ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Water Supply Engineeringข้อที่ 1ค่าความขุ่น 1 หน่วย เทียบเท่ากับความขุ่นของน้ำที่มี

 1. 1 มก. CaCO3/ลิตร)
 2. 1 มก. SiO2/ลิตร
 3. 1 มก. K2PtCo6/ลิตร
 4. 1 มก. Al2 (SO4)3/ลิตร


ข้อที่ 2หน่วยของค่า pH คืออะไร

 1. mole of H+
 2. mg/l as H+
 3. mg/l as OH-
 4. ไม่มีหน่วย


ข้อที่ 3สภาวะที่การกัดกร่อน (corrosion) มักเกิดมากได้แก่

 1. ค่า pH สูง
 2. ค่า alkalinity สูง
 3. ปริมาณ CO2 ละลายน้ำมาก
 4. ปริมาณ dissolved solids สูง


ข้อที่ 4ข้อใดเป็นความสำคัญของระบบประปาชุมชน

 1. ผลิตน้ำให้มีปริมาณพอเพียงต่อความต้องการ
 2. แจกจ่ายน้ำประปาอย่างทั่วถึง
 3. ผลิตน้ำที่มีความสะอาดปลอดภัย
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 5อัตราการใช้น้ำส่วนบุคคลในแต่ละชุมชนอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด

 1. แรงดันน้ำในท่อประปา
 2. สภาพอากาศ
 3. ความเป็นอยู่และอาชีพของชุมชน
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 6Pseudo Hardness เกิดจากน้ำมีอิออนชนิดใดในปริมาณมาก

 1. Ca2+ และ Mg2+
 2. Na+
 3.  Cl-
 4. CO32-


ข้อที่ 7พื้นที่รับน้ำแห่งหนึ่งมีขนาด 10 ตารางกิโลเมตร และมีสัมประสิทธิ์การซึมได้ของพื้นที่โดยเฉลี่ย 0.6 จงคำนวณหาปริมาณน้ำไหลนองของฝนหนึ่งห่า ถ้าฝนห่านั้นที่ตกในบริเวณพื้นที่รับน้ำแห่งนี้มีปริมาณ 15 มิลลิเมตร

 1. 6,000 ลูกบาศก์เมตร
 2. 60,000 ลูกบาศก์เมตร
 3. 9,000 ลูกบาศก์เมตร
 4. 90,000 ลูกบาศก์เมตร


ข้อที่ 8ความกระด้างชั่วคราวในน้ำ เกิดจากอิออนชนิดใด

 1. คลอไรด์
 2. ไนเตรต
 3. ซัลเฟต
 4. ไบคาร์บอเนต


ข้อที่ 9ปริมาณน้ำผิวดินที่เกิดจากฝนตกนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด

 1. ระยะเวลาที่ฝนตก
 2. ลักษณะของพื้นที่รองรับน้ำฝน
 3. ขอบเขตของพื้นที่รองรับน้ำฝน
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 10น้ำที่มี Mg2+ 23 มก./ลิตร และ Ca2+ 20 มก./ลิตร มีค่าความกระด้างเท่ากับ

 1. 43 mg/L as CaCO3
 2. 75 mg/L as CaCO3
 3. 98 mg/L as CaCO3
 4. 145 mg/L as CaCO3


ข้อที่ 11ปริมาณน้ำของแหล่งน้ำต่างๆบนโลกแหล่งใดมีปริมาณมากที่สุด

 1. น้ำเค็ม
 2. น้ำในบรรยากาศ
 3. น้ำใต้ดิน
 4. น้ำจืดผิวดิน


ข้อที่ 12แหล่งน้ำดิบมีความสำคัญต่อระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมอย่างไร

 1. กำหนดรูปแบบของกระบวนการผลิตน้ำ
 2. กำหนดราคาค่าก่อสร้างระบบผลิตน้ำ
 3. ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตน้ำ
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 13ฟลูออไรด์มีผลต่อสุขภาพฟัน ปริมาณที่เหมาะสมในน้ำดื่มได้แก่

