ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Industrial Work Studyข้อที่ 1เวลามาตรฐาน (Standard Time) ในศาสตร์ของการศึกษาเวลาหรือการวัดงานหมายถึงอะไร

 1. เวลาที่คนงานและเครื่องจักรใช้ในการทำงานปกติร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ของการทำงานนั้น ๆ
 2. เวลาที่ควรใช้ในการทำงานของคนงานที่มีประสิทธิภาพปกติในสภาวะแวดล้อมที่เป็นปกติ
 3. เวลาที่คนงานใช้ทำงานหนึ่ง ๆ ที่ต้องทำการศึกษาในสภาวะแวดล้อมปกติหรือไม่ปกติก็ได้แต่ต้องไม่รวมเวลาลดหย่อน
 4. เวลาที่ควรใช้ในการทำงานของคนงานที่มีประสิทธิภาพปกติในสภาวะแวดล้อมที่เป็นปกติโดยรวมเวลาเผื่อหรือเวลาลดหย่อน (Allowance Time) ด้วย


ข้อที่ 2ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นส่วนสนับสนุนให้การผลิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 1. เครื่องจักร
 2. วัสดุ
 3. แสงสว่าง
 4. วัตถุดิบ


ข้อที่ 3หลักการที่คำนึงถึงการใช้ร่างกายของคน การจัดสถานที่ในทำงาน และการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นหลักการใดในการศึกษาการทำงาน Work Study

 1. หลักการเคลื่อนไหวแบบ Micromotion
 2. หลักการเคลื่อนไหวเชิงอนุภาค
 3. หลักการของเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหว
 4. หลักการเคลื่อนที่ขั้นมูลฐานของมือ


ข้อที่ 4จงเรียงลำดับการศึกษาการทำงาน

1. นิยามหรือระบุปัญหา (define หรือ determine job)  2. วัด (measure)  3.ตรวจ (examine) 4.ใช้งาน (implement หรือ use) 5.ประเมินหรือเลือก(evaluation หรือ selection) 6. ดำรง หรือทำให้ต่อเนื่อง (maintain) 7.บันทึก (record)

 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 2. 1, 4, 2, 5, 3, 7, 6
 3. 5, 7, 3, 2, 1, 4, 6
 4. 5, 1, 2, 3, 7, 6, 4


ข้อที่ 5การศึกษาการทํางาน (Work Study) ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 1. การจัดการโรงงานและการศึกษากรรมวิธีการทํางาน
 2. การบํารุงรักษาและการควบคุมคุณภาพ
 3. การศึกษาการผลิตและการประเมินคุณภาพ
 4. การศึกษาวิธีการทํางานและการวัดผลงาน


ข้อที่ 6ผลิตภาพของแรงงาน (Labor Productivity) คืออะไร

 1. อัตราส่วนระหว่างปริมาณหน่วยสินค้าชนิดหนึ่งที่ผลิตได้ต่อเงินลงทุนทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าทุกชนิด
 2. อัตราส่วนระหว่างปริมาณหน่วยสินค้าทั้งหมดที่ผลิตได้ในแต่ละปีต่อจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดของพนักงานทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต
 3. อัตราส่วนระหว่างปริมาณหน่วยสินค้าทั้งหมดที่ผลิตได้ต่อปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต
 4. อัตราส่วนระหว่างปริมาณหน่วยสินค้าทั้งหมดที่ผลิตได้ต่อจำนวนเครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต


ข้อที่ 7ข้อใดต่อไปนี้ไม่สัมพันธ์กัน

 1. การศึกษาวิธีการทำงาน และ วิธีการทำงานมาตรฐาน
 2. การศึกษาเวลา และ เวลามาตรฐาน
 3. การปรับปรุงการทำงาน และวิธีการทำงานมาตรฐานใหม่
 4. การปรับปรุงการทำงาน และการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวใหม่


ข้อที่ 8ดัชนีประเมินผลตัวใดที่พิจารณาถึงการทำงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 1. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
 2. ประสิทธิผล (Effectiveness)
 3. สมรรถนะ (Performance)
 4. ผลิตภาพ (Productivity)


ข้อที่ 9ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 1. วิชา Work Study ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ Methods Design และ Work Measurement
 2. นักคิดหรือนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชา Work Study ที่จะต้องกล่าวถึง คือ Deming และ Juran
 3. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นองศาของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
 4. ผลิตภาพ (Productivity) ไม่ได้วัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขที่ไม่จำเป็นต้องน้อยกว่าหนึ่ง


