ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Underground Mining and Mine Designข้อที่ 1ข้อใดคือเหมืองในกลุ่มที่ไม่ต้องคำยัน(Unsupported methods)

 1. Cut and fill stoping
 2. Square set stoping
 3. Stope and pillars
 4. Shortwall mining


ข้อที่ 2shrinkage stoping เป็นการทำเหมืองลักษณะใด

 1. ทำเหมืองในสายแร่แนวเอียงหรือแนวดิ่ง โดยแร่ที่ระเบิดแล้วใช้เป็นพื้นเพื่อให้เครื่องจักรทำงานต่อไป
 2. ทำเหมืองในสายแร่แนวราบ โดยแบ่งเป็นห้องๆ (opening) ขนาดเท่าๆกัน
 3. ทำเหมืองในสายแร่แนวเอียงหรือแนวดิ่ง โดยแบ่งเป็น level ย่อยๆ ระหว่าง level หลัก
 4. ทำเหมืองในสายแร่แนวราบ โดยแบ่งเป็นห้องๆ (opening) ขนาดไม่เท่ากัน


ข้อที่ 3Stope คือส่วนใดในเหมืองใต้ดิน

 1. คลังวัตถุระเบิด
 2. อุโมงค์ระบายอากาศ
 3. ช่องว่างที่เกิดจากการนำแร่ออกไป
 4. เสาค้ำยัน
 5. จุดกองแร่รอการขนส่ง


ข้อที่ 4sublevel stoping เป็นการทำเหมืองลักษณะใด

 1. ทำเหมืองในสายแร่แนวราบ โดยแบ่งเป็นห้องๆ (opening) ขนาดไม่เท่ากัน
 2. ทำเหมืองในสายแร่แนวราบ โดยแบ่งเป็นห้องๆ (opening) ขนาดเท่าๆกัน
 3. ทำเหมืองในสายแร่แนวเอียงหรือแนวดิ่ง โดยแบ่งเป็น level ย่อยๆ ระหว่าง level หลัก
 4. ทำเหมืองในสายแร่แนวเอียงหรือแนวดิ่ง โดยแร่ที่ระเบิดแล้วใช้เป็นพื้นเพื่อให้เครื่องจักรทำงานต่อไป


ข้อที่ 5วิธีการทำเหมืองใต้ดินแบบ Shrinkage stoping อะไรสามารถถูกใช้เพื่อช่วยการค้ำยันชั่วคราวที่ผนังของคูหาแร่ (Stope)

 1. Slip set
 2. เศษวัสดุที่เหลือจากการแต่งแร่
 3. แร่ที่ถูกระเบิดออกมาแล้ว
 4. แม่แรงขนาดเล็กพร้อมสายเคเบิ้ล


ข้อที่ 6room and pillar เป็นการทำเหมืองลักษณะใด

 1. ทำเหมืองในสายแร่แนวเอียงหรือแนวดิ่ง โดยแร่ที่ระเบิดแล้วใช้เป็นพื้นเพื่อให้เครื่องจักรทำงานต่อไป
 2. ทำเหมืองในสายแร่แนวเอียงหรือแนวดิ่ง โดยแบ่งเป็น level ย่อยๆ ระหว่าง level หลัก
 3. ทำเหมืองในสายแร่แนวราบ โดยแบ่งเป็นห้องๆ (opening) ขนาดเท่าๆกัน
 4. ทำเหมืองในสายแร่แนวราบ โดยแบ่งเป็นห้องๆ (opening) ขนาดไม่เท่ากันตามสายแร่ที่ไม่สม่ำเสมอ


ข้อที่ 7ในการลดความกว้างของ Stope และ เพิ่มขนาด Pillar จะทำให้เกิดผลเสียอย่างไรต่อการทำเหมือง

 1. ทำให้ความปลอดภัยในการทำงานลดลงเนื่องจากเสถียรภาพของ Stope ลดลง
 2. ทำให้ปริมาณแร่ที่ผลิตได้ลดลง
 3. ทำให้ความต้องการใช้เครื่องจักรเพื่อการพัฒนาเหมืองเพิ่มขึ้น
 4. ทำให้ความปลอดภัยในการทำงานลดลงเนื่องจากการระบายอากาศในเหมืองมีประสิทธิภาพลดลง


