ฝึกทำข้อสอบ กว. ออนไลน์

KW. Exploit

วิชา Process Dynamics and Controlข้อที่ 1ระบบจะมีเสถียรก็ต่อเมื่อ

1 : เมื่อรากทุกตัวของสมการคุณลักษณ์อยู่ทางซีกขวาของระนาบเชิงซ้อน

2 : เมื่อรากทุกตัวของสมการคุณลักษณ์อยู่ทางซีกซ้ายของระนาบเชิงซ้อน

3 : เมื่อระบบมีลูปเปิดที่เสถียรและออกแบบตัวควบคุมได้ถูกต้อง

4 : ข้อ 2. และ 4. ถูกข้อที่ 2สมดุลพลังงานจะไม่ถูกรวมอยู่ในแบบจำลองคณิตศาสตร์ของถังปฏิกิริยาต่อเมื่อสมมุติฐานในข้อใดต่อไปนี้ถูกนำมาใช้

1 : ปริมาตรของของเหลวในถังปฏิกิริยาคงที่

2 : อุณหภูมิของถังปฏิกิริยาคงที่

3 : ค่าความร้อนของปฏิกิริยาเท่ากับศูนย์

4 : ปฏิกิริยาเป็นแบบอเดียเบติกข้อที่ 3Phase Lag ของไทม์ดีเลย์ที่ความถี่สูงๆ มีค่าเข้าลู่เข้าสู่องศาใด

1 : 1 องศา

2 : 0 องศา

3 : 360 องศา

4 : อนันต์ข้อที่ 4Phase Lag ของระบบอันดับหนึ่งที่มีความถี่สูงๆ มีค่าเข้าลู่เข้าที่องศาใด

1 : 45 องศา

2 : 90 องศา

3 : 180 องศา

4 : 360 องศาข้อที่ 5ข้อใดคือเกน(Gain)ของกระบวนการ

1 : ค่าสุดท้ายของเอ้าท์พุด

2 : ผลต่างของค่าสุดท้ายกับค่าเริ่มต้นของเอ้าท์พุด

3 : ค่าสุดท้ายของเอ้าพุดหารด้วยค่าสุดท้ายของอินพุด

4 : ผลต่างของค่าสุดท้ายของเอ้าท์พุดกับค่าเริ่มต้นของเอ้าท์พุดหารด้วยผลต่างของค่าสุดท้ายของเอ้าท์พุดกับค่าเริ่มต้นของอินพุดข้อที่ 6เราควรเลือกตัวแปรวัดที่มีลักษณะแบบใด

1 : เชื่อถือได้ มีความแม่นยำสูง

2 : ที่มีความไวพอเพียง

3 : ที่มีไทม์ดีเลย์และค่าคงที่ทางเวลามาก

4 : ข้อ 1. และ 2. ถูกข้อที่ 7time delay หมายถึงข้อใด

1 : ช่วงเวลาที่กระบวนการไม่มีการตอบสนองเมื่ออินพุดมีการเปลี่ยนแปลง

2 : เวลาในการเคลื่อนที่จากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2

3 : ความยาวของท่อหารด้วยความเร็วของของไหล

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 8Phase Lag ของระบบอันดับสองที่มีความถี่สูงๆ มีค่าเข้าลู่เข้าสู่ที่องศาใด

1 : 45 องศา

2 : 90 องศา

3 : 180 องศา

4 : 270 องศาข้อที่ 9เราควรเลือกตัวแปรควบคุมที่มีลักษณะแบบใด

1 : มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

2 : ที่มีลักษณะของผลการวัดและสถิตที่ดี

3 : ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดทางคุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 10ตัววัดอุณหภูมิถูกปรับให้วัดอุณหภูมิได้ 50-150 องศาเซลเซียส ข้อใดถูกต้อง

