ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Industrial Plant Designข้อที่ 1การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุนสูง ควรเปรียบเทียบทำเลที่ตั้งต่าง ๆ ด้วยวิธีใด?

 1. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและปัจจัยที่ตีค่าเป็นตัวเงินไม่ได้
 2. กำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยให้คะแนนแต่ละปัจจัยเท่า ๆ กัน
 3. กำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยให้คะแนนแต่ละปัจจัยไม่เท่ากัน
 4. ใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการโรงงานและกรรมการผู้จัดการ


ข้อที่ 2การจัดวางผังโรงงานแบบผลิตภัณฑ์ (Product Layout) เหมาะสำหรับการผลิตดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

 1. การผลิตที่ผลิตสินค้าน้อยชนิด และแต่ละชนิดของสินค้ามีปริมาณการผลิตที่สูง
 2. การผลิตสินค้ามาตรฐานต่าง ๆ เช่น นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
 3. การผลิตสินค้าที่มีวัตถุดิบป้อนสายงานผลิตอย่างสม่ำเสมอ
 4. การผลิตสินค้าหลากหลายชนิดและแต่ละชนิดของสินค้าจะผลิตในปริมาณที่ไม่มาก


ข้อที่ 3การเลือกตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมด้วยเหตุผลใด?

 1. มีค่าแรงงานโดยทั่วไปต่ำ
 2. มีความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 3. มีพื้นที่ดินมากและราคาไม่แพง ง่ายต่อการขยายโรงงาน
 4. มีที่พักอาศัยให้กับคนงานมาก


ข้อที่ 4เป้าหมายหลักในการออกแบบและจัดวางผังโรงงานมีดังนี้ ยกเว้น

 1. ให้การเคลื่อนย้ายของวัสดุ และแรงงานในระบบการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น
 2. ให้มีการขนถ่ายลำเลียงวัสดุน้อยที่สุด
 3. ให้มีการใช้เครื่องจักรและแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ให้มีการขนถ่ายลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักมากในระยะทางที่ยาวได้


ข้อที่ 5บริษัทแห่งหนึ่งได้วางแผนไว้ว่า ในปีหน้าจะทำการย้ายโรงงานไปที่ทำเลใหม่เพื่อสร้างโรงงานใหม่ เนื่องจากกำลังความสามารถของการผลิตในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทางบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งทีมงานขึ้นมาเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์เลือกทำเล ซึ่งพอสรุปข้อมูลได้ดังตารางข้างล่าง อยากทราบว่าจากข้อมูลดังกล่าวควรเลือกทำเลใด?

 1. ทำเล 1
 2. ทำเล 2
 3. ทำเล 3
 4. ทำเล 4


ข้อที่ 6ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยหลักในการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน

 1. ตลาด
 2. ค่าเช่าคลังสินค้า
 3. แหล่งวัตถุดิบ
 4. ราคาที่ดิน


ข้อที่ 7การออกแบบผังโรงงานมีความสำคัญเพราะ

 1. ผู้บริหารต้องการผลกำไรเพิ่มมากขึ้น
 2. คนงานต้องการความสะดวกสบายในการทำงานมากขึ้น
 3. ข้อมูลจากการออกแบบผังโรงงานจะทำให้สามารถออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบการจ่ายพลังงานต่าง ๆ เช่น พลังลมอัดและไอน้ำ และระบบสุขาภิบาลให้ไปตามความต้องการของโรงงานได้
 4. จะทำให้การแบ่งบริเวณพื้นที่สำหรับฝ่ายผลิตและฝ่ายสนับสนุนการผลิตมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น


ข้อที่ 8“โรงงาน” ในทางอุตสาหกรรมมีความหมายว่าอย่างไร

 1. สถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 2. สถานที่รวมไว้ซึ่งปัจจัยการผลิตที่สามารถทำให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้เป็นไปตามที่ต้องการ
 3. สถานที่ติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับใช้ในการผลิต
 4. สถานที่ปฏิบัติงานสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตและวิศวกร


ข้อที่ 9ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานมีหลายปัจจัย ยกเว้นข้อใดต่อไปนี้

 1. ตลาด
 2. พนักงาน
 3. กฎหมายและภาษี
 4. สิ่งแวดล้อม


ข้อที่ 10การออกแบบผังโรงงานมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับสิ่งต่อไปนี้ ยกเว้น

 1. การกำหนดการผลิต
 2. การออกแบบการผลิต
 3. การออกแบบผลิตภัณฑ์
 4. การกำหนดคุณลักษณะผู้ออกแบบการผลิต


ข้อที่ 11โรงงานต่อไปนี้จัดอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตแบบซ้ำซาก (Repetitive-process industry) ยกเว้น  

 1. โรงงานผลิตคอมพิวเตอร์
 2. โรงหล่อ
 3. โรงงานผลิตปืน
 4. โรงงานผลิต ถังแก็ส


ข้อที่ 12การออกแบบผังโรงงานจะขึ้นอยู่กับ

 1. การออกแบบอาคาร
 2. การออกแบบเครื่องมือขนถ่ายลำเลียงวัสดุ
 3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบการผลิต และการกำหนดการผลิต
 4. การออกแบบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต


