ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Electrical Machinesข้อที่ 1 • พลังงานไฟฟ้า 1 ยูนิต (kW.h) คิดเป็นกี่จูล
 • 1 : 3600 kJ
 • 2 : 60 kJ
 • 3 : 6000 kJ
 • 4 : 16 kJ


ข้อที่ 2 • แกนเหล็กมีความยาวเฉลี่ย 160 cm พื้นที่หน้าตัด 100 cm2 ถ้าขาด้านซ้ายของแกนเหล็กมีขดลวดพันจำนวน 200 รอบ และความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ของแกนเหล็กเทียบกับอากาศเท่ากับ 2500 จงหาค่าความต้านทานแม่เหล็กของแกนเหล็ก (Reluctance) เมื่อ 
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 3 • วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่งมีค่า      ถ้าขาด้านซ้ายของแกนเหล็กมีขดลวดพันจำนวน 200 รอบ และมีกระแสไฟฟ้าไหล 1 A และความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ของแกนเหล็กเทียบกับอากาศเท่ากับ 2500 จงหาค่าเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก
 • 1 : 4.8 mWb
 • 2 : 2.6 mWb
 • 3 : 3.9 mWb
 • 4 : 5.7 mWb


ข้อที่ 4 • วงจรแม่เหล็กวงจรหนึ่งมีความยาวเฉลี่ยแกนเหล็ก 180 cm. พื้นที่หน้าตัดแกนเหล็ก 150 cm2 มีขดลวดจำนวน 200 รอบพันรอบ แกนเหล็ก เมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า 1 A เข้าไปในขดลวด มีค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์ 2500 จงหาค่าเส้นแรงแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็กนี้
 • 1 : 4.95 mWb
 • 2 : 3.42 mWb
 • 3 : 4.68 mWb
 • 4 : 5.23 mWb


ข้อที่ 5 • ในเครื่องจักรกลไฟฟ้า พลังงานถูกเก็บไว้ในส่วนใดมากที่สุด
 • 1 : สเตเตอร์
 • 2 : ช่องว่างอากาศ
 • 3 : โรเตอร์
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก


ข้อที่ 6 • ถ้ากำหนดให้ค่าความต้านทานแม่เหล็กของวงจรแม่เหล็ก (Reluctance) มีค่าคงที่ ค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของวงจรแม่เหล็กจะมีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อจำนวนรอบของขดลวดลดลง 3 เท่า
 • 1 : ลดลง 1/3 เท่า
 • 2 : ลดลง 3 เท่า
 • 3 : ลดลง 9 เท่า
 • 4 : ไม่เปลี่ยนแปลง


ข้อที่ 7 • ขดลวดแกนอากาศขดหนึ่งมี 5 รอบ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 2.5 A เกิดเส้นแรงแม่เหล็กภายในขดลวด 0.1 Wb ความเหนี่ยวนำของขดลวดนี้คือ
 • 1 : 12.5 H
 • 2 : 0.5 H
 • 3 : 0.3 H
 • 4 : 0.2 H


ข้อที่ 8 • พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในโลก ส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนรูปของพลังงานรูปใด
 • 1 : พลังงานความร้อน
 • 2 : พลังงานศักย์
 • 3 : พลังงานแสง
 • 4 : พลังงานลม


ข้อที่ 9 • การเปลี่ยนรูปพลังงานในเครื่องจักรกลไฟฟ้าทั้งที่ทำงานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังงานในข้อใดเป็นตัวกลางระหว่าง Energy input กับ Energy output
 • 1 : Electrical energy
 • 2 : Mechanical energy
 • 3 : Magnetic Field energy
 • 4 : Heat energy


ข้อที่ 10 • ถ้าต้องการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ 1 kg ให้หาค่าพลังงานที่ต้องการสำหรับเพิ่มอุณหภูมิของน้ำจาก 25 องศาเซลเซียส ไปเป็น 50 องศาเซลเซียส โดยค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4190 J/kg.K
 • 1 : 104.75 kJ
 • 2 : 209.5 kJ
 • 3 : 167.6 kJ
 • 4 : 1048.7 kJ


ข้อที่ 11 • ตัวแปรใดที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความเหนี่ยวนำในวงจรแม่เหล็ก
 • 1 : จำนวนรอบของขดลวด
 • 2 : ความยาวเฉลี่ยของแกนเหล็ก
 • 3 : พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง


ข้อที่ 12 • ผลการเปลี่ยนแปลงของตัวเลือกใดที่ทำให้ค่าความสูญเสียของแกนเหล็กในวงจรแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลง
 • 1 : ปริมาตรของแกนเหล็ก
 • 2 : น้ำหนักของแกนเหล็ก
 • 3 : แรงเคลื่อนทางแม่เหล็กที่ใช้งาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 13 • พลังงานในข้อใด ไม่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
 • 1 : พลังงานจากแสงอาทิตย์
 • 2 : พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี
 • 3 : พลังงานน้ำ
 • 4 : ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง


