ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Power Plant and Substationข้อที่ 1 • พื้นที่ใต้ Daily load curve คือ
 • 1 : จำนวนกิโลวัตต์ที่ใช้เทียบกับเวลาใน 1 วัน
 • 2 : จำนวนพลังงานที่ใช้เทียบกับเวลาใน 1 วัน
 • 3 : จำนวนผู้ใช้ไฟเทียบกับเวลาใน 1 วัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 2 • Load curve เป็นกราฟที่ Plot ระหว่าง
 • 1 : Load demand กับ เวลาที่เกิด
 • 2 : Load demand กับ เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เกิดขึ้น
 • 3 : Peak demand กับ เวลาที่เกิด
 • 4 : Peak demand กับ เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เกิดขึ้น


ข้อที่ 3 • ข้อใดคือความหมายของ Load Factor
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : ถูกทั้งคำตอบ 1 และ 2


ข้อที่ 4 • ข้อใดคือความหมายของ Diversity factor
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : ถูกทั้งคำตอบ 1 และ 2


ข้อที่ 5 • 1 : 33.33%
 • 2 : 50.25%
 • 3 : 71.33%
 • 4 : 83.33%


ข้อที่ 6 • ข้อใดคือความหมายของ Plant use factor
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 7 • ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Load factor, Plant capacity factor และ Plant use factor
 • 1 : ตัวเศษของตัวประกอบทั้ง 3 เป็นค่าเดียวกัน
 • 2 : Plant capacity factor < Load factor < Plant use factor
 • 3 : ถ้า Plant use factor ทีค่ามากในขณะที่ Load factor มีค่าน้อยแสดงว่าแต่ละเครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพแต่จะมีบางเครื่องไม่ถูกใช้งาน
 • 4 : การเลือกขนาดและจำนวนของเครื่องจักรจะพิจารณาจาก Load factor เป็นหลัก


ข้อที่ 8 • ในการเลือกขนาดกำลังผลิตต่อหน่วยผลิตที่เหมาะสมนั้น Plant use factor ควรมีค่าเท่าไร
 • 1 : เข้าใกล้ 0%
 • 2 : เข้าใกล้ 50%
 • 3 : เข้าใกล้ 100%
 • 4 : มีค่ามากๆ


ข้อที่ 9 • จาก Load curve ข้างต้นที่กำหนดให้ ถ้าเลือกโรงไฟฟ้าขนาด 1,000 kW 2 เครื่องและ 500 kW 1 เครื่อง โดยต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 1,000 kW จงหา Plant capacity factor
 • 1 : 42.57 %
 • 2 : 48.57 %
 • 3 : 53.33 %
 • 4 : 68 %


ข้อที่ 10 • พารามิเตอร์ตัวใดต่อไปนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนต่อหน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้า
 • 1 : Demand Factor
 • 2 : Load Factor
 • 3 : Diversity Factor
 • 4 : Maximum Demand


ข้อที่ 11 • ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงจักรและการผลิตไฟฟ้า ต่อ kWh จะต่ำเมื่อ
 • 1 : Load factor เป็นลบ
 • 2 : Load factor เข้าใกล้ 0%
 • 3 : Load factor เข้าใกล้ 50%
 • 4 : Load factor เข้าใกล้ 100%


ข้อที่ 12 • โหลดแฟกเตอร์ (Load factor) คือ
 • 1 : กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย / กำลังไฟฟ้าสูงสุด
 • 2 : กำลังไฟฟ้าสูงสุด / กำลังไฟฟ้าทั้งหมดที่ต่ออยู่
 • 3 : กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย / กำลังไฟฟ้าทั้งหมดที่ต่ออยู่
 • 4 : กำลังไฟฟ้าต่ำสุด / กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย


ข้อที่ 13 • มีการใช้กำลังไฟฟ้าในหนึ่งวันเป็นดังนี้ 12 MW ใช้นาน 4 ชม., 10 MW ใช้นาน 4 ชม., 8 MW ใช้นาน 6 ชม., 15 MW ใช้นาน 8 ชม., 6 MW ใช้นาน 2 ชม. ให้หาโหลดแฟกเตอร์ของการใช้กำลังไฟฟ้าข้างต้น
 • 1 : 0.4
 • 2 : 0.74
 • 3 : 0.54
 • 4 : 0.5


