ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Power Plant Engineeringข้อที่ 1 • โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีค่า Maximum demand 80 MW Load factor 40% จงคำนวณหาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ใน 1 ปี ถ้าให้โรงไฟฟ้าทำงานปีละ 8,760 ชั่วโมง
 • 1 : 280 ล้าน kWh/ปี
 • 2 : 340 ล้าน kWh/ปี
 • 3 : 170 ล้าน kWh/ปี
 • 4 : 560 ล้าน kWh/ปี


ข้อที่ 2 • ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดผิด
 • 1 : พื้นที่ภายใต้ Load curve เป็นค่า kWh ในช่วงที่พิจารณา
 • 2 : ถ้าเส้นกราฟ Load curve เป็นเส้นตรงอยู่ในแนวนอน Load factor จะมีค่าเท่ากับ 1
 • 3 : โรงงาน 2 แห่ง ใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) เท่ากัน แต่ค่า kW สูงสุดอาจแตกต่างกันได้
 • 4 : ถ้าเส้นกราฟ Load curve มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ มาก แสดงว่า Load factor มีค่าสูง


ข้อที่ 3 • ในการคิดต้นทุนค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable cost) ตัวหนึ่ง คือ
 • 1 : ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร และอุปกรณ์โรงไฟฟ้า
 • 2 : เงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน
 • 3 : ค่าประกัน
 • 4 : ค่าเชื้อเพลิง


ข้อที่ 4 • ชุดผลิตไฟฟ้าขนาด 60 MW มีประสิทธิภาพรวม 25% ถ่านหินที่ใช้มีค่าความร้อน 24 MJ/kg จงคำนวณหาปริมาณการใช้ถ่านหินเป็น kg/kWh เมื่อ Load factor = 30% และ Maximum demand = พิกัดโรงไฟฟ้า
 • 1 : 0.5
 • 2 : 0.6
 • 3 : 0.7
 • 4 : 0.8


ข้อที่ 5 • ต้นทุนค่าไฟฟ้าขึ้นกับจำนวน kWh ที่ผลิตได้ในแต่ละปี และ
 • 1 : ราคาค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า
 • 2 : ค่าเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าในแต่ละปี
 • 3 : Operating cost ในแต่ละปีของโรงไฟฟ้า
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 6 • ในการคิดคำนวณค่าเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้ามักอาศัยข้อมูลจาก
 • 1 : ขนาดโรงไฟฟ้า
 • 2 : Load-duration curve
 • 3 : ค่าเฉลี่ยของพลังไฟฟ้าที่ผลิตได้
 • 4 : ระยะเวลาการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า


ข้อที่ 7 • โดยทั่วไปจะวางแผนไม่ให้ใช้โรงไฟฟ้าโรงเดียวในการรับโหลดที่มีค่าสูงๆ ต่ำๆ ไม่คงที่ เหตุเพราะ
 • 1 : ประสิทธิภาพต่ำ ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าแพง
 • 2 : ควบคุมการเดินเครื่องลำบาก มีปัญหามลพิษที่ Part load มาก
 • 3 : เมื่อรับ Load ไกลๆ มีการสูญเสียในสายส่งสูง
 • 4 : เสียเงินลงทุนมากโดยไม่จำเป็น


ข้อที่ 8 • จงคำนวณหาต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อ kWh จากข้อมูลต่อไปนี้ ขนาดพิกัดโรงไฟฟ้า 150 MW เงินลงทุน 20,000 บาท/kW อัตราดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา 10% ของเงินลงทุน อัตราการใช้เชื้อเพลิง 1.2 kg/kWh ราคาเชื้อเพลิง 800 บาท/ตัน เงินเดือน ค่าจ้างและค่าซ่อมบำรุง 400 ล้านบาท/ปี Maximum demand 120 MW และ Load factor 50% ให้โรงไฟฟ้านี้ทำงาน 8,760 ชั่วโมงต่อปี
 • 1 : 1.96 บาท/kWh
 • 2 : 2.29 บาท/kWh
 • 3 : 1.21 บาท/kWh
 • 4 : 2.87 บาท/kWh


