ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Quality Controlข้อที่ 1ข้อใดเป็นความหมายของการควบคุมคุณภาพ

 1. การเปรียบเทียบสิ่งที่ทำได้กับเป้าหมายและแก้ไขในส่วนต่าง
 2. การคัดแยกของดีออกจากของเสีย
 3. การยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 2การทบทวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องใช้ข้อมูลใดประกอบ

 1. การทบทวนการออกแบบกระบวนการ
 2. การทบทวนนโยบายของฝ่ายบริหาร
 3. การทบทวนทัศนะคติของพนักงาน
 4. การทบทวนวัฒนธรรมด้านคุณภาพขององค์กร


ข้อที่ 3ข้อใดต่อไปนี้ผิด

 1. สาเหตุของความแปรปรวนในกระบวนการแบ่งออกเป็น ความแปรปรวนเนื่องมาจากธรรมชาติของกระบวนการผลิต (Common Cause) และความแปรปรวนเนื่องมาจากสาเหตุเฉพาะหรือสาเหตุพิเศษ (Special cause) ความแปรปรวนอันเนื่องมาจากสาเหตุเฉพาะนี้มักเป็นผลพวงมาจากการที่มีความผิดปกติในกระบวนการการผลิต เช่น การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ วิธีการผลิต หรือ เครื่องจักร
 2. เป้าหมายหลักของการใช้แผนภูมิควบคุม คือ การลดความแปรปรวนในกระบวนการ
 3. ผู้ผลิตควรมุ่งเน้นตรวจสอบเพื่อคัดของเสียออกจากกระบวนการ มากกว่าที่จะป้องกันการเกิดของเสีย
 4. คุณภาพ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า


ข้อที่ 4ต้นทุนสำหรับการคัดเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (Vendor) ที่เหมาะสมคือต้นทุนคุณภาพในข้อใด

 1. ต้นทุนจากความล้มเหลว(Failure cost)
 2. ต้นทุนจากการประเมิน(Appraisal cost)
 3. ต้นทุนเชิงป้องกัน(Prevention cost)
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 5คำกล่าวในข้อใดไม่ถูกต้อง

 1. "Nonconforming Product" คือ ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องและไม่เหมาะกับการใช้งาน
 2. ผลิตภัณฑ์ที่มี "Nonconformity" คือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน
 3. "Nonconformity" คือ ความบกพร่องที่เกิดกับผลิตภัณฑ์
 4. "Nonconforming Product" จะมี "nonconformity" อยู่


ข้อที่ 6ข้อใดมีขั้นตอนคล้ายกับ DMAIC

 1. PDCA
 2. DFSS
 3. TQM
 4. ISO


ข้อที่ 7ต้นทุนคุณภาพเนื่องจาก “Poor quality” หมายถึงข้อใด

 1. ความล้มเหลวภายในและภายนอก(Internal และ External failure)
 2. การตรวจสอบ(Inspections) และ การทดสอบ(Tests)
 3. งานซ่อม(Reworks) และ ของเสีย(Scrap)
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 8ข้อใดเป็นลำดับของการจัดฝึกอบรมทางด้านคุณภาพ 1. กำหนดหัวข้อการอบรม 2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 3. กำหนดวัตถุประสงค์ของการอบรม 4. กำหนดความต้องการในการอบรม

 1.  4, 1, 3, 2
 2.  4, 3, 1, 2
 3.  3, 4, 1, 2
 4.  1, 4, 3, 2


ข้อที่ 9ข้อใดจัดอยู่ในต้นทุนคุณภาพด้านความล้มเหลวภายนอก (External Failure Cost)

 1. การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต
 2. การซ่อมสินค้าให้ลูกค้าในช่วงเวลารับประกัน
 3. การทดสอบเครื่องมือให้พร้อมในการใช้งาน
 4. การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของของเสียที่เกิดขึ้น


ข้อที่ 10จุดประสงค์ของการทำ QC คือข้อใด

 1. วิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ในเชิงคุณภาพ
 2. เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด
 3. ขจัดข้อโต้แย้งระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้
 4. ควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้


ข้อที่ 11ข้อใดต่อไปนี้เป็นดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับต้นทุนคุณภาพที่เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง

 1. ต้นทุนคุณภาพรวมในหน่วยของบาท
 2. ต้นทุนคุณภาพต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
 3. ต้นทุนคุณภาพเปรียบเทียบกับกำไร
 4. ต้นทุนคุณภาพเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายพนักงาน


ข้อที่ 12ถ้าจะวางระบบ QC ในโรงงาน ควรศึกษาหาข้อมูลใดก่อน

 1. ข้อกำหนดของทุกผลิตภัณฑ์ (Specification)
 2. กรรมวิธีการผลิต
 3. การสร้างแผนภูมิควบคุม
 4. แผนการสุ่มตัวอย่าง


ข้อที่ 13คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการในการตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งาน ตรงกับข้อใด

 1. สมรรถนะ(Performance)
 2. ความสามารถในการใช้งานได้(Serviceability)
 3. ความทนทาน(Durability)
 4. ความถูกต้องตรงกัน(Conformance)


ข้อที่ 14ข้อใดเป็นต้นทุนคุณภาพที่ซ่อนเร้น (Hidden quality costs)

