ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Electrical System Designข้อที่ 1 • ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดมีค่าเท่าใด
 • 1 : 380/220V
 • 2 : 400/230V
 • 3 : 415/240V
 • 4 : 430/250V


ข้อที่ 2 • ระบบไฟฟ้าจะสามารถทำให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อย่างไรบ้าง
 • 1 : เลือกใช้หม้อแปลงขนาดใหญ่กว่าโหลดมากๆ
 • 2 : เลือกใช้หม้อแปลงขนาดพอดีกับโหลด
 • 3 : เลือกใช้หม้อแปลงชนิดกำลังสูญเสียต่ำ
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 3 • ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าจะวางแผนเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานและการขยายโหลดในอนาคตได้อย่างไรบ้าง
 • 1 : เพิ่มขนาดของสายป้อน
 • 2 : เพิ่มขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า
 • 3 : เพิ่มขนาดอุปกรณ์ป้องกัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 4 • การจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ใช้อะไรเป็นตัวแยกทรัพย์สินระหว่างการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า
 • 1 : มิเตอร์ไฟฟ้า
 • 2 : แผงประธานไฟฟ้า
 • 3 : จุดต่อระหว่างหม้อแปลงและสายไฟฟ้าที่จะเข้าแผงประธานไฟฟ้า
 • 4 : หม้อแปลงจำหน่าย


ข้อที่ 5 • ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โหลดขนาดเท่าใดที่จะต้องติดตั้งมิเตอร์แรงสูง
 • 1 : 66 kVA
 • 2 : 100 kVA
 • 3 : 200 kVA
 • 4 : 300 kVA


ข้อที่ 6 • ระบบการจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ 3 เฟส 4 สาย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแรงดันมาตรฐานคือ
 • 1 : 380/220 V
 • 2 : 400/230 V
 • 3 : 380/230 V
 • 4 : 400/220 V


ข้อที่ 7 • ข้อใดต่อไปนี้เป็นการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ดี
 • 1 : มีค่าลงทุนเริ่มแรกที่ต่ำที่สุด (Minimum Initial Investment)
 • 2 : ระบบไฟฟ้าต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง (Maximum Service Continuity)
 • 3 : มีคุณภาพทางไฟฟ้าที่ดี (Maximum Power Quality)
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 8 • ระบบการจ่ายไฟแบบ Primary Selective System มีคุณสมบัติดังนี้
 • 1 : มีสายป้อนทาง Primary 1 ชุด
 • 2 : มีสายป้อนทาง Primary 2 ชุด
 • 3 : สายป้อนทาง Primary ไม่สามารถสับเปลี่ยนได้
 • 4 : ไม่มีข้อใดถูก


ข้อที่ 9 • สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแปลงไฟดังนี้
 • 1 : 115 kV เป็น 22 kV หรือ 33 kV
 • 2 : 115 kV เป็น 12 kV
 • 3 : 115 kV เป็น 24 kV
 • 4 : 115 kV เป็น 11 kV


ข้อที่ 10 • การจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของการไฟฟ้านครหลวง มี 2 ระดับคือ
 • 1 : 11 kV และ 22 kV
 • 2 : 22 kV และ 33 kV
 • 3 : 12 kV และ 24 kV
 • 4 : 24 kV และ 33 kV


ข้อที่ 11 • วิธีต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีการจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีความเชื่อถือได้สูงขึ้น
 • 1 : การจัดให้มีการติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
 • 2 : การติดตั้งระบบสายดิน
 • 3 : การจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลายแหล่ง
 • 4 : การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าและตัวนำไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง


ข้อที่ 12 • ระบบการจ่ายไฟแบบ Secondary Selective System มีคุณสมบัติดังนี้
 • 1 : ระบบเหมือนมี Radial 2 ชุด และมี Tie CB แบบ Normally Opened
 • 2 : มี Tie CB ซึ่งเป็นแบบ Normally Closed
 • 3 : มีหม้อแปลงทั้ง 2 ด้านต่อขนานกัน
 • 4 : มีการแบ่งโหลดเท่าๆกัน


ข้อที่ 13 • หม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) ของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งแปลงไฟจาก 24 kV เป็น 416/240 V มีการต่อทางด้าน Primary และ Secondary อย่างใด
 • 1 : Primary Wye Secondary Delta
 • 2 : Primary Delta Secondary Wye
 • 3 : Primary Delta Secondary Delta
 • 4 : Primary Wye Secondary Wye


