ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Engineering Economyข้อที่ 1ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 1. อัตราดอกเบี้ยยังผล(Effective Interest Rate) มีค่าสูงขึ้นต่อปี หากว่าคำนวณดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี
 2. อัตราดอกเบี้ยยังผล(Effective Interest Rate) มีค่าต่ำลงต่อปี หากว่าคำนวณดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี
 3. อัตราดอกเบี้ยยังผล(Effective Interest Rate) มีค่าเท่าเดิมต่อปี หากว่าคำนวณดอกเบี้ยมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ผิด


ข้อที่ 2ข้อใดต่อไปนี้เป็นบทบาทของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

 1. ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
 2. เปรียบเทียบและประเมินทางเลือกต่างๆ
 3. ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 3เหตุผลของการศึกษาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมคือข้อใด

 1. เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับชาติ
 2. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการมีงานทำ
 3. เพื่อหาตัวเลขทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ
 4. เพื่อวิเคราะห์การลงทุน


ข้อที่ 4ฝากเงิน 10,000 บาท เท่าๆ กันทุกปี เป็นเวลา 5 ปี โดยเริ่มต้นในปีที่ 1 ถ้าได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 5 ต่อปี หากต้องการหาค่าเงินในปีที่ 5 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 1. 10,000(F/A,5%,5) บาท
 2. 10,000(F/A,5%,6) บาท
 3. 10,000(A/F,5%,5) บาท
 4. 10,000(A/F,5%,6) บาท


ข้อที่ 5ข้อใดมิใช่เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการวิเคราะห์ค่าทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

 1. กระแสเงินสด
 2. เวลาที่เกิดขึ้น
 3. อัตราแลกเปลี่ยน
 4. อัตราดอกเบี้ย


ข้อที่ 6นายบี กู้เงินธนาคารจำนวน 10,000 บาท โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปีทบต้นทุกปีเป็นเวลา 5 ปี นายบีจะต้องใช้คืนเท่าไรเมื่อสิ้นสุดปีที่ 5

 1. 11,000 บาท
 2. 16,105 บาท
 3. 18,100 บาท
 4. 30,000 บาท


ข้อที่ 7การวิเคราะห์โดยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมอาศัยเทคนิคในข้อใด

 1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 2. เศรษฐศาสตร์มหภาค
 3. คณิตศาสตร์
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ผิด


ข้อที่ 8การวิเคราะห์โดยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมอาศัยเทคนิคในข้อใด

 1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค
 2. เศรษฐศาสตร์มหภาค
 3. คณิตศาสตร์
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ผิด


ข้อที่ 9นาย ก ยืมเงิน นาง ข โดยนาง ข คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน หักดอกเบี้ย ณ วันยืม นาย ก ต้องการใช้เงินจำนวน 10,000 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ถามว่า นาย ก จะต้องยืมเงิน นาง ข เป็นจำนวนเท่าใด (คิดดอกเบี้ยแบบธรรมดา)

 1. 10,000 บาท
 2. 10,200 บาท
 3. 10,400 บาท
 4. 12,000 บาท


ข้อที่ 10กำหนดให้ ดอกเบี้ยเงินฝาก 10% ต่อปี ฝากเงิน 500 บาท เป็นเวลา 3 ปี จะได้เงินทั้งสิ้นเท่าไร คิดดอกเบี้ยแบบทบต้น (Compound Interest)

 1. 550.00 บาท
 2. 605.00 บาท
 3. 650.00 บาท
 4. 665.50 บาท


ข้อที่ 11ข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงถึงกระแสเงินสดรับ

 1. การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 3. มูลค่าซากของทรัพย์สิน
 4. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ


ข้อที่ 12ข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงถึงกระแสเงินสดออก

 1. รายรับจากการขาย
 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 3. มูลค่าซากของทรัพย์สิน
 4. ผลได้จากภาษีเงินได้


ข้อที่ 13นายเป็นไท ลงทุนในตราสารหนี้เป็นจำนวน 10,000 บาท และได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เป็นเวลา 12 ปี อยากทราบว่านายเป็นไท จะได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุนครั้งนี้เป็นจำนวนเท่าใด

 1. 7,014 บาท
 2. 7,046 บาท
 3. 4,258 บาท
 4. 7,958 บาท


ข้อที่ 14ข้อใดมิได้เป็นกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

 1. เข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้และมีวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจที่ชัดเจน
 2. เก็บข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
 3. วิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้และทำการประมาณค่าต่างๆ
 4. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติ


ข้อที่ 15นายอเนก ฝากเงินธนาคารจำนวน 20,000 บาท ถ้าธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อครบกำหนด ถอนเงินมาได้ทั้งหมดจำนวน 62,768 บาท อยากทราบว่านายอเนก ฝากเงินเป็นระยะเวลากี่ปี

