ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Electrical Instruments and Measurementsข้อที่ 1คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีหน่วยความจำเป็นจำนวน 10 TB (Terabyte) ถามว่าหน่วยความจำนี้มีอยู่เป็นจำนวนกี่บิต (bit)

1 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 2มาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 มาตรฐานอะไรบ้าง

1 : มาตรฐานนานาชาติ มาตรฐานปฐมภูมิ มาตรฐานทุติยภูมิ มาตรฐานการใช้งาน

2 : มาตรฐานนานาชาติ มาตรฐานปฐมภูมิ มาตรฐานการสร้าง มาตรฐานการใช้งาน

3 : มาตรฐานนานาชาติ มาตรฐานการสร้าง มาตรฐานการใช้งาน มาตรฐานการตรวจสอบ

4 : มาตรฐานการสร้าง มาตรฐานการใช้งาน มาตรฐานการตรวจสอบ มาตรฐานการปรับแต่งข้อที่ 31 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 41 : 3.6 MJ

2 : 6.22 kJ

3 : 5.98 MJ

4 : 10.79 kJข้อที่ 5ข้อใดคือหน่วยวัดพื้นฐานทางไฟฟ้า (Base unit)

1 : 

2 : 

3 : 

4 : 

 ข้อที่ 6ข้อใดที่ไม่ใช่หน่วยรากฐาน (Base units) ในระบบ SI

1 : หน่วย kg ของมวล

2 : หน่วย second ของเวลา

3 : หน่วย celsius ของอุณหภูมิ

4 : หน่วย mole ของจำนวนของสารข้อที่ 7กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ มีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจสอบและสอบเทียบมาตรฐานของอะไร

1 : ความดัน (Pressure)

2 : อุณหภูมิ (Temperature)

3 : แรงดันไฟฟ้า (Voltage)

4 : เวลา (Time)ข้อที่ 8วิธีการสร้างกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน (Electrical current standard) ระดับปฐมภูมิในปัจจุบันคือ

1 : เคอร์เรนต์บาลานซ์ (current balance)

2 : ปรากฏการณ์ฮอลล์ (Hall effect)

3 : ใช้รอยต่อโจเซปสัน (Josephson junction)

4 : ใช้ธาตุซีเซียม 133 (caesium – 133)ข้อที่ 9แรงดันไฟฟ้าขนาด 10 kV ถ้าเขียนให้อยู่ในรูปของ MV จะตรงกับข้อใด

1 : 0.01 MV

2 : 0.1 MV

3 : 100 MV

4 : 1,000 MVข้อที่ 10ข้อใดไม่ใช่หน่วยอนุพัทธ์ (Derived unit) ทางไฟฟ้า

1 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 11สัญญาณแรงดันมาตรฐานที่ใช้ในเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมคือข้อใด

1 : 0 V ถึง 5 V

2 : 0 V ถึง 10 V

3 : 1 V ถึง 5 V

4 : 1 V ถึง 10 Vข้อที่ 12หน่วยหลักมูล ( Fundamental unit ) ทางกลใช้วัดอะไร

1 : ความยาว (Length)

2 : มวล (Mass)

3 : เวลา (Time)

4 : ถูกหมดทุกข้อข้อที่ 13ในระบบ SI มวลมีหน่วยเป็น

1 : milligram (mg)

2 : gram (g)

3 : kilogram (kg)

4 : newton (N)ข้อที่ 141 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 15การสอบกลับได้ (Traceability) ตามระบบ SI คือ

1 : มาตรฐานนานาชาติ มาตรฐานทุติยภูมิ มาตรฐานปฐมภูมิ มาตรฐานใช้งาน อุปกรณ์การวัด

2 : มาตรฐานใช้งาน มาตรฐานทุติยภูมิ มาตรฐานปฐมภูมิ มาตรฐานนานาชาติ อุปกรณ์การวัด

3 : มาตรฐานนานาชาติ มาตรฐานปฐมภูมิ มาตรฐานทุติยภูมิ มาตรฐานใช้งาน อุปกรณ์การวัด

4 : มาตรฐานใช้งาน มาตรฐานปฐมภูมิ มาตรฐานทุติยภูมิ มาตรฐานนานาชาติ อุปกรณ์การวัดข้อที่ 16หน่วยวัดค่าความเข้มสนามแม่เหล็ก (magnetic field strength) คือ

1 : 

2 : A – turn

3 : tesla

4 : ข้อที่ 17อุปกรณ์ใดเป็นตัวสร้างแรงดันมาตรฐาน ในห้องปฏิบัติการ

1 : FET

2 : Transistor

3 : UJT

4 : Zener diodeข้อที่ 18มาตรฐานการวัดทางไฟฟ้าประเภทใดที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงร่วมกันของหลาย ๆ ประเทศ

1 : มาตรฐานการใช้งาน

2 : มาตรฐานการปรับแต่ง

3 : มาตรฐานการสร้าง

4 : มาตรฐานนานาชาติข้อที่ 19แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน (voltage standard) ระดับปฐมภูมิในปัจจุบันคือ

1 : รอยต่อโจเซปสัน (Josephson junction)

2 : ซีเนอร์ไดโอด (Zener diode)

3 : สแตนดาร์ดเซลล์ (standard cell)

4 : แรงดันฮอลล์ (Hall voltage)ข้อที่ 20กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น watt จะแสดงในรูปของหน่วยรากฐาน (base unit) ได้เป็น

1 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 21หน่วยต่างๆในข้อใดที่ใช้วัดในระบบอังกฤษ

1 : เมตร กิโลกรัม วินาที

2 : เมตร ปอนด์ วินาที

3 : ฟุต ปอนด์ วินาที

4 : ฟุต กิโลกรัม วินาทีข้อที่ 22กระแสมาตรฐานที่ใช้ในเครื่องมือวัดและการวัดอุตสาหกรรมคือข้อใด

1 : 0 mA ถึง 10 mA

2 : 0 mA ถึง 20 mA

3 : 4 mA ถึง 10 mA

4 : 4 mA ถึง 20 mAข้อที่ 23ปริมาณใดดังต่อไปนี้ที่มีหน่วยเป็น candela (cd)

1 : Quantity of Charge

2 : Electromotive Force

3 : Luminous Flux

4 : Luminous Intensityข้อที่ 24หน่วยความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็ก (Magnetic flux density) คือ

1 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 25หน่วยความเข้มของสนามแม่เหล็ก (Magnetic field strength) คือ

1 : 

2 : 

3 : 

4 : 
  • นาฬิกาจับเวลา