ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Air Pollution Control and Designข้อที่ 1Photochemical smog เป็นปรากฏการณ์การเกิดกลุ่มหมอกในฤดูร้อน เนื่องจากสารมลพิษตั้งต้น (primary pollutants) ใดเป็นสำคัญ

 1. CO, Hydrocarbons
 2. TSP,PM10
 3. Hydrocarbons, NOx
 4. โอโซน


ข้อที่ 2สารเคมีชนิดใดมีกลิ่นของก๊าซไข่เน่า

 1. ไฮโดรเจนซัลไฟด์/เมอแคปแตน
 2.  เมอแคปแตน/ไดเมธิลซัลไฟด์
 3. ไดเมธิลซัลไฟด/ไฮโดรเจนซัลไฟด์
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 3ในทางทฤษฎี มลพิษอากาศที่ปล่อยจากท่อไอเสียของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินแตกต่างจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลอย่างไร หากรถยนต์ทั้งสองชนิดไม่มีระบบควบคุมมลพิษ

 1. เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์สูงกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
 2. เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยก๊าซโอโซนต่ำกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
 3. เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และฝุ่นต่ำกว่าเครื่องยนต์เบนซิน
 4. เครื่องยนต์ดีเซลปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ฝุ่นสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซิน


ข้อที่ 4การใช้ก๊าซโซฮอล (gasoline : ethanol 90:10) ทำให้เกิดการปล่อยสารใดต่อไปนี้มากขึ้น เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซินทั่วไป

 1. CO/คาร์บอนไดออกไซค์
 2. NOx/aldehyde
 3. CO/SOx
 4. SOx/benzene


ข้อที่ 5มลพิษอากาศชนิดใดที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นมลพิษอากาศแบบทุติยภูมิ (Secondary air pollutant)

 1. ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ (TSP)
 2. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
 3. ก๊าซไฮโดรคาร์บอน
 4. ก๊าซโอโซน


ข้อที่ 6การเผาไหม้โดยใช้ความร้อนสูงและมีออกซิเจนมากเกินพอ สามารถลดการเกิดสารมลพิษใด

 1. CO, Hydrocarbons
 2. Hydrocarbons, NOx
 3. TSP,PM10, SOx
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 7สารต่อไปนี้ สิ่งใดไม่ใช่มลพิษอากาศที่ประกาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย

 1. ฝุ่นละออง
 2.  ก๊าซไนโตรเจน
 3. สารไฮโดรคาร์บอน
 4. สารตะกั่ว


ข้อที่ 8ข้อใดต่อไปนี้ผิดเกี่ยวกับออกไซด์ของไนโตรเจนในอากาศ

 1. ส่วนหนึ่งเกิดจากการย่อยสลายของ Fertilization bacteria
 2. ส่วนหนึ่งเกิดจากการย่อยสลายของ Denitrification bacteria
 3. ส่วนหนึ่งเกิดจากการย่อยสลายของ Nitrification bacteria
 4. ทั้งข้อ ก. และ ค.


ข้อที่ 9ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง

 1. อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางด้าน PM10 , ไนโตรเจนไดออกไซด์ , CO , ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ
 2. ฝุ่นละอองทั้งหมดที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์ดีเซลเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)
 3. การที่อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นเนื่องจากสภาวะเรือนกระจก อาจทำให้โรคบางชนิด เช่นมาลาเรีย หรือไข้เหลือง กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆได้มากขึ้น
 4. ก๊าซ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมากขึ้น เมื่ออยู่รวมกับ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เนื่องจากทำให้เพิ่มความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในระบบหายใจ


ข้อที่ 10ก๊าซใดต่อไปนี้ไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจก

 1. ก๊าซออกซิเจน
 2. ก๊าซโอโซน
 3. ก๊าซมีเทน
 4. ก๊าซไนตรัสออกไซด์


ข้อที่ 11มลพิษตั้งต้นของการเกิดโอโซน คืออะไร

 1. NOx และ Hydrocarbon
 2. CO และ NOx
 3. SOx และ Hydrocarbon
 4. NOx และ SOx


ข้อที่ 12ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดสารประกอบจากปฏิกิริยา Photochemical Oxidation เช่น โอโซน (O3)

