ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Building Sanitation and Design of Sewerageข้อที่ 1ในการออกแบบระบบท่อของอาคารตลาดสดขนาดใหญ่ ระบบใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องมี

 1. ระบบจ่ายน้ำประปา
 2. ระบบดับเพลิง
 3. ระบบเก็บขยะมูลฝอย
 4. ไม่มีข้อใดถูก


ข้อที่ 2วาล์วชนิดใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นวาล์วที่ใช้ในการควบคุมการไหลและลดแรงดันของน้ำ

 1. วาล์วเกท (Gate valve)
 2.  วาล์วโกลบ (Globe valve)
 3. วาล์วผีเสื้อ (Butterfly valve)
 4. ไดอะแฟรมวาล์ว (Diaphragm valve)


ข้อที่ 3สำหรับท่อที่ใช้ในอาคารสูง ข้อใดต่อไปนี้ผิด

 1. ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่ใช้ในงานจ่ายน้ำประปาควรใช้ท่อ Class A
 2. ท่อเหล็กหล่อที่ใช้ในงานระบายน้ำเสีย ควรใช้ class extra heavy
 3. ท่อพีวีซีจ่ายน้ำประปาควรใช้ท่อ Class 13.5
 4. ท่อเหล็กดำที่ใช้ในงานระบบดับเพลิง ควรใช้แบบไม่มีตะเข็บ


ข้อที่ 4ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกอบท่อน้ำเข้าด้วยกัน

 1. ควรทาสารประกอบที่ใช้กับรอยต่อไปบนเกลียวตัวเมียหรือเกลียวใน
 2. สารประกอบมีความจำเป็นในการเคลือบเกลียวในรอบต่อ
 3. การใช้สารประกอบสามารถทำให้สามารถหมุนเกลียวเข้าได้เต็มตามระยะเกลียวโดยง่าย
 4. ทุกรอยต่อระหว่างหัวท่อที่มีเกลียวจะต้องกระชับอยู่กับข้อต่อ


ข้อที่ 5ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นข้อควรปฏิบัติในการต่อท่อน้ำ

 1. ทำความสะอาดเกลียวท่อให้สะอาด
 2. ดูแลรักษาให้ท่อและสารประกอบต่อท่อมีคุณภาพดี
 3. หมุนเกลียวในส่วนรอยต่ออย่างเร็ว เพื่อให้เกิดการขยายตัวของท่อหรือข้อต่อและสะดวกในการต่อท่อน้ำ
 4. หมุนเกลียวในส่วนรอยต่อไม่ให้แน่นอย่างรวดเร็ว โดยให้คำนึงถึงการเปลี่ยนของอุณหภูมิของโลหะด้วย


ข้อที่ 6ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นเป็นระบบจ่ายประปาภายในอาคารที่ใช้กันอยู่ทั่วไป

 1. ระบบต่อตรงเข้ากับระบบประปาชุมชน
 2. ระบบถังเก็บน้ำอยู่บนหลังคา
 3. ระบบถังความดัน
 4. ไม่มีข้อใดถูก


ข้อที่ 7วัสดุใดต่อไปนี้ ไม่นิยมใช้ในการผลิตประตูน้ำหรือวาล์ว (Valves)

 1. บรอนซ์
 2. ทองเหลือง
 3. เทอร์โมพลาสติก
 4. ตะกั่ว


ข้อที่ 8ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ จัดว่าเป็นท่อโลหะ

 1. ท่อ GSP.
 2. ท่อ ทองแดง
 3. ท่อ PB
 4. ท่อ CI


ข้อที่ 9ข้อใดต่อไปนี้ คือ วาล์วที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ไหลไปในทิศทางเดียว ไม่สามารถไหลย้อนกลับได้

 1. Gate valve
 2. Butterfly valve
 3. Pressure reducing valve
 4. Check valve


ข้อที่ 10ข้อใดต่อไปนี้ ผิด สำหรับท่อโลหะ

 1. ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมใช้ในงานน้ำดื่ม
 2. ท่อเหล็กหล่อใช้ในงานระบบจ่ายน้ำประปาในอาคาร
 3. ท่อเหล็กดำแบบไร้ตะเข็บ ใช้กับงานระบบดับเพลิง
 4. ท่อเหล็กอาบสังกะสีใช้กับงานระบบดับเพลิง


ข้อที่ 11วาล์วชนิดใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นวาล์วที่ทำหน้าที่ในการเปิด-ปิดการไหลของน้ำ

 1. วาล์วเกท (Gate valve)
 2. วาล์วปลั๊ก (Plug valve)
 3. วาล์วบอลล์ (Ball valve)
 4. ไม่มีข้อใดถูก


ข้อที่ 12ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรองรับท่อและอุปกรณ์ยึดท่อ

 1. การแขวนเส้นท่อทางนอนอาจทำให้ท่อหย่อนหรือตกท้องช้างได้
 2. ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แขวนจะกว้างขึ้น เมื่อขนาดท่อน้ำใหญ่ขึ้น
 3. ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์แขวนจะกว้างขึ้น เมื่อขนาดท่อน้ำเล็กลง
 4. อุปกรณ์แขวนควรอยู่ใกล้กับข้อต่อที่เปลี่ยนทิศทางการเดินท่อ