ข้อที่ 9 • โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ขนาด 643.5 MW เดินเครื่องปีละ 8,760 ชั่วโมง โดยมีค่า Heat rate 10,180 kJ/kWh เมื่อเชื้อเพลิงที่ใช้มีราคา 50 บาท/GJ ค่าเชื้อเพลิงต่อปี จะเท่ากับ
 • 1 : 2,869.3 ล้านบาท/ปี
 • 2 : 1,743.1 ล้านบาท/ปี
 • 3 : 3,107.1 ล้านบาท/ปี
 • 4 : 1,998.5 ล้านบาท/ปี


ข้อที่ 10 • โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งเดินเครื่องโดยมี Load factor 70% Capacity factor 50% Plant use factor 60% และค่า Maximum demand 20 MW โดยทำงานปีละ 8,600 ชั่วโมง ถ้าขายไฟได้ kWh ละ 1.80 บาท จงหารายได้จากการขายไฟในแต่ละปี
 • 1 : 217 ล้านบาท
 • 2 : 341 ล้านบาท
 • 3 : 310 ล้านบาท
 • 4 : 154 ล้านบาท


ข้อที่ 11 • ในการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเพื่อรับ Base load มักเลือกชนิดโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ
 • 1 : Fixed cost คงที่ตลอด
 • 2 : ผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุด
 • 3 : ต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามีค่าต่ำสุด
 • 4 : มีค่า Heat rate สูง


ข้อที่ 12 • Levelized electricity cost คือ
 • 1 : ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในแต่ละปี
 • 2 : เงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า
 • 3 : ต้นทุนค่าไฟฟ้าปรับเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ
 • 4 : ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด


ข้อที่ 13 • ราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ปีแรกราคา 50 บาท/GJ ปีที่ 2-5 เพิ่มปีละ 5% จากค่าของปีก่อนหน้านี้ จงหาค่า Levelized cost ของเชื้อเพลิงดังกล่าว ในระยะเวลา 5 ปี ข้างต้น เมื่ออัตราส่วนลด = 4.5% ต่อปี
 • 1 : 51 บาท/GJ
 • 2 : 54.5 บาท/GJ
 • 3 : 55.5 บาท/GJ
 • 4 : 57.5 บาท/GJ


ข้อที่ 14 • โรงไฟฟ้า 4 แบบ ขนาดเท่ากัน เงินลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดใดมีจำนวนมากที่สุด
 • 1 : โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
 • 2 : โรงไฟฟ้า Combined cycle
 • 3 : โรงไฟฟ้าถ่านหิน
 • 4 : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ


ข้อที่ 15 • อัตราค่าไฟฟ้ามี 2 ส่วน คือ ค่า Demand และค่าพลังงาน ค่า Demand กำหนดจากต้นทุนด้านไหน
 • 1 : ค่าใช้จ่ายส่วนที่คงที่ (Fixed costs) ในการ Operate โรงไฟฟ้า
 • 2 : ค่าใช้จ่ายส่วนที่แปรผัน (Variable costs)
 • 3 : ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหักออกด้วยค่าการบริหารจัดการ
 • 4 : ค่าบริหารจัดการและค่าติดตั้งโรงไฟฟ้า


ข้อที่ 16 • ระบุสาเหตุหลักของการเพิ่มอัตราค่าไฟฟ้า
 • 1 : เงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้น
 • 2 : ค่าซ่อมบำรุงรักษามากขึ้น
 • 3 : มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นและไฟฟ้าสำรองลดลง
 • 4 : เชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น


ข้อที่ 17 • Operating cost ของโรงไฟฟ้าชนิดใดต่อไปนี้ ที่มีค่าต่ำสุด
 • 1 : โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ
 • 2 : โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ
 • 3 : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
 • 4 : โรงไฟฟ้า Combined cycle


ข้อที่ 18 • โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งหนึ่ง มี Capacity 60 MW ค่า Maximum load 50 MW โดยมี Load factor 60% จากการตรวจสอบ ได้ว่า ต่อ 1 kWh ไฟฟ้าที่ผลิตได้ใช้ถ่านหิน 1 kg เมื่อราคาถ่านหิน 2,000 บาท/ตัน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นปีละ 80 ล้านบาท ถ้าหากขายไฟฟ้าได้ kWh ละ 2.5 บาท ผลต่างระหว่างค่าไฟฟ้าขาย และต้นทุน มีค่าเท่าไร เมื่อให้โรงไฟฟ้าทำงานปีละ 8,700 ชั่วโมง
 • 1 : 0.12 บาท/kWh
 • 2 : 0.19 บาท/kWh
 • 3 : 0.58 บาท/kWh
 • 4 : 0.87 บาท/kWh


