ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Electrical Instruments and Measurementsข้อที่ 1ข้อที่ 21 :

 • ข้อใดที่ไม่ใช่หน่วยรากฐาน (Base units) ในระบบ SI
 • 1 : หน่วย kg ของมวล
 • 2 : หน่วย second ของเวลา
 • 3 : หน่วย celsius ของอุณหภูมิ
 • 4 : หน่วย mole ของจำนวนของสาร


ข้อที่ 2ข้อที่ 26 :

 • อุณหภูมิศูนย์องศาสัมบูรณ์คือ
 • 1 : 
 • 2 : 0 K
 • 3 : 273.16 K
 • 4 : 


ข้อที่ 3ข้อที่ 38 :

 • กำลัง (Power) มีหน่วยในระบบ SI ตรงกับข้อใด
 • 1 : joule
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : newton


ข้อที่ 4 • กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ มีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบและสอบเทียบมาตรฐานของอะไร
 • 1 : ความดัน (Pressure)
 • 2 : อุณหภูมิ (Temperature)
 • 3 : แรงดันไฟฟ้า (Voltage)
 • 4 : เวลา (Time)


ข้อที่ 5 • ข้อใดคือหน่วยวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า (Base unit)
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 6ข้อที่ 32 :


 • 1 : 1366 candela
 • 2 : 233244.5 candela
 • 3 : 466489 candela
 • 4 : 932978 candela


ข้อที่ 7ข้อที่ 28 :

 • ข้อใดเป็นการเขียนสมการบอกค่าแรงดันอาร์เอ็มเอส (rms) ขนาด 25 volt ที่ถูกต้องตามระบบ SI
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 8 • ข้อใดไม่ใช่หน่วยอนุพัทธ์ (Derived unit) ทางไฟฟ้า
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 9ข้อที่ 24 :

 • วิธีการสร้างกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน (Electrical current standard) ระดับปฐมภูมิในปัจจุบันคือ
 • 1 : เคอร์เรนต์บาลานซ์ (current balance)
 • 2 : ปรากฏการณ์ฮอลล์ (Hall effect)
 • 3 : ใช้รอยต่อโจเซปสัน (Josephson junction)
 • 4 : ใช้ธาตุซีเซียม 133 (caesium – 133)


ข้อที่ 10ข้อที่ 4 :


 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 11ข้อที่ 22 :

 • กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น watt จะแสดงในรูปของหน่วยรากฐาน (base unit) ได้เป็น
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 12 • วิธีการสร้างกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน (Electrical current standard) ระดับปฐมภูมิในปัจจุบันคือ
 • 1 : เคอร์เรนต์บาลานซ์ (current balance)
 • 2 : ปรากฏการณ์ฮอลล์ (Hall effect)
 • 3 : ใช้รอยต่อโจเซปสัน (Josephson junction)
 • 4 : ใช้ธาตุซีเซียม 133 (caesium – 133)


ข้อที่ 13 • คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีหน่วยความจำเป็นจำนวน 10 TB (Terabyte) ถามว่าหน่วยความจำนี้มีอยู่เป็นจำนวนกี่บิต (bit)
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 14ข้อที่ 10 :

 • ในระบบ SI มวลมีหน่วยเป็น
 • 1 : milligram (mg)
 • 2 : gram (g)
 • 3 : kilogram (kg)
 • 4 : newton (N)


ข้อที่ 15ข้อที่ 11 :

 • หน่วยหลักมูล ( Fundamental unit ) ทางกลใช้วัดอะไร
 • 1 : ความยาว (Length)
 • 2 : มวล (Mass)
 • 3 : เวลา (Time)
 • 4 : ถูกหมดทุกข้อ


ข้อที่ 16ข้อที่ 35 :

 • แรงที่กระทำต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย มีหน่วยมาตรฐานตามระบบ SI ตรงกับข้อใด
 • 1 : newton
 • 2 : joule
 • 3 : watt
 • 4 : pascal


ข้อที่ 17ข้อที่ 6 :

 • กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ มีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบและสอบเทียบมาตรฐานของอะไร
 • 1 : ความดัน (Pressure)
 • 2 : อุณหภูมิ (Temperature)
 • 3 : แรงดันไฟฟ้า (Voltage)
 • 4 : เวลา (Time)


ข้อที่ 18ข้อที่ 30 :

 • เครื่องมือวัดที่ใช้งานในห้องทดลองของมหาวิทยาลัย ควรได้รับการตรวจสอบความแม่นยำและความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับใด
 • 1 : มาตรฐานระหว่างประเทศ
 • 2 : มาตรฐานปฐมภูมิ
 • 3 : มาตรฐานใช้งาน
 • 4 : มาตรฐานห้องปฏิบัติการ


ข้อที่ 19 • หน่วยวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (magnetic field strength) คือ
 • 1 : 
 • 2 : A – turn
 • 3 : tesla
 • 4 : 


ข้อที่ 20ข้อที่ 9 :

 • อุปกรณ์ใดเป็นตัวสร้างแรงดันมาตรฐาน ในห้องปฏิบัติการ
 • 1 : FET
 • 2 : Transistor
 • 3 : UJT
 • 4 : Zener diode


ข้อที่ 21ข้อที่ 29 :

 • หน่วยของกระแสไฟฟ้าในระบบ SI เป็นวิธีการกำหนดมาตรฐานในกลุ่มใด
 • 1 : กำหนดมาตรฐานของปริมาณจับต้องได้
 • 2 : กำหนดมาตรฐานโดยนิยามกระบวนการวัด
 • 3 : กำหนดมาตรฐานโดยอาศัยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
 • 4 : กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ


ข้อที่ 22ข้อที่ 16 :

 • ข้อใดไม่ใช่หน่วยอนุพัทธ์ (Derived unit) ทางไฟฟ้า
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 23 • หน่วยความเข้มของสนามแม่เหล็ก (Magnetic field strength) คือ
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 24 • 1 : 3.6 MJ
 • 2 : 6.22 kJ
 • 3 : 5.98 MJ
 • 4 : 10.79 kJ


ข้อที่ 25 • ในระบบ SI มวลมีหน่วยเป็น
 • 1 : milligram (mg)
 • 2 : gram (g)
 • 3 : kilogram (kg)
 • 4 : newton (N) • นาฬิกาจับเวลา