ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Digital Communicationข้อที่ 1สัญญาณ m(t)=cos(2000*pi*t+pi/2) มีความถี่เท่าใด

1 : 100 เฮิรตซ์

2 : 500 เฮิรตซ์

3 : 1000 เฮิรตซ์

4 : ไม่มีข้อถูกข้อที่ 2ในการส่งสัญญาณแอนะลอก (อนาล็อก)  x(t) โดยเริ่มจากการแปลงจากสัญญาณแอนะลอก (อนาล็อก) เป็นสัญญาณดิสครีตด้วยความถี่ 30 กิโลเฮิรตซ์ หากต้องการส่งสัญญาณแอนะลอก (อนาล็อก) นี้เป็นเวลา 30 นาที จะต้องส่งสัญญาณดิสครีตนี้ทั้งหมดกี่ค่า

1 : 30000 ค่า

2 : 90000 ค่า

3 : 3 ล้านค่า

4 : 54 ล้านค่าข้อที่ 3สัญญาณ m(t)=cos(2000*pi*t+(pi)) มีมุมเฟสเท่าใด

1 : 180 องศา

2 : 90 องศา

3 : 360 องศา

4 : ไม่มีข้อถูกข้อที่ 4สัญญาณ m(t)=cos(1000*pi*t) ถูกสุ่มด้วย อัตราสุ่มที่ 800 เฮิรตซ์ สัญญาณที่ถูกสุ่มถูกส่งผ่านวงจรกรองความถี่ต่ำที่มี Cutoff Frequency 400 เฮิรตซ์ สัญญาณที่ออกจากวงจรกรองความถี่ต่ำเป็นเท่าใด สมมุติการสุ่มเป็นแบบอุดมคติ

1 : 300 เฮิรตซ์

2 : 400 เฮิรตซ์

3 : 500 เฮิรตซ์

4 : ไม่มีข้อถูกข้อที่ 5สัญญาณ m(t)=cos(1000*pi*t) ถูกสุ่มด้วย อัตราสุ่มที่ 700 เฮิรตซ์ สัญญาณที่ถูกสุ่มถูกส่งผ่านวงจรกรองความถี่ต่ำที่มี Cutoff Frequency 400 เฮิรตซ์ สัญญาณที่ออกจากวงจรกรองความถี่ต่ำเป็นเท่าใด สมมุติการสุ่มเป็นแบบอุดมคติ

1 : 200 เฮิรตซ์

2 : 500 เฮิรตซ์

3 : 100 Hz

4 : ไม่มีข้อถูกข้อที่ 6สัญญาณ m(t)=cos(1000*pi*t+pi/2) มีความถี่เท่าใด

1 : 100 เฮิรตซ์

2 : 200 เฮิรตซ์

3 : 500 เฮิรตซ์

4 : ไม่มีข้อถูกข้อที่ 7สัญญาณ m(t)=20cos(2000*pi*t+pi) มี Amplitude เท่าใด

1 : 20 โวลต์

2 : 2 โวลต์

3 : 40 โวลต์

4 : ไม่มีข้อถูกข้อที่ 8สัญญาณ m(t)=cos(2000*pi*t+(pi/2)) มีมุมเฟสเท่าใด

1 : 90 องศา

2 : 180 องศา

3 : 0 องศา

4 : ไม่มีข้อถูกข้อที่ 9สัญญาณ m(t)=10cos((2000*pi*t)+pi) มี Amplitude เท่าใด

1 : 10 โวลต์

2 : 2000 โวลต์

3 : 20 โวลต์

4 : ไม่มีข้อถูกข้อที่ 10ให้สัญญาณเสียงแอนะลอกเบสแบนด์ x(t) มีแบนด์วิดธ์เท่ากับ 3000 เฮิรตซ์ ความถี่ในการชักตัวอย่างค่าสัญญาณอย่างน้อยต้องเป็นเท่าไรในทางทฤษฎีจึงจะสามารถสร้างสัญญาณเดิมคืนมาโดยไม่ผิดเพี้ยน

1 : 3000 เฮิรตซ์

2 : 5000 เฮิรตซ์

3 : 6000 เฮิรตซ์

4 : 8000 เฮิรตซ์

5 : 9000 เฮิรตซ์
  • นาฬิกาจับเวลา