ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Communication Network and Transmissionข้อที่ 1โปรโตคอล UDP และ TCP เป็น โปรโตคอลของระดับชั้นใด

1 : ระดับชั้นฟิสิคัล

2 : ระดับชั้นดาต้าลิงก์

3 : ระดับชั้นเน็ตเวิร์ก

4 : ระดับชั้นทรานสปอร์ต

5 : ไม่มีข้อใดถูกข้อที่ 2ให้หาทรานส์มิสชันพารามิเตอร์ (transmission parameter) ของตัวเก็บประจุต่อไปนี้

1 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 3จากรูปแบบการใช้งานของระบบโทรศัพท์ ความถี่สูงสุดของเสียงพูดของมนุษย์มีค่าประมาณ

1 : 4000 Hz

2 : 400 Hz

3 : 40 Hz

4 : 4 Hzข้อที่ 4จงแปลงวงจรข่ายแบบพาย (Pi-network) ให้เป็นวงจรข่ายแบบที (T-network) (คำตอบให้เรียงจากความต้านทานตัวที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ)

1 : 21 โอห์ม, 10.5 โอห์ม และ 21 โอห์ม

2 : 10.5 โอห์ม, 21 โอห์ม และ 21 โอห์ม

3 : 12 โอห์ม, 3 โอห์ม และ 6 โอห์ม

4 : 3 โอห์ม, 6 โอห์ม และ 12 โอห์มข้อที่ 51 : 3/5 ซีเมนส์

2 : 6/5 ซีเมนส์

3 : 5/3 ซีเมนส์

4 : 10/3 ซีเมนส์ข้อที่ 6Slotted ALOHA แก้ปัญหาของ Pure ALOHA ด้วยวิธีใด

1 : เป็นการรอเวลาสุ่ม (Random time)

2 : แบ่งเวลาออกเป็นช่วงเวลาเล็กๆ

3 : ตรวจสอบช่องสื่อสารก่อนทำการส่งสัญญาณ

4 : ถูกทั้งข้อ 2 และ 3ข้อที่ 7ข้อใดเป็นวงจร 2 พอร์ต

1 : แหล่งจ่ายต่อลงกราวด์

2 : ตัวต้านทานแบบลอย (floating resistor)

3 : ทรานซิสเตอร์

4 : สายส่งปลายเปิด (open-end transmission line)ข้อที่ 8ถ้ากำหนดให้ ทางพอร์ตเอาต์พุตต่อเข้ากับความต้านทาน R แล้ว อยากทราบว่า วงจรนี้มีอิมพีแดนซ์จุดขับ (driving-point impedance) ณ พอร์ตอินพุต ค่าเท่าใด

1 : R โอห์ม

2 : 5R/3 โอห์ม

3 : 2R โอห์ม

4 : 3R โอห์มข้อที่ 9จงคำนวณหาค่า CRC-4 ในการตรวจสอบความผิดพลาดของการส่งข้อมูล 1010010111

1 : CRC = 0001

2 : CRC = 1000

3 : CRC = 0011

4 : CRC = 1100ข้อที่ 10ถ้าต้องการคำนวณหาค่าอิมพีแดนซ์จุดขับ (driving-point impedance) ทางเอาต์พุตของวงจรตามรูป ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวิเคราะห์ อยากทราบว่า การใช้พารามิเตอร์ใดต่อไปนี้ จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์วงจรได้ง่ายและไม่ซับซ้อน

1 : ทรานส์มิสชันพารามิเตอร์ (transmission parameter)

2 : แอดมิตแตนซ์พารารามิเตอร์ (admittance parameter)

3 : ไฮบริดพารามิเตอร์ (hybrid parameter)

4 : อินเวิอร์สไฮบริดพารามิเตอร์ (inverse hybrid parameter)ข้อที่ 11สัญญาณมีความกว้าง (Bandwidth) 5 KHz และมีความถี่ตํ่าสุดเป็น 52 KHz ความถี่สูงสุดมีค่า

1 : 5 KHz

2 : 10 KHz

3 : 47 KHz

4 : 57 KHzข้อที่ 12จงหาค่าแอดมิตแตนซ์พารามิเตอร์ (admittance parameter) ของโครงสร้างต่อไปนี้

1 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 13ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง

1 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 14สัญญาณแบบ periodic มีคาบของสัญญาณครบหนึ่งคาบในเวลา 0.001 วินาที สัญญาณนี้มีความถี่เท่าใด

1 : 1 Hz

2 : 100 Hz

3 : 1 KHz

4 : 1 MHzข้อที่ 15ระบบ wireless LAN แบบ FHSS โดยใช้สเปรกตรัม 1 GHz ถ้าแบนด์วิธของสัญญาณแรกเริ่มเท่ากับ 250 MHz ระบบจะ hop กี่ครั้งต่อรอบ

1 : 1 ครั้งต่อรอบ

2 : 2 ครั้งต่อรอบ

3 : 3 ครั้งต่อรอบ

4 : 4 ครั้งต่อรอบ

5 : 5 ครั้งต่อรอบข้อที่ 16Random access แบบใดจะไม่เกิดการ collision

1 : ALOHA

2 : CSMA/CD

3 : CSMA/CA

4 : Token passing

5 : ข้อ 2 และ 3ข้อที่ 171 : พอร์ต 1

2 : พอร์ต 2

3 : ทั้ง 2 พอร์ต

4 : ไม่ใช่เปิดวงจร แต่จะต้องลัดวงจรข้อที่ 18เครือข่ายของ Bluetooth สามารถมีเครื่องแม่ (master) ได้กี่เครื่อง

1 : 1 เครื่อง

2 : 2 เครื่อง

3 : 3 เครื่อง

4 : 8 เครื่อง

5 : 16 เครื่องข้อที่ 19คอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง เชื่อมต่อกันผ่าน Ethernet LAN ถ้าต้องการให้ได้อัตราข้อมูลเฉลี่ยต่อเครื่องเท่ากับ 2 Mbps จะต้องใช้ port bridge กี่พอร์ท

1 : 1 พอร์ท

2 : 2 พอร์ท

3 : 5 พอร์ท

4 : 10 พอร์ท

5 : 12 พอร์ทข้อที่ 201 : 

2 : ศูนย์

3 : อนันต์

4 : ไม่มีข้อใดถูก
  • นาฬิกาจับเวลา