 1. ต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงาน
 2. การสูญเสียลูกค้าที่มีศักยภาพ
 3. ต้นทุนในการรายงานเกี่ยวกับของเสีย (Scrap)
 4. ต้นทุนการพัฒนาสินค้าใหม่


ข้อที่ 15ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในต้นทุนคุณภาพด้านความล้มเหลวภายใน (Internal Failure Cost)

 1. การนำกลับไปซ่อมใหม่
 2. การนำกลับไปทดสอบใหม่
 3. การทดสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน
 4. การวิเคราะห์สาเหตุของของเสียที่เกิดขึ้น


ข้อที่ 16ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ตัววัดคุณภาพ

 1. ความทนทาน(Durability)
 2. ความสุนทรีย์(Aesthetics)
 3. ลักษณะ(Features)
 4. ราคา(Price)


ข้อที่ 17กระบวนการกลึงเพลา มีข้อกำหนดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 +/-0.2 มม. โดยใช้เครื่องกลึงแบบกึ่งอัตโนมัติ พนักงานแผนก QA สุ่มชิ้นงานที่กลึงแล้วจำนวน 30 ชุด ๆ ละ 4 ชิ้น มาตรวจสอบเพื่อสร้างแผนภูมิควบคุม พบว่ากระบวนการอยู่ภายใต้การควบคุม โดยมีค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางและค่าเฉลี่ยของพิสัยเท่ากับ 19.99 และ 4.118 มม. ตามลำดับ เราควรจะปรับปรุงกระบวนการอย่างไร

 1. เพิ่มค่าเฉลี่ยของกระบวนการ
 2. ลดความผันแปรของกระบวนการ
 3. เพิ่มค่าเฉลี่ยของกระบวนการและลดความผันแปรของกระบวนการพร้อมกัน
 4. กระบวนการมีความสามารถดีอยู่แล้ว


ข้อที่ 18เทคนิคใดใช้ในการควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต

 1. การออกแบบการทดลอง (Design of Experiment)
 2. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
 3. การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ (Acceptance Sampling)
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 19QA และ QC มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

 1. QA เน้นกระบวนการ หรือวิธีการ QC เน้นผลลัพธ์ ไม่สัมพันธ์กัน
 2. QA เน้นผลลัพธ์ QC เน้นกระบวนการ หรือวิธีการ ไม่สัมพันธ์กัน
 3. QA เน้นกระบวนการ หรือวิธีการ QC เน้นผลลัพธ์ เเละ QC เป็นส่วนหนึ่งของ QA
 4. QA เน้นผลลัพธ์ QC เน้นกระบวนการ หรือวิธีการ เเละ QA เป็นส่วนหนึ่งของ QC


ข้อที่ 20ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความหมายของการควบคุมคุณภาพ

 1. การทำแผนหรือระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า เพื่อตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง
 2. การรักษาคุณภาพให้ได้ในระดับเดิม โดยแก้ไขเมื่อกระบวนการผิดจากเป้าหมาย
 3. การควบคุมค่าเฉลี่ยของกระบวนการให้คงที่
 4. การควบคุมค่าความผันแปรของกระบวนการให้คงที่


ข้อที่ 21ข้อมูลใดมีความจำเป็นต่อการทำวิจัยตลาด (Market Research) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพ

 1. รูปแบบและรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
 2. ระดับคุณภาพของคู่แข่งในตลาด
 3. ระดับคุณภาพของบริษัทในตลาด
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 22ข้อใดไม่ใช่มิติคุณภาพ 8 ประการ (dimensions of quality) ที่นำเสนอโดย Garvin (1987)

 1. สมรรถนะ(Performance)
 2. ความเชื่อถือได้(Reliability)
 3. ความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน(Fitness for use)
 4. ความสุนทรีย์(Aesthetics)


ข้อที่ 23ข้อใดคือความหมายของ "คุณภาพ" ในสมัยใหม่

 1. ความเหมาะสมของการนำไปใช้งาน
 2. ความสามารถในการตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
 3. ความสอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
 4. การที่ผลิตภัณฑ์มีความผันแปรต่ำ


ข้อที่ 24ผู้จัดการโรงงานแห่งหนึ่งส่งช่างเชื่อมที่ก่อให้เกิดงานเสียเนื่องจากการเชื่อมบ่อย เข้าฝึกอบรมในหลักสูตร “การเชื่อมเพื่อลดของเสีย” ค่าใช้จ่ายในการส่งช่างเชื่อมเข้าอบรมจัดเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด

 1. ต้นทุนเชิงป้องกัน(prevention costs)
 2. ต้นทุนจากการประเมินคุณภาพ(appraisal costs)
 3. ต้นทุนคุณภาพด้านความล้มเหลวภายใน(internal failure costs)
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 25ถ้าต้องการเป็นผู้นำทางด้านการคิดค้นพัฒนา หรือนวัตกรรมใหม่ คุณภาพระดับใดที่จะต้องตอบสนอง

 1. คุณภาพที่มีเสน่ห์(Attractive Quality)
 2. คุณภาพมิติเดียว(One-Dimensional Quality)
 3. คุณภาพที่ต้องมี(Must-be Quality) ทดสอบ
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก • นาฬิกาจับเวลา