ข้อที่ 10ความหมายของ “พนักงานปกติ (Normal Worker)” ในศาสตร์ของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study) คืออะไร

 1. พนักงานที่มีทักษะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยและใช้ความพยายามในระดับปานกลางทำงานนั้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานทั้งหมด
 2. พนักงานที่ไม่ผิดปกติทางด้านความคิดและมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง
 3. พนักงานที่สามารถทำงานได้ตามปกติโดยอาจจะทำงานได้มากหรือน้อยบ้างตามสภาวะจิตใจของพนักงานคนนั้น ๆ
 4. พนักงานที่ทำงานแบบเดิมเป็นประจำโดยไม่เคยเปลี่ยนไปทำงานประเภทอื่น ๆ เลย


ข้อที่ 11เวลาที่เครื่องจักรเดินที่มาตรฐาน (Machine Running Time at Standard) หมายถึงอะไร

 1. เวลาที่เครื่องจักรทํางานทั้งหมด
 2. เวลาที่เดินเครื่องจักรในสภาวะทั่วไป
 3. เวลาที่เครื่องจักรมีไว้ทํางาน
 4. เวลาที่เดินเครื่องในการทํางานจริงที่สภาพเครื่องจักรที่ดีที่สุด


ข้อที่ 12ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

 1. งานส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ ทำให้การประกอบผลิตภัณฑ์ทำได้ยากขึ้น
 2. งานส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของคน ทำให้คนงานเกิดความเมื่อยล้า
 3. งานส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากวิธีการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ทำงานได้ช้ากว่าที่กำหนด
 4. งานสุทธิ (Net หรือ Basic Work) คือส่วนของงานที่จำเป็น หรืองานส่วนที่เหลือจากการตัดงานส่วนเกินต่างๆ ออกแล้ว


ข้อที่ 13องค์ประกอบเบื้องต้นในการทำงานคืออะไร

 1. Input, Process และ Output
 2. Raw Materials, Man และ Machine
 3. Raw Materials, Process และ Product
 4. Input, Method และ Output


ข้อที่ 14ปฏิกิริยาสัมพัทธ์ระหว่างคนกับเครื่องจักรมีส่วนประกอบต่อการตัดสินใจอย่างไร

 1. การรับรู้โดยการสัมผัส การได้ยิน การมองเห็น
 2. การควบคุมเครื่องจักร การจัดตำแหน่งเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ และการอ่านผล
 3. การโต้ตอบด้วยการมอง เขียน พูดให้สัญญาณ
 4. การควบคุมเครื่อง การป้อนวัสดุ และการตรวจสอบ


ข้อที่ 15การออกแบบวิธีทำงานสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้องมีการวางแผนการผลิต ซึ่งมีขั้นตอนพื้นฐาน 6 ขั้นตอน คือขั้นตอนใดบ้าง

 1. การรวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้า การจัดซื้อวัตถุดิบ การเตรียมเครื่องจักร/อุปกรณ์ การกำหนดวันเริ่มผลิต การควบคุมคุณภาพ และ การส่งมอบสินค้า
 2. การวิเคราะห์ตลาด การจัดเตรียมวัตถุดิบ การจัดเตรียมเครื่องจักร/อุปกรณ์ การจัดเตรียมคนงาน การผลิตผลิตภัณฑ์ และ การควบคุมคุณภาพ
 3. การจัดเตรียมวัตถุดิบ การจัดเตรียมเครื่องจักร การจัดเตรียมคนงาน การทดสอบระบบการผลิต การดำเนินการผลิต และ การตรวจสอบคุณภาพ
 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการผลิต การออกแบบวิธีทำงาน การออกแบบเครื่องมือ/อุปกรณ์ การออกแบบผังโรงงาน และ การกำหนดเวลามาตรฐาน


ข้อที่ 16ข้อใดต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการเพิ่มผลผลิตของวัสดุ (Material Productivity)

 1. ดำสามารถพับถุงได้มากขึ้น 20 ใบต่อวัน
 2. กิ่งขายข้าวแกงได้กำไรเพิ่มขึ้น 200 บาท
 3. ป้านวลเอาเศษผ้าที่ตัดเสื้อมาทำที่เช็ดเท้า
 4. พี่แววขายส้มตำดีมาก จึงไปซื้อมะละกอมาเพิ่มอีก 5 กิโลกรัม


