ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Electric Power System Analysisข้อที่ 1 • การให้เครื่องหมายที่ปลายสายของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะถ้าให้เครื่องหมายขั้วผิดพลาดเมื่อนำหม้อแปลงมาต่อขนานจะทำให้เกิดการลัดวงจรอย่างรุนแรง ดังนั้นตามมาตรฐานโดยทั่วไปจะกำหนดเครื่องหมายขั้วของปลายสายทางด้านแรงต่ำหรือทุติยภูมิ เป็นตัวอักษรใด
 • 1 : H1 และ H2
 • 2 : L1 และ L2
 • 3 : X1 และ X2
 • 4 : Yและ Y2


ข้อที่ 2 • หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวพิกัด 110/440 V 2.5 kVA มีรีแอกแตนซ์เนื่องจากฟลักซ์รั่ว 0.96 ohm ที่ด้านแรงดันสูง จงกำหนดค่ารีแอก-แตนซ์ เป็นแบบ per unit
 • 1 : 0.0124
 • 2 : 0.0224
 • 3 : 0.0324
 • 4 : 0.0424

 ข้อที่ 3 • สายส่ง 3 เฟส วงจรเดี่ยวมีแรงดันไฟฟ้าต้นทางเท่ากับ 238 kV แรงดันไฟฟ้าปลายทางเท่ากับ 230 kV แรงดันไฟฟ้าเรคกูเรชั่นมีค่าเท่าไร
 • 1 : 2.89%
 • 2 : 3.12%
 • 3 : 3.48%
 • 4 : 4.22%


ข้อที่ 4 • ข้อความต่อไปนี้ข้อใด ไม่ถูกต้อง
 • 1 : พารามิเตอร์ของสายส่งมีลักษณะเป็นพารามิเตอร์แบบกระจาย
 • 2 : ค่าความต้านทานต่อกระแสตรงของสายส่งจะมีค่าน้อยกว่าค่าความต้านทานต่อกระแสสลับ
 • 3 : โดยส่วนใหญ่แล้วตัวนำที่ใช้ทำสายส่งแบบเหนือดิน คือ อลูมิเนียม
 • 4 : ค่าอินดักทีฟรีแอกแตนซ์ของสายส่งแบบเหนือดิน จะทำให้เกิดกระแสรั่วไหลในระบบส่ง


ข้อที่ 5 • โหลดทางไฟฟ้า 2 ชุด ซึ่งต่อร่วมกันอยู่ ประกอบด้วย โหลดชุดที่ 1: 230 kVA PF. 0.95 Lagging, โหลดชุดที่ 2: 200 kW 0.80 PF. Leading จงคำนวณหาค่า กำลังไฟฟ้าจริงรวม P
 • 1 : 418.5 kW
 • 2 : 416.8 kW
 • 3 : 415.5 kW
 • 4 : 414.8 kW


ข้อที่ 6 • ในระบบสายส่งสามเฟส ถ้าวางสายส่งแต่ละเฟสห่างกันเป็นระยะทางเท่ากัน(สามเหลี่ยมด้านเท่า) เมื่อสายส่งมีระยะห่างระหว่างตัวนำ(เฟส)มากขึ้นจะทำให้ค่าความเหนี่ยวนำแต่ละเฟสเปลี่ยนแปลงไป เช่นไร
 • 1 : สูงขึ้น
 • 2 : ต่ำลง
 • 3 : คงที่
 • 4 : สูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้ขึ้นกับความถี่ของระบบไฟฟ้า


ข้อที่ 7 • หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟสขนาด 500 kVA 24/0.4 kV มีค่ารีแอคแตนซ์ทางด้านแรงต่ำเท่ากับ 0.1 โอห์ม จงหาค่าเปอร์ยูนิตรีแอคแตนซ์ของหม้อแปลงนี้
 • 1 : 0.3125 pu
 • 2 : 0.4525 pu
 • 3 : 0.4838 pu
 • 4 : 0.5771 pu


