ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Surface Mining and Mine Designข้อที่ 1ข้อที่ 6 : 

 • 1 : 58.3 % Fe
 • 2 : 59.3 % Fe
 • 3 : 60.3 % Fe
 • 4 : 61.3 % Fe


ข้อที่ 2ข้อที่ 19 : Scout Prospecting คืออะไร

 • 1 : การสำรวจแหล่งแร่แบบคร่าวๆ เพื่อกำหนดพื้นที่ให้แคบลง
 • 2 : การเดินสำรวจคล้ายการเดินป่าของลูกเสือ เพื่อหาสายแร่ที่โผล่อยู่บนผิวดิน
 • 3 : การสำรวจแหล่งแร่แบบเก่าที่ใช้เครื่องเจาะบังก้า
 • 4 : การสำรวจแหล่งแร่ตามลำธารที่มีการพัดพาทับถม


ข้อที่ 3ข้อที่ 8 : ข้อมูลคู่ใดที่มีความสำคัญในการออกแบบขอบเขตของบ่อเหมืองมากที่สุด

 • 1 : Stripping ratio + Pit slope
 • 2 : Stripping ratio + Cut off grade
 • 3 : Pit slope + Cut off grade
 • 4 : Stripping costs + Ore price


ข้อที่ 4ข้อที่ 23 : ข้อใดคือความหมายของ Area of Influence

 • 1 : ลักษณะของพื้นที่ที่มีอิทธิพลต่อตำแหน่งของแหล่งแร่
 • 2 : พื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง
 • 3 : พื้นที่ที่ถูกตัดออกไปเนื่องจากวิเคราะห์ด้วยข้อมูลหลุมเจาะแล้วไม่น่าสนใจ
 • 4 : ค่าความสมบูรณ์ของหลุมเจาะที่ใช้เป็นตัวแทนของพื้นที่หนึ่งๆ


ข้อที่ 5ข้อที่ 1 : บนเปลือกโลกของเรา ธาตุใดต่อไปนี้มีมากที่สุด

 • 1 : Aluminum
 • 2 : Copper
 • 3 : Zince
 • 4 : Tin


ข้อที่ 6ข้อที่ 9 : วิธีคำนวณค่าคุณภาพของบล็อคแร่โดยการประเมินจากข้อมูลหลุมเจาะสำรวจที่ให้ความผิดพลาดในการประเมินน้อยที่สุด คือวิธีการใด

 • 1 : Inverse distance method
 • 2 : Polygon method
 • 3 : Triangulation method
 • 4 : Kriging method
 • 5 : Average method


ข้อที่ 7ข้อที่ 14 : การสร้างแบบจำลองของแหล่งแร่ชนิดใดที่มีความเหมาะสมสำหรับการออกแบบทำเหมืองในแหล่งแร่ที่มีกำเนิดเป็นชั้นๆ (Bedded deposits) ที่มีหลายชั้น มากที่สุด

 • 1 : Block model
 • 2 : Cross section model
 • 3 : Surface model
 • 4 : Solid model
 • 5 : Gridded seam model


ข้อที่ 8ข้อที่ 21 : Detail Prospecting คืออะไร

 • 1 : เป็นการสำรวจโดยการเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างแหล่งแร่โดยละเอียด
 • 2 : เป็นการสำรวจเพื่อนำตัวอย่างมาวิเคราะห์ทางเคมี
 • 3 : เป็นการสรุปรายงานการสำรวจแหล่งแร่โดยละเอียดเพื่อเสนอขอประทานบัตรทำเหมือง
 • 4 : เป็นการสำรวจทางกายภาพโดยใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดสูงติดตั้งบนเครื่องบินร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ


ข้อที่ 9ข้อที่ 25 : ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่จะทราบตามมา หลังจากทราบ Final pit limit

 • 1 : ปริมาณ overburden ที่จะต้องขุดออก
 • 2 : ปริมาณแร่สำรอง
 • 3 : อายุของเหมือง
 • 4 : กำลังการผลิตที่เหมาะสม


ข้อที่ 10ข้อที่ 13 : ขั้นตอนแรกสุดที่ต้องทำในการสำรวจแหล่งแร่สำหรับการทำเหมือง คือข้อใด