ข้อที่ 13การพิจารณาเลือกสร้างอาคารโรงงานหลายชั้น ก็ด้วยเหตุผลดังนี้

 1. ที่ดินมีราคาแพงมาก
 2. เวลาในการก่อสร้างมีจำกัด
 3. สินค้าที่ผลิตมีราคาแพงมาก
 4. ผลิตภัณฑ์มีน้ำหนักเบามาก


ข้อที่ 14ปัจจัยเชิงปริมาณที่มักใช้ในการประเมินการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานใหม่ ได้แก่

 1. ราคาที่ดิน ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าพลังงาน
 2. วัตถุดิบ ค่าครองชีพ ค่าขนส่ง สภาพแวดล้อม
 3. สภาพภูมิอากาศ ชนิดแรงงาน ตลาด แหล่งนันทนาการ
 4. สภาพที่ดิน การเคลื่อนย้ายแรงงาน สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ


ข้อที่ 15การออกแบบผังโรงงานที่ดีจะทำให้

 1. ระยะทางการขนถ่ายวัสดุยาวขึ้น
 2. การขนถ่ายลำเลียงย้อนกลับ (Backtracking) มีมากขึ้น
 3. มีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น
 4. สินค้าระหว่างผลิต (Work-in process) สูงขึ้น


ข้อที่ 16การออกแบบผังโรงงานที่ดีจะช่วยลดต้นทุนได้ ทั้งนี้เพราะสามารถลด

 1. เวลาสูญเปล่าลงได้
 2. การใช้แรงงานฝีมือและไร้ฝีมือลงได้
 3. การใช้เครื่องจักรลงได้
 4. เวลาที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาลงได้


ข้อที่ 17ถ้าโรงงานมีการจัดวางผังที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดปัญหาใด

 1. เครื่องจักรกลที่ใช้ผลิตทำงานหนักไป
 2. น้ำเสีย
 3. เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
 4. การทำตลาดของผลิตภัณฑ์


ข้อที่ 18เป้าหมายของการเลือกทำเลที่ตั้งโดยใช้วิธีการให้น้ำหนักความสำคัญของปัจจัยและการให้เกณฑ์ (Weighted rating Method) คือข้อใด

 1. เลือกทำเลที่ตั้งที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด
 2. เลือกทำเลที่ตั้งที่มีกำไรมากที่สุด
 3. เลือกทำเลที่ตั้งที่มีคะแนนจากความพอใจสูงสุด
 4. ผิดทุกข้อ


ข้อที่ 19ปัจจัยหลักที่ใช้ในการพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานมีดังนี้ ยกเว้น

 1. ตลาด แหล่งวัตถุดิบ การขนส่ง สาธารณูปโภค 
 2. สิ่งแวดล้อม ภาษี 
 3. แหล่งเงินทุน
 4. การกำจัดของเสีย ราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


ข้อที่ 20ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมในการออกแบบและจัดวางผังโรงงาน

 1. การหาความสัมพันธ์ของกิจกรรมหรือหน่วยงาน
 2. การพิจารณาพื้นที่ที่ต้องการของกิจกรรมหรือหน่วยงาน
 3. การปรับตำแหน่งพื้นที่ของหน่วยงานหรือกิจกรรม 
 4. การกำหนดจำนวนหัวหน้างาน


ข้อที่ 21จงเลือกความหมายที่ดีที่สุดของคำว่า“การออกแบบโรงงาน”

 1. การออกแบบจัดวางเครื่องจักรให้เหมาะสมกับการทำงานของพนักงาน
 2. การออกแบบโรงงานให้มีความสวยงาม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 3. การออกแบบเฉพาะส่วนของอาคารโรงงานให้เหมาะสม
 4. การออกแบบและจัดวางผังตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งหมดที่จะเอื้ออำนวยต่อการผลิตของโรงงานโดยรวม


ข้อที่ 22ทำเลที่ตั้งโรงงานมีผลต่อการออกแบบโรงงานดังนี้

 1. ทำเลที่อยู่ไกลชุมชนจะมีผลต่อการสร้างที่พักให้คนงาน
 2. ทัศนคติของชุมชนมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของโรงงาน
 3. ที่ตั้งที่มีจำนวนวันที่อากาศแจ่มใสมาก มีความสำคัญต่อโรงงานผลิตเครื่องบิน
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 23ผังโรงงานที่ได้รับการออกแบบไว้ดีจะมีผลต่อสิ่งต่อไปนี้ ยกเว้น

 1. ต้นทุนแรงงานทางตรงลดลง
 2. ระยะทางลำเลียงวัสดุลดลง
 3. ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 4. ต้นทุนแรงงานทางอ้อมลดลง


ข้อที่ 24การเลือกทำเลที่ตั้งของโรงงานจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดมากที่สุด

 1. ผลิตไม่ทันกับความต้องการสินค้าของลูกค้า
 2. เครื่องจักรเก่าที่ใช้อยู่หมดสภาพ
 3. เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น
 4. เกิดความไม่แน่นอนในการจ่ายไฟฟ้าของทางการฯ


ข้อที่ 25บริษัทแห่งหนึ่งใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายโดยทั่วไป ทำเลที่ตั้งของบริษัทนี้ควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

 1. ใกล้แหล่งน้ำ
 2. ใกล้ตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 3. อยู่ในเขตชุมชนเมือง
 4. อยู่ในเขตอุตสาหกรรม • นาฬิกาจับเวลา