ข้อที่ 8การทำเหมืองใต้ดินโดยใช้วิธี Room-and-Pillar จุดประสงค์ของการเหลือแร่ส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่ออะไร

 1. เพื่อช่วยในการจัดการระบบการจราจรในเหมืองใต้ดิน
 2. เพื่อช่วยในการติดตั้งระบบกู้ภัย
 3. เพื่อการค้ำยัน Hanging wall
 4. เพื่อช่วยในการจัดการระบบระบายอากาศ


ข้อที่ 9ที่ขนาดเหมืองหรือกำลังการผลิตเดียวกัน เหมืองใต้ดินประเภทใดมีค่าใช้จ่ายที่หน้างาน(Mining Cost) สูงที่สุด

 1. Shrinkage Stoping
 2. Square Set Stoping
 3. Stull Stoping
 4. Stope and Pillar


ข้อที่ 10ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการดำเนินการ (Production Cycle) ของการทำเหมืองแบบ Room and Pillar ด้วยวิธี Conventional

 1. Cut
 2. Supported
 3. Load
 4. Drill


ข้อที่ 11ข้อใดคือเหมืองใต้ดินแบบปล่อยให้ถล่ม (Caving)

 1. Shrinkage stoping
 2. Sublevel stoping
 3. Longwall mining
 4. Room and pillars


ข้อที่ 12อะไรคือข้อได้เปรียบของการทำเหมืองแบบ Longwall mining เมื่อเปรียบเทียบกับการทำเหมืองแบบ Room and Pillar

 1. มีความปลอดภัยมากกว่า
 2. สามารถขุดแร่ออกมาได้มากกว่า
 3. สามารถระบายอากาศได้ดีกว่า
 4. ใช้แรงงานคนน้อยกว่า


ข้อที่ 13ข้อใดคือความหมายของ pillar

 1.  หน้างานที่อยู่ใต้ดิน
 2. เสาหินหรือแร่ที่ทิ้งไว้คำยัน
 3. ท่อนไม้เสริมความแข็งแรงอุโมงค์
 4. ช่องว่างที่เกิดจากการนำแร่ออกไปแล้ว


ข้อที่ 14ถ้าแหล่งแร่แหล่งหนึ่งวางตัวค่อนข้างชัน และหินข้างเคียงค่อนข้างแข็งแรง วิธีการทำเหมืองใต้แบบใดเหมาะสมกับแหล่งแร่นี้

 1. Room-and-Pillar
 2. Sublevel stoping
 3. Shortwall
 4. Longwall


ข้อที่ 15ในการสำรวจแหล่งแร่เหล็ก ผลวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า โลหะเหล็กในดินและหินทั่วไป5.80% และโลหะเหล็กในสินแร่ที่มีการทำเหมืองในปัจจุบันต่ำสุดเฉลี่ย (cut off grade) 32% จงคำนวณหาการสะสมตัวของโลหะเหล็กในแหล่งแร่เพิ่มมากขึ้น (enrichment factor) กี่เท่า

 1. 1.5 เท่า 
 2. 5 เท่า
 3. 25 เท่า
 4. ไม่มีคำตอบที่ใกล้เคียง


ข้อที่ 16pillar recovery โดยทั่วไปควรทำในช่วงใด

 1. ช่วงต้นของการทำเหมือง
 2. ช่วงกลางของอายุเหมือง
 3. ช่วงปลายของอายุเหมือง
 4. ช่วงที่เสถียรภาพหน้างานไม่ค่อยดี


ข้อที่ 17ในการสำรวจแหล่งแร่ทองแดง ผลวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า โลหะทองแดงในดินและหินทั่วไป 0.0065% และโลหะทองแดงในสินแร่ที่มีการทำเหมืองในปัจจุบัน ต่ำสุดเฉลี่ย (cut off grade) 0.35% จงคำนวณหาการสะสมตัวของ โลหะทองแดงในแหล่งแร่เพิ่มมากขึ้น(enrichment factor) กี่เท่า

