ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Environmental System and Managementข้อที่ 1ข้อใดไม่สอดคล้องกับ ISO14000

 1. ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายเล่ม เริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข 14001 จนถึง 14100
 2. ในชุดมาตรฐาน ISO 14000 มีเพียงมาตรฐานเดียวที่สามารถยื่นขอรับการรับรองได้คือ ISO 14001 Environmental Management Systems
 3. ถึงแม้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001แล้วก็ยังจะมีการตรวจประเมินใหม่ทุกๆ 2 ปี
 4. ปีพ.ศ. 2547 ได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน ISO 14001 และ มาตรฐาน ISO 14004 เพื่อให้คำจำกัดความที่ชัดเจนขึ้น


ข้อที่ 2หัวข้อหลักสำคัญของการฝึกอบรมในการจัดทำระบบ EMS ขององค์กรที่จำเป็น

 1. การเขียนนโยบายสิ่งแวดล้อม
 2. การสร้างจิตสำนึกทางด้านสิ่งแวดล้อม
 3. การตรวจติดตามระบบ EMS
 4. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ


ข้อที่ 3หลักการตรวจติดตามภายใน คือข้อใด

 1.  ตรวจตามใจผู้ตรวจและเอาใจผู้ถูกตรวจ
 2. ตรวจเฉพาะจุดที่สนใจ
 3. ตรวจตามทฤษฎี
 4. ตรวจความครบถ้วนและความถูกต้องตามข้อกำหนด


ข้อที่ 4ข้อใดเป็น Non-Conformance (NC )

 1. การละเลยชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับประชาชนผู้เดือนร้อน
 2. การละเลยตรวจสอบสภาพ รถบรรทุกวัตถุดิบของผู้จัดส่งสินค้ามาโรงงาน
 3. การละเลยการทำความเข้าใจกับผู้รับเหมาที่ทำงานในโรงงานเกี่ยวกับการป้องกันเพลิงไหม้
 4. ถูกทุกข้อ


ข้อที่ 5มาตรฐาน ISO 14001 เป็นมาตรฐานที่ถูกบังคับให้ดำเนินการโดยหน่วยงานใด

 1. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
 2. สถาบันรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
 3. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “สมอ”
 4. ไม่มีหน่วยงานบังคับให้ดำเนินการโดยตรง แต่ให้จัดทำโดยความสมัครใจ


ข้อที่ 6นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Ecology) คืออะไร

 1. การที่ภาคอุตสาหกรรมคำนึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม
 2. การที่ภาคอุตสาหกรรมถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศในธรรมชาติ
 3. การที่ภาคอุตสาหกรรมถ่ายเทวัตถุดิบและของเสียให้แก่กันและกันในลักษณะเดียวกับระบบนิเวศ
 4. การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ


ข้อที่ 7ประเทศไทยเริ่มประกาศใช้ ISO 14001 ในปี พ.ศ.

 1. 2537
 2. 2538
 3. 2539
 4. 2540


ข้อที่ 8ISO หมวดใดที่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Life Cycle Assessment

 1. 14010
 2. 14020
 3. 14030
 4. 14040


ข้อที่ 9ข้อใดไม่ใช่ดัชนีวัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Indicator) ตามที่ระบุใน ISO 14030

 1. Operational Performance Indicator
 2. Management Performance Indicator
 3. Environmental Performance Indictor
 4. Economical Performance Indicator


ข้อที่ 10มาตรการจัดการโดยวิธีใด ไม่เป็นการช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกและใช้ทรัพยากรมากเกินไป

 1. การเก็บภาษีการใช้
 2. การออกใบอนุญาตสิทธิการใช้ทรัพยากร
 3. การใช้เงินช่วยเหลือ
 4. การออกกฏหมายควบคุม


ข้อที่ 11ISO 14001 มีพัฒนาการมาจาก ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของอะไร

 1. BS 7700
 2. BS 7750
 3. BS 7500
 4. BS 7570


ข้อที่ 12CAR ย่อมาจากอะไร

 1. Corrective Action Review
 2. Corrective Action Request
 3. Corrective Action Release
 4. Corrective Action Replay


ข้อที่ 13อนุกรม ISO 14050 กล่าวไว้เกี่ยวกับ

 1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์
 2. มาตรฐานการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 3. นิยามศัพท์
 4. มาตรฐานการตรวจประเมินผล