ข้อที่ 8 • ถ้าแทนสายส่งแบบสั้น(สายส่งยาว 40 กม.) ด้วยวงจรตาข่ายแบบ Two port network กำหนดค่า A, B, C, D, แรงดันและกระแสด้านรับ โดยที่ VR มีหน่วยเป็นกิโลโวลต์ และ IR มีหน่วยเป็นแอมป์  จงหา voltage regulation
 • 1 : -10.0%
 • 2 : 10.0%
 • 3 : -13.6%
 • 4 : 13.6%


ข้อที่ 9 • วงจรไฟฟ้าวงจรหนึ่งประกอบด้วยแหล่งจ่ายซึ่งมีค่าแรงดัน V = 1200 V มุม 0 องศา ต่ออยู่กับโหลดซึ่งมีค่า Z = 6+j12 โอม ข้อใดคือค่า complex power ของโหลดดังกล่าว
 • 1 : 48+j99 kVA
 • 2 : 98+j46 kVA
 • 3 : 55+j56 kVA
 • 4 : 48+j96 kVA


ข้อที่ 10 • ถ้าแทนสายส่งแบบสั้น(สายส่งยาว 40 กม.) ด้วยวงจรตาข่ายแบบ Two port network กำหนดให้ค่า ความต้านทานของสายส่งเท่ากับ 0.15 โอห์ม ต่อ กิโลเมตร และความเหนี่ยวนำของสายส่งเท่ากับ 1.3263 มิลลิเฮนรี่ ต่อ กิโลเมตร สำหรับค่าตัวเก็บประจุมีค่าน้อยมากจนตัดทิ้งได้ จงหาค่า A, B, C และ D
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 11 • จากวงจรสมมูลของสายส่งระยะสั้น เมื่อเขียนแสดงเป็นโครงข่ายสองพอร์ต (Two Ports Network) ดังรูป จะสามารถหาค่าพารามิเตอร์ ABCD ได้ตรงกับข้อใด 
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 12 • โหลด 3 เฟส 380 V ขนาด 20 kW เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 ล้าหลัง ข้อใดถูกต้อง
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 13 • skin effect ทำให้ความต้านทานของสายส่งเพิ่มขึ้น 3.7 % ถ้าความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรงของสายส่งมีค่า 0.0922 ohm/mi จงหาความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ
 • 1 : 0.0956 ohm/mi
 • 2 : 0.0856 ohm/mi
 • 3 : 0.0756 ohm/mi
 • 4 : 0.0656 ohm/mi


ข้อที่ 14 • ระบบสายส่ง 3 เฟส ; 50 Hz; 115 kV จ่ายโหลด 50 MW ที่ 95 % p.f. lagging ถ้าระบบสายส่งยาว 150 km และมีค่า line constant ทั้งหมดเป็น Z = 95 โอห์ม มุม 78 องศา และ Y = j0.001 S ให้คำนวณหา ค่าคงตัว A, B, C, D ของสายส่ง (หมายเหตุ: ใช้วงจรสมมูลย์แบบ nominal-Pi)
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 15 • หม้อแปลงเฟสเดียว 3 ชุด แต่ละชุดมีขนาด 20 MVA 66.4 kV/22 kV, X= 0.06 pu. เมื่อนำมาต่อเป็น 3 เฟส โดยด้านแรงสูงต่อเป็น วายและทางด้านแรงต่ำต่อเป็น เดลต้า อิมพีแดนซ์ทางด้านแรงสูงมีค่าเท่าไร
 • 1 : 9.12 โอห์ม
 • 2 : 10.23โอห์ม
 • 3 : 12.15โอห์ม
 • 4 : 13.23 โอห์ม


ข้อที่ 16 • ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ส่งจ่ายด้วยแรงดันไฟฟ้า 115 kV จ่ายโหลดปลายทางด้วยกระแส 250 A ที่ค่า Power Factor 0.95 Lagging จงคำนวณหาค่า P
 • 1 : 40.5 MW
 • 2 : 35.5 MW
 • 3 : 47.3 MW
 • 4 : 42 MW


