ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Safety Engineeringข้อที่ 1ข้อใดเป็นบริเวณส่วนไหน ของร่างกายมนุษย์ที่มีการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

 1. นิ้วมือ
 2. ตา
 3. ปาก
 4. นิ้วเท้า


ข้อที่ 2เทคนิคในการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานโดยใช้สัญลักษณ์วงจร AND หรือ OR ทางวิศวกรรมไฟฟ้าแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์คือเทคนิคใด

 1. FMEA
 2. HAZOP
 3. FTA
 4. TOR


ข้อที่ 3ข้อใดเป็นวิธีการค้นหาอันตรายหรือการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากแต่ละบริเวณของพื้นที่ทำงานซึ่งเป็นวิธีการกระทำขั้นพื้นฐานในการป้องกันอุบัติเหตุ

 1. FTA
 2. FMEA
 3. HAZOP
 4. JSA


ข้อที่ 4จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ข้อใดเกิดขึ้นมากที่สุด

 1. วัตถุ หนีบหรือดึง
 2. วัตถุหรือเคมีกระเด็นเข้าตา
 3. วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง
 4. ตกจากที่สูง


ข้อที่ 5ระดับความรุนแรงของความเสียหายจากอุบัติเหตุระดับใดต่อไปนี้ เป็นระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายแก่ระบบ

 1. Negligible
 2. Marginal
 3. Loss
 4. Critical


ข้อที่ 6การวิเคราะห์อันตราย (Hazard Analysis) หมายถึงข้อใด

 1. การนำเอาเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิด มาวิเคราะห์หาสาเหตุ
 2. การวิเคราะห์หาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ และกำหนดวิธีป้องกัน
 3. การนำเอาอันตรายที่เกิดขึ้นจริง มาวิเคราะห์หาสาเหตุ
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 7ความสูญเสียอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้กี่ประเภท

 1. 2 ประเภท
 2. 3 ประเภท
 3. 4 ประเภท
 4. 5 ประเภท


ข้อที่ 8ทำไมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญเมื่อต้องมีการวิเคราะห์อันตรายเบื้องต้นสำหรับสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตราย

 1. ทำให้เข้าใจระบบการทำงานอย่างดี
 2. สามารถบ่งชี้ถึงสาเหตุได้อย่างชัดเจน
 3. สามารถวิเคราะห์ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 9จากแผนภูมิต้นไม้ที่แสดงด้านล่าง เมื่อทำเป็นรูปอย่างง่าย จะพบว่า สาเหตุของเหตุการณ์ A คือข้อใด

 1. เหตุการณ์ 1 หรือ เหตุการณ์ 2
 2. เหตุการณ์ 1 หรือ เหตุการณ์ 3
 3. เหตุการณ์ 2 หรือ เหตุการณ์ 3
 4. เหตุการณ์ 1 และ เหตุการณ์ 3


ข้อที่ 10“เป็นเครื่องชี้บ่งอันตรายที่ดี สำหรับสภาวะที่มีระบบป้องกัน (Safeguards) หลายอย่างเรียงลำดับกัน โดยในการวิเคราะห์จะมีการใช้เงื่อนไข ใช่ (Yes) หรือ ไม่ใช่ (No) เพื่อนำไปสู่สถานะที่แตกต่างกัน” ข้อความข้างต้นเป็นลักษณะของเครื่องมือชี้บ่งอันตรายประเภทใด

 1. FMEA
 2. FTA
 3. HAZOP
 4. ETA


ข้อที่ 11ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์อันตรายเบื้องต้น (Preliminary Hazard Analysis)

 1. ใช้เพื่อใช้คำนวณหาเงินชดเชยจากการบาดเจ็บ
 2. ใช้เพื่อวิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดกับเครื่องจักร
 3. ใช้เพื่อวิเคราะห์ความรุนแรงของการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนงาน
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 12ข้อใดเป็นเทคนิคการบ่งชี้อันตรายที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบความล้มเหลวและผลที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์ในแต่ละส่วนของระบบแล้วนำมาวิเคราะห์หาผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความล้มเหลวของเครื่องจักรอุปกรณ์

 1. FTA
 2. FMEA
 3. HAZOP
 4. JSA


ข้อที่ 13ข้อใดเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ต้องอาศัย Guide Words

 1. HAZOP
 2. FTA
 3. FMEA
 4. What If


ข้อที่ 14ข้อใดหมายถึงการชี้บ่งอันตราย

 1. การระบุสภาพอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงงาน
 2. การวิเคราะห์สภาพอันตรายที่เกิดขึ้นในโรงงาน
 3. เป็นการระบุความรุนแรงของอันตรายที่เกิดขึ้น
 4. เป็นการจำแนกประเภทของอันตราย