1 : zero ของเครื่องวัดอุณหภูมิ เท่ากับ 0 องศาเซลเซียส

2 : zero ของเครื่องวัดอุณหภูมิ เท่ากับ 50 องศาเซลเซียส

3 : สแปนของตัววัด เท่ากับ 150 องศาเซลเซียส

4 : ข้อ 1. และ 3. ถูกข้อที่ 11ข้อใดถูกต้องมากที่สุด

1 : เอาต์พุทของระบบมีค่าลดลงตามเวลาเมื่อรากของสมการคุณลักษณ์อยู่ทางซีกขวาของระนาบเชิงซ้อน

2 : เอาต์พุทของระบบมีค่าลดลงตามเวลาเมื่อรากของสมการคุณลักษณ์อยู่ทางซีกซ้ายของระนาบเชิงซ้อน

3 : จะมีการแกว่งเมื่อค่าของส่วนจินตภาพของรากของสมการคุณลักษณ์มีค่าไม่เป็นศูนย์

4 : ข้อ 2. และ 3. ถูกข้อที่ 12ตัวแปรอินพุดทางพลศาสตร์และการควบคุมกระบวนการได้แก่

1 : ตัวแปรปรับ

2 : ตัวแปรปรับและตัวแปรรบกวน

3 : ตัวแปรที่วัดค่าได้และวัดค่าไม่ได้

4 : ตัวแปรควบคุมข้อที่ 13เราควรเลือกตัวแปรปรับที่มีลักษณะแบบใด

1 : มีผลต่อตัวแปรควบคุมมากที่สุด

2 : มีผลต่อตัวแปรควบคุมช้าที่สุด

3 : มีผลต่อตัวแปรควบคุมโดยตรง

4 : ข้อ 1. และ 3. ถูกข้อที่ 14ประโยชน์ของแบบจำลองทางวิศวกรรมเคมี

1 : ใช้เรียนแบบกระบวนการเพื่อให้เข้าใจกระบวนการดียิ่งขึ้น

2 : เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพนักงานในโรงงาน

3 : เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การควบคุมสำหรับกระบวนการใหม่ๆ

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 15แบบจำลองทางกระบวนการเคมีแบ่งได้เป็นอะไรบ้าง

1 : แบบจำลองทางทฤษฏี แบบจำลองทางอิมพิริคอล แบบจำลองทางเซมิอิมพิริคอล

2 : แบบจำลองทางทฤษฏี แบบจำลองทางอิมพิริคอล แบบจำลองไวด์บล็อก

3 : แบบจำลองทางทฤษฏี แบบจำลองทางอิมพิริคอล แบบจำลองแบล็คบล็อก

4 : แบบจำลองทางทฤษฏี แบบจำลองทางอิมพิริคอลข้อที่ 16ระบบอันดับหนึ่งเวลาคงที่ทางกระบวนการคืออะไร (process time constant)

1 : เวลาที่เอ้าท์พุดมีค่า 63.2% ของค่าสุดท้าย

2 : เวลาที่อ้าท์พุดมีค่าเข้าสู่ 5 ของเวลาสุดท้าย

3 : เวลาที่เอ้าท์พุดมีค่าเท่ากับค่าสุดท้ายเป็นครั้งแรก

4 : เวลาที่เอ้าท์พุดมีค่า ของค่าสุดท้ายข้อที่ 17ข้อใดถูกต้องมากที่สุด

1 : เอาต์พุทของระบบมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาเมื่อรากของสมการคุณลักษณ์อยู่ทางซีกขวาของระนาบเชิงซ้อน

2 : เอาต์พุทของระบบมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาเมื่อรากของสมการคุณลักษณ์อยู่ทางซีกซ้ายของระนาบเชิงซ้อน

3 : จะมีการแกว่งเมื่อค่าของส่วนจินตภาพของรากของสมการคุณลักษณ์มีค่าไม่เป็นศูนย์

4 : ข้อ 1. และ 3. ถูกข้อที่ 18ข้อใดถูกต้องสำหรับระบบอันดับสองที่ไม่มีการหน่วงวิกฤต (Critical damp)