ข้อที่ 17 • กำหนดค่ากำลังงานฐาน (Base MVA) เท่ากับ 100 MVA และแรงดันฐาน (Base Voltage) เท่ากับ 220 kV ค่าอิมพีแดนซ์ฐาน (Base Impedance)มีค่าเท่ากับกี่โอห์ม
 • 1 : 48.4
 • 2 : 484
 • 3 : 4840
 • 4 : 48400


ข้อที่ 18 • ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์โดยตรงจากการติดตั้งชุดตัวเก็บประจุเพื่อปรับปรุง power factor
 • 1 : ทำให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดีขึ้น
 • 2 : ทำให้กำลังสูญเสียในสายส่งน้อยลง
 • 3 : ทำให้แรงดันสูงขึ้น
 • 4 : ไม่มีคำตอบใดถูก


ข้อที่ 19 • หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวพิกัด 110/440 V 2.5 kVA มีรีแอกแตนซ์เนื่องจากฟลักซ์รั่ว 0.96 ohm ที่ด้านแรงดันสูง จงกำหนดค่ารีแอก-แตนซ์ เป็นแบบ per unit
 • 1 : 0.0124
 • 2 : 0.0224
 • 3 : 0.0324
 • 4 : 0.0424

 ข้อที่ 20 • สมมุติให้โรงงานแห่งหนึ่งมีโหลด 3 เฟส ขนาด 8 MVA 0.75 PF lagging โดยระดับแรงดันที่หน้าโรงงานคือ 22 kV (line-to-line)จงหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่โรงงานว่ามีค่าเท่าใด
 • 1 : 320.35 A
 • 2 : 225.98 A
 • 3 : 220.35 A
 • 4 : 209.95 A


ข้อที่ 21 • หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 kVA มีการสูญเสียที่แกนเหล็กและขดลวด 2500 W และ 7500 W ตามลำดับในขณะที่จ่ายไฟเต็มที่ จงหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงเมื่อ Power factor = 1
 • 1 : 95.0 %
 • 2 : 96.0 %
 • 3 : 97.0 %
 • 4 : 98.0 %


ข้อที่ 22 • สำหรับสายส่งหนึ่งเฟสสองสาย ซึ่งมีรัศมีเท่ากัน คือ 2 ซม. วางอยู่ห่างกัน 0.5 ม. จงหาว่าค่าความจุไฟฟ้าระหว่างเฟสมีค่าเท่าใด
 • 1 : 0.0145 ไมโครฟารัด/กิโลเมตร
 • 2 : 0.0167 ไมโครฟารัด/กิโลเมตร
 • 3 : 0.0086 ไมโครฟารัด/กิโลเมตร
 • 4 : 0.0068 ไมโครฟารัด/กิโลเมตร


ข้อที่ 23 • หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 7.2 kVA 1.2 kV / 120 V มีจำนวนขดลวดทางด้าน Primary 800 รอบ จงหาจำนวนรอบของขดลวดทางด้าน Secondary
 • 1 : 8000 รอบ
 • 2 : 800 รอบ
 • 3 : 80 รอบ
 • 4 : 8 รอบ


ข้อที่ 24 • สายส่ง 48.4 ohm ต่อยู่ระหว่างหม้อแปลง T1 และ T2 ที่มีพิกัด 50 MVA 22/220 kV x = 10 % และ 40 MVA 220/11 kV x = 6.0% ตามลำดับ จงกำหนด per unit สำหรับรีแอกแตนซ์ของสายส่งโดยใช้ฐานเดียวกับหม้อแปลง T1
 • 1 : 0.03
 • 2 : 0.04
 • 3 : 0.05
 • 4 : 0.06


ข้อที่ 25 • สมาชิกตำแหน่ง (1,3) ของบัสแอดมิทแตนซ์เมตริกซ์ของระบบในรูปข้างล่างจะมีค่าเท่าไร
 • 1 : –j1
 • 2 : j1
 • 3 : –j2
 • 4 : j2 • นาฬิกาจับเวลา