 • 1 : วิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบันของพื้นที่ที่เลือก
 • 2 : ขออาชญาบัตรสำรวจแร่
 • 3 : สำรวจภูมิประเทศ
 • 4 : สำรวจธรณีวิทยาทั่วไป
 • 5 : หาแหล่งเงินทุนในการเจาะสำรวจ


ข้อที่ 11ข้อที่ 17 : ในการคำนวณมูลค่าทางการเงินของบล็อคแร่ที่สร้างขึ้นเป็นแบบจำลองแหล่งแร่ (Economic block model) พบว่า รายรับจากการจำหน่ายแร่ในบล็อคคือ 20,000 บาท 
รายจ่ายในการทำเหมืองคือ 10,000 บาท รายจ่ายในการแต่งแร่และจำหน่ายคือ 15,000 บาท 
ถ้าแร่ในบล็อคนี้อยู่ในขอบเขตสุดท้ายของบ่อเหมืองที่ออกแบบไว้แล้ว ท่านคิดว่าควรตัดสินใจอย่างไรกับแร่ในบล็อคนี้

 • 1 : ขุดและขนแร่ส่งไปแต่งแร่และจำหน่าย
 • 2 : ขุดและขนแร่ไปกองสต็อคไว้รอให้ราคาแร่สูงขึ้น
 • 3 : ขุดและขนไปยังกองที่ทิ้งมูลแร่
 • 4 : เปรียบเทียบคุณภาพแร่บล็อคในบล็อคกับ Mining cutoff grade ก่อนตัดสินใจใด ๆ
 • 5 : เปรียบเทียบคุณภาพแร่บล็อคในบล็อคกับ Milling cutoff grade ก่อนตัดสินใจใด ๆ


ข้อที่ 12ข้อที่ 18 : ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ขอบเขตของการคำนวณและทำรายงานปริมาณสำรองแร่

 • 1 : วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง
 • 2 : วิเคราะห์ว่าเป็นแหล่งแร่ที่สามารถลงทุนทำเหมืองได้
 • 3 : จำแนกปริมาณและคุณภาพแร่ตามระดับความลึก
 • 4 : ระบุความผิดพลาดหรือความแม่นยำในการคำนวณ
 • 5 : แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพแร่


ข้อที่ 13ข้อที่ 15 : การสร้างแบบจำลองของแหล่งแร่แบบบล็อคสามมิติ (Block model) จะไม่มีความเหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลชนิดใดของแหล่งแร่

 • 1 : Interburden thickness
 • 2 : Fault zone
 • 3 : Lithology
 • 4 : Rock strength
 • 5 : Ore recovery


ข้อที่ 14ข้อที่ 11 : การเจาะสำรวจเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการใดที่ให้ข้อมูลของแหล่งแร่ที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดสำหรับการออกแบบเหมืองแร่

 • 1 : Cuttings
 • 2 : Auger drill
 • 3 : Coring
 • 4 : Churn drill
 • 5 : Pitting


ข้อที่ 15ข้อที่ 3 : Geobotany หมายถึง

 • 1 : การเก็บตัวอย่างพืชผักมาวิเคราะห์หาธาตุที่ต้องการ
 • 2 : การเก็บตัวอย่าง Fossil มาวิเคราะห์หาธาตุที่ต้องการ
 • 3 : การศึกษาทางธรณีวิทยาโดยใช้พันธุ์พืชเป็นตัวบ่งชี้
 • 4 : การแสวงหาพืชพันธุ์พิเศษที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งแร่


ข้อที่ 16ข้อที่ 7 : วิธีการออกแบบขอบเขตสุดท้ายของบ่อเหมืองที่ให้มูลค่าสุทธิของแร่ในบ่อเหมืองสูงสุด คือวิธีการใด

 • 1 : Cross section hand method
 • 2 : Moving Cone method
 • 3 : Lerch Grossmann graph method
 • 4 : Dynamic programming method


ข้อที่ 17ข้อที่ 16 : การเลือกค่า Composite ของข้อมูลคุณภาพแร่จากหลุมเจาะมาใช้ประเมินความสมบูรณ์ของบล็อคแร่ ควรจะพิจารณาจากข้อมูลใดมากที่สุด

