ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Solid Waste Engineeringข้อที่ 1คุณลักษณะที่แตกต่างที่สำคัญระหว่างขยะเมืองใหญ่ และขยะชนบท ได้แก่

 1. ขยะเมืองใหญ่มีโอกาสเน่าได้ง่ายกว่า
 2. อัตราการเกิดของขยะเมืองใหญ่ต่อคนสูงกว่า และ % เศษอาหารสดต่ำกว่า
 3. ขยะชนบทมีความหลากหลายประเภทมากกว่า
 4. ขยะชนบทสามารถนำมารีไซเคิลได้ง่ายกว่า


ข้อที่ 2ข้อใดเป็นผลจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

 1. การนำความร้อน
 2. การแผ่รังสี
 3. น้ำ
 4. ไม่มีข้อถูก


ข้อที่ 3ชุมชนแห่งหนึ่งมีประชากร 200,000 คน จากสถิติขยะที่เก็บขนได้ 58,400 ตัน/ปี อัตราการเกิดขยะของชุมชนแห่งนี้คือ

 1. 0.292 กก./คน
 2. 2.92 กก./คน/วัน
 3. 0.8 กก./คน
 4. 0.8 กก./คน/วัน


ข้อที่ 4ขยะก่อนผ่าน compactor มีองค์ประกอบและลักษณะดังแสดงในตาราง หลังการอัดขยะนี้โดย compactor ซึ่งมี compaction ratio = 2 จงหาว่า Specific weight ของขยะ หลังจากผ่าน compactor แล้ว เท่ากับ กี่ lb/yd3

 

องค์ประกอบ

น้ำหนัก, lb

Specific weight, lb/yd3

Food waste

1000

500

Plastics

400

100

Paper

2000

200

 

 1. 21.25
 2. 4.25
 3. 212.5
 4. 425


ข้อที่ 5ขยะอินทรีย์ได้แก่

 1. ยาง กระเบื้อง ถังพลาสติก หนังสือพิมพ์ ถุงมือยาง กล่องไม้ขีด
 2. หนัง แก้ว กระดาษเคลือบมัน อิฐหัก เศษผัก กรอบรูป
 3. เศษผ้า คลิปหนีบกระดาษ นิตยสาร กระเป๋าหนัง สายไฟ
 4. ช้อนพลาสติก ผ้า กระดาษลูกฟูก โฟม ยาง หนังเทียม ไม้


ข้อที่ 6ขยะที่ทิ้ง(as discarded) ในรถขยะ มีีองค์ประกอบและลักษณะดังแสดงในตาราง จงหาว่า Energy content ของขยะ ในรถขยะเท่ากับกี่ Btu/lb

องค์ประกอบ

น้ำหนัก, lb

Energy, Btu/lb

Food waste

1000

2000

Plastics

400

16000

Paper

2000

8000

 1. 7176.5
 2. 7.65
 3. 717.6
 4. 76.5


ข้อที่ 7จงคำนวณหาค่าความร้อน ที่ขยะเปียกมีองค์ประกอบดังนี้ C760H1980O874.7N12.7S เมื่อ C, H, O, S เป็น percent by weight และ W เป็น ความชื้นของขยะซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.20 % โดยน้ำหนัก กำหนดให้ คาร์บอนมี 12.01 kg./mol ไฮโดรเจน 1.01 kg./mol ออกซิเจน 16.00 kg./mol ไนโตรเจน 14.01 kg./mol ซัลเฟอร์ 32.06 kg./mol

ค่าความร้อน (Btu/lb) = 145·C + 610·{H-(1/8)·O} + 40·S + 10·N 

 1. 5,840 Btu/lb
 2. 12,518 Btu/lb
 3. 14,836 Btu/lb
 4. 25,332 Btu/lb


ข้อที่ 8ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของขยะมูลฝอย

 1. Biodegradable waste ได้แก่ Food waste, Paper, Textile
 2. Combustible waste ได้แก่ Wood, Textile, Paper
 3. Inorganic waste ได้แก่ Metals, Plastic, Rubber,
 4. ไม่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ


ข้อที่ 9ความหนาแน่นของมูลฝอย ใช้ในรูปหน่วย SI ตรงตามข้อใด

 1. kg/m3
 2. lb/ft3
 3. lb/yd3
 4. g/yd3


ข้อที่ 10Proximate analysis เป็นการวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ใดในการเผาไหม้

 1. ไนโตรเจน
 2. สารระเหยง่าย
 3. ไฮโดรเจน
 4. ถูกมากกว่า 1 ข้อ


ข้อที่ 11ขยะส่วนใหญ่ที่เกิดจากโรงอาหารจัดเป็น

 1. Garbage
 2. Rubbish
 3. Industrial waste
 4. Hazardous waste


ข้อที่ 12ความชื้นรวมของขยะกองหนึ่งมีค่าเท่ากับ 30% ถ้าให้ความหนาแน่นขยะแห้งเป็น 200 kg/mจงคำนวณหาความหนาแน่นเปียกของขยะโดยรวมทั้งหมด