ข้อที่ 17เวลาปกติหรือเวลาพื้นฐาน (Basic หรือ Normal Time) ในศาสตร์ของการศึกษาเวลาหรือการวัดงานหมายถึงอะไร

 1. เวลาที่คนงานและเครื่องจักรใช้ในการทำงานปกติร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ของการทำงานนั้น ๆ
 2. เวลาที่ควรใช้ในการทำงานของคนงานที่มีประสิทธิภาพปกติในสภาวะแวดล้อมที่เป็นปกติ
 3. เวลาที่คนงาน (ไม่รวมเครื่องจักร) ใช้ทำงานหนึ่ง ๆ ในสภาวะแวดล้อมปกติหรือไม่ปกติก็ได้
 4. เวลาที่คนงานใช้ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานว่าสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่


ข้อที่ 18เวลามาตรฐาน (Standard Time) คืออะไร

 1. เวลาในการทำงานเฉลี่ยของกลุ่มพนักงาน
 2. เวลาในการผลิตต่อหน่วยต่อวัน
 3. เวลาการทำงานพื้นฐาน (Basic หรือ Normal time) ที่มีการคิดรวมค่าเวลาเผื่อหรือเวลาลดหย่อน (Allowance time) ในการทำงาน
 4. จำนวนหน่วยที่ผลิตได้ต่อเวลาหนึ่งหน่วย


ข้อที่ 19ใครได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการศึกษาการเคลื่อนไหว

 1. Frederick W. Taylor
 2. Arthur E. Mudth
 3. Maslow
 4. Frank B. Gilbreth


ข้อที่ 20การวัดผลงาน (Work Measurement) หมายถึงข้อใด

 1. การหาเวลาในการทำงาน
 2. การวัดประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. การวัดหาปริมาณงาน
 4. ข้อ 1, 2, และ 3 ถูก


ข้อที่ 21องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา คืออะไร

 1. สถานที่ปฏิบัติงาน
 2. เครื่องจักร
 3. อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
 4. คน


ข้อที่ 22อะไรคือเป้าหมายของการวัดผลงาน

 1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตและวิธีการทำงาน
 2. การกำหนดจำนวนคนงานให้เหมาะสมกับเครื่องจักร
 3. หาวิธีเคลื่อนย้ายให้เหมาะสมต้นทุนต่ำ
 4. กำหนดมาตรฐานวิธีการทำงานที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร


ข้อที่ 23การศึกษาวิธีการทำงาน (Method Study) หมายถึงอะไร

 1. การศึกษาขั้นตอนวิธีการทำงานของคนงานและเครื่องจักรพร้อมกันเพื่อทำให้ผลผลิตสูงสุด โดยวิเคราะห์หาเวลามาตรฐานในการทำงานเพื่อใช้วัดประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคน
 2. การศึกษาวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาวิธีการทำงานให้เป็นมาตรฐานทำให้เกิดการทำงานที่ดีที่สุดโดยตั้งมาตรฐานเวลาในการทำงานและฝึกหัดคนงานให้ทำงานตามที่กำหนดไว้
 3. การศึกษาระบบและขั้นตอนการทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิตและทำให้คนงานทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น
 4. การศึกษาการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งของคนงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการผลิตเพื่อลดเวลาที่ใช้ผลิตและช่วยประหยัดทรัพยากรต่าง ๆ


ข้อที่ 24กระบวนการ (process) และวิธีการแตกต่างกัน (method) หรือไม่ อย่างไร

 1. ไม่แตกต่าง บอกกิจกรรมที่ใช้ทำงานเหมือนกัน
 2. แตกต่าง วิธีการเป็นตัวอธิบายกระบวนการ
 3. ไม่แตกต่าง เป็นวิธีการทำงานมาตรฐานเหมือนกัน
 4. แตกต่าง กระบวนการใช้กับการศึกษาระดับจุลภาค แต่วิธีการใช้กับการศึกษาระดับมหภาค


ข้อที่ 25ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หลักการเพิ่มผลผลิต

 1. CAD/CAM
 2. 5R
 3. หลัก4ศูนย์
 4. TPM • นาฬิกาจับเวลา