ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Noise and Vibration Control



ข้อที่ 1



เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ระยะห่าง 10 เมตรวัดระดับเสียงได้ 80 dBA จงหาระดับเสียงที่ระยะ 40 เมตร

 1. 20 dBA
 2. 68 dBA
 3. 74 dBA
 4. 77 dBA


ข้อที่ 2



ถ้ากำหนดให้ r เป็นระยะทางจากแหล่งกำเนิดเสียงแบบจุด (point source) ความเข้มของเสียง ณ จุดนั้นจะแปรตามข้อใด

 1. r
 2. 1/r
 3. r2
 4. 1/r2


ข้อที่ 3



อัตราเร็วการหมุนของเครื่องบินสองเครื่องยนต์ต่างกัน 120 rpm จงหาความถี่บีท ของเสียงที่นักบินได้ยิน

 1. 1 Hz
 2. 2 Hz
 3. 3 Hz
 4. 4 Hz


ข้อที่ 4



เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ไปทางขวา โมเลกุลของอากาศที่ติดกับลูกสูบจะมีความดันเพิ่มขึ้น และเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายจะทำให้ความดันลดลงซึ่งก็จะทำให้โมเลกุลของอากาศถัดมารับอิทธิพลต่อๆ กันไปโดยมีระยะห่างของเวลาไล่ๆกันไป ระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดของความดันเรียกว่า

 1. wave front
 2. plane wave
 3. wave ray
 4. wave length


ข้อที่ 5



คลื่นเสียงจะใช้เวลา 1 คาบ (period) ที่จะทำให้คลื่นเคลื่อนที่ไป 1 หน่วยของ

 1. wave front
 2. plane wave
 3. wave ray
 4. wave length


ข้อที่ 6



จงรวมระดับเสียงต่อไปนี้เข้าด้วยกัน 51 dB + 62 dB ได้ผลลัพธ์เท่าใด

 1. 51 dB
 2. 62 dB
 3. 63 dB
 4. 113 dB


ข้อที่ 7



เสียงจากส้อมเสียงความถี่ 440 Hz ความเร็วเสียงในอากาศมีค่าประมาณ 330 เมตร/วินาที ความยาวคลื่นเสียงมีค่าเท่าไร

 1. 0.05 เมตร
 2. 0.75 เมตร
 3. 1.00 เมตร
 4. 1.25 เมตร


ข้อที่ 8



การสั่นพ้อง (Resonance) ของคลื่นเสียง หมายถึง

 1. ปรากฏการณ์ที่คลื่นเสียง 2 คลื่นมีความดันเสียงเท่ากันรวมกัน เสียงจึงเบาลง
 2. ปรากฏการณ์ที่คลื่นเสียง 2 คลื่นมีความดันเสียงเท่ากันรวมกัน เสียงจึงดังมากขึ้น
 3. ปรากฏการณ์ที่คลื่นเสียง 2 คลื่นมีความถี่เท่ากันรวมกัน เสียงจึงเบาลง
 4. ปรากฏการณ์ที่คลื่นเสียง 2 คลื่นมีความถี่เท่ากันรวมกัน เสียงจึงดังมากขึ้น


ข้อที่ 9



ข้อใดเป็นช่วงความถี่แบบ octave band ที่ centre frequency 500 Hz

 1. ความถี่ช่วง 354 Hz ถึง 707 Hz
 2. ความถี่ช่วง 400 Hz ถึง 600 Hz
 3. ความถี่ช่วง 450 Hz ถึง 560 Hz
 4. ความถี่ช่วง 500 Hz ถึง 1000 Hz


ข้อที่ 10



ในการวางตำแหน่งของแหล่งกำเนิดเสียงในห้อง ตำแหน่งใดทำให้ระดับเสียงที่ระยะ 1 เมตร จากแหล่งกำเนิดมีระดับมากที่สุด

 1. ตำแหน่งกลางอากาศ ห่างจากผนัง
 2. ตำแหน่งบนพื้นกลางห้อง
 3. ตำแหน่งชิดผนังห้อง
 4. ตำแหน่งบนพื้นมุมห้อง


ข้อที่ 11



เสียงก้องของปืนได้ยิน 4.0 วินาที หลังการยิง หน้าผาอยู่ห่างจากนายพรานกี่เมตร ใช้ c=330 เมตร/วินาที

 1. 165
 2. 330
 3. 660
 4. 1,320


ข้อที่ 12



ความยาวของคลื่นมาตรฐาน A 440 Hz มีค่าเท่าไรในน้ำ สมมุติความเร็วเสียงในน้ำเท่ากับ 1,500 เมตร/วินาที

 1. 4.61 m
 2. 4.18 m
 3. 3.41 m
 4. 3.18 m


ข้อที่ 13



ถ้าคลื่นเสียงมีคาบ (period) ของคลื่นเสียงที่สอดคล้องกับรูปแบบการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic Motion เป็น 0.021 s จงหาความถี่ (frequency) ในหน่วย Hz