ข้อที่ 14 • อุปกรณ์ใดทำงานโดยไม่ได้ใช้สนามแม่เหล็ก
 • 1 : สวิตช์ปุ่มกล (Push button switch)
 • 2 : รีเลย์ (Relay)
 • 3 : โซรีนอยด์ (Solenoid)
 • 4 : ไดนาโม (Dynamo)


ข้อที่ 15 • พลังงานไฟฟ้า 2 ยูนิต (2 kW.h) คิดเป็นกี่จูล
 • 1 : 3600 kJ
 • 2 : 7200 kJ
 • 3 : 6000 kJ
 • 4 : 16 kJ


ข้อที่ 16 • วงจรแม่เหล็กดังรูป กำหนดให้ค่าความซึมซาบแม่เหล็กสัมพัทธ์เท่ากับ 10,000 พื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็กและช่องอากาศเท่ากับ 25 ตร.ซม. ให้คำนวณหาค่าความเหนี่ยวนำ (Inductance) 
 • 1 : 0.176 H
 • 2 : 0.318 H
 • 3 : 0.425 H
 • 4 : 0.623 H


ข้อที่ 17 • ถ้าต้องการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ 1 kg ให้หาค่ากำลังไฟฟ้าที่ต้องการสำหรับเพิ่มอุณหภูมิของน้ำจาก 25 องศาเซลเซียส ไปเป็น 50 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 2 นาที โดยค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4190 J/kg.K
 • 1 : 873 W
 • 2 : 52.4 W
 • 3 : 1746 W
 • 4 : 436.5 W


ข้อที่ 18 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซเครื่องหนึ่งมีพิกัด 10 MW ถ้าประสิทธิภาพของกังหันและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็น 35 และ 85 เปอร์เซนต์ตามลำดับ ปริมาณความร้อนเป็นเมกกะจูลต่อชั่วโมง (MJ/h) ที่ป้อนให้กับระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซนี้มีค่าเท่ากับเท่าใด
 • 1 : 33.6  MJ/h
 • 2 : 2017  MJ/h
 • 3 : 36000  MJ/h
 • 4 : 121008  MJ/h


ข้อที่ 19 • กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า เทียบได้กับพารามิเตอร์ใดในวงจรแม่เหล็ก
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 20 • ข้อใดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
 • 1 : พลังงานนิวเคลียร์
 • 2 : พลังงานจากถ่านหิน
 • 3 : พลังงานจากน้ำมัน
 • 4 : พลังงานจากแสงอาทิตย์


ข้อที่ 21 • ตัวเหนี่ยวนำ (inductor) มีจำนวนรอบขดลวดพันบนแกนเหล็กเท่ากับ 20 รอบ และมีค่า inductance เท่ากับ 0.1 mH ถ้าต้องการเพิ่มค่า inductance เป็น 0.2 mH ต้องพันจำนวนรอบขดลวดเพิ่มอีกกี่รอบ
 • 1 : 20
 • 2 : 15
 • 3 : 12
 • 4 : 8


ข้อที่ 22 • ในการแก้ปัญหาความสูญเสียจากกระแสไหลวน ทำได้อย่างไร
 • 1 : เพิ่มความต้านทานในเนื้อของแกนเหล็ก
 • 2 : ใช้แผ่นเหล็กบาง ๆ เคลือบวานิชแล้วอัดขึ้นเป็นแกน
 • 3 : ใช้แผ่นเหล็กบาง ๆ อัดขึ้นเป็นแกน
 • 4 : มีคำตอบมากกว่า 1 ข้อ


ข้อที่ 23 • อุปกรณ์ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไปนี้ ข้อใดมีการทำงานขั้นต้นเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
 • 1 : เทอร์โมคัปเปิล
 • 2 : เซลล์แสงอาทิตย์
 • 3 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส
 • 4 : เซลล์เชื้อเพลิง


ข้อที่ 24 • ข้อใดไม่ได้เป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy)
 • 1 : พลังงานลม
 • 2 : พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ
 • 3 : พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ
 • 4 : พลังงานจากแสงอาทิตย์


ข้อที่ 25 • ถ้าต้องการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ 2 kg ให้หาค่าพลังงานที่ต้องการสำหรับเพิ่มอุณหภูมิของน้ำจาก 25 องศาเซลเซียส ไปเป็น 50 องศาเซลเซียส โดยค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4190 J/kg.K
 • 1 : 104.75 kJ
 • 2 : 209.5 kJ
 • 3 : 167.6 kJ
 • 4 : 1048.7 kJ • นาฬิกาจับเวลา