ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Theory of Structuresข้อที่ 1จงอธิบายเสถียรภาพของโครงข้อหมุนที่กำหนด

 1. ไม่มีเสถียรภาพแบบ determinate
   
 2. ไม่มีเสถียรภาพแบบ indeterminate[if� po�5{ IxakNewLine]>
 3. ไม่มีเสถียรภาพ 
 4. มีเสถียรภาพแบบ determinat


ข้อที่ 2โครงข้อแข็งดังรูปมีเสถียรภาพทางโครงสร้างเป็นอย่างไร

 1. stable – indeterminate – degree of indeterminacy = 3
 2. stable – indeterminate – degree of indeterminacy = 4
 3. stable – indeterminate – degree of indeterminacy = 5
 4. stable – indeterminate – degree of indeterminacy = 6


ข้อที่ 3โครงข้อหมุนดังรูปมีเสถียรภาพทางโครงสร้างอย่างไร

 1. unstable
 2. stable+determinate
 3. stable+indeterminate ภายนอกดีกรี 1
 4. stable+indeterminate ภายในดีกรี 


ข้อที่ 4จากโครงสร้างคานดังแสดงในรูป จงวิเคราะห์ว่าโครงสร้างนี่มีเสถียรภาพ (Stable) หรือไม่ เป็นโครงสร้างแบบ determinate หรือ indeterminate ถ้าเป็นโครงสร้างแบบ indeterminate โครงสร้างนี้มี degree of indeterminancy เท่าไร

 1. ไม่มีเสถียรภาพ
 2. มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ determinate
 3. มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 1
 4. มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 2
 5. มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 3


ข้อที่ 5โครงข้อหมุนใดไม่มีเสถียรภาพ (unstable)

 1.  
 2.  
 3.   


ข้อที่ 6จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในชิ้นส่วน AC

 1. 3P/8 แรงอัด
 2. 3P/8 แรงดึง
 3. P/2 แรงดึง
 4. 3P/2 แรงดึง

 ข้อที่ 7จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงดึงภายในที่มากที่สุดในชิ้นส่วนทแยงข้อที่ 8จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในชิ้นส่วน BD

 1. 5P/8 แรงอัด
   
 2. 3P/2 แรงดึง
   
 3. 3P/8 แรงอัด
   
 4. 3P/8 แรงดึง


ข้อที่ 9คานตัวใดไม่มีเสถียรภาพ

 1.  
 2.   
 3.   
 4.   


ข้อที่ 10จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในมากที่สุดในชิ้นส่วน upper chord

 1. 2P แรงอัด
 2. 3P แรงอัด
 3. 4P แรงอัด
 4. 3P แรงดึง


ข้อที่ 11จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในชิ้นส่วน AD

 1. 3P/8 แรงอัด
 2. 5P/8 แรงดึง
 3. 15P/8 แรงดึง
 4. 15P/4 แรงดึ


ข้อที่ 12จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในชิ้นส่วน BD

 1. 3P/8 แรงอัด
 2. 3P/8 แรงดึง
 3. 5P/8 แรงอัด
 4. 3P/2 แรงอัด


ข้อที่ 13 • จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงดึงภายในที่มากที่สุดในชิ้นส่วน AB หรือ BC 
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  


ข้อที่ 14จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในชิ้นส่วน AC

 1. 3P/8 แรงอัด
 2.  3P/8 แรงดึง
 3. P/2 แรงดึง
 4. 3P/2 แรงดึง


ข้อที่ 15จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงดึงภายในที่มากที่สุดในชิ้นส่วน AB หรือ BC 

 1. 0


ข้อที่ 16Specify the number of degrees of indeterminacy of the frame shown below.

 1. 3
 2. 6
 3. 9
 4. 12


ข้อที่ 17Specify the number of degrees of indeterminacy of the frame shown below.

 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12


ข้อที่ 18จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงภายในมากที่สุดในชิ้นส่วน lower chord

 1. 2P แรงดึง
 2. 3P แรงดึง
 3. 4P แรงดึง
 4. 3P แรงอัด


ข้อที่ 19โครงสร้าง 2 มิติ ( plane structure) ที่แสดงในรูป มี unknown displacements อยู่กี่ปริมาณ

 1. 5
 2. 7
 3. 8
 4.  คำตอบ 1, คำตอบ 2, คำตอบ 3 เป็นคำตอบที่ผิดทุกคำตอบ


ข้อที่ 20จากโครงสร้างคานดังแสดงในรูป จงวิเคราะห์ว่าโครงสร้างนี่มีเสถียรภาพ (Stable) หรือไม่ เป็นโครงสร้างแบบ determinate หรือ indeterminate ถ้าเป็นโครงสร้างแบบ indeterminate โครงสร้างนี้มี degree of indeterminancy เท่าไร

 1. ไม่มีเสถียรภาพ
 2. มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ determinate
 3. มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 1
 4. มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 2
 5. มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 3


ข้อที่ 21โครงข้อแข็งดังรูปมีเสถียรภาพทางโครงสร้างเป็นอย่างไร

 1. stable – indeterminate – degree of indeterminacy = 3
 2. stable – indeterminate – degree of indeterminacy = 4
 3. stable – indeterminate – degree of indeterminacy = 5
 4. stable – indeterminate – degree of indeterminacy = 6


ข้อที่ 22จากโครงสร้างคานดังแสดงในรูป จงวิเคราะห์ว่าโครงสร้างนี่มีเสถียรภาพ (Stable) หรือไม่ เป็นโครงสร้างแบบ determinate หรือ indeterminate ถ้าเป็นโครงสร้างแบบ indeterminate โครงสร้างนี้มี degree of indeterminancy เท่าไร

 1. ไม่มีเสถียรภาพ
 2. มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ determinate
 3. มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 1
 4. มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 2
 5. มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 3


ข้อที่ 23จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงอัดภายในชิ้นส่วน DFC ที่มากที่สุด

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  


ข้อที่ 24จากโครง truss รับแรงกระทำ ดังรูป จงหาแรงดึงภายในที่มากที่สุดในชิ้นส่วน AE หรือ ED 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  


ข้อที่ 25จากโครงสร้างคานดังแสดงในรูป จงวิเคราะห์ว่าโครงสร้างนี่มีเสถียรภาพ (Stable) หรือไม่ เป็นโครงสร้างแบบ determinate หรือ indeterminate ถ้าเป็นโครงสร้างแบบ indeterminate โครงสร้างนี้มี degree of indeterminancy เท่าไร

 • 1 : ไม่มีเสถียรภาพ
 • 2 : มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ determinate
 • 3 : มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 1
 • 4 : มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 2
 • 5 : มีเสถียรภาพ, เป็นโครงสร้างแบบ indeterminate มี degree of indeterminancy = 3 • นาฬิกาจับเวลา