 1. > 50
 2. < 10
 3. น้อยกว่า 50 แต่มากกว่า 10
 4. ข้อมูลไม่เพียงพอ


ข้อที่ 14



ความเร็วของเสียง มีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิอย่างไร

 1. ไม่มีความสัมพันธ์กัน
 2. เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ
 3. ลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
 4. คงที่ขณะที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง


ข้อที่ 15



ความเร็วของเสียงในอากาศ มีความสัมพันธ์กับความหนาแน่นอากาศอย่างไร

 1. ไม่มีความสัมพันธ์กัน
 2. เพิ่มขึ้นตามความหนาแน่นอากาศ
 3. ลดลงเมื่อความหนาแน่นเพิ่มขึ้น
 4. คงที่ขณะที่ความหนาแน่นเปลี่ยนแปลง


ข้อที่ 16



ระดับความเร่งแบบ rms ของการสั่น ที่ด้ามจับของเครื่องมือเครื่องหนึ่ง วัดได้ 15 dB สูงกว่าของแหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนที่ฐาน ซึ่งค่า rms เท่ากับ 6.94 m/s2 ความเร่งที่ด้ามจับของเครื่องเป็นเท่าไร

 1. 30 m/s2
 2. 33 m/s2
 3. 36 m/s2
 4. 39 m/s2


ข้อที่ 17



ข้อใดเป็นหน่วยของพลังงานเสียง ณ ตำแหน่งที่เราได้รับฟังเสียงจริง

 1. ความดัน ในหน่วย ปาสคาล
 2. กำลัง ในหน่วย วัตต์
 3. ความเข้ม ในหน่วย วัตต์ ต่อ ตารางเมตร
 4. พลังงาน ในหน่วย จูลล์


ข้อที่ 18



ข้อใดไม่มีผลค่อความเร็วของเสียง

 1. ความสูง
 2. อุณหภูมิ
 3. ความหนาแน่น
 4. ระยะทาง


ข้อที่ 19



ข้อใดถูกต้อง

 1. เสียงเดินทางในอากาศเย็นได้เร็วกว่าอากาศร้อน
 2. เสียงเดินทางได้เร็วขึ้นในตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูง
 3. เสียงอาจเดินทางเป็นแนวโค้งได้โดยอิทธิพลของสื่งแวดล้อม
 4. เราจะได้ยินเสียงความถี่สูงได้ดีกว่าเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่าเสมอ


ข้อที่ 20



ข้อใดไม่ถูกต้อง

 1. เสียงเดินทางในอากาศได้ช้ากว่าในน้ำ
 2. เสียงเดินทางในน้ำได้ช้ากว่าในเหล็ก
 3. เสียงเดินทางในอากาศร้อนได้ช้ากว่าในอากาศเย็น
 4. เสียงเดินทางในของแข็งได้เร็วกว่าในก๊าซ


ข้อที่ 21



ถ้าแหล่งกำเนิดเสียง A ทำให้เกิดระดับเสียง 55 dBA และ แหล่งกำเนิดเสียง B ทำให้เกิดระดับเสียง 65 dBA ถ้า ทั้ง A และ B กำเนิดเสียงพร้อมกัน จะทำให้เกิดระดับเสียงรวมคือ

 1. 65 dBA
 2. 68 dBA
 3. 78 dBA
 4. 130 dBA


ข้อที่ 22



คลื่นเสียงที่สะท้อนจากพื้นผิวมีขนาดและตำแหน่งที่เท่ากับคลื่นเสียงที่ตกกระทบ ทำให้มีการหักล้างกันไปในบางตำแหน่งเรียกว่า

 1. progressive wave
 2. standing wave
 3. spherical wave
 4. attenuation wave


ข้อที่ 23



ความถี่หลักมูลของ gear meshing สำหรับ reducing gear หมุน 3600 rpm มีฟัน 32 ซี่ มีค่าตามข้อใด

 1. 1,920 Hz
 2. 1,930 Hz
 3. 1,940 Hz
 4. 1,950 Hz


ข้อที่ 24



ข้อใดไม่ถูกต้อง

 1. โดยทั่วไป การที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ไป 1 period จะทำให้คลื่นเคลื่อนที่ไป 1 wave length
 2. คลื่นเสียงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดัน(เมื่อเทียบกับ ความดันปกติ) โดยเปลี่ยนแปลงไปในรูป sine
 3. ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงไม่เป็นเส้นตรง
 4. ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงคือ wave ray


ข้อที่ 25



ปรากฏการณ์กลบเสียงที่เกิดจากต้นกำเนิดเสียงหนึ่งโดยต้นกำเนิดเสียงอื่น เรียกว่า

 1. Echo
 2. Masking Noise
 3. Reverberation
 4. Resonance



 • นาฬิกาจับเวลา