ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Environmental Health Safety and Lawข้อที่ 1บ่อน้ำตื้นหมายถึงบ่อที่มีความลึกไม่เกินเท่าใด

 1. 50 ฟุต
 2. 100 ฟุต
 3. 150 ฟุต
 4. 200 ฟุต


ข้อที่ 2บ่อน้ำที่ถูกหลักสุขาภิบาลควรห่างจากแหล่งน้ำโสโครกอย่างน้อยเท่าใด

 1. 20 เมตร
 2. 30 เมตร
 3. 40 เมตร
 4. 50 เมตร


ข้อที่ 3ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การควบคุมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

 1. การจัดหาน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัย
 2. การกำจัดสิ่งปฏิกูล
 3. การให้ความรู้ด้านสุขศึกษา
 4. การควบคุมแมลงและสัตว์แทะที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค


ข้อที่ 4แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มที่ใช้เป็นดัชนีบอกความสกปรกของน้ำคือข้อใด

 1. E. Coli และ streptococci
 2. Streptococci และ aerobacter aerogenes
 3. E. Coli และ leptospira
 4. E. Coli และ aerobacter aerogenes


ข้อที่ 5ข้อใดจัดเป็น infectious disease

 1. โรคมะเร็ง
 2. โรคอาหารเป็นพิษ
 3. อหิวาตกโรค
 4. โรคพิษของตะกั่ว


ข้อที่ 6ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบส้วมที่ไม่ใช้น้ำเป็นตัวขับเคลื่อน

 1. ส้วมหลุมเจาะ
 2. ส้วมถังลอย
 3. ส้วมหลุมตัก
 4. ส้วมเซพติก


ข้อที่ 7ความสกปรกของน้ำอันเนื่องมาจากการปนเปื้อนของอุจจาระสามารตรวจถดูได้จากจุลินทรีย์ชนิดใด

 1. Streptococci
 2. Aerobacter aerogenes
 3. E. Coli
 4. Leptospira


ข้อที่ 8โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

 1. คน
 2. เชื้อโรค
 3. สิ่งแวดล้อม
 4. อากาศ


ข้อที่ 9สารอินทรีย์ปริมาณน้อยในน้ำประปาอาจทำปฏิกิริยากับคลอรีนเกิดเป็นสารใด ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์

 1. Trihalomethane
 2. Methemoglobin blue
 3. Hypochlorite
 4. chloroform


ข้อที่ 10โรคใดที่เกี่ยวข้องกับการสุขาภิบาลสระว่ายน้ำ

 1. กามโรค
 2. โรคกลาก
 3. โรคมะเร็ง
 4. ถูกมากกว่า 1 ข้อ


ข้อที่ 11ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้ำดื่มจะต้องมีค่าพีเอชอยู่ระหว่าง

 1. 6.5-8.0
 2. 5.5-8.0
 3. 5.5-7.5
 4. 6.5-7.5


ข้อที่ 12อาหารที่เสื่อมคุณภาพหรือเสียได้ง่ายคือข้อใด

 1. อาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ
 2. อาหารเจ
 3. ถั่วเมล็ดแข็ง
 4. อาหารรสจัด


ข้อที่ 13ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดว่าเป็นส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล

 1. ต้องไม่ทำให้ผิวดินสกปรก เปรอะเปื้อนเชื้อโรค
 2. ต้องไม่ทำให้น้ำใต้ดินได้รับการเปรอะเปื้อนจากเชื้อโรค
 3. สัตว์และแมลงที่ตกลงไปในหลุมจะไม่สามารถขึ้นจากหลุมได้
 4. ต้องไม่มีสภาพที่ไม่น่าดูและไม่มีกลิ่นรบกวน


ข้อที่ 14ข้อใดไม่ใช่ประเภทของน้ำโสโครก

 1. น้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม
 2. น้ำจากอาคารบ้านเรือน
 3. น้ำจากท่อระบายน้ำ
 4. น้ำจากแม่น้ำ


ข้อที่ 15สารเคมีที่ใช้ในส้วมเคมีคือ

 1. NaOH
 2. Ca2CO3
 3. Na2SO4
 4. Mg2SO4


ข้อที่ 16การขุดบ่อน้ำลึก จะต้องขุดให้ถึงชั้นดินใด

 1. ชั้นดินอุ้มน้ำชั้นแรก
 2. ชั้นดินอุ้มน้ำชั้นที่สอง
 3. ชั้นดินอุ้มน้ำชั้นที่สาม
 4. ชั้นดินทรายละเอียด


ข้อที่ 17สารเคมีชนิดใดไม่ควรนำมาใช้ในการทำลายเชื้อโรคในน้ำ

 1. ด่างทับทิม
 2. ทิงเจอร์ไอโอดีน
 3. คลอรีน
 4. ฟลูออรีน


ข้อที่ 18บ่อน้ำแบบใดต้องขุดดินไปจนถึงชั้นดินที่ไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านต่อไป

 1. บ่อน้ำตื้น
 2. บ่อน้ำสาธารณะ
 3. บ่อน้ำลึก
 4. บ่อน้ำกร่อย


ข้อที่ 19ข้อใดไม่จัดว่าเป็น biological vector

 1. ยุง
 2. เห็บ
 3. แมลงวัน
 4. หนู


ข้อที่ 20ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้ำดื่มจะต้องมีปริมาณแบคทีเรียที่เพาะบนจานอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่ 37 องศาเซลเซียส ในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกินเท่าใด

 1. 500 โคโลนี/มล.
 2. 750 โคโลนี/มล.
 3. 1000 โคโลนี/มล.
 4. 1250 โคโลนี/มล.


ข้อที่ 21ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้ำดื่มจะต้องมีค่าความขุ่นไม่เกินค่าใด

 1. 5 หน่วย
 2. 6 หน่วย
 3. 7 หน่วย
 4. 8 หน่วย


ข้อที่ 22ข้อใดไม่ใช่แบคทีเรียต้องการอากาศที่ย่อยสลายอุจจาระ

 1. Pseudomonas
 2. Flavodacterium
 3. Aerobacter
 4. Methanosarcina


ข้อที่ 23ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อตรวจดูว่ามีโคลิฟอร์มแบคทีเรียหรือไม่ ทำได้โดยการวิเคราะห์พารามิเตอร์ใด

 1. MPN
 2. CPN
 3. TGA
 4. DTA


ข้อที่ 24หากพบปริมาณของสารชนิดใดในน้ำมากกว่าปกติอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำมีสิ่งสกปรกเจือปนอยู่

 1. แมงกานีส
 2. ฟลูออไรด์
 3. ไนเตรต
 4. ตะกั่ว


ข้อที่ 25ข้อใดไม่ใช่วิธีกำจัดสิ่งสกปรก

 1. ร่องซึม
 2. ร่องทรายกรอง
 3. ลานกรวดใต้ผิวดิน
 4. หลุมซึม • นาฬิกาจับเวลา