ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Production Planning and Controlข้อที่ 1สำหรับธุรกิจที่ดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบประกอบตามสั่งมักจะสต๊อกวัสดุคงคลังในรูปของ

 1. สินค้าสำเร็จรูป
 2. วัตถุดิบ
 3. ชิ้นส่วนประกอบ
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 2ถ้าเราต้องการให้ประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรหรือแรงงานสูง เราควรผลิตสินค้าแต่ละครั้งด้วยขนาดรุ่นการผลิตใหญ่ การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอาจจะส่งผลเสียทางด้านใด

 1. การลงทุนในสินค้าคงคลังสูง
 2. ค่าแรงต่อหน่วยสินค้าสูงขึ้น
 3. ค่าเครื่องจักรต่อหน่วยสินค้าสูงขึ้น
 4. ต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบสูงขึ้น


ข้อที่ 3ข้อต่อไปนี้คือปัจจัยความล้มเหลวในการวางวางแผนและควบคุมการผลิตยกเว้น

 1. ขาดการสนับสนุนและขาดการแสดงความมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน เช่น ไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารอย่างเต็มที่ ไม่ได้กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
 2. ตารางการผลิตหลักไม่มีคุณภาพ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
 3. ช่วงเวลานำไม่ถูกต้อง
 4. ค่าแรงล่วงเวลาสูง


ข้อที่ 4ชื่อระบบการผลิตใดต่อไปนี้ไม่ได้มีความหมายเดียวกันกับระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-time)

 1. การผลิตแบบไร้สต๊อก
 2. การผลิตรอบสั้น
 3. การผลิตที่เน้นแผนการผลิต
 4. การผลิตแบบไหลต่อเนื่อง


ข้อที่ 5ข้อใดต่อไปนี้คือวัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการวางแผนและควบคุมการผลิต

 1. ระดับการบริการลูกค้าสูงสุด
 2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโรงงานสูงสุด
 3. การลงทุนในวัสดุคงคลังต่ำสุด
 4. ใช่ทุกข้อที่กล่าวมา


ข้อที่ 6ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต

 1. ความสำเร็จของการพัฒนาระบบ การวางแผนและควบคุมการผลิต อยู่ที่ซอฟท์แวร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ไม่ใช่อยู่ที่คน
 2. การพัฒนาระบบ SOP (Sale and Operations Planning) ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายมิใช่งานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องการเวลา ความรู้ ความเข้าใจ การทำงานเป็นทีม ความร่วมมือ นโยบาย และการออกแรงผลักดัน
 3. การตั้งคณะทำงานด้านการวางแผนและควบคุมการผลิตจำเป็นต้องมีตัวแทนจากผู้ใช้ระบบทุกฝ่ายของบริษัท
 4. การพัฒนาระบบการวางแผนและควบคุมการผลิตเป็นเรื่องของบุคคลากรภายในบริษัทไม่ใช่บุคคลากรภายนอก


ข้อที่ 7ข้อใดไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ของการวางแผนและควบคุมการผลิต

 1. ยกระดับการให้บริการลูกค้าสูงสุด(การส่งมอบสินค้าตามกำหนด)
 2. มีการใช้ประโยชน์เครื่องจักรและแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Plant Utilization)
 3. การลงทุนในพัสดุคงคลังต่ำ(มีการถือครองพัสดุคงคลังเท่าที่จำเป็น)
 4. ลดการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร


ข้อที่ 8ภายใต้สภาพแวดล้อมการผลิตเดียวกันการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจใดที่จะทำให้ช่วงเวลานำยาวนานที่สุด

 1. ผลิตแบบมีสต๊อก
 2. ผลิตตามสั่ง
 3. ประกอบเพื่อสต๊อก
 4. ประกอบตามสั่ง


ข้อที่ 9ชื่อระบบการผลิตใดต่อไปนี้ไม่ได้มีความหมายเดียวกันกับระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-in-time)

 1. การผลิตแบบไร้สต๊อก
 2. การผลิตรอบสั้น
 3. การผลิตที่เน้นแผนการผลิต
 4. การผลิตแบบไหลต่อเนื่อง


ข้อที่ 10สำหรับธุรกิจที่ดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจแบบผลิตเพื่อสต๊อกมักจะสต๊อกวัสดุคงคลังในรูปของ

 1. สินค้าสำเร็จรูป
 2. วัตถุดิบ
 3. ชิ้นส่วนประกอบ
 4. วัตถุดิบแต่เก็บไว้ที่คลังของผู้ส่งมอบ


ข้อที่ 11จากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ A หากธุรกิจเลือกที่จะให้มีการเก็บวัสดุ D และ E อยู่ตลอดเวลาในการดำเนินการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ภายใต้ ข้อมูลที่กำหนดให้ ช่วงเวลานำในการผลิตของบริษัทคือ 

 1. 5 สัปดาห์
 2. 6 สัปดาห์
 3. 2 สัปดาห์
 4. 4 สัปดาห์


ข้อที่ 12จากโครงสร้างการไหลของวัสดุ จากวัตถุดิบไปสินค้าสำเร็จรูปดังรูปข้างล่างนี้ การดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจมักจะเป็นไปในทางใด 

 1. ผลิตตามสั่ง
 2. ออกแบบตามสั่ง
 3. ผลิตเพื่อสต๊อก
 4. ประกอบตามสั่ง


ข้อที่ 13ข้อใดต่อไปนี้คือปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนและควบคุมการผลิต

 1. ปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอ
 2. ปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัสดุคงคลัง
 3. ปัญหาความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลด้านงานทางวิศวกรรมและการผลิต
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 14ภาพของระบบการวางแผนความต้องการวัสดุใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  


ข้อที่ 15จากโครงสร้างการไหลของวัสดุ จากวัตถุดิบไปสินค้าสำเร็จรูปดังรูปข้างล่างนี้ การดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจมักจะเป็นไปในทางใด 

 1. ผลิตตามสั่ง
 2. ออกแบบตามสั่ง
 3. ผลิตเพื่อสต๊อก
 4. ประกอบตามสั่ง


ข้อที่ 16จากรูปแบบผลลัพธ์การวางแผนการผลิตที่กำหนดให้ ในตารางต่อไปนี้ จงระบุว่า เป็นรูปแบบการวางแผนประเภทใด  

ชื่อผลิตภัณฑ์

กลุ่ม        รุ่น

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค

ส.ค.

