ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Environmental Impact Assessmentข้อที่ 1คำว่า “ผลกระทบ” ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นหมายถึง

 1. ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดจากโครงการ
 2. ผลกระทบทางบวกที่อาจเกิดจากโครงการ
 3. ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
 4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง


ข้อที่ 2ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่สำคัญ

 1. ใช้เลือกที่ตั้งโครงการ
 2. ใช้พิจารณาทางเลือกของกระบวนการต่างๆ ของโครงการ
 3. ทำให้ทราบว่าควรทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดต่อองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมใดในรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. ทำให้ทราบมาตรการการป้องกันและมาตรการติดตามตรวจสอบโครงการ


ข้อที่ 3ข้อใดถูกต้องสำหรับข้อกำหนดในการทำ EIA สำหรับ โรงปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูล

 1. ต้องทำ IEE ในทุกกรณี
 2. ต้องทำ EIA ในทุกกรณี
 3. ต้องทำ IEE ก่อน แล้วตามด้วยการทำ EIA ในทุกกรณี
 4. ไม่มีข้อใดถูก


ข้อที่ 4การประเมินผลกระทบในระดับนโยบาย ได้แก่

 1. Strategic Environmental Assessment
 2. Policy Environmental Assessment
 3. National Environmental Assessment
 4. Political Environmental Assessment


ข้อที่ 5มาตรฐานเสียงทั่วไปในคาบ 24 ชั่วโมงตามประกาศของกรมควบคุมมลพิษมีค่าเป็นเท่าใด

 1. 65 dB(A)
 2. 70 dB(A)
 3. 75 dB(A)
 4. 80 dB(A)


ข้อที่ 6ประเทศไทยมีการให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย

 1. กำหนดประเภท ขนาดโครงการ จัดทำรายงาน EIA
 2. กำหนดประเภท ขนาดโครงการ จัดทำรายงาน EIA และ IEE
 3. กำหนดประเภทขนาดโครงการ จัดทำ EIA, IEE และรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
 4. จัดทำรายงาน IEE ก่อนทำรายงาน EIA


ข้อที่ 7ตัวเลขบนและล่างของเส้นทแยงมุมใน Matrix ของ Leopold หมายถึง

 1. ขนาดของผลกระทบ และ ความสำคัญของผลกระทบ
 2. ขนาดของผลกระทบ และ ทิศทางของผลกระทบ
 3. ทิศทางของผลกระทบ และ พิสัยของผลกระทบ
 4. ขนาดของผลกระทบ และ พิสัยของผลกระทบ


ข้อที่ 8ข้อใดเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

 1. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2517
 2. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2518
 3. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2521
 4. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535


ข้อที่ 9IEE หรือ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หมายถึงการศึกษาเรื่องใดต่อไปนี้

 1. การศึกษาในขั้นประกอบการพิจารณาทางเลือกโครงการ
 2. การคาดการณ์ผลกระทบที่โครงการจะมีต่อประชาชนในพื้นที่ระหว่างการก่อสร้าง
 3. การพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
 4. ถูกเฉพาะข้อ 2 และ 3


ข้อที่ 10องค์ประกอบของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน Health Impact Assessment โดยทั่วไป

 1. สุขภาวะทางกายภาพ ทางสังคม ทางจิต ทางปัญญา
 2. สุขภาวะทางกายภาพ ทางสังคม ทางคุณภาพชีวิต ทางปัญญา
 3. สุขภาวะทางกายภาพ ทางชีวภาพ ทางสังคม ทางจิต
 4. สุขภาวะทางสังคม ทางจิตใจ ทางคุณภาพชีวิต ทางปัญญา


ข้อที่ 11SIA ย่อมาจาก

 1. Strategic Impact Assessment
 2. Strategic Impact Analysis
 3. Social Impact Assessment
 4. Social Impact Analysis


ข้อที่ 12HIA ย่อมาจาก

 1. Human Impact Analysis
 2. Human Impact Assessment
 3. Health Impact Analysis
 4. Health Impact Assessment


ข้อที่ 13การระบุผลกระทบโดยใช้ Network

 1. ระบุได้เฉพาะทิศทางแต่ไม่บอกขนาดของผลกระทบ
 2. ระบุได้แต่ขนาด แต่ไม่บอกทิศทางของผลกระทบ
 3. ระบุได้ทั้งทิศทางและขนาดของผลกระทบ
 4. ระบุได้ทั้งทิศทาง ขนาด และความรุนแรงของผลกระทบ


ข้อที่ 14การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ เป็นโครงการของ

 1.  ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 2. ผลกระทบด้านสังคม
 3. ผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 4. ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ


ข้อที่ 15ข้อใดไม่ใช่เทคนิคที่ใช้ในการทำ Scoping

 1. Ad hoc
 2. Matrix
 3. Network
 4. Quadrat


ข้อที่ 16วัตถุประสงค์ของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยกเว้นข้อใดดังต่อไปนี้

 1. การศึกษาสภาพแวดล้อมเบื้องต้นในพื้นที่ก่อนมีโครงการ
 2. การประเมินผลกระทบทางด้านลบของโครงการ
 3. การหามาตรการในการลดผลกระทบก่อนมีโครงการ
 4. การหามาตรการในการติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ข้อที่ 17ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน

 1. Q=CIA กับ ปัญหาน้ำท่วม
 2. Gaussian กับการศึกษาการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ
 3. Overlay กับการประเมินผลกระทบทางสุนทรียภาพ
 4. V/C ratio กับการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐศาสตร์


ข้อที่ 18ข้อใดไม่ใช่วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 1. Matrix
 2. Checklist
 3. Ad-hoc
 4. FEMA


ข้อที่ 19WSC ย่อมาจาก

 1. Water soil conservation
 2. Water soil classification
 3. Watershed conservation
 4. Watershed classification


ข้อที่ 20การระบุผลกระทบโดยใช้ Matrix

 1. ระบุได้เฉพาะทิศทางแต่ไม่บอกขนาดของผลกระทบ
 2. ระบุได้แต่ขนาด แต่ไม่บอกทิศทางของผลกระทบ
 3. ระบุได้ทั้งทิศทางและขนาดของผลกระทบ
 4. ระบุได้ทั้งทิศทาง ขนาด และความรุนแรงของผลกระทบ


ข้อที่ 21SEA ย่อมาจาก

 1. Socio - Economic Assessment
 2.  Social Environmental Assessment
 3. Strategic Environmental Assessment
 4. Socio Economic Analysis


ข้อที่ 22การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะต้องมี......................

 1. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
 2. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรเอกชน
 3. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4. กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


ข้อที่ 23บทบาทขององค์การอิสระต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ คือ

 1. ให้ความเห็นประกอบกับรายงานฉบับที่ได้รับความเห็นชอบ
 2. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 3. ไม่เกี่ยวข้องกับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 4. มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


ข้อที่ 24กรณีที่เป็นโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการส่วนเอกชนที่เข้าข่ายอาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะดำเนินพิจารณาขอรับความเห็นชอบโดย

 1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 3. คณะรัฐมนตรี
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ข้อที่ 25ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละองค์ประกอบจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ควรใช้วิธีการประเมินผลกระทบแบบใด

 1. Ad Hoc Committee
 2. Matrix
 3. Checklist
 4. Network • นาฬิกาจับเวลา