ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Microwave Engineeringข้อที่ 1กรณีที่ตัวกลางที่หนึ่งเป็นไดอิเล็กตริกและตัวกลางที่สองเป็นตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์ เงื่อนไขขอบเขต ข้อใดไม่สอดคล้องกับสมการของแมกซ์เวลล์ (Maxwell’s equation)

1 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 2ข้อใดเป็นสมการของแมกซ์เวลล์ (Maxwell’s equation) ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรผันตามเวลา

1 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 31 : ตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์ (Perfect conductor)

2 : ไดอิเล็กตริกที่ไม่มีการสูญเสีย (Lossless dielectric)

3 : ไดอิเล็กตริกที่มีการสูญเสีย (Lossy dielectric)

4 : ไม่มีข้อใดถูกข้อที่ 4Intrinsic impedance ของอากาศมีค่าเท่าใด

1 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 51 : ที่รอยต่อของตัวกลางทั่วๆ ไป

2 : ที่รอยต่อของตัวกลางชนิดไดอิเล็กตริก

3 : ที่รอยต่อของตัวกลางชนิดผนังไฟฟ้าหรือตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์

4 : ที่รอยต่อของตัวกลางชนิดผนังแม่เหล็กข้อที่ 6เงื่อนไขขอบเขต (Boundary condition) ในข้อใดที่สนามไฟฟ้าในแนวสัมผัส (Tangential component) มีค่าเท่ากับศูนย์

1 : เงื่อนไขขอบเขตที่เกิดขึ้นระหว่างอากาศกับผนังตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์

2 : เงื่อนไขขอบเขตที่เกิดขึ้นระหว่างไดอิเล็กตริกกับผนังตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์

3 : เงื่อนไขขอบเขตที่เกิดขึ้นระหว่างอากาศกับไดอิเล็กตริก

4 : ถูกมากกว่า 1 ข้อข้อที่ 7Intrinsic impedance ของไดอิเล็กตริกมีค่าเท่าใด

1 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 81 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 9Intrinsic impedance ของตัวกลางใด ๆ มีค่าเท่าใด

1 : 

2 : 

3 : 

4 : ข้อที่ 10สมการ ในข้อใดคือกฎของฟาราเดย์ (Faraday’s law)

1 : 

2 : 

3 : 

4 : 
  • นาฬิกาจับเวลา