ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Engineering Drawingsข้อที่ 1พื้นผิวระนาบเอียงที่ถูกกำหนดให้ ......................... กับระนาบหนึ่งระนาบของสามระนาบหลักในระบบพิกัดฉากจะ ....................... กับอีกสองระนาบที่เหลือของระบบพิกัดฉาก

 1. ขนาน, ทำมุมเอียง
 2. ตั้งฉาก, ทำมุมเอียง
 3. ตั้งฉาก, ขนาน
 4. ทำมุมเอียง, ขนาน


ข้อที่ 2กระดาษขนาด A4 เป็นกี่เท่าของ A1

 1. 1/8
 2. 1/4
 3. 4
 4. 8


ข้อที่ 3เส้นเต็มบาง (เส้นทแยงมุมในรูปสี่เหลี่ยมบน) แสดงถึงอะไร

 1. ไม่ชุบแข็ง
 2. แสดงถึงพื้นราบ
 3. แสดงกรรมวิธีแปรสภาพงานพิเศษ
 4. ส่วนเสริมตัดออกได้


ข้อที่ 4เส้นเต็มบาง (Continuous thin line) ใช้ในกรณีใดได้บ้าง

 1. เส้นรอบรูป ขอบที่เห็นชัด
 2. เส้นรอบรูป ขอบที่ถูกบัง
 3. เส้นลายตัด
 4. เส้นผ่านศูนย์กลาง


ข้อที่ 5ขนาดในแบบยาว 30 มม. เมื่อใช้มาตราส่วน 5:1 จะเขียนขนาดเท่าใด

 1. 5
 2. 30
 3. 6
 4. 150


ข้อที่ 6ตัวเลขใดเขียนผิดจากมาตรฐานข้อที่ 7การเขียนแบบหน้าแปลนอย่างง่ายที่สุดเขียนอย่างไร

 1. เขียนแบบเพียงครึ่งภาพ
 2. เขียนย่อส่วน
 3. แสดงรูยึดไว้ภาพด้านหน้าโดยตรง
 4. ไม่แสดงสัญลักษณ์คุณภาพผิว


ข้อที่ 8ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนตัวเลขเศษส่วน(lettering fraction)

 1. ตัวเลขต้องไม่สัมผัสกับเครื่องหมายเศษส่วน
 2. ตำแหน่งกึ่งกลางของตัวส่วนต้องตรงกับตัวเศษ
 3. ไม่ใช้เครื่องหมายเศษส่วนแบบเอียงยกเว้นเมื่อมีพื้นที่แคบในการเขียน
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 9อัตราส่วน (scale) 1:3 หมายถึง

 1. ขนาดในภาพเขียนจะใหญ่กว่าขนาดจริง 3 เท่า
 2. ขนาดในภาพเขียนจะเล็กกว่าขนาดจริง 3 เท่า
 3. การบอกขนาดในภาพเขียน จะระบุขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดจริง 3 เท่า
 4. การบอกขนาดในภาพเขียน จะระบุขนาดที่เล็กกว่าขนาดจริง 3 เท่า


ข้อที่ 10จากรูป ข้อใดกล่าวถึงเส้น A, B, C และ D ได้ถูกต้อง

 1. VISIBLE LINE, CENTER LINE, HIDDEN LINE AND SECTION LINE
 2. VISIBLE LINE, HIDDEN LINE, CENTER LINE AND SECTION LINE
 3. SECTION LINE, HIDDEN LINE, CENTER LINE AND VISIBLE LINE
 4. SECTION LINE, HIDDEN LINE, VISIBLE LINE AND CENTER LINE


ข้อที่ 11อัตราส่วน (scale) 1:3 หมายถึง

 1. ขนาดในภาพเขียนจะใหญ่กว่าขนาดจริง 3 เท่า
 2. ขนาดในภาพเขียนจะเล็กกว่าขนาดจริง 3 เท่า
 3. การบอกขนาดในภาพเขียน จะระบุขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดจริง 3 เท่า
 4. การบอกขนาดในภาพเขียน จะระบุขนาดที่เล็กกว่าขนาดจริง 3 เท่า