 1. 245.71 kg/m3
 2. 255.71 kg/m3
 3. 265.71 kg/m3
 4. 285.71 kg/m3


ข้อที่ 13ข้อใดเป็นหน้าที่ของเทศบาลโดยตรง

 1. การลดปริมาณที่แหล่งกำเนิด
 2. การคัดเอาของมีค่าออก
 3. การเก็บขนและขนส่ง
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 14Ultimate analysis เป็นการวิเคราะห์หาค่าของพารามิเตอร์ใดในการเผาไหม้

 1. ไนโตรเจน
 2. สารระเหยง่าย
 3. เถ้า
 4. ถูกมากกว่า 1 ข้อ


ข้อที่ 15ค่า C, H, O, N, S นำไปใช้ทำอะไรได้

 1. หาค่าความร้อนของขยะ
 2. หาปริมาณน้ำชะขยะ
 3. หาชนิดของก๊าซที่อาจจะถูกปล่อยออกมาได้จากขยะ
 4. ถูกมากกว่า 1 ข้อ


ข้อที่ 16ตัวแปรที่สำคัญของคุณสมบัติขยะมูลฝอยที่ต้องพิจารณาในการหมักทำปุ๋ยได้แก่อะไร

 1. ความชื้น
 2. ค่าความร้อน
 3. ขี้เถ้า
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 17ข้อใดถูกต้องที่สุดของข้อสรุปในการหาค่าความชื้น

 1. อบที่อุณหภูมิ 100 C เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง
 2. อบที่อุณหภูมิ 105 C จนแน่ใจว่าขยะนั้นแห้งสนิท
 3. อบที่อุณหภูมิ 105 C เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง
 4. อบที่อุณหภูมิ 102 C เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง


ข้อที่ 18จงคำนวณหาออกซิเจนตามทฤษฎี Stoichiometric air สำหรับการเผาไหม้ก๊าซมีเทน 1 กรัม โดยสมการดังนี้ 
CH+ 2O2  ® CO2 + 2H2O

 1. 2 กรัม ของออกซิเจน
 2. 3 กรัม ของออกซิเจน
 3. 4 กรัม ของออกซิเจน
 4. 5 กรัม ของออกซิเจน


ข้อที่ 19การศึกษาลักษณะของมูลฝอย มีการศึกษาในลักษณะใดบ้าง

 1. ทางกายภาพ
 2. ทางเคมี
 3. ทางฟิสิกส์
 4. ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ


ข้อที่ 20ข้อใดถูกต้องที่สุด

 1. Commingled solid waste หมายถึง ขยะที่มีวัสดุหลายชนิดปะปนกัน
 2. Rubbish หมายถึง ขยะที่มี food waste เป็นองค์ประกอบหลัก
 3. Litter หมายถึง ขยะที่รวบรวมอยู่ในถังขยะ
 4. Refuse หมายถึง ขยะที่ได้แยกขยะครัวออกแล้ว


ข้อที่ 21อุปกรณ์ที่ใช้หาค่าความร้อนของมูลฝอยคือ

 1. เครื่องก๊าซโครมาโตกราฟ
 2. เครื่องบอมแคลอรี่มิเตอร์
 3. เครื่องไอออนเทอร์โมกราฟ
 4. เครื่องเทอร์มอลวิชวลไลเซอร์


ข้อที่ 22ขยะมีน้ำหนักแห้งเท่ากับ 125 กก./ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้โดยการแทนที่อากาศในช่องว่าง ถ้าขยะมีความชื้นเท่ากับ 25% จงคำนวณหาน้ำหนักเปียกของขยะ

 1. 60 กก./ลบ.ม.
 2. 94 กก./ลบ.ม.
 3. 167 กก./ลบ.ม.
 4. 500 กก./ลบ.ม


ข้อที่ 23ขยะส่วนใหญ่ที่เกิดจากโรงอาหารจัดเป็น

 1. Garbage
 2. Rubbish
 3. Industrial waste
 4. Hazardous waste


ข้อที่ 24ข้อใดถูกต้อง

 1. Rubbish จะทำให้ ขยะเน่าเหม็นง่ายขึ้น
 2. คนรวยมักสร้างขยะมากกว่าคนจน
 3. Transfer station ของขยะกรุงเทพมหานครอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
 4. มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ


ข้อที่ 25การใช้เครื่องบดเศษอาหารใต้อ่างล้างชามเพื่อทิ้งลงท่อระบายน้ำ มีความเหมาะสมหรือไม่ในประเทศไทย

 1. เหมาะสม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
 2. เหมาะสม เพื่อความสะดวกและป้องกันกลิ่นเหม็นจากการเน่าของเศษอาหาร
 3. ไม่เหมาะสม เนื่องจากจะเพิ่มปัญหาของระบบระบายและบำบัดน้ำทิ้ง
 4. ไม่เหมาะสม เพราะเครื่องมีราคาแพง • นาฬิกาจับเวลา