ข้อที่ 14 • การพยากรณ์โหลดแบบระยะยาวคือครอบคลุมระยะเวลาถึง 20 ปีมีไว้เพื่ออะไร
 • 1 : ตระเตรียมงบประมาณ
 • 2 : เลือกขนาดของโรงจักร
 • 3 : จัดหาแหล่งพลังงาน
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 15 • diversity factor ของระบบไฟฟ้าแห่งหนึ่งมีค่าสูงหมายความว่าอย่างไร
 • 1 : มีการใช้กำลังไฟฟ้าของโหลดแต่ละประเภทไม่ต่อเนื่อง
 • 2 : มีการใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดของโหลดแต่ละประเภทไม่พร้อมกัน
 • 3 : มีการใช้กำลังไฟฟ้าต่ำสุดของโหลดแต่ละประเภทไม่พร้อมกัน
 • 4 : มีการใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของโหลดแต่ละประเภทค่อนข้างเท่ากัน


ข้อที่ 16 • 1 : 500 MWh
 • 2 : 1,250 MWh
 • 3 : 2,500 MWh
 • 4 : 3,400 MWh


ข้อที่ 17 • Daily load curve คือ
 • 1 : กราฟแสดงจำนวนกิโลวัตต์ที่ใช้เทียบกับเวลาใน 1 วัน
 • 2 : กราฟแสดงจำนวนพลังงานที่ใช้เทียบกับเวลาใน 1 วัน
 • 3 : กราฟแสดงจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเทียบกับเวลาใน 1 วัน
 • 4 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 18 • Load duration curve เป็นกราฟที่ Plot ระหว่าง
 • 1 : Load demand กับ เวลาที่เกิด
 • 2 : Load demand กับ เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เกิดขึ้น
 • 3 : Peak demand กับ เวลาที่เกิด
 • 4 : Peak demand กับ เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่เกิดขึ้น


ข้อที่ 19 • โรงงานมีการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในหนึ่งวันเท่ากับ 4,200 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง โดยทำงานวันละ 15 ชั่วโมง และมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 300 kW ให้หาแฟกเตอร์ของโหลด (Load factor)
 • 1 : 0.56
 • 2 : 0.58
 • 3 : 0.93
 • 4 : 0.47


ข้อที่ 20 • จากข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในอดีตที่แสดงในตาราง ถ้าไม่มีปัจจัยอื่นมากระทบ จงพยากรณ์ว่าในปี 2010 น่าจะมีการใช้ปริมาณไฟฟ้ามากน้อยเพียงไร
 • 1 : 1,500 MW
 • 2 : 1,800 MW
 • 3 : 2,200 MW
 • 4 : 2,600 MW


ข้อที่ 21 • Load duration curve คือ
 • 1 : กราฟแสดงช่วงเวลาในการเกิดโหลดสูงสุด
 • 2 : กราฟแสดง Load curve เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
 • 3 : กราฟแสดง Load curve เรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
 • 4 : ผิดทุกข้อ


ข้อที่ 22 • 1 : 25.7%
 • 2 : 33.3%
 • 3 : 56.7%
 • 4 : 94.5%


ข้อที่ 23 • ข้อใดคือความหมายของ Plant capacity factor
 • 1 : 
 • 2 : 
 • 3 : 
 • 4 : 


ข้อที่ 24 • % Load factor ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งมีค่าสูงความหมายอย่างไร
 • 1 : มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ต่อเนื่อง
 • 2 : มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
 • 3 : มีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างคงที่
 • 4 : มีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ


ข้อที่ 25 • โหลดแฟกเตอร์ (Load factor) มีประโยชน์อะไร ให้เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
 • 1 : ทำให้ทราบว่ามีกำลังไฟฟ้าเหลือจ่ายมากน้อยเพียงใด
 • 2 : ทำให้ทราบว่าระบบมีการใช้กำลังไฟฟ้าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่จากแหล่งจ่ายที่มี
 • 3 : ทำให้ทราบว่าโหลดมีค่าสูงสุดเป็นอย่างไร
 • 4 : ทำให้ทราบว่าควรออกแบบขนาดสายส่งหรือตัวนำอย่างไร • นาฬิกาจับเวลา