ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Chemical Engineering Principles and Calculationsข้อที่ 1อุณหภูมิ 20 C มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์

1 : 64

2 : 66

3 : 68

4 : 70ข้อที่ 2ข้อใดไม่ใช่ extensive variable

1 : ปริมาตร

2 : เอนทาลปี

3 : ความหนาแน่น

4 : เอนโทรปีข้อที่ 3น้ำไหลในท่อด้วยอัตราการไหล 2.00 m3/h จงหาว่าน้ำไหลในท่อในกรณีใดที่มีพลังงานจลน์สูงที่สุด

1 : ท่อขนาด 1 นิ้ว

2 : ท่อขนาด 2 นิ้ว

3 : ท่อขนาด 3 นิ้ว

4 : ท่อขนาด 10 นิ้ว

5 : มีค่าเท่ากันไม่ขึ้นกับขนาดท่อข้อที่ 4อากาศที่ป้อนเข้าหอทำความเย็น (cooling tower) ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

1 : อุณหภูมิสูงและความชื้นสัมพัทธ์สูง

2 : อุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์สูง

3 : อุณหภูมิสูงและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ

4 : อุณหภูมิต่ำและความชื้นสัมพัทธ์ต่ำข้อที่ 5ข้อใดเป็นหน่วยของแรง

1 : dyne

2 : kilogram

3 : pound

4 : jouleข้อที่ 612,010 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร

1 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 5

2 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 4

3 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 3

4 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 2ข้อที่ 7ข้อใดจัดเป็นกระบวนการลดความชื้นของอากาศ (dehumidification)

1 : สเปร์ยน้ำเย็นลงในอากาศชื้นที่ความชื้นสัมพัทธ์สูง

2 : สเปร์น้ำร้อนในอากาศชื้นที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ

3 : สเปร์ยน้ำเย็นลงในอากาศชื้นที่ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ

4 : สเปร์น้ำร้อนในอากาศชื้นที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงข้อที่ 8ข้อใดไม่ใช่หน่วยของพลังงาน

1 : ergs

2 : dyne

3 : J

4 : Btuข้อที่ 9อุณหภูมิ 59 F มีค่าเท่ากับกี่องศาเซลเซียส

  1. 10
  2. 13
  3. 15
  4. 17


ข้อที่ 10ข้อใดเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการอบแห้ง (drying)

1 : ผ่านอากาศที่มีอุณหภูมิสูงความชื้นสัมพัทธ์สูงเข้าสัมผัสกับชิ้นงานที่เปียก

2 : ผ่านอากาศที่มีอุณหภูมิสูงความชื้นสัมพัทธ์ต่ำสัมผัสกับชิ้นงานที่เปียก

3 : ผ่านอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำความชื้นสัมพัทธ์สูงเข้าสัมผัสกับชิ้นงานที่เปียก

4 : ผ่านอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำความชื้นสัมพัทธ์ต่ำเข้าสัมผัสกับชิ้นงานที่เปียกข้อที่ 11อุณหภูมิ 50 F มีค่าเท่ากับกี่องศาเซลเซียส

1 : 10

2 : 13

3 : 15

4 : 17ข้อที่ 12การดำเนินงานที่เป็นสภาวะ Isenthalpic คือ

1 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี

2 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี

3 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความดัน

4 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรข้อที่ 13พลังงาน 1 หน่วยของกรณีใดที่มีค่าพลังงานสูงที่สุด

1 : 1 J

2 : 1 cal

3 : 1 N m

4 : 1 KW hข้อที่ 14อุณหภูมิ 15 C มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์

1 : 59

2 : 66

3 : 68

4 : 70ข้อที่ 15การดำเนินงานที่เป็นสภาวะ Isobaric คือ

1 : กรณีที่ไม่มีการถ่ายโอนความร้อนระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบ

2 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร

3 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความดัน

4 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิข้อที่ 160.012 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร

1 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 4

2 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 3

3 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 2

4 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 1ข้อที่ 17สารละลายในข้อใดต่อไปนี้ มีความเข้มข้นเท่ากับ 1 Molar
ก. สารละลาย 4M H2SO4 ปริมาณ 1 ลิตร ถูกเติมลงไปน้ำกลั่น 3 ลิตร
ข. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 40 กรัม ละลายในน้ำ 0.25 ลิตร
ค. ก๊าซคลอรีน (Cl2) 2 โมล ทำปฏิกิริยาสมบูรณ์กับน้ำ 1 ลิตร เกิดเป็นไฮโดรคลอริกแอซิดละลายในน้ำ

1 : ข้อ ก. ถูก เพียงข้อเดียว

2 : ข้อ ข. ถูกเพียงข้อเดียว

3 : ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูก

4 : ข้อ ก. และข้อ ค. ถูกข้อที่ 181500.0 มีจำนวนเลขนัยสำคัญเป็นเท่าไร

1 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 2

2 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 3

3 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 4

4 : เลขนัยสำคัญเท่ากับ 5ข้อที่ 19การดำเนินงานที่เป็นสภาวะ Isentropic คือ

1 : กรณีที่ไม่มีการถ่ายโอนความร้อนระหว่างสิ่งแวดล้อมกับระบบ

2 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร

3 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความดัน

4 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีข้อที่ 20ข้อใดคือ intensive variable

1 : Gibb free energy

2 : เอนโทรปี

3 : เอนทาลปี

4 : ความดันข้อที่ 21อุณหภูมิ 10 C มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์

1 : 50

2 : 39

3 : 68

4 : 70ข้อที่ 22ข้อใดไม่ใช่ intensive variable

1 : ความดันไอ

2 : ปริมาตร

3 : อุณหภูมิ

4 : สัดส่วนเชิงโมลข้อที่ 23จงหาปริมาณความร้อนที่จำเป็นในการผลิตไอน้ำความดัน 10 บาร์ อุณหภูมิ 300 C จากน้ำ 23 C ความดัน 1 บาร์ โดยความร้อนที่ให้กับการผลิตไอน้ำนี้มีการสูญเสียสู่สิ่งแวดล้อม 10% กำหนดให้ค่าเอนทาลปีจำเพาะของไอน้ำร้อนยิ่งยวดที่อุณหภูมิ 300 C ความดัน 10 บาร์ มีค่าเท่ากับ 3,052 kJ/kg และค่าเอนทาลปีจำเพาะของน้ำที่ อุณหภูมิ 23 C ความดัน 1 บาร์ เท่ากับ 96.2 kJ/kg

1 : 1,060 kJ/kg

2 : 1,580 kJ/kg

3 : 2,955.8 kJ/kg

4 : 3,280 kJ/kgข้อที่ 24การดำเนินงานที่เป็นสภาวะ Isochoric คือ

1 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี

2 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

3 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความดัน

4 : กรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรข้อที่ 25อุณหภูมิ 25 C มีค่าเท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์

1 : 59

2 : 66

3 : 68

4 : 77
  • นาฬิกาจับเวลา