1 : ระบบมีการแกว่งอย่างมาก

2 : ระบบมีการแกว่งน้อยมาก

3 : ระบบมีการแกว่งแบบคงที่ตลอดเวลา

4 : ระบบมีการแกว่งแบบลดลงเรื่อยๆข้อที่ 19พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. self regulating system ได้แก่ ระบบที่ต้องใช้ตัวควบคุมช่วยในการทำให้ระบบกลับสู่ค่าเซ็ทพอยท์ที่ต้องการ เมื่อมีการรบกวนเกิดขึ้น
ข. สัญญา input แบบ ramp นิยมนำมาใช้ในการทดสอบกระบวนการ
ค. ระบบที่สามารถอธิบายด้วย Y(s) = 2/(s^3+6s^2+10s) เป็นระบบที่มีเสถียรภาพ

1 : มีคำตอบถูกข้อเดียว

2 : ข้อ ก และ ข ถูกเท่านั้น

3 : คำตอบถูกต้องทุกข้อ

4 : ไม่มีข้อใดถูกต้องข้อที่ 20สัญญาณกระแสที่ใช้เป็นมาตรฐานของระบบควบคุมมีค่าอยู่ในช่วงใด

1 : 4-14 mA

2 : 5-15 mA

3 : 4-20 mA

4 : 5-20 mAข้อที่ 21Phase Lag ของระบบอันดับสามที่มีความถี่สูงๆ มีค่าเข้าลู่เข้าที่องศาใด

1 : 45 องศา

2 : 90 องศา

3 : 180 องศา

4 : 270 องศาข้อที่ 22ข้อใดไม่ใช่วิธีการที่ถูกนำมาใช้สำหรับการแก้หาคำตอบหรือการวิเคราะห์ระบบเชิงพลวัต

1 : วิธีผลตอบสนองทางความถี่

2 : วิธีการเชิงตัวเลข

3 : วิธีการเชิงสถิติ

4 : การแปลงเชิงเส้นและวิธีการเชิงวิเคราะห์ข้อที่ 23ทำไมนักศึกษาวิศวกรรมเคมีจึงต้องเรียนวิชาพลศาสตร์และการควบคุมกระบวนการ

1 : เพื่อให้เข้าใจกระบวนการดียิ่งขึ้น

2 : เพราะกระบวนการเคมีมีลักษณะพลวัต

3 : เพื่อออกแบบและจูนตัวควบคุม

4 : ถูกทุกข้อข้อที่ 24ข้อใดคือนิยามของสมการอนุรักษ์มวลทางพลศาสตร์และการควบคุม

1 : อัตราของมวลไหลเข้า=อัตราของมวลไหลออก

2 : อัตราของมวลที่สะสมในระบบ=อัตรามวลที่ไหลเข้าในระบบ-อัตรามวลที่ไหลออกจากระบบ

3 : อัตราของมวลที่สะสมในระบบ=อัตราขององค์ประกอบ ก.ที่เข้ามาในระบบ - อัตราขององค์ประกอบ ก.ที่ออกจากระบบ

4 : อัตราของมวลที่สะสมในระบบ=อัตรามวลที่ไหลเข้าในระบบ-อัตรามวลที่ไหลออกจากระบบ+อัตราขององค์ประกอบ ก.ที่เกิดขึ้นในระบบข้อที่ 25อัตราส่วนแอมปิจูดหมายความว่าอย่างไร

1 : แอมปิจูดของ เอาท์พุต ต่อแอมปิจูดของอินพุต

2 : แอมปิจูดของอินพุตต่อแอมปิจูดของเอาท์พุต

3 : มีค่าน้อยกว่าหนึ่ง

4 : ข้อ 1. และ 3. ถูก
  • นาฬิกาจับเวลา