 1. VOCs และ SOx
 2. VOCs และ NOx
 3. VOCs และ COx
 4. VOCs SOx และ NOx


ข้อที่ 13ข้อใดต่อไปนี้ไม่ปล่อยไดออกซินออกสู่บรรยากาศ

 1. การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในยานพาหนะ
 2. การเผาถุงพลาสติกPVC
 3. เตาเผาศพ
 4. ไม่มีข้อถูก


ข้อที่ 14ฝุ่นละเอียด (fine particle) หมายถึง ของแข็งหรือของเหลวที่มี Aerodynamic size เล็กกว่าหรือเท่ากับกี่ไมครอน

 1. 100 ไมครอน
 2. 20 ไมครอน
 3. 2.5 ไมครอน
 4. 1 ไมครอน


ข้อที่ 15สารใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นสารที่ก่อให้เกิดสภาพบรรยากาศที่เรียกว่า Photochemical Smog

 1. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 2. ก๊าซโอโซน
 3. สารประกอบพวกอัลดีไฮด์
 4. สารคีโตน


ข้อที่ 16ข้อใดต่อไปนี้ผิดที่สุดเกี่ยวกับ OHในอากาศ

 1. ทำปฏิกิริยากับ PAHs เกิดเป็นฝนกรด
 2. ทำปฏิกิริยากับ SOx เกิดเป็นฝนกรด
 3. เป็นสารโฟโตเคมิคัลชนิดหนึ่ง
 4. มีพิษต่อสุขภาพมนุษย์


ข้อที่ 17ข้อใดต่อไปนี้ผิดเกี่ยวกับออกไซด์ของคาร์บอนในอากาศ

 1. คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่ห่อหุ้มโลกส่วนใหญ่เกิดจากการหายใจของสิ่งมีชีวิต
 2. คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศสามารถทำให้เกิดฝนกรดที่มีค่าพีเอช ประมาณ 2 - 4
 3. บางส่วนถูกกำจัดไปจากอากาศโดยการหายใจของแบคทีเรีย
 4. บางส่วนเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของก๊าซมีเทนในอากาศ


ข้อที่ 18มลพิษอากาศชนิดใดที่เป็นสาเหตุหลักของฝนกรด

 1. ก๊าซ O3 และ ก๊าซ CO
 2. ก๊าซ CO และ ก๊าซ CO2
 3. ก๊าซ SOและ ก๊าซ CO
 4. ก๊าซ SO2 และ ก๊าซ NOx


ข้อที่ 19ลักษณะใดต่อไปนี้ไม่ส่งผลสำคัญต่อมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้

 1. การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
 2. สัดส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิง
 3. ความชื้นในเชื้อเพลิงและความชื้นในอากาศ
 4. ธาตุอย่างอื่นที่นอกเหนือ C และ H ในเชื้อเพลิง


ข้อที่ 20สารในข้อต่อไปนี้ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นได้สูงกว่าข้ออื่น (ให้มีความเข้มข้นในอากาศ1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่ากันหมด)

 1. มีเทน
 2. CFCs
 3. คาร์บอนไดออกไซด์
 4. N2O


ข้อที่ 21จากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ.2548 อุตสาหกรรมประเภทใดที่ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตจังหวัดสมุทรปราการมากที่สุด

 1. อุตสาหกรรมเหล็ก
 2. อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
 3. อุตสาหกรรมแก้ว
 4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ


ข้อที่ 22สิ่งใดที่ไม่ใช่สารมลพิษอากาศ

 1. ไอระเหยจากสีทาบ้าน
 2. ก๊าซโอโซน
 3. ไอน้ำจากปล่องโรงไฟฟ้า
 4. ควันไฟป่า


ข้อที่ 23ปฏิกิริยาในข้อใดต่อไปนี้ก่อให้เกิด PM2.5 ได้

 1. H2SO4 + NH3
 2. HNO3 + NH3
 3. VOC + NO3-
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 24จงเลือกข้อที่เหมาะสมที่สุดที่จะเติมลงในช่องว่างของปฏิกิริยาต่อไปนี้

VOC +_______  -> PANs + by product

 1. NO, NO2
 2. O2
 3. O3
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 25ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวแทนแหล่งกำเนิดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับมลพิษทางอากาศในแถบชุมชนเมืองและเขตอุตสาหกรรมในโลก

 1. ฝุ่นจากลมและการกัดเซาะ
 2. ของเสียจากพืชและสัตว์
 3. การเผาไหม้เชื้อเพลิง
 4. ไอจากสีทาอาคาร น้ำมันเชื้อเพลิง และตัวทำละลายต่าง ๆ • นาฬิกาจับเวลา