 1. 0.1 มก./ลิตร
 2. 1 มก./ลิตร
 3. 5 มก./ลิตร
 4. 10 มก./ลิตร


ข้อที่ 14กิจกรรมในข้อใดมีความต้องการใช้น้ำในปริมาณสูงสุด

 • 1 : อุตสาหกรรม
 • 2 : เกษตรกรรม
 • 3 : คมนาคม
 • 4 : พาณิชยกรรม


ข้อที่ 15มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม (Secondary maximum contaminant level) ได้กำหนดปริมาณเหล็กไว้ไม่เกิน

 1. 0.1 มก./ลิตร
 2. 0.3 มก./ลิตร
 3. 1.0 มก./ลิตร
 4. 3.0 มก./ลิตร


ข้อที่ 16ข้อใดมิใช่มาตรการเพื่อการประหยัดน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา

 1. การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ใหม่ในกิจกรรมที่เหมาะสม
 2. การลดปริมาณการสูญเสียน้ำในระบบขนส่งน้ำ
 3. การกำหนดประเภทของกิจกรรมต่างๆในชุมชน
 4. การบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปาและมาตราวัดต่างๆ


ข้อที่ 17ความกระด้างของน้ำเกิดจากน้ำมีสารประกอบประเภทใด

 1. อิออนโลหะเวเลนซี 2
 2. อิออนอโลหะเวเลนซี 2
 3. Cation เวเลนซี 2
 4. Anion เวเลนซี 2


ข้อที่ 18ค่า pH เป็นดัชนีคุณภาพน้ำที่สำคัญ ซึ่งสัมพันธ์กับความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออน ดังสมการต่อไปนี้

 1. pH = log {1/ [H+]}
 2. pH = log [H+]
 3. pH = - log {1/ [H+]}
 4. pH = ln [H+]


ข้อที่ 19โดยทั่วไปปริมาณน้ำสูญเสียโดยไม่ตั้งใจจะมีค่าเฉลี่ยประมาณเท่าใด

 1. 1% ของปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ทั้งหมด
 2. 5% ของปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ทั้งหมด
 3. 20% ของปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ทั้งหมด
 4. 50% ของปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ทั้งหมด


ข้อที่ 20ปริมาณน้ำจืดในโลกนี้กระจายอยู่ในแหล่งน้ำใดมากที่สุด

 1. น้ำผิวดินประเภททะเลสาบน้ำจืด
 2. น้ำผิวดินประเภทแม่น้ำ ลำธาร
 3. น้ำใต้ดินประเภทบ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาล
 4. น้ำในบรรยากาศ


ข้อที่ 21 • กิจกรรมในข้อใดมีความต้องการน้ำที่มีความสะอาดต่ำสุด
 • 1 : เกษตรกรรม
 • 2 : นันทนาการ
 • 3 : คมนาคม
 • 4 : อุตสาหกรรม


ข้อที่ 22ประเภทของการใช้น้ำประปาสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทยกเว้นข้อใด

 1. การใช้น้ำภายในครัวเรือน
 2. การใช้น้ำเพื่อการเกษตร
 3. การใช้น้ำเพื่อสาธารณประโยชน์และดับเพลิง
 4. การใช้น้ำเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม


ข้อที่ 23มาตรฐานคุณภาพน้ำดื่มของ WHO กำหนดค่าความขุ่นของน้ำไว้ไม่เกิน

 1. 5 หน่วยความขุ่น
 2. 10 หน่วยความขุ่น
 3. 20 หน่วยความขุ่น
 4. 50 หน่วยความขุ่น


ข้อที่ 24ข้อความใดต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง

 1. Total Volatile Solids คือของแข็งที่เหลือจากการทำตัวอย่างน้ำให้แห้งที่ 100 C สามารถใช้ในการประมาณปริมาณสารอินทรีย์
 2. Total Suspended Solids ในน้ำดิบสามารถนำมาใช้ประกอบในการประมาณปริมาณตะกอนเคมีที่เกิดจากกระบวนการ Coagulation
 3. Total Solids คือสารเจือปนในน้ำทุกชนิด ยกเว้นก๊าซละลายน้ำ
 4. Total Dissolved Solids ในแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติสามารถประมาณค่าได้จากผลรวมของไอออนต่างๆและ SiO


ข้อที่ 25สารประกอบชนิดใดที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่ม volatile organic carbons (VOC)

 1. trihalomethanes
 2. trichloro ethylene
 3. dichloro methane
 4. monochloramine • นาฬิกาจับเวลา