 1. 4 ปี
 2. 5 ปี
 3. 10 ปี
 4. 12 ปี


ข้อที่ 16นายมารวย ลงทุนในตราสารหนี้เป็นจำนวน 10,000 บาท และได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เป็นเวลา 12 ปี อยากทราบว่านายมารวย จะได้รับเงินกลับมาจากการลงทุนครั้งนี้เป็นจำนวนเท่าใด

 1. 7,958 บาท
 2. 12,682 บาท
 3. 13,470 บาท
 4. 17,958 บาท


ข้อที่ 17ปกรณ์กู้เงินเพื่อมาซื้อเครื่องจักรจากธนาคาร โดยธนาคารประกาศว่าดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 8% ต่อปี คิดทบต้นทุก ๆ สัปดาห์ ให้คำนวณหาอัตราดอกเบี้ยยังผลต่อหกเดือน (Effective Interest Rate)

 1. 4.08%
 2. 4.48%
 3. 4.98%
 4. 8.32%


ข้อที่ 18ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย

 1. อัตราดอกเบี้ยคืออัตราผลตอบแทนของการฝากเงิน หรือให้ยืมเงิน
 2. อัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปจะกำหนดเป็นร้อยละต่อปี
 3. อัตราดอกเบี้ยทำให้จำนวนเงินในอนาคตมีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินปัจจุบัน
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ถูก


ข้อที่ 19เงินลงทุนเริ่มต้น (Initial Capital Investment) จัดว่าเป็นต้นทุนแบบใด ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ต้นทุนคงที่และเป็นต้นทุนที่เกิดซ้ำ
 2. ต้นทุนผันแปรและเป็นต้นทุนที่เกิดซ้ำ
 3. ต้นทุนคงที่และไม่ใช่ต้นทุนที่เกิดซ้ำ
 4. ต้นทุนผันแปรและไม่ใช่ต้นทุนที่เกิดซ้ำ


ข้อที่ 20นายเป็นไท ยืมเงินจากธนาคารจำนวน 500,000 บาท โดยคาดว่าจะผ่อนใช้ทุกๆ ปีเท่าๆ กันเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเริ่มในปีที่ 1 และธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี อยากทราบว่านายเป็นไทต้องผ่อนธนาคารปีละเท่าไร

 1. 55,000 บาท
 2. 57,800 บาท
 3. 64,750 บาท
 4. 65,935 บาท


ข้อที่ 21ตัวคูณค่าใดที่มีค่าสูงที่สุด

 1. (P/F, 5%, 5)
 2. (F/P,5%,5)
 3. (P/A,5%,5)
 4. (A/P,5%,5)


ข้อที่ 22ฝากเงินจำนวน 10,000 บาท เท่าๆกันทุกปี เป็นเวลา 8 ปี โดยเริ่มต้นในปีที่ 3 ถ้าได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 5 ต่อปีหากต้องการหาค่าเงินในปัจจุบันข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 1. 10,000(F/P,5%,8)(P/F,5%,2)
 2. 10,000(P/A,5%,8)(P/F,5%,2)
 3. 10,000(P/F,5%,8)(P/F,5%,3)
 4. 10,000(A/F,5%,8)(P/F,5%,3)


ข้อที่ 23ข้อใดกล่าวผิดสำหรับเรื่อง “ดอกเบี้ย”

 1. การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณปีละครั้งเท่านั้น
 2. โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดในอัตราร้อยละต่อปี
 3. ดอกเบี้ยเป็นตัวแปรสำคัญตัวหนึ่งในระบบเศรษฐศาสตร์
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ผิด


ข้อที่ 24ผลต่างระหว่างค่าดอกเบี้ยที่คำนวณแบบดอกเบี้ยธรรมดา (Simple Interest) กับคำนวณแบบดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest) ที่ได้รับจากการฝากเงิน 9,000 บาท เป็นเวลา 5 ปีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ โดยกำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี

 1. 14,494.50 บาท
 2. 13,500.00 บาท
 3. 5,588.10 บาท
 4. 994.50 บาท


ข้อที่ 25กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 10% ต่อปี ในอีก 5 ปีข้างหน้าท่านจะมีเงินจำนวนเท่าใด หากว่าท่านฝากเงินทุกๆ ปี ปีละ 3,000 บาท โดยเริ่มฝากครั้งแรกหนึ่งปีหลังจากนี้

 1. 18,315.30 บาท
 2. 11,372.40 บาท
 3. 4,831.50 บาท
 4. ข้อ 1 2 และ 3 ผิด • นาฬิกาจับเวลา