ข้อที่ 14 • ข้อใดเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงคุณภาพของกำลังไฟฟ้าที่ดีในระบบไฟฟ้า
 • 1 : ค่า Power Factor ในระบบมีค่าต่ำ
 • 2 : แรงดันตกคร่อมในสายไฟฟ้ามีค่าสูง
 • 3 : กระแสฮาร์โมนิกส์ในระบบมีค่าต่ำ
 • 4 : แรงดันฮาร์โมนิกส์ในระบบมีค่าสูง


ข้อที่ 15 • หม้อแปลงชนิดแห้ง (Dry Type) ควรใช้เมื่อใด
 • 1 : เมื่อต้องการให้มีความปลอดภัยจากการสัมผัสไฟฟ้า
 • 2 : เมื่อต้องติดตั้งไว้ภายในกล่องหุ้ม (Enclosure) ซึ่งอยู่ภายนอกอาคาร
 • 3 : เมื่อต้องติดตั้งไว้ภายในตัวอาคาร
 • 4 : เมื่อต้องการให้ระบบมีค่ากระแสลัดวงจรต่ำ


ข้อที่ 16 • ระบบการจ่ายไฟแบบ Radial System มีคุณสมบัติดังนี้
 • 1 : มีความเชื่อถือได้สูงสุด
 • 2 : ให้คุณภาพไฟฟ้าดีสุด
 • 3 : แบบง่ายที่สุดและราคาต่ำสุด
 • 4 : ให้ความปลอดภัยสูงสุด


ข้อที่ 17 • เขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงครอบคลุมจังหวัดใดบ้าง
 • 1 : กรุงเทพมหานครแห่งเดียว
 • 2 : กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี
 • 3 : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ
 • 4 : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม


ข้อที่ 18 • ระบบไฟฟ้าแบบ Spot Network System อุปกรณ์ป้องกันเมนด้านแรงต่ำจะต้องเป็นแบบใด
 • 1 : ACB ธรรมดา
 • 2 : ใช้ Fuse ป้องกัน
 • 3 : ใช้ Network Protector
 • 4 : ใช้ MCCB ธรรมดา


ข้อที่ 19 • มาตรฐานใดต่อไปนี้เป็นมาตรฐานสากล
 • 1 : มาตรฐาน ISO
 • 2 : มาตรฐาน ANSI
 • 3 : มาตรฐาน BS
 • 4 : มาตรฐาน DIN


ข้อที่ 20 • มาตรฐานใดต่อไปนี้เป็นมาตรฐานประจำชาติ
 • 1 : มาตรฐาน มอก.
 • 2 : มาตรฐาน EN
 • 3 : มาตรฐาน IEC
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 21 • ในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง โหลดขนาดเท่าใดที่จะต้องติดตั้งมิเตอร์แรงสูง
 • 1 : 66 kVA
 • 2 : 100 kVA
 • 3 : 200 kVA
 • 4 : 300 kVA


ข้อที่ 22 • ตัวนำนิวทรัลในข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 1 : ต้องสามารถรับกระแสไม่สมดุลสูงสุดที่เกิดขึ้น
 • 2 : ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดสายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า
 • 3 : ถ้าสายเส้นไฟมีกระแสไม่สมดุลเกิน 200 A สายนิวทรัลเท่ากับสาย 200 A
 • 4 : ถ้าสายเส้นไฟมีกระแสไม่สมดุลมากกว่า 200A ขนาดสายนิวทรัลต้องไม่น้อยกว่า 200A และบวกด้วยร้อยละ 70 ของส่วนที่เกิน 200A


ข้อที่ 23 • หม้อแปลง (Distribution Transformer) ที่ใช้กับระบบของการไฟฟ้านครหลวง ต้องมี Rated Voltage ตามข้อใด
 • 1 : 24 kV / 416-240 V
 • 2 : 24 kV / 400-230 V
 • 3 : 22 kV / 416-240 V
 • 4 : 22 kV / 400-230 V


ข้อที่ 24 • สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ในเขตการไฟฟ้านครหลวงแปลงไฟดังนี้
 • 1 : 115 kV, 69 kV เป็น 22 kV หรือ 33 kV
 • 2 : 115 kV, 69 kV เป็น 12 kV หรือ 24 kV
 • 3 : 115 kV, 69 kV เป็น 33 kV
 • 4 : 115 kV, 69 kV เป็น 11 kV


ข้อที่ 25 • ระบบการจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีอยู่ 2 ระบบ คือข้อใด
 • 1 : 11 kV และ 22 kV
 • 2 : 22 kV และ 33 kV
 • 3 : 33 kV และ 44 kV
 • 4 : 44 kV และ 55 kV • นาฬิกาจับเวลา