ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Ship Propulsion and Engines
  • นาฬิกาจับเวลา