ก.ย.

           รุ่น A

 

M58     รุ่น B

 

           รุ่น C

 

 

120

 

 

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

150

 

 

 

 

80

 

 

 

120

           รุ่น A

M62    

           รุ่น B          

 

80

 

80

 

 

80

 

 

100

 

 

50

 

100

 

M72

 

30

 

 

30

 

 

50

 

70

 

20

 

30

 1. ตารางการผลิตหลัก
 2. แผนการผลิตรวม
 3. รายละเอียดตารางการผลิต
 4. การควบคุมกำลังการผลิต


ข้อที่ 17ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบควบคุมการผลิต 2 คำถามหลักที่ผู้บริหารจะต้องตอบคือ

 1. เราจะทำอะไรต่อไป และ ต้นทุนเท่าไร
 2. เราจะทำอะไรต่อไป และ ส่งของเมื่อไร
 3. เราจะทำอะไรต่อไป และ มีขีดความสามารถที่จะทำได้หรือไม่
 4. เราจะผลิตสินค้าอะไร และ จำนวนเท่าไร


ข้อที่ 18จากรูปแบบผลลัพธ์การวางแผนการผลิตที่กำหนดให้ ในตารางต่อไปนี้ จงระบุว่าเป็นรูปแบบการวางแผนประเภทใด  

ชื่อผลิตภัณฑ์

กลุ่ม        รุ่น

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค

           รุ่น A

 

M58     รุ่น B

 

           รุ่น C

50

 

40

 

20

50

 

40

 

10

80

 

60

 

10

           รุ่น A

M62    

           รุ่น B          

40

 

30

30

 

30

40

 

30

 1. ตารางการผลิตหลัก
 2. แผนการผลิตรวม
 3. รายละเอียดตารางการผลิต
 4. การควบคุมกำลังการผลิต


ข้อที่ 19ระบบการผลิตที่เน้นการลดต้นทุนสินค้าคงคลังมากที่สุดคือระบบการผลิตแบบใด

 1. ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in Time)
 2. ระบบการผลิตที่มีการวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning System)
 3. ระบบการผลิตแบบระบบการไหลของน้ำในอ่าง (Pond Draining)
 4. ระบบการผลิตที่ใช้ระบบสั่งใหม่ (Re-order Point System)


ข้อที่ 20ประเด็นต่อไปนี้คือปัจจัยความสำเร็จในการวางแผนและควบคุมการผลิตยกเว้น

 1. ต้นทุนแรงงานต่ำ มีการกำหนดการทำงานล่วงเวลาน้อย
 2. ทุกฝ่ายทุกแผนกในองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือ
 3. ข้อมูลการดำเนินงานภายในโรงงานมีความถูกต้องแม่นยำ
 4. ผู้บริหารแสดงความมุ่งมั่นและมีนโยบายที่ชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และเข้าใจ


ข้อที่ 21ระบบการวางแผนการผลิตใดต่อไปนี้นำไปสู่การมีวัสดุคงคลังที่ต่ำสุดเมื่อเทียบกับระบบการวางแผนการผลิตอื่นๆ

 1. ระบบการไหลของน้ำในอ่าง(Pond Draining)
 2. การวางแผนความต้องการวัสดุ(Material Requirements Planning ,MRP)
 3. ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี(Just in Time ,JIT)
 4. ระบบตารางการผลิตหลัก(Master Production Schedule ,MPS)


ข้อที่ 22ข้อใดต่อไปนี้คือสูตรในการคำนวณผลิตภาพ (Productivity)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  


ข้อที่ 23ข้อใดคือคุณลักษณะของระบบการผลิตที่เน้นผลิตภัณฑ์(Product Focus)

 1. การผลิตแบบต่อเนื่อง
 2. การผลิตแบบไหลเป็นสาย
 3. เครื่องจักรและคนงานที่จำเป็นต่อการผลิตถูกจัดรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 24ข้อใดคือคุณลักษณะของระบบการผลิตที่เน้นกระบวนการ(Process Focus)

 1. การผลิตแบบต่อเนื่อง
 2. การผลิตแบบไหลเป็นสาย
 3. เครื่องจักรและคนงานที่จำเป็นต่อการผลิตถูกจัดรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน
 4. ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย รวมกลุ่มเครื่องจักรที่เหมือนกันเป็นแผนก


ข้อที่ 25จากโครงสร้างของกำไรและต้นทุนของบริษัทแห่งหนึ่งที่กำหนดให้ข้างล่างนี้หากบริษัทต้องการกำไรเพิ่มขึ้น 2 เท่า โดยเน้นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าวัสดุและการจัดซื้อ จะต้องลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลงกี่เปอร์เซ็นต์

ยอดขาย                            10,000,000 บาท

ค่าจัดซื้อและค่าวัสดุ       7,000,000  บาท

เงินเดือน                          2,000,000  บาท

ค่าโสหุ้ย                           500,000     บาท

กำไร                                  500,000    บาท

 1. 7.14%
 2. 25 %
 3. 100%
 4. 10% • นาฬิกาจับเวลา