 1. 50 เท่า
 2. 100 เท่า
 3. 150 เท่า
 4. 200 เท่า
 5. ไม่มีคำตอบที่ใกล้เคียง


ข้อที่ 18อุโมงค์แนวดิ่ง/เอียงที่เจาะจากบนลงล่าง เพื่อการสำรวจตามสายแร่หรือ เพื่อการพัฒนาเหมือง เราเรียกว่าอะไร

 1. Winz
 2. Crosscut
 3. Ramp
 4. Adit


ข้อที่ 19การทำเหมืองใต้ดินวิธี Shrinkage stoping วัสดุอะไรที่ถูกใช้เป็นตัวช่วยในการค้ำยันเหมือง

 1. เศษวัสดุที่เหลือจากโรงแต่งแร่
 2. แร่ที่ถูกระเบิดออกมาจากหินแล้ว
 3. เศษดิน เศษหิน (ไม่ใช่แร่) ที่ได้จากกระเจาะอุโมงค์
 4. เศษวัสดุของอุปกรณ์ค้ำยันที่ชำรุด


ข้อที่ 20stope and pillar เป็นการทำเหมืองลักษณะใด

 1. ทำเหมืองในสายแร่แนวราบ โดยแบ่งเป็นห้องๆ (opening) ขนาดไม่เท่ากันตามสายแร่ที่ไม่สม่ำเสมอ
 2. ทำเหมืองในสายแร่แนวราบ โดยแบ่งเป็นห้องๆ (opening) ขนาดเท่าๆกัน
 3. ทำเหมืองในสายแร่แนวเอียงหรือแนวดิ่ง โดยแบ่งเป็น level ย่อยๆ ระหว่าง level หลัก
 4. ทำเหมืองในสายแร่แนวเอียงหรือแนวดิ่ง โดยแร่ที่ระเบิดแล้วใช้เป็นพื้นเพื่อให้เครื่องจักรทำงานต่อไป


ข้อที่ 21ในการทำเหมืองถ่านหินด้วยวิธี Longwall mining method พบว่าบริเวณใดต่อไปนี้ สร้างฝุ่นของถ่านหินมากที่สุด

 1. สายพานลำเลียง
 2. ถนน
 3. Drum shearer
 4. Gob


ข้อที่ 22แหล่งแร่ที่จะทำเหมืองใต้ดินแบบ Room and pillars จะควรวางตัวในแนวราบ หรือเอียงไม่เกินกี่องศา

 1. 10 องศา
 2. 15 องศา
 3. 30 องศา
 4. 45 องศา


ข้อที่ 23ขนาดของ Room และ Pillar ขึ้นอยู่กับตัวประกอบอะไรบ้าง A). เสถียรภาพของ Hanging wall B). เสถียรภาพของตัวแร่ C). ความหนาของแร่ D). Stress ในหินข้างเคียง

 1. A ถูก
 2. A และ B ถูก
 3. A, B และ C ถูก
 4. A, B, C, และ D ถูก


ข้อที่ 24วิธีการทำเหมืองใต้ดินแบบ Room-and-Pillar เหมาะกับแหล่งแร่ที่มีการวางตัวแบบใด

 1. วางตัวค่อนข้างชัน และ Foot wall และ Hanging wall ค่อนข้างอ่อน
 2. วางตัวค่อนข้างราบถึงราบและสายแร่มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ
 3. วางตัวค่อนข้างราบถึงราบและสายแร่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
 4. วางตัวค่อนข้างชัน และ Foot wall และ Hanging wall ค่อนข้างแข็งแรง


ข้อที่ 25ข้อใดคือเหมืองใต้ดินที่ต้องการการค้ำยัน(Supported methods)

 1. Stull stoping
 2. Longwall mining
 3. Sublevel caving
 4. Shrinkage stoping • นาฬิกาจับเวลา