 • 1 : ระยะห่างระหว่างหลุมเจาะ
 • 2 : โครงสร้างทางธรณีวิทยาของชั้นแร่
 • 3 : แวริโอแกรมที่ได้จากการทำธรณีสถิติ
 • 4 : ประสบการณ์จากแหล่งแร่ชนิดเดียวกัน
 • 5 : Composite ของหลุมเจาะ และบล็อคแร่นั้นมีตำแหน่งอยู่ในหินชนิดเดียวกัน


ข้อที่ 18ข้อที่ 12 : ข้อมูลใดที่ไม่จำเป็นต้องบันทึกรายละเอียดตามระดับความลึกของหลุมเจาะสำรวจ (Logging) สำหรับการออกแบบเหมือง

 • 1 : Penetration rate
 • 2 : Collar elevation
 • 3 : RQD
 • 4 : Water inflow
 • 5 : Lithology


ข้อที่ 19ข้อที่ 20 : Outcrop คืออะไร

 • 1 : สายแร่ที่วางตัวแนวเอียง
 • 2 : สายแร่ที่โผล่ให้เห็นบนผิวดิน
 • 3 : สายแร่ที่สะสมอยู่บนผิวดินจากการพัดพา
 • 4 : สายแร่ที่มีปริมาณไม่มาก ที่อยู่ในหิน


ข้อที่ 20ข้อที่ 4 : กระบวนการใดในข้อต่อไปนี้ อยู่ในขั้นตอนของ Prospecting

 • 1 : Metallurgical studies
 • 2 : Seismic survey
 • 3 : Trenching
 • 4 : Drilling


ข้อที่ 21ข้อที่ 2 : ถ้าท่านได้รับมอบหมายให้ทำ Prospecting แหล่งแร่ทองในประเทศไทย ท่านควรจะเริ่มต้นด้วยวิธีใด

 • 1 : ประกาศในหนังสือพิมพ์ให้คนแจ้งเบาะแส
 • 2 : ส่งทีมนักธรณีวิทยาลงทำ Ground geophysics
 • 3 : ส่งทีมนักธรณีวิทยาลงทำ Geochemistry
 • 4 : ศึกษาแผนที่ธรณีวิทยา รายงาน บทความต่างๆ


ข้อที่ 22ข้อที่ 10 : วิธีคำนวณค่าคุณภาพของบล็อคแร่โดยประเมินจากข้อมูลหลุมเจาะสำรวจ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ลำเอียง (Unbiased) จะต้องมีหลักการอย่างไร

 • 1 : ให้ความผิดพลาดในการประเมินน้อยที่สุด
 • 2 : ไม่ใช้ค่าจากหลุมเจาะที่อยู่ไกลเกินระยะรัศมีอิทธิพล
 • 3 : ค่าข้อมูลของหลุมเจาะที่นำมาใช้ต้องมีการแจกแจงแบบสุ่ม
 • 4 : ผลรวมของค่าน้ำหนัก (Sum weight) ที่กำหนดให้ทุกค่าของหลุมเจาะที่นำมาคำนวณ ต้องมีค่ารวมกันเท่ากับ 1.0
 • 5 : ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 23ข้อที่ 5 : ในการเจาะสำรวจแหล่งแร่เหล็ก มีหลุมเจาะหลุมหนึ่งได้ผลการสำรวจตามตาราง ค่าเฉลี่ยความสมบูรณ์ของหลุมเจาะนี้ควรเป็นเท่าใด

 • 1 : 58.3 % Fe
 • 2 : 59.3 % Fe
 • 3 : 60.3 % Fe
 • 4 : 61.3 % Fe


ข้อที่ 24ข้อที่ 22 : Wire-line drill เป็นเครื่องเจาะแบบใด

 • 1 : Percussion drill
 • 2 : Cutting drill
 • 3 : Rotary drill
 • 4 : Abrasive drill


ข้อที่ 25ข้อที่ 24 : การให้หลุมเจาะสำรวจแต่ละหลุม เป็นตัวแทนของขนาดพื้นที่ที่เท่ากัน เป็นลักษณะการแบ่งพื้นที่ที่เรียกว่า

 • 1 : Perpendicular
 • 2 : Triangular
 • 3 : uniform
 • 4 : polygon blocks • นาฬิกาจับเวลา