ข้อที่ 19 • โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งซื้อ Condenser ใหม่มาใช้งาน ซึ่งมีราคา 7.5 ล้านบาท โดยคาดว่ามีอายุการใช้งาน 10 ปี ถ้าค่าซ่อมบำรุงรักษาคิดเป็นเงินปีละ 1 แสนบาท ส่วนค่าเสื่อมราคา และค่าดอกเบี้ย มีอัตรา 10% ของเงินลงทุน จงหาค่าใช้จ่ายต่อปี
 • 1 : 0.85 ล้านบาท
 • 2 : 0.75 ล้านบาท
 • 3 : 0.65 ล้านบาท
 • 4 : 0.55 ล้านบาท


ข้อที่ 20 • โดยปกติจะกำหนดขนาดของโรงไฟฟ้าเกินค่าความต้องการสูงสุดไว้เล็กน้อย 15-20% เหตุผลที่ไม่เผื่อขนาดไว้มากเพราะ
 • 1 : ถ้าเผื่อขนาดไว้มาก ส่วนที่เกินจะไม่มีโอกาสใช้งาน
 • 2 : ทำให้ Fixed cost สูง
 • 3 : ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงมากกว่าปกติ
 • 4 : ทำให้เสียค่าเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ


ข้อที่ 21 • เหตุผลที่ค่าไฟช่วง Peak สูงกว่าช่วง Off-peak เพราะ
 • 1 : รายได้จากการขายไฟช่วง Off-peak มีค่าน้อย
 • 2 : ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าต่ำลงในช่วง Off-peak ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น
 • 3 : เป็นไปตามกฎ Supply และ Demand ช่วงไหนคนแย่งใช้กัน ไฟก็มีราคาแพง
 • 4 : ช่วง Peak ต้องใช้เชื้อเพลิงมาก ค่าไฟจึงแพง


ข้อที่ 22 • โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ใช้เงินลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า 1,500 ล้านบาท หลังจากเดินเครื่องแล้ว ได้กำไรปีละ 150 ล้านบาท จงหาอัตราผลตอบแทนภายใน เมื่อโรงไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน 20 ปี
 • 1 : 10%
 • 2 : 8.8%
 • 3 : 8%
 • 4 : 7.8%


ข้อที่ 23 • โรงไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลที่แม่ฮ่องสอน มีขนาด 2 MW จ่ายไฟให้ผู้ใช้โดยมี Maximum demand 1.4 MW และ Load factor 40% ถ้าเงินลงทุนติดตั้งโรงไฟฟ้า = 44 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่อง รวมเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบำรุง 4.2 ล้านบาท/ปี และค่าเสื่อมราคา 10% ต่อปีของเงินลงทุน โรงไฟฟ้าทำงานปีละ 8,600 ชั่วโมง จงคำนวณหาต้นทุนค่าไฟฟ้าเป็น บาท/kWh
 • 1 : 1.13 บาท/kWh
 • 2 : 1.44 บาท/kWh
 • 3 : 1.79 บาท/kWh
 • 4 : 2.12 บาท/kWh


ข้อที่ 24 • วิศวกรออกแบบโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง พิจารณาจัดซื้อถ่านหินจาก 4 ประเทศ คือ จีน ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งมีราคา 1,000, 1,500, 1,300 และ 1,100 บาท/ตัน ตามลำดับ ส่วนค่าความร้อนมีค่า 20, 22, 18 และ 15 MJ/kg ตามลำดับ ถ่านหินประเทศใดมีราคา (บาท/GJ) ต่ำสุด
 • 1 : จีน
 • 2 : อินโดนีเซีย
 • 3 : ออสเตรเลีย
 • 4 : ไทย


ข้อที่ 25 • โรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งใช้เงินลงทุนสร้าง 65 ล้านบาท โดยมีอายุการใช้งาน 15 ปี จงคำนวณหาจำนวนเงินที่จะต้องออมไว้ในแต่ละปี เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรของโรงไฟฟ้า เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยและมูลค่าซากเป็น 5% และ 5 ล้านบาท ตามลำดับ ให้ใช้วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง
 • 1 : 11 ล้านบาท/ปี
 • 2 : 7 ล้านบาท/ปี
 • 3 : 4 ล้านบาท/ปี
 • 4 : 2 ล้านบาท/ปี • นาฬิกาจับเวลา