ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Optical Communicationข้อที่ 1ข้อใดอธิบายความหมายของเส้นใยแก้วนำแสง (optical fiber) ที่ใช้ในระบบสื่อสาร ได้ดีที่สุด

1 : ทำจากวัสดุโปร่งแสง มีลักษณะเป็นท่อกลมตัน ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 125 ไมครอน

2 : ทำจากวัสดุโปร่งแสง มีลักษณะเป็นท่อกลมมีรูกลวงตรงกลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้นประมาณ 125 ไมครอน

3 : เป็นท่อนำแสงทรงกระบอก มีความสามารถนำแสงได้ดีมาก โดยทุกค่าความยาวคลื่นจะมีค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนสัญญาณเท่ากัน

4 : แท่งแก้วใสทรงกระบอกขนาดเล็กมาก ประกอบด้วยแก้วเนื้อเดียวกันตลอดภาคตัดขวางข้อที่ 2เส้นใยแก้วโมดเดียว ณ ความยาวคลื่น 1.55 ไมโครเมตร การสูญเสียสัญญาณชนิดใดมีค่ามากที่สุด

1 : Ultraviolet absorption

2 : Infrared absorption

3 : Scattering loss

4 : Bending lossข้อที่ 3เส้นใยแก้วมีค่าดัชนีหักเหของคอร์ 1.5 และ ค่าดัชนีหักเหของแคลดดิ้ง 1.4 จงหาค่าความเร็วแสงที่เดินทางในเส้นใยแก้ว

1 : 300,000,000 m/s

2 : 200,000,000 m/s

3 : 100,000,000 m/s

4 : 150,000,000 m/sข้อที่ 4ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับค่ามุมวิกฤติของรังสีแสงที่ส่งเข้าไปในเส้นใยแก้วได้ถูกต้อง

1 : ค่าของมุมทุกมุมที่ทำให้แสงสะท้อนกลับหมด

2 : ค่าของมุมที่ทำให้แสงเริ่มต้นสะท้อนกลับหมด

3 : ค่ามุมของลำแสงที่ส่งจากอากาศเข้าไปในคอร์ของเส้นใยแก้ว

4 : มุมที่ทำให้แสงถูกส่งเข้าไปในเส้นใยแก้วได้มากที่สุดข้อที่ 5โครงสร้างที่สำคัญของเส้นใยแก้วนำแสงคือ

1 : เป็นแก้วบริสุทธิ์เนื้อเดียวกันตลอดทั้งเส้น เพื่อทำให้มีค่าการลดทอนต่ำ

2 : มีโค๊ดติ้ง (coating) โดยรอบเส้นใยแก้ว เพื่อทำให้เกิดปรากฎการณ์สะท้อนกลับหมด (TIR) ขณะนำแสง

3 : โครงสร้างประกอบด้วยวัสดุโปร่งแสง 2 ชั้น ชั้นในตรงกลางเรียกว่าคอร์ (core) จะมีค่าดัชนีหักเหมากกว่าแคลดดิ้ง (cladding) ซึ่งอยู่ชั้นนอกโดยรอบคอร์

4 : โครงสร้างประกอบด้วยวัสดุ 2 ชั้น ชั้นในตรงกลางเรียกว่าคอร์ (core) จะต้องมีค่าดัชนีหักเหน้อยกว่าแคลดดิ้ง (cladding) ซึ่งอยู่ชั้นนอกโดยรอบคอร์เสมอข้อที่ 6ข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการสะท้อนและการหักเหของแสง ที่เดินทางอยู่ภายในคอร์ของเส้นใยแก้ว

1 : ค่า Numerical Aperture

2 : แสงที่เดินทางจากตัวกลางที่มีค่าดรรชนีหักเหน้อย เข้าสู่ตัวกลางที่มีค่าดรรชนีหักเหมากกว่า

3 : ปรากฏการณ์ Total Internal Reflection

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 7จงหาค่าของดัชนีหักเหของแสงในน้ำ ถ้าเรามองวัตถุจากในอากาศเป็นมุม 30 องศา ซึ่งวัตถุดังกล่าวอยู่ในน้ำ โดยสามารถเห็นวัตถุดังกล่าวในน้ำเป็นมุม 50 องศา (วัดขนาดของมุมจากเส้นแบ่งขอบเขตระหว่างน้ำกับอากาศ)

1 : 0.653

2 : 0.742

3 : 1.000

4 : 1.347ข้อที่ 8ข้อใดอธิบายความหมายของ Numerical Aperture (NA) ได้ดีที่สุด

1 : ขนาดของลำแสงที่ถูกส่งเข้าสู่เส้นใยแก้วในแต่ละครั้ง

2 : ค่าตัวเลขที่บ่งบอกขนาดช่องรับแสงที่ส่งเข้าสู่เส้นใยแก้วได้

3 : ค่ากำลังแสงอินพุตที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงเข้าสู่เส้นใยแก้ว

4 : ค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของคอร์ข้อที่ 9ปรากฎการณ์สะท้อนกลับหมดหรือ TIR นั้น คำว่า TIR ย่อมาจากคำเต็มว่าอะไร

1 : Total Index of Refraction

2 : Total Internal Reflection

3 : Term of Index of Reflection

4 : Term of Index of Refractionข้อที่ 10ข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่า Normalized Frequency ในระบบสื่อสารเชิงแสง

1 : V-number

2 : ค่าที่ใช้หาจำนวนโหมดของคลื่นแสงที่เดินทางภายในเส้นใยแก้ว

3 : ค่าผลคูณของ kaNA เมื่อ k เป็นค่า propagation constant, a เป็นรัศมีของคอร์ และ NA เป็นค่า Numerical Aperture

4 : ค่าความถี่แสงที่ถูกทำให้มีค่าเท่ากับ 1
  • นาฬิกาจับเวลา