ข้อที่ 13เครื่องสูบน้ำใดต่อไปนี้ เหมาะสมในการระบายน้ำเสียดิบ

 1. เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบไหลแนวรัศมี (Radial flow)
 2. เครื่องสูบน้ำหอยโข่งแบบไหลแนวยาว (Axial flow)
 3. เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible vortex Pump
 4. เครื่องสูบน้ำแบบ Special Air lift

   ข้อที่ 14ข้อใดต่อไปนี้ ไม่จัดเป็นงานระบบสุขาภิบาลในอาคาร

 1. งานไฟฟ้าแสงสว่าง
 2. งานระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
 3. งานระบบจ่ายน้ำประปา
 4. งานระบบระบายน้ำฝนในอาคาร


ข้อที่ 15ข้อใดต่อไปนี้ผิดเกี่ยวกับวาล์วลดความดัน (Pressure reducing valve)

 1. ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ความดันที่จ่ายเข้าสู่สุขภัณฑ์สูงเกินไป
 2. ควรติดตั้งกับระบบจ่ายน้ำร้อนในอาคารขนาดเล็ก
 3. ต้องระวังเศษสิ่งของหรือตะกอนที่ไหลมากับน้ำ อาจทำให้วาล์วอุดตันเสียหายได้
 4. อาจประกอบด้วยวาล์วมากกว่า 1 ตัว ที่มีขนาดต่างกันประกอบกันได้


ข้อที่ 16แบบก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์แล้วของงานระบบสุขาภิบาลในอาคาร จะต้องประกอบด้วยเอกสารหลายชนิด เอกสารชนิดหนึ่งคือรายการประกอบแบบ (specification) ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของรายการประกอบแบบ

 1. เอกสารที่ใช้เพื่อชี้แจงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสุขาภิบาลทุกชนิด
 2. เอกสารที่ใช้สำหรับการประกวดราคา เช่น สัญญาจ้าง
 3. ราคาค่าออกแบบที่วิศวกรและสถาปนิกเรียกเก็บจากผู้จ้าง
 4. ราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับเหมานำเสนอต่อเจ้าของงาน


ข้อที่ 17ในการออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 1. สถาปนิก
 2. วิศวกรไฟฟ้า
 3. วิศวกรโยธา-โครงสร้าง
 4. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง


ข้อที่ 18วาล์วข้อใดต่อไปนี้ ไม่ควร ใช้ในการปรับอัตราการไหล

 1. Gate valve
 2. Ball valve
 3. Globe valve
 4. Butterfly valve


ข้อที่ 19ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเช็ควาล์ว (Check valve)

 1. ทำหน้าที่เป็นประตูน้ำให้น้ำไหลไปได้ทางเดียว
 2. การไหลกลับอย่างกระทันหันของของเหลว อาจทำให้ชิ้นส่วนของวาล์วหลุดเสียหายได้
 3. มักนิยมติดตั้งอยู่ทางด้านดูด (suction) ของเครื่องสูบน้ำ (Pump) เสมอ
 4. ไม่มีข้อผิด


ข้อที่ 20ข้อใดต่อไปนี้ ผิด

 1. ท่อ PVC. Class 5 ใช้ในงานระบบจ่ายน้ำประปา
 2. ท่อเหล็กหล่อ ต่อโดยใช้วิธีอัดหมัน-เทตะกั่ว
 3. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในงานระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร
 4. ท่อทองแดงใช้ในงานระบบจ่ายน้ำร้อน


ข้อที่ 21ถ้าต้องการควบคุมการไหลเข้าของน้ำร้อนและน้ำเย็น ท่านต้องเลือกใช้ก๊อกน้ำประเภทใด

 1. ก๊อกแกนหมุนเดี่ยว
 2. ก๊อกระบายน้ำตะกอน
 3. ก๊อกบังคับน้ำ
 4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง


ข้อที่ 22เครื่องสูบน้ำชนิดใดต่อไปนี้ เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นเครื่องสูบสลัดจ์หมุนเวียนในระบบเอเอส

 1. Axial flow centrifugal pump
 2. Radial flow centrifugal pump
 3. Air lift pump
 4. Piston pump


ข้อที่ 23ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานห้องอากาศ (Air chamber)

 1. เป็นอุปกรณ์ดูดซับการกระแทกของน้ำที่เกิดขึ้นในระบบท่อ
 2. ห้องอากาศที่มีพื้นที่หน้าตัดน้อยแต่สูง จะใช้งานได้ดีกว่าห้องอากาศที่กว้างแต่สั้น
 3. การเกิด Waterlogged จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานหมดไป
 4. การติดตั้งวัสดุยืดหยุ่นภายในสามารถดูดซับแรงดันน้ำที่เกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง


ข้อที่ 24ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ จัดว่าเป็นท่อพลาสติก

 1. ท่อ PVC
 2. ท่อ GRP
 3. ท่อ PE
 4. ท่อ PB


ข้อที่ 25คำว่า sleeve ในการก่อสร้างระบบท่อ หมายถึงข้อใด

 1. การต่อท่อโลหะขนาดใหญ่ๆโดยวิธีการเชื่อมโดยตรง
 2. ช่องหรือปลอกเดินผ่านโครงสร้างอาคาร เช่น คาน พื้น เพื่อใช้ในการเดินท่อ
 3. ช่องที่ใช้ระบายน้ำฝนให้ล้นออกจากระเบียงโดยตรง
 4. การต่อท่อพลาสติกขนาดใหญ่ๆโดยวิธีการเชื่อมโดยตรง • นาฬิกาจับเวลา