โมไดนามิคส์ที่เกี่ยวพันกับของไหลและพลังงาน


ข้อที่ 25 • ขั้นตอนใดไม่จำเป็นทางทฤษฎีในการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Undertaking)
 • 1 : Determine probability of success
 • 2 : Market Analysis
 • 3 : Research and Development
 • 4 : Feasibility study • นาฬิกาจับเวลา