ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Hazardous Waste Engineeringข้อที่ 1สาร Carcinogen คือสารที่มีคุณสมบัติอย่างไร

 • 1 : สารเคมีที่ระเบิดได้เมื่อถูกความชื้น
 • 2 : สารที่อาจก่อให้เกิดความผิดปกติต่อเซลของสิ่งมีชีวิต
 • 3 : สารที่อาจมีผลให้เกิดการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
 • 4 : สารที่มีส่วนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก


ข้อที่ 2การกระทำในข้อใดเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เนื่องจากอาจมีอันตรายหรือสารพิษเกิดขึ้น

 1. การใช้ปูนขาวเพื่อทำเสถียรขยะอันตรายประเภทแบตเตอรีรถยนต์ใช้แล้ว
 2. การทิ้งส่วนผสมของกรดจากกระบวนการกัดแต่งผิวโลหะและเศษผงโลหะไว้ในภาชนะปิดรวมกัน
 3. การทิ้งส่วนผสมของสารทำละลายอินทรีย์จากการล้างชิ้นงานรวมกับสารละลายกรด
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 3สารเคมีใดต่อไปนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เกิดปัญหาหรืออุบัติภัยตามมา

 1. กรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมคลอไรด์
 2. กรดซัลฟิวริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์
 3. กรดไนตริกเข้มข้นและน้ำ
 4. กรดฟอสฟอริกและไซยาไนด์


ข้อที่ 4สารไดออกซินเป็นสารอันตรายในประเภทใด

 1. Toxic
 2. Reactive
 3. Corrosive
 4. Ignitable


ข้อที่ 5ข้อใดต่อไปนี้ถูก

 1. โครเมียมเป็นโลหะหนักที่มีชนิดของประจุอยู่ 2 ชนิดเท่านั้น คือ ประจุ +6 และ ประจุ +3
 2. ลักษณะเด่นของตะกั่วคือ มีจุดหลอมเหลวต่ำ มีความหนาแน่นสูง ทำให้ระเหยกลายเป็นไอได้ยาก
 3. อาร์เซนิคชนิดที่มีประจุ +5 เป็นสารที่มีความเป็นพิษต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับอาร์เซนิคที่มีประจุหมายเลขอื่นๆ
 4. โครเมียมที่มีประจุ +6 ป็นสารที่มีความเป็นพิษต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับโครเมียมที่มีประจุหมายเลขอื่นๆ


ข้อที่ 6หากพิจารณาว่าสารใดจะถูกดูดซับในดินได้มากหรือน้อย ลักษณะสมบัติใดของสารบอกคุณสมบัติได้ดีที่สุด

 1. Octonal-water partition coefficient (Kow)
 2. Organic matter-water partition coefficient (Kom)
 3. Soil matter-water partition coefficient (Kd)
 4. Organic carbon-water partition coefficient (Koc)


ข้อที่ 7ถ้ามีการปนเปื้อนของโดยแนพธาลีน (Naphthalene) ลงในน้ำใต้ดิน จงหาว่าแนพธาลีนจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรในน้ำ ให้ค่าความสามารถในการละลายน้ำ (water solubility) ของแนพธาลีนเท่ากับ 31.9 มก./ล. และค่าความถ่วงจำเพาะ (specific gravity)เป็น 1.145

 1. จมตัวลงไปสู่ด้านล่างจากนั้นจึงลอยน้ำ
 2. ลอยน้ำแล้วค่อยๆจมตัวลงสู่ด้านล่าง
 3. ลอยไปกับน้ำโดยไม่มีการจมตัวเลย
 4. จมตัวลงไปใต้ท้องน้ำโดยไม่มีการลอย


ข้อที่ 8สารที่ใช้ในการกำจัดแมลงสารใดที่ไม่จัดว่าเป็นสารในกลุ่มของ Organochlorine Insecticide

 1. DDT
 2. Lindane
 3. Endosulfan
 4. Malathion


ข้อที่ 9สาร CFC เป็นสารที่ต้องควบคุม เนื่องจากจัดอยู่ในประเภทใด

 1. Toxic
 2. Reactive
 3. Corrosive
 4. Persistent


ข้อที่ 10หากพิจารณาว่าสารใดจะปนเปื้อนในน้ำได้มากหรือน้อย ควรพิจารณาลักษณะสมบัติใดของสาร

 1. Water/Vapor Pressure
 2. Water Reactivity
 3. Water Solubility
 4. Specific Gravity


ข้อที่ 11แหล่งกำเนิดของเสียอันตรายประเภทใดที่จัดเป็น Non-Point Source

 1. น้ำเสียจากโรงงานที่มีโลหะหนักปนเปื้อน
 2. สลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานปิโตรเลียม
 3. น้ำเสียจากห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัย
 4. น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงปริมาณมาก


ข้อที่ 12ข้อใดถูกที่สุดสำหรับสารอินทรีย์ที่มีความสามารถในการละลายน้ำมาก

 1. เมื่อรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม มักจะคงอยู่ได้นาน
 2. มีความดันไอน้อย
 3. มักจะมีมวลโมเลกุลสูง
 4. สามารถดูดซับกับตะกอนดินได้น้อย


ข้อที่ 13ในการเก็บสารไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene) ซึ่งมีจุดวาบไฟ (Flash point) ที่อุณหภูมิ 32.2 องศาเซลเซียส บรรจุในถังเหล็กในอาคารเก็บสารเคมีแห่งหนึ่ง พบว่าสารเคมีในถังมีอุณหภูมิร้อนถึง 138 องศาฟาเรนไฮต์ ถามว่ามีโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้ที่อาคารแห่งนั้นหรือไม่

 1. ไม่เกิด เพราะสารไตรคลอโรเอทิลีนแยกเก็บไว้ในถังเฉพาะ ไม่มีการปนเปื้อนกับสารอื่นๆ จึงไม่เกิดความร้อน
 2. เกิด เพราะสารไตรคลอโรเอทิลีนต้องเก็บไว้ในถังพลาสติก เมื่อใส่ในถังเหล็กจะทำให้สารไตรคลอโรเอทิลีนร้อนได้ง่าย
 3. เกิด เพราะสารไตรคลอโรเอทิลีนในถังมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดวาบไฟ
 4. ไม่เกิด เพราะสารไตรคลอโรเอทิลีนเป็นสารเฉื่อย


ข้อที่ 14ถ้ามีการปนเปื้อนของโทลูอีน (Toluene) ลงในน้ำใต้ดิน จงหาว่าโทลูอีนจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรในน้ำโดยให้ค่าความสามารถในการละลายน้ำ (water solubility) ของโทลูอีน เท่ากับ 546 มก./ล. และค่าความถ่วงจำเพาะ (specific gravity)เป็น 0.867

 1. จมตัวลงไปสู่ด้านล่างจากนั้นจึงลอยน้ำ
 2. ลอยน้ำแล้วค่อยๆจมตัวลงสู่ด้านล่าง
 3. ลอยไปกับน้ำโดยไม่มีการจมตัวเลย
 4. จมตัวลงไปใต้ท้องน้ำโดยไม่มีการลอย


ข้อที่ 15ข้อใดถูกที่สุดสำหรับสารอินทรีย์ที่มี flash point ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง

 1. ระเหยเป็นไอได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง
 2. สามารถละลายน้ำได้น้อย
 3. มีความเป็นพิษน้อย
 4. สามารถติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง


ข้อที่ 16ข้อใดถูกสำหรับสารกำจัดวัชพืชและแมลง

 1. มักจะมีคลอรีน หรือฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบ
 2. สามารถสะสมในสิ่งแวดล้อม และในสิ่งมีชีวิต
 3. มักจะเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 17ใดถูกที่สุดสำหรับสารอินทรีย์ที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่าหนึ่ง (เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำ)

 1. ต้องแยกตัวจากน้ำและลอยอยู่เหนือน้ำเสมอ
 2. มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ
 3. มีความสามารถในการละลายน้ำน้อย
 4. เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลต่ำ


ข้อที่ 18มีความเสี่ยงของการปนเปื้อนของสารอันตรายชนิดใดในน้ำทิ้งจากโรงงานหลอมแบตเตอรี่

 1. ตะกั่ว
 2. ไซยาไนต์
 3. ยูเรเนียม
 4. แคลเซียม


ข้อที่ 19สารใดต่อไปนี้ห้ามสัมผัสกับน้ำโดยเด็ดขาด

 1. เมททานอล (Methanol)
 2. เบนซิน (benzene)
 3. โปตัสเซียมคลอไรด์ (potassium chloride)
 4. โซเดียมในรูปของโลหะ (Sodium metal)


ข้อที่ 20รถบรรทุกสารเคมีทำสารเอนดริน (endrin) หกรั่วไหลลงสู่ถนนดิน ถ้าความเข้มข้นเริ่มต้นของเอนดรินที่เกิดการปนเปื้อนในดินเป็น 7190 มก./ล. และมีค่า k = 0.00229 ต่อวัน จงหาว่าเมื่อไรความเข้มข้นของเอนดรินในดินจะเหลือเป็น 0.001 มก./ล. เมื่อสมการการสลายตัวของเอนดริน คือ ln (c/c0) = -kt

 1. 9 ปี
 2. 19 ปี
 3. 29 ปี
 4. 39 ปี


ข้อที่ 21สมบัติหรือลักษณะในข้อใดดังต่อไปนี้ของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่พบในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540)

 1. เป็นสารไวไฟ
 2. เป็นสารระเหยง่าย
 3. เป็นสารกัดกร่อน
 4. เป็นสารที่ถูกชะล้างได้


ข้อที่ 22ข้อใดไม่ถูกต้องสำหรับสารอินทรีย์ที่มีคลอรีน (Chlorine) เป็นองค์ประกอบอยู่มาก

 1. เมื่อรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม มักจะคงอยู่ได้นาน
 2. เมื่อผ่านกระบวนการเผาทำลาย อาจจะได้สารกลุ่มไดออกซิน (dioxin) เป็นผลิตภัณฑ์
 3. มักจะมีความเป็นพิษสูง
 4. สามารถกัดกร่อนโลหะได้


ข้อที่ 23จงคำนวณหาค่าคงที่ของเฮนรี่สำหรับสาร Perchloroetylene ที่ความดันไอ 90 มม.ปรอทเมื่อค่าคงที่เฮนรี่ = ความดันไอ (บรรยากาศ) / ค่าการละลาย (โมลต่อลบ.ม.) (ค่า water solubility 275 มก./ลิตร และน้ำหนักโมเลกุล 166 กรัม/โมล)

 1. 54.3 บรรยากาศ. ลบ.ม./โมล
 2. 0.07 บรรยากาศ. ลบ.ม./โมล
 3. 2.58 บรรยากาศ. ลบ.ม./โมล
 4. 6.39 บรรยากาศ. ลบ.ม./โมล


ข้อที่ 24ของผสมในข้อใดอาจจะเกิดระเบิดหรือติดไฟได้เองง่ายที่สุด

 1. ส่วนผสมของสารทำละลายอินทรีย์กับเถ้าลอย
 2. ส่วนผสมของสารละลายที่มีสารตัวทำละลายอินทรีย์และกรดอินทรีย์
 3. ส่วนผสมของสารพวกเปอร์ออกไซด์หรือคลอรีนกับสารทำละลายอินทรีย์
 4. ถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้วในกระบวนการบำบัดสีจากน้ำและกรดอินทรีย์เจือจาง


ข้อที่ 25ข้อใดไม่ใช่ Incompatible Waste

 1. ของเสียอันตรายที่ผสมกับสารอื่นแล้วเกิดปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ
 2. ของเสียอันตรายที่ผสมกับสารอื่นแล้วเกิดปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดความร้อนสูง
 3. ของสียอันตรายที่ผสมกับสารอื่นแล้วเกิดปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดการลุกไหม้ 
 4. ของเสียซึ่งไม่สามารถบดอัดได้ มิฉะนั้นอาจเกิดระเบิดขึ้น • นาฬิกาจับเวลา