ข้อที่ 15คำว่า Node, Intention, Parameter, Guide-word, Deviation, Cause, Consequence, Safeguard, Recommendation เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอะไร

 1. FTA
 2. FMEA
 3. HAZOP
 4. JSA


ข้อที่ 16“การวิเคราะห์จะมุ่งเน้นไปที่แต่ละชิ้นส่วนของเครื่องจักรอุปกรณ์หรือระบบ โดยจะพิจารณาถึงการทำงานที่ผิดพลาดของแต่ละชิ้นส่วนอุปกรณ์ และ ผลที่เกิดขึ้น” ข้อความข้างต้นเป็นลักษณะของเครื่องมือชี้บ่งอันตรายประเภทใด

 1. FMEA
 2. FTA
 3. HAZOP
 4. ETA


ข้อที่ 17จงเรียงขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับ JSA ให้ถูกต้อง 1. แบ่งรายละเอียดของงาน 2. คัดเลือกงาน 3. ตรวจหาสาเหตุปัจจัยที่ทำให้มีภัยเสี่ยง 4. ทบทวนผลการวิเคราะห์

 1. 1 – 2 – 3 – 4
 2. 2 – 1 – 3 – 4
 3. 3 – 1 – 2 – 4
 4. 4 – 1 – 2 – 3


ข้อที่ 18ทำไมการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงานจึงเป็นแนวทางที่ดีกว่าการวิเคราะห์อันตรายจากอุบัติเหตุ

 1. เป็นการแก้ปัญหาที่เสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าแบบอื่น
 2. เป็นการลดความเสี่ยงก่อนเกิดอุบัติเหตุ
 3. ทำให้คนงานเข้าใจได้ง่ายกว่า
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 19ในการควบคุมสภาพอันตรายโดยหลักการแล้วสิ่งแรกที่จะต้องควบคุมก่อนคืออะไร

 1. แหล่งกำเนิด
 2. ตัวกลาง
 3. มนุษย์
 4. สิ่งแวดล้อม


ข้อที่ 20“เป็นเครื่องมือที่ใช้หาสาเหตุของปัญหา โดยการสร้างแผนภูมิซึ่งมีสัญลักษณ์ทางตรรกะ เช่น และ/หรือบ่งบอกความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ย่อยต่างๆ” ข้อความข้างต้นเป็นลักษณะของเครื่องมือชี้บ่งอันตรายประเภทใด

 1. FMEA
 2. FTA
 3. HAZOP
 4. ETA


ข้อที่ 21การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์แรกขึ้นมา (Initiating Event) ซึ่งเป็นการคิดเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า สำหรับวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นคือเทคนิคการชี้บ่งอันตรายข้อใด

 1. FTA
 2. FMEA
 3. HAZOP
 4. ETA


ข้อที่ 22เครื่องมือ Job Safety Analysis (JSA) มีวัตถุประสงค์โดยตรงเพื่ออะไร

 1. วัดความเสี่ยงของการที่จะเกิดอุบัติเหตุของแต่ละส่วนงานที่ทำของแต่ละสถานประกอบการ
 2. ป้องกันอุบัติเหตุโดยการวิเคราะห์ค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากแต่ละส่วนงานที่ทำ
 3. วัดเปรียบเทียบอัตราการเกิดอุบัติเหตุระหว่างสถานประกอบการในเวลาที่ผ่านไปที่ไม่เท่ากัน
 4. เป็นแบบฟอร์มในการบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อไว้ใช้สืบสวนต่อไป


ข้อที่ 23“ลักษณะการเบี่ยงเบน (Deviation) ของกระบวนการ ถูกระบุโดยการใช้คำชี้นำ (Guide Words) ผสมกับพารามิเตอร์ของกระบวนการ (Process Parameters) เช่น ไม่มีการไหลของสารในท่อ, มีอัตราการไหลของสารในท่อสูงกว่าที่ออกแบบ” ข้อความข้างต้นเป็นลักษณะของเครื่องมือชี้บ่งอันตรายประเภทใด

 1. FMEA
 2. FTA
 3. HAZOP
 4. ETA


ข้อที่ 24ข้อใดไม่ใช่เทคนิคในการวิเคราะห์อันตรายจากการทำงาน

 1. JSA
 2. FMEA
 3. OEE
 4. FTA


ข้อที่ 25สัญลักษณ์ข้างล่างนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กับการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงวิธีใด 

 1.  FTA
 2. FMEA
 3. HAZOP
 4. ETA • นาฬิกาจับเวลา