ข้อที่ 12ในงานเขียนแบบที่ใช้กลุ่มเส้น 0.5, 0.35, และ 0.25 มิลลิเมตร การเขียนเส้นประ (เส้นขอบชิ้นงานที่ถูกบัง) ใช้ขนาดเส้นเท่าใด

 1. 0.5 มิลลิเมตร
 2. 0.35 มิลลิเมตร
 3. 0.25 มิลลิเมตร
 4. ขนาดใดก็ได้


ข้อที่ 13คำว่า "King" เมื่ออักษร "K" สูง 10 ม.ม. ขนาดเส้นที่ใช้เขียนตัวอักษรมีความหนาเท่าใด

 1. 0.25 ม.ม.
 2. 0.35 ม.ม.
 3. 0.5 ม.ม.
 4. 1.0 ม.ม.


ข้อที่ 14ข้อใคต่อไปนี้เป็นการใช้งานของเส้นศูนย์กลาง

 1. แสดงรอยตัดย่นระยะของรูป
 2. ช่วยให้ขนาด
 3. แสดงแนวการหมุนของชิ้นส่วน(Trajectory)
 4. แสดงลายตัด


ข้อที่ 15ขนาดเส้นใด เขียนอักษรมาตรฐานเทียบกับความสูง

 1. 1/10
 2. 2/10
 3. 3/10
 4. 5/10


ข้อที่ 16ขอบชิ้นงานยาว 120 มม. ใช้มาตราส่วน 1:2.5 ต้องเขียนยาวเท่าใด

 1. 300 มม.
 2. 48 มม.
 3. 120 มม.
 4. 25 มม.


ข้อที่ 17กระดาษขนาด A 4 เป็นกี่เท่าของ A 1

 1. 1/8
 2. 1/4
 3. 4
 4. 8


ข้อที่ 18พื้นผิวระนาบเอียงที่ถูกกำหนดให้.........................กับระนาบหนึ่งระนาบของสามระนาบหลักในระบบพิกัดฉากจะ.......................กับอีกสองระนาบที่เหลือของระบบพิกัดฉาก

 1. ขนาน, ทำมุมเอียง
 2. ตั้งฉาก, ทำมุมเอียง
 3. ตั้งฉาก, ขนาน
 4. ทำมุมเอียง, ขนาน


ข้อที่ 19ไส้ดินสอเบอร์ใดมีความเข้มมากที่สุด

 1. 2B
 2. HB
 3. 4H
 4. F


ข้อที่ 20เส้นแบบใด ใช้ในการแสดงเพื่อบอกศูนย์กลางของวงกลมข้อที่ 21จากรูปที่กำหนดให้ มุม A มีค่าเท่าใด

 1. 45 องศา
 2. 125 องศา
 3. 135 องศา
 4. 145 องศา


ข้อที่ 22จากรูปที่กำหนดให้ มุม E มีค่าเท่าใด

 1. 75 องศา
 2. 105 องศา
 3. 115 องศา
 4. 135 องศา


ข้อที่ 23ข้อใดคือประโยชน์ของไม้ที

 1. ใช้เขียนเส้นระดับ
 2. ใช้กดไม่ให้กระดาษเขียนแบบเคลื่อนที่ในขณะเขียนแบบ
 3. เป็นฐานรองรับฉากสามเหลี่ยม
 4. ข้อที่ 1. และ ข้อที่ 3. ถูกต้อง


ข้อที่ 24มาตราส่วนใดเป็นมาตราส่วนขยาย

 1. 2:1
 2. 1:2.5
 3. 1:5
 4. 1:1


ข้อที่ 25ความสูงใด ที่ไม่ใช่ความสูงตัวอักษรมาตรฐาน

 1. h = 2.5 มม.
 2. h = 3.0 มม.
 3. h = 3.5 มม.
 4. h = 7.0 มม. • นาฬิกาจับเวลา