ข้อที่ 14ใครเป็นผู้ควบคุมคุณภาพของผู้ตรวจรับรอง (Certification Body) ในประเทศไทย

 1. NAC
 2. MAC
 3. EMR
 4. EMP


ข้อที่ 15วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามภายในองค์กร (Internal audit) เพื่อ

 1. เสนอขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
 3. เพื่อกำจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม


ข้อที่ 16ISO 14012 ได้กำหนดไว้เกี่ยวกับ

 1. การจัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ ของ EMS
 2. การกำหนดคุณสมบัติของ EMR
 3. การกำหนดคุณสมบัติของ EDC
 4. การกำหนดคุณสมบัติของ Auditor


ข้อที่ 17พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดที่มีการบังคับใช้ในปัจจุบัน ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.ใด และปรับปรุงพัฒนามาจาก พระราชบัญญัติฯเดิมของปี พ.ศ.ใด

 1. 2535, 2517
 2. 2535, 2518
 3. 2536, 2517
 4. 2536, 2518


ข้อที่ 18มาตรฐานใดในอนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 ที่สามารถขอใบรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานได้

 1. ISO 14000
 2. ISO 14001
 3. ISO 14010
 4. ISO 14011


ข้อที่ 19การกำหนด/ทบทวน/แก้ไข และฝึกซ้อม การเตรียมพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ควรเป็นหน้าที่ของพนักงานระดับใดมากที่สุด

 1. พนักงานบริหารระดับสูง
 2. พนักงานบริหารระดับกลาง
 3. พนักงานระดับปฏิบัติ
 4. พนักงานทั่วไป


ข้อที่ 20ใครคือผู้สมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็น EMR

 1. พนักงานขององค์กรที่มีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมดี
 2. พนักงานขององค์กรที่ทำงานอยู่กับองค์กรมานานและสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม
 3. พนักงานขององค์กรที่มุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมแต่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมเลย
 4. ทุกๆ คนที่กล่าวมาสามารถเป็น EMR ได้


ข้อที่ 21ขั้นตอนใดต่อไปนี้ไม่ได้จัดเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001

 1. การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง
 2. การวางแผน
 3. การตรวจสอบความเสี่ยง
 4. การทบทวน


ข้อที่ 22ปัญหาที่ได้รับ CAR จากผู้ตรวจติดตาม แต่ผู้ปฏิบัติงานคิดว่าไม่สำคัญและไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม จึงละเลย ไม่ทำการแก้ไข ท่านคิดว่าสามารถทำได้หรือไม่

 1. ทำได้ เพราะเป็นเรื่องขององค์กร
 2. ทำได้ เพราะไม่มีใครรู้จะรู้เฉพาะระดับปฏิบัติงาน
 3. ทำไม่ได้ เพราะถือว่าปัญหานั้นยังไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้อง
 4. ทำไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการไม่เคารพต่อ Auditor


ข้อที่ 23ข้อใดควรเป็นขั้นตอนแรกของการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS)

 1. ตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 2. ติดต่อหน่วยงานรับรองระบบ
 3. ติดต่อคณะที่ปรึกษา
 4. ตั้งคณะผู้ตรวจติดตามภายใน


ข้อที่ 24ข้อต่อไปนี้อะไรที่ไม่น่าจะใช่แหล่งกำเนิดของมลพิษทางน้ำ

 1. ถังบรรจุเคมีภัณฑ์ที่จัดวางอยู่บนพื้น
 2. ถังเก็บน้ำมันที่ฝังไว้ใต้ดินมาเป็นเวลานาน 10 ปี
 3. ถังบรรจุตัวทำละลายที่มีสภาพเก่าแก่เท่ากับอายุของโรงงาน
 4. ผิดทุกข้อ


ข้อที่ 25มาตรฐาน ISO 14000 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดต่อไปนี้

 1. มาตรฐานการจัดการคุณภาพสินค้า
 2. มาตรฐานการจัดการบริการ
 3. มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 4